پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ورزش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیر مجموعه‌ای از مقالاتی که در ویکی‌پدیای انگلیسی در ردهٔ en:Category:Sports موجود است ولی در ویکی‌پدیای فارسی موجود نیستند بر پایه تعداد میان‌ویکی و حجم مقاله فهرست شده‌اند. لطفا در ساخت این مقالات همکاری کنید.

رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Multi-Use_Games_Area ۱ ۶۴۶
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Olympic_sports ۳۷ ۶۰۷۹۸
۲ en:Net_sport ۱ ۳۳۲۲
۳ en:Street_sports ۱ ۸۳۱۳
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:۲۰۰۶_in_sports ۱۹ ۳۴۱۹۶
۲ en:۲۰۱۰_in_sports ۱۹ ۶۶۲۲۹
۳ en:۲۰۱۳_in_sports ۱۷ ۱۸۶۷۸۴
۴ en:۲۰۱۲_in_sports ۱۶ ۷۰۲۲۷
۵ en:۲۰۰۵_in_sports ۱۵ ۳۱۷۷۵
۶ en:۲۰۰۷_in_sports ۱۴ ۳۰۰۸۷
۷ en:۲۰۰۸_in_sports ۱۴ ۲۷۰۲۰
۸ en:۲۰۰۹_in_sports ۱۴ ۲۵۷۹۱
۹ en:۲۰۰۴_in_sports ۱۲ ۳۳۱۳۰
۱۰ en:۲۰۱۴_in_sports ۱۲ ۱۱۰۰۳۲
۱۱ en:۱۹۲۶_in_sports ۱۱ ۱۳۹۶۱
۱۲ en:۱۹۹۰_in_sports ۱۱ ۱۴۰۵۴
۱۳ en:۲۰۰۰_in_sports ۱۱ ۲۵۶۱۲
۱۴ en:۲۰۰۳_in_sports ۱۱ ۲۹۵۵۳
۱۵ en:۱۹۰۳_in_sports ۱۰ ۱۳۵۲۶
۱۶ en:۱۹۰۸_in_sports ۱۰ ۱۳۵۴۷
۱۷ en:۱۹۱۶_in_sports ۱۰ ۸۱۵۹
۱۸ en:۱۹۶۵_in_sports ۱۰ ۱۱۸۲۲
۱۹ en:۱۹۷۰_in_sports ۱۰ ۱۴۷۵۸
۲۰ en:۱۹۷۸_in_sports ۱۰ ۱۲۰۹۸
۲۱ en:۱۹۸۶_in_sports ۱۰ ۱۵۳۹۲
۲۲ en:۱۹۸۸_in_sports ۱۰ ۱۴۳۴۱
۲۳ en:۱۹۹۱_in_sports ۱۰ ۱۸۴۳۱
۲۴ en:۱۹۹۲_in_sports ۱۰ ۲۳۰۶۵
۲۵ en:۱۹۹۴_in_sports ۱۰ ۲۰۲۴۱
۲۶ en:۱۹۹۶_in_sports ۱۰ ۲۰۱۶۶
۲۷ en:۱۹۹۸_in_sports ۱۰ ۲۰۷۸۲
۲۸ en:۱۹۹۹_in_sports ۱۰ ۲۵۷۲۴
۲۹ en:۲۰۰۱_in_sports ۱۰ ۲۴۸۲۱
۳۰ en:۲۰۰۲_in_sports ۱۰ ۲۴۲۴۲
۳۱ en:۱۸۸۸_in_sports ۹ ۸۹۱۹
۳۲ en:۱۸۸۹_in_sports ۹ ۷۶۵۹
۳۳ en:۱۸۹۶_in_sports ۹ ۹۱۹۹
۳۴ en:۱۸۹۸_in_sports ۹ ۹۹۶۰
۳۵ en:۱۸۹۹_in_sports ۹ ۱۱۱۸۷
۳۶ en:۱۹۰۰_in_sports ۹ ۱۲۸۰۷
۳۷ en:۱۹۰۱_in_sports ۹ ۱۲۹۸۶
۳۸ en:۱۹۰۲_in_sports ۹ ۱۱۹۳۵
۳۹ en:۱۹۰۴_in_sports ۹ ۱۳۰۶۵
۴۰ en:۱۹۰۵_in_sports ۹ ۱۳۱۱۸
۴۱ en:۱۹۰۶_in_sports ۹ ۱۲۸۸۷
۴۲ en:۱۹۰۷_in_sports ۹ ۱۱۰۶۲
۴۳ en:۱۹۰۹_in_sports ۹ ۱۲۲۰۸
۴۴ en:۱۹۱۰_in_sports ۹ ۱۱۳۶۷
۴۵ en:۱۹۱۱_in_sports ۹ ۱۱۵۱۹
۴۶ en:۱۹۱۲_in_sports ۹ ۱۲۲۶۷
۴۷ en:۱۹۱۳_in_sports ۹ ۱۱۱۰۲
۴۸ en:۱۹۱۴_in_sports ۹ ۱۴۳۳۲
۴۹ en:۱۹۱۵_in_sports ۹ ۱۱۷۱۱
۵۰ en:۱۹۱۷_in_sports ۹ ۷۰۳۴
۵۱ en:۱۹۱۸_in_sports ۹ ۶۷۹۰
۵۲ en:۱۹۱۹_in_sports ۹ ۱۱۸۳۰
۵۳ en:۱۹۲۰_in_sports ۹ ۱۳۵۷۳
۵۴ en:۱۹۲۱_in_sports ۹ ۱۴۰۹۵
۵۵ en:۱۹۲۲_in_sports ۹ ۱۱۱۳۸
۵۶ en:۱۹۲۴_in_sports ۹ ۱۴۹۹۹
۵۷ en:۱۹۲۵_in_sports ۹ ۱۴۲۲۷
۵۸ en:۱۹۳۰_in_sports ۹ ۱۳۸۶۱
۵۹ en:۱۹۳۴_in_sports ۹ ۱۱۴۳۰
۶۰ en:۱۹۳۸_in_sports ۹ ۱۰۳۴۴
۶۱ en:۱۹۵۰_in_sports ۹ ۱۴۸۵۹
۶۲ en:۱۹۵۲_in_sports ۹ ۱۲۷۵۸
۶۳ en:۱۹۵۴_in_sports ۹ ۱۴۵۷۷
۶۴ en:۱۹۶۱_in_sports ۹ ۱۱۸۶۰
۶۵ en:۱۹۶۴_in_sports ۹ ۱۵۴۲۰
۶۶ en:۱۹۶۶_in_sports ۹ ۱۳۱۵۷
۶۷ en:۱۹۶۷_in_sports ۹ ۱۳۵۸۱
۶۸ en:۱۹۶۸_in_sports ۹ ۱۳۶۶۸
۶۹ en:۱۹۶۹_in_sports ۹ ۱۳۹۴۸
۷۰ en:۱۹۷۶_in_sports ۹ ۱۲۸۷۳
۷۱ en:۱۹۸۲_in_sports ۹ ۱۳۹۰۰
۷۲ en:۱۹۸۴_in_sports ۹ ۱۷۱۷۲
۷۳ en:۱۹۸۵_in_sports ۹ ۱۳۷۲۰
۷۴ en:۱۹۸۷_in_sports ۹ ۱۵۱۶۹
۷۵ en:۱۹۸۹_in_sports ۹ ۱۴۳۹۷
۷۶ en:۱۹۹۳_in_sports ۹ ۱۹۶۵۱
۷۷ en:۱۹۹۵_in_sports ۹ ۲۰۰۴۴
۷۸ en:۱۹۹۷_in_sports ۹ ۲۲۱۱۵
۷۹ en:۱۸۹۰_in_sports ۸ ۸۷۷۷
۸۰ en:۱۸۹۲_in_sports ۸ ۱۱۵۷۴
۸۱ en:۱۸۹۳_in_sports ۸ ۹۴۵۹
۸۲ en:۱۸۹۴_in_sports ۸ ۹۸۰۲
۸۳ en:۱۸۹۵_in_sports ۸ ۱۱۸۳۷
۸۴ en:۱۸۹۷_in_sports ۸ ۸۹۲۶
۸۵ en:۱۹۲۳_in_sports ۸ ۱۳۴۲۱
۸۶ en:۱۹۲۷_in_sports ۸ ۱۴۳۵۴
۸۷ en:۱۹۲۸_in_sports ۸ ۱۲۵۱۳
۸۸ en:۱۹۲۹_in_sports ۸ ۱۱۵۵۴
۸۹ en:۱۹۳۱_in_sports ۸ ۱۵۴۳۰
۹۰ en:۱۹۳۲_in_sports ۸ ۱۵۳۹۹
۹۱ en:۱۹۳۶_in_sports ۸ ۱۰۵۶۱
۹۲ en:۱۹۴۲_in_sports ۸ ۶۶۹۶
۹۳ en:۱۹۴۶_in_sports ۸ ۹۳۳۶
۹۴ en:۱۹۴۸_in_sports ۸ ۹۴۳۱
۹۵ en:۱۹۵۶_in_sports ۸ ۱۵۱۷۶
۹۶ en:۱۹۵۷_in_sports ۸ ۱۲۶۲۵
۹۷ en:۱۹۵۸_in_sports ۸ ۱۳۳۰۶
۹۸ en:۱۹۶۰_in_sports ۸ ۱۲۰۴۸
۹۹ en:۱۹۶۲_in_sports ۸ ۱۱۶۱۸
۱۰۰ en:۱۹۶۳_in_sports ۸ ۱۱۰۶۷
۱۰۱ en:۱۹۷۲_in_sports ۸ ۱۲۴۰۳
۱۰۲ en:۱۹۷۴_in_sports ۸ ۱۴۳۴۷
۱۰۳ en:۱۹۷۵_in_sports ۸ ۱۳۸۴۴
۱۰۴ en:۱۹۸۰_in_sports ۸ ۱۴۵۵۲
۱۰۵ en:۱۹۸۱_in_sports ۸ ۱۴۳۰۰
۱۰۶ en:۱۹۸۳_in_sports ۸ ۱۶۱۵۱
۱۰۷ en:۱۸۶۲_in_sports ۷ ۴۳۳۸
۱۰۸ en:۱۸۶۳_in_sports ۷ ۵۲۰۸
۱۰۹ en:۱۸۶۴_in_sports ۷ ۳۶۷۶
۱۱۰ en:۱۸۶۷_in_sports ۷ ۵۳۹۰
۱۱۱ en:۱۸۶۸_in_sports ۷ ۴۴۵۹
۱۱۲ en:۱۸۶۹_in_sports ۷ ۵۱۵۰
۱۱۳ en:۱۸۷۰_in_sports ۷ ۵۲۸۰
۱۱۴ en:۱۸۷۲_in_sports ۷ ۵۰۸۹
۱۱۵ en:۱۸۷۳_in_sports ۷ ۵۵۴۶
۱۱۶ en:۱۸۷۴_in_sports ۷ ۴۱۲۰
۱۱۷ en:۱۸۷۵_in_sports ۷ ۴۲۸۹
۱۱۸ en:۱۸۷۶_in_sports ۷ ۶۸۶۸
۱۱۹ en:۱۸۷۷_in_sports ۷ ۶۵۰۷
۱۲۰ en:۱۸۷۸_in_sports ۷ ۷۲۵۳
۱۲۱ en:۱۸۷۹_in_sports ۷ ۵۰۳۰
۱۲۲ en:۱۸۸۰_in_sports ۷ ۶۰۴۸
۱۲۳ en:۱۸۸۱_in_sports ۷ ۶۲۲۴
۱۲۴ en:۱۸۸۲_in_sports ۷ ۶۸۵۰
۱۲۵ en:۱۸۸۴_in_sports ۷ ۷۸۵۸
۱۲۶ en:۱۸۸۵_in_sports ۷ ۶۲۲۷
۱۲۷ en:۱۸۸۶_in_sports ۷ ۷۹۷۹
۱۲۸ en:۱۸۸۷_in_sports ۷ ۶۹۳۴
۱۲۹ en:۱۸۹۱_in_sports ۷ ۷۵۸۵
۱۳۰ en:۱۹۳۳_in_sports ۷ ۱۰۱۸۰
۱۳۱ en:۱۹۳۵_in_sports ۷ ۹۴۷۸
۱۳۲ en:۱۹۳۷_in_sports ۷ ۹۵۹۰
۱۳۳ en:۱۹۳۹_in_sports ۷ ۱۲۹۴۱
۱۳۴ en:۱۹۴۰_in_sports ۷ ۷۲۸۰
۱۳۵ en:۱۹۴۱_in_sports ۷ ۵۶۰۸
۱۳۶ en:۱۹۴۳_in_sports ۷ ۴۷۴۴
۱۳۷ en:۱۹۴۴_in_sports ۷ ۶۶۴۳
۱۳۸ en:۱۹۴۵_in_sports ۷ ۶۸۵۴
۱۳۹ en:۱۹۴۷_in_sports ۷ ۸۴۸۲
۱۴۰ en:۱۹۴۹_in_sports ۷ ۹۳۴۱
۱۴۱ en:۱۹۵۱_in_sports ۷ ۱۰۹۲۲
۱۴۲ en:۱۹۵۳_in_sports ۷ ۱۱۷۰۴
۱۴۳ en:۱۹۵۵_in_sports ۷ ۱۲۹۹۵
۱۴۴ en:۱۹۵۹_in_sports ۷ ۱۱۱۵۵
۱۴۵ en:۱۹۷۱_in_sports ۷ ۱۳۷۴۵
۱۴۶ en:۱۹۷۳_in_sports ۷ ۱۳۱۳۴
۱۴۷ en:۱۹۷۷_in_sports ۷ ۱۲۳۴۵
۱۴۸ en:۱۹۷۹_in_sports ۷ ۱۴۰۰۰
۱۴۹ en:۱۸۵۰_in_sports ۶ ۲۵۰۷
۱۵۰ en:۱۸۵۴_in_sports ۶ ۳۵۲۹
۱۵۱ en:۱۸۵۵_in_sports ۶ ۳۲۶۶
۱۵۲ en:۱۸۵۶_in_sports ۶ ۳۲۸۷
۱۵۳ en:۱۸۵۷_in_sports ۶ ۳۱۷۵
۱۵۴ en:۱۸۵۸_in_sports ۶ ۲۹۰۱
۱۵۵ en:۱۸۵۹_in_sports ۶ ۵۴۷۹
۱۵۶ en:۱۸۶۰_in_sports ۶ ۴۳۴۴
۱۵۷ en:۱۸۶۱_in_sports ۶ ۲۸۳۴
۱۵۸ en:۱۸۶۵_in_sports ۶ ۳۴۲۹
۱۵۹ en:۱۸۶۶_in_sports ۶ ۳۴۳۸
۱۶۰ en:۱۸۷۱_in_sports ۶ ۷۸۱۲
۱۶۱ en:۱۸۸۳_in_sports ۶ ۵۲۹۰
۱۶۲ en:۲۰۱۵_in_sports ۶ ۶۶۰۱
۱۶۳ en:۱۸۵۱_in_sports ۵ ۴۴۰۳
۱۶۴ en:۱۸۵۲_in_sports ۵ ۳۲۳۱
۱۶۵ en:۱۸۵۳_in_sports ۵ ۲۵۹۸
۱۶۶ en:۱۸۳۰_in_sports ۳ ۲۰۰۷
۱۶۷ en:۱۸۳۶_in_sports ۳ ۲۳۰۰
۱۶۸ en:۱۸۴۲_in_sports ۳ ۱۵۶۵
۱۶۹ en:۲۰۱۶_in_sports ۳ ۲۵۵۰
۱۷۰ en:۲۰۱۷_in_sports ۳ ۲۱۷۹
۱۷۱ en:۲۰۱۸_in_sports ۳ ۱۸۲۵
۱۷۲ en:۱۷۲۶_to_۱۷۷۵_in_sports ۲ ۱۰۷۶۹
۱۷۳ en:۱۷۷۶_in_sports ۲ ۱۳۳۰
۱۷۴ en:۱۷۹۷_in_sports ۲ ۱۲۵۵
۱۷۵ en:۱۷۹۸_in_sports ۲ ۱۱۹۱
۱۷۶ en:۱۸۳۳_in_sports ۲ ۲۱۴۳
۱۷۷ en:۱۸۴۱_in_sports ۲ ۲۴۶۲
۱۷۸ en:۱۸۴۳_in_sports ۲ ۲۵۶۲
۱۷۹ en:۱۸۴۴_in_sports ۲ ۱۷۳۲
۱۸۰ en:۱۸۴۵_in_sports ۲ ۳۰۶۲
۱۸۱ en:۱۸۴۶_in_sports ۲ ۱۸۷۵
۱۸۲ en:۱۸۴۷_in_sports ۲ ۱۵۹۱
۱۸۳ en:۱۸۴۸_in_sports ۲ ۲۸۵۸
۱۸۴ en:۱۸۴۹_in_sports ۲ ۲۳۴۵
۱۸۵ en:۱۷۷۷_in_sports ۱ ۱۴۱۵
۱۸۶ en:۱۷۷۸_in_sports ۱ ۱۰۸۰
۱۸۷ en:۱۷۷۹_in_sports ۱ ۱۴۱۶
۱۸۸ en:۱۷۸۰_in_sports ۱ ۱۳۴۲
۱۸۹ en:۱۷۸۱_in_sports ۱ ۱۴۲۷
۱۹۰ en:۱۷۸۲_in_sports ۱ ۱۲۰۴
۱۹۱ en:۱۷۸۳_in_sports ۱ ۱۳۳۷
۱۹۲ en:۱۷۸۴_in_sports ۱ ۱۱۶۵
۱۹۳ en:۱۷۸۵_in_sports ۱ ۱۲۷۱
۱۹۴ en:۱۷۸۶_in_sports ۱ ۱۴۲۸
۱۹۵ en:۱۷۸۷_in_sports ۱ ۱۶۶۶
۱۹۶ en:۱۷۸۸_in_sports ۱ ۱۲۲۹
۱۹۷ en:۱۷۸۹_in_sports ۱ ۱۴۰۹
۱۹۸ en:۱۷۹۰_in_sports ۱ ۱۶۶۱
۱۹۹ en:۱۷۹۱_in_sports ۱ ۱۶۹۱
۲۰۰ en:۱۷۹۲_in_sports ۱ ۱۳۲۰
۲۰۱ en:۱۷۹۳_in_sports ۱ ۱۲۰۹
۲۰۲ en:۱۷۹۴_in_sports ۱ ۱۶۳۹
۲۰۳ en:۱۷۹۵_in_sports ۱ ۱۴۶۳
۲۰۴ en:۱۷۹۶_in_sports ۱ ۱۹۱۱
۲۰۵ en:۱۷۹۹_in_sports ۱ ۱۴۰۲
۲۰۶ en:۱۸۰۰_in_sports ۱ ۱۶۵۴
۲۰۷ en:۱۸۰۱_in_sports ۱ ۳۵۳۰
۲۰۸ en:۱۸۰۲_in_sports ۱ ۱۱۷۹
۲۰۹ en:۱۸۰۳_in_sports ۱ ۱۲۳۰
۲۱۰ en:۱۸۰۴_in_sports ۱ ۱۱۸۲
۲۱۱ en:۱۸۰۵_in_sports ۱ ۱۵۲۶
۲۱۲ en:۱۸۰۶_in_sports ۱ ۱۲۱۸
۲۱۳ en:۱۸۰۷_in_sports ۱ ۱۵۲۰
۲۱۴ en:۱۸۰۸_in_sports ۱ ۱۴۵۶
۲۱۵ en:۱۸۰۹_in_sports ۱ ۲۵۵۴
۲۱۶ en:۱۸۱۰_in_sports ۱ ۱۹۱۵
۲۱۷ en:۱۸۱۱_in_sports ۱ ۱۶۶۰
۲۱۸ en:۱۸۱۲_in_sports ۱ ۱۲۹۹
۲۱۹ en:۱۸۱۳_in_sports ۱ ۲۳۰۷
۲۲۰ en:۱۸۱۴_in_sports ۱ ۳۰۶۸
۲۲۱ en:۱۸۱۵_in_sports ۱ ۱۹۷۱
۲۲۲ en:۱۸۱۶_in_sports ۱ ۲۱۱۹
۲۲۳ en:۱۸۱۷_in_sports ۱ ۲۶۰۱
۲۲۴ en:۱۸۱۸_in_sports ۱ ۱۶۷۴
۲۲۵ en:۱۸۱۹_in_sports ۱ ۱۲۷۹
۲۲۶ en:۱۸۲۰_in_sports ۱ ۱۷۲۱
۲۲۷ en:۱۸۲۱_in_sports ۱ ۲۵۸۶
۲۲۸ en:۱۸۲۲_in_sports ۱ ۱۸۰۳
۲۲۹ en:۱۸۲۳_in_sports ۱ ۱۹۴۳
۲۳۰ en:۱۸۲۴_in_sports ۱ ۱۹۵۴
۲۳۱ en:۱۸۲۵_in_sports ۱ ۱۹۳۰
۲۳۲ en:۱۸۲۶_in_sports ۱ ۲۱۰۷
۲۳۳ en:۱۸۲۷_in_sports ۱ ۱۷۰۰
۲۳۴ en:۱۸۲۸_in_sports ۱ ۱۴۱۲
۲۳۵ en:۱۸۲۹_in_sports ۱ ۲۴۳۵
۲۳۶ en:۱۸۳۱_in_sports ۱ ۱۳۷۴
۲۳۷ en:۱۸۳۲_in_sports ۱ ۱۴۵۴
۲۳۸ en:۱۸۳۴_in_sports ۱ ۱۸۳۹
۲۳۹ en:۱۸۳۵_in_sports ۱ ۲۰۷۳
۲۴۰ en:۱۸۳۷_in_sports ۱ ۱۵۶۱
۲۴۱ en:۱۸۳۸_in_sports ۱ ۲۳۸۸
۲۴۲ en:۱۸۳۹_in_sports ۱ ۲۹۸۷
۲۴۳ en:۱۸۴۰_in_sports ۱ ۱۹۳۷
۲۴۴ en:۲۰۱۹_in_sports ۱ ۲۴۲۲
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Professional_sports ۹ ۱۵۲۴۸
۲ en:Sports_agent ۸ ۲۸۰۶۸
۳ en:Professional_sports_league_organization ۵ ۲۱۱۶۸
۴ en:Sports_marketing ۵ ۱۹۱۱۸
۵ en:Sport_management ۴ ۲۶۹۰
۶ en:List_of_largest_sports_contracts ۲ ۵۳۱۰۲
۷ en:Sport_industry ۲ ۶۰۵
۸ en:Samsung_Sports ۱ ۲۰۷۰۰
۹ en:Tapping_up ۱ ۵۲۶۳
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Whistler_Sliding_Centre ۱۶ ۷۶۹۰۵
۲ en:Poseur ۸ ۳۱۹۳۴
۳ en:Eufemiano_Fuentes ۶ ۸۰۱۸
۴ en:Jean-Jacques_Eydelie ۶ ۶۴۷۸
۵ en:Rosie_Ruiz ۴ ۹۴۱۹
۶ en:Luis_Resto_(boxer) ۳ ۸۰۲۴
۷ en:Sockgate ۳ ۱۴۲۲۰
۸ en:The_Black_Mist_Scandal_(Japanese_baseball) ۳ ۵۴۹۷
۹ en:Victor_Conte ۳ ۷۲۰۴
۱۰ en:Fresno_Case ۲ ۴۹۰۰
۱۱ en:John_Rocker ۲ ۱۴۵۵۵
۱۲ en:List_of_sporting_scandals ۲ ۱۷۰۶۵
۱۳ en:Native_American_mascot_controversy ۲ ۹۹۰۳۵
۱۴ en:Panama_Lewis ۲ ۶۴۶۱
۱۵ en:۱۹۹۲_Little_League_World_Series ۱ ۱۴۳۰۸
۱۶ en:Boosting_(doping) ۱ ۶۲۳۵
۱۷ en:Kim_Gwang-Suk ۱ ۱۱۷۵۵
۱۸ en:Maccabiah_bridge_collapse ۱ ۱۸۵۳۷
۱۹ en:Tates_Locke ۱ ۲۶۶۵
۲۰ en:Tokitsukaze_stable_hazing_scandal ۱ ۲۰۱۸
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Sportsmanship ۱۸ ۳۸۹۲
۳ en:Salary_cap ۸ ۷۹۹۳۵
۴ en:Country_club ۷ ۳۱۲۹۳
۵ en:Hooping ۶ ۱۵۳۴۷
۶ en:Sociology_of_sport ۶ ۱۳۷۶۹
۷ en:Unsportsmanlike_conduct ۶ ۵۸۵۲
۸ en:Programme_(booklet) ۵ ۸۶۳۸
۹ en:Booing ۴ ۷۴۳۴
۱۰ en:Jock_(athlete) ۴ ۱۰۶۶۹
۱۱ en:Retired_number ۴ ۱۶۱۲۶
۱۲ en:Kiss_cam ۳ ۴۶۳۲
۱۳ en:Trash-talk ۳ ۱۳۱۵
۱۴ en:Amateur_sports ۲ ۲۸۴۶۱
۱۵ en:Islamic_sports ۲ ۱۰۸۰۸
۱۶ en:List_of_sports_rivalries ۲ ۸۱۹۰۸
۱۷ en:Nudity_in_sport ۲ ۱۶۸۲۳
۱۸ en:Spectator_sport ۲ ۴۱۷۳
۱۹ en:Violence_in_sports ۲ ۵۳۰۰۳
۲۰ en:Contraflow_lane_reversal ۱ ۱۴۳۹۵
۲۱ en:Curtain_call ۱ ۱۱۴۳۲
۲۲ en:Helmet_Boxing ۱ ۱۷۶۶
۲۳ en:Luxury_tax_(sports) ۱ ۱۳۰۷۵
۲۴ en:Music_at_sporting_events ۱ ۱۲۶۷۶
۲۵ en:Nude_recreation ۱ ۱۵۲۳۳
۲۶ en:Queen's_Baton_Relay ۱ ۱۶۶۱۶
۲۷ en:Racism_in_sport ۱ ۲۱۷۱۹
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Broadcasting_of_sports_events ۲ ۲۶۶۸۳
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:History_of_hang_gliding ۱۳ ۵۹۹۹۶
۲ en:History_of_golf ۱۲ ۲۶۴۲۰
۳ en:History_of_sport ۱۰ ۲۵۹۳۰
۴ en:Women's_World_Games✓ ۹ ۷۱۸۰
۵ en:History_of_cricket ۷ ۳۱۰۶۱
۶ en:History_of_figure_skating ۶ ۱۱۶۵۸
۷ en:Origins_of_baseball ۵ ۳۷۶۷۰
۸ en:History_of_rugby_union ۴ ۸۶۸۳۹
۹ en:History_of_rowing ۲ ۱۰۱۶۱
۱۰ en:1921_Women's_World_Games ۱ ۷۲۴۷
۱۱ en:History_of_archery ۱ ۳۲۴۲۰
۱۲ en:History_of_basketball ۱ ۱۸۰۳۳
۱۳ en:History_of_cycling ۱ ۲۵۳۶
۱۴ en:History_of_field_hockey ۱ ۱۲۲۳۱
۱۵ en:History_of_rock_climbing ۱ ۲۲۷۲۳
۱۶ en:History_of_surfing ۱ ۱۱۵۴۷
۱۷ en:History_of_wrestling ۱ ۱۳۲۰۸
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Cross-training ۳ ۲۱۴۵
۲ en:Hot_potato_(game) ۲ ۳۶۶۳
۳ en:Brevet_d'État_d'éducateur_sportif ۱ ۱۰۷۰
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Spelling_bee ۱۳ ۱۹۸۰۹
۲ en:International_Philosophy_Olympiad ۱۲ ۲۰۷۶۴
۳ en:List_of_mathematics_competitions ۱۱ ۵۰۹۰۴
۴ en:National_Geographic_Bee ۱ ۱۸۵۵۴
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:List_of_water_sports✓ ۲۶ ۵۴۹۶
۲ en:National_sport✓ ۲۰ ۲۲۶۲۳
۳ en:1961_Summer_Universiade ۱۵ ۲۵۰۸
۴ en:1965_Summer_Universiade ۱۴ ۲۲۹۹
۵ en:1963_Summer_Universiade ۱۳ ۲۵۱۳
۶ en:1967_Summer_Universiade ۱۳ ۲۹۸۵
۷ en:List_of_Go_terms ۹ ۲۸۸۰۴
۸ en:Ring_Magazine_pound_for_pound ۶ ۵۳۰۱
۹ en:International_Jewish_Sports_Hall_of_Fame ۴ ۳۷۶۷۹
۱۰ en:List_of_male_kickboxers ۴ ۲۰۴۰۴
۱۱ en:List_of_female_kickboxers ۳ ۲۷۵۵
۱۲ en:List_of_horse_races ۲ ۱۰۶۵۹
۱۴ en:List_of_male_professional_bodybuilders ۲ ۶۸۵۲
۱۷ en:Roller_sport ۲ ۱۶۲۴
۱۸ en:Imperfect_season ۱ ۴۹۴۱۱
۱۹ en:List_of_WPA_World_Nine-ball_champions ۱ ۱۲۰۰۵
۲۰ en:List_of_female_professional_bodybuilders ۱ ۳۹۶۰
۲۱ en:List_of_professional_sports_leagues ۱ ۳۵۱۱۱
۲۲ en:Outline_of_sports ۱ ۲۹۷۳۳
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Estonian_Sports_Museum ۵ ۵۵۶۰
۲ en:German_Ice_Hockey_Hall_of_Fame ۴ ۹۴۹
۳ en:Musée_National_du_Sport ۴ ۱۴۱۸
۴ en:Messner_Mountain_Museum ۲ ۱۰۱۵۹
۵ en:Museum_of_Sport_and_Tourism ۲ ۵۲۶
۶ en:Tenniseum ۲ ۱۱۷۹
۷ en:Museo_de_Charrería ۱ ۵۹۹۵
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Jockey ۲۲ ۲۳۶۰۸
۲ en:Gamekeeper ۱۱ ۶۹۰۷
۳ en:Scout_(sport) ۱۱ ۶۰۱۵
۴ en:Strongman_(strength_athlete) ۱۰ ۶۱۸۹
۵ en:Race_queen ۶ ۳۹۳۵
۶ en:Bicycle_mechanic ۵ ۵۴۹۶
۷ en:Horse_trainer ۵ ۱۶۵۰
۸ en:Paddock_girl ۴ ۱۸۳۳
۹ en:Timekeeper ۴ ۱۳۷۷
۱۰ en:Athletic_trainer ۳ ۶۶۲۲
۱۱ en:Professional_golfer ۳ ۵۵۲۰
۱۲ en:Equipment_manager ۲ ۴۷۱
۱۳ en:Athletic_director ۱ ۵۷۱۹
۱۴ en:Scout_(association_football) ۱ ۱۳۹۱۶
۱۵ en:Water_boy ۱ ۵۰۳۳
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Association_of_National_Olympic_Committees ۶ ۷۷۱
۲ en:ACOLOP ۳ ۹۴۸۱
۳ en:European_University_Sports_Association ۲ ۹۷۵۴
۴ en:Fédération_internationale_catholique_d'éducation_physique_et_sportive ۲ ۱۵۱۴۴
۵ en:Mathare_Youth_Sports_Association ۲ ۳۶۵۷
۶ en:International_Bodyboarding_Association ۱ ۹۷۱
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Aerobics ۳۶ ۴۰۷۲
۲ en:Physical_education ۳۱ ۱۸۶۹۴
۳ en:Nordic_walking ۲۷ ۵۵۷۷
۴ en:Pole_dance ۲۷ ۱۷۵۰۶
۵ en:Gym ۲۶ ۷۴۴۳
۶ en:Jogging ۲۵ ۷۰۸۶
۷ en:Adenoid_hypertrophy ۲۴ ۶۱۶۱
۸ en:Endurance ۲۰ ۳۵۰۸
۹ en:Squat_(exercise) ۲۰ ۱۵۷۰۷
۱۰ en:Tangolates ۱۸ ۶۲۲۵
۱۱ en:Weight_training ۱۸ ۳۷۷۵۰
۱۲ en:CrossFit ۱۵ ۲۸۳۷۳
۱۳ en:Calisthenics ۱۴ ۷۷۴۰
۱۴ en:Strength_training ۱۳ ۵۹۵۲۵
۱۵ en:Warming_up ۱۳ ۴۷۲۳
۱۶ en:Indoor_cycling ۱۲ ۹۹۹۸
۱۷ en:Stretching ۱۲ ۱۲۷۰۹
۱۸ en:Agility ۱۱ ۲۰۶۰
۱۹ en:Feldenkrais_Method ۱۱ ۵۴۵۳
۲۰ en:Multi-stage_fitness_test ۹ ۱۱۸۶۹
۲۱ en:Physical_culture ۹ ۴۹۰۲
۲۲ en:Physical_strength ۹ ۴۴۸۶
۲۳ en:Isometric_exercise ۸ ۸۳۴۰
۲۴ en:Side_stitch ۸ ۷۷۹۸
۲۵ en:Electrical_muscle_stimulation ۷ ۲۴۱۸۵
۲۶ en:Five_Tibetan_Rites ۷ ۱۶۲۶۵
۲۷ en:Tae_Bo ۷ ۵۳۶۴
۲۸ en:Circuit_training ۶ ۴۲۵۸
۲۹ en:Whole_body_vibration ۶ ۳۱۰۶۷
۳۰ en:Burpee_(exercise) ۵ ۶۲۹۲
۳۱ en:Cooling_down ۵ ۲۶۹۰
۳۲ en:Fitness_trail ۴ ۱۰۶۷۹
۳۳ en:McKenzie_method ۴ ۱۵۱۹۵
۳۴ en:Radio_calisthenics ۴ ۳۱۰۱
۳۵ en:Ready_for_Labour_and_Defence_of_the_USSR ۴ ۸۰۶۵
۳۶ en:Street_workout ۴ ۲۷۳۰
۳۷ en:Viparita_Karani ۴ ۳۱۰۵
۳۹ en:Dog_walking ۳ ۵۳۷۵
۴۰ en:Endurance_training ۳ ۸۳۳۳
۴۱ en:Functional_training ۳ ۹۷۹۰
۴۲ en:Outdoor_gym ۳ ۱۵۹۹
۴۳ en:Billy's_Bootcamp ۲ ۲۴۴۰
۴۴ en:Hanna_Somatic_Education ۲ ۲۲۱۶
۴۵ en:Isometric_exercise_device ۲ ۴۳۹۱
۴۶ en:Kaatsu ۲ ۱۷۲۲
۴۷ en:Metabolic_window ۲ ۲۵۱۷
۴۸ en:PNF_stretching ۲ ۱۱۲۳۳
۴۹ en:Spot_reduction ۲ ۳۵۶۵
۵۰ en:Unifight ۲ ۱۰۶۳۵
۵۱ en:۵BX ۱ ۴۸۲۹
۵۲ en:Acroyoga ۱ ۳۰۱۶
۵۳ en:Active_living ۱ ۸۷۳۸
۵۴ en:Asahi_Health ۱ ۳۴۰۸
۵۵ en:Concentric_hypertrophy ۱ ۱۲۷۸
۵۶ en:Dynamic_tension ۱ ۴۶۷۳
۵۷ en:Exercise_intolerance ۱ ۳۶۷۵
۵۸ en:Exercise_prescription ۱ ۲۵۵۲
۵۹ en:Exertion ۱ ۲۷۹۶
۶۰ en:General_fitness_training ۱ ۳۵۹۲
۶۱ en:Gyrotonic ۱ ۱۰۱۰۰
۶۲ en:Loaded_march ۱ ۵۸۱۶
۶۳ en:Long-term_complications_of_standing ۱ ۳۹۰۷
۶۴ en:Neutral_spine ۱ ۱۲۳۸۰
۶۵ en:Outline_of_exercise ۱ ۶۸۵۵
۶۶ en:P۹۰X ۱ ۱۳۶۲۹
۶۷ en:Physical_activity_level ۱ ۲۸۲۶
۶۸ en:Rebound_exercise ۱ ۱۱۵۹۰
۶۹ en:Sexercises ۱ ۱۹۲۴
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:All-weather_running_track ۱۰ ۸۲۶۶
۲ en:Cinder_track ۲ ۱۸۲۱
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Football_War ۳۴ ۱۶۴۳۳
۲ en:Old_Firm ۲۳ ۲۰۷۴۲
۳ en:Eduard_Streltsov ۱۸ ۴۸۸۲۶
۴ en:Miracle_on_Ice ۱۵ ۵۰۴۱۰
۵ en:Summit_Series ۱۱ ۱۲۶۳۵۷
۶ en:۱۹۶۸_Olympics_Black_Power_salute ۶ ۱۹۶۳۹
۸ en:Sport_policies_of_the_European_Union ۵ ۳۱۲۱
۹ en:Punch-up_in_Piestany ۴ ۲۶۹۰۳
۱۰ en:CARIFTA_Games ۳ ۳۸۰۲۶
۱۱ en:Cricket_diplomacy ۲ ۹۹۶۰
۱۲ en:League_Against_Cruel_Sports ۲ ۲۴۷۰۷
۱۳ en:Liberty_Bell_Classic ۲ ۹۰۱۰
۱۴ en:۹۹_call ۱ ۵۷۸۲
۱۵ en:Countryside_Alliance ۱ ۶۵۲۴
۱۶ en:Gleneagles_Agreement ۱ ۵۳۴۰
۱۷ en:Okęcie_Airport_incident ۱ ۳۰۱۵۰
۱۸ en:Peace_and_Sport ۱ ۲۴۲۶
۱۹ en:Regulation_of_sport ۱ ۳۵۱۸
۲۰ en:Soviet_Union_vs_Chile_۱۹۷۴_FIFA_World_Cup_play-off ۱ ۵۲۹۰
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Racism_in_association_football ۴ ۹۲۴۶۷
۲ en:Unforgivable_Blackness:_The_Rise_and_Fall_of_Jack_Johnson ۲ ۲۸۳۶
۳ en:Racism_Breaks_the_Game ۱ ۳۲۵۲
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:List_of_Formula_One_records ۱۷ ۵۱۹۰۲
۲ en:List_of_Formula_One_driver_records ۷ ۱۳۵۱۴۳
۳ en:List_of_World_Rally_Championship_records ۷ ۲۳۳۳۱
۴ en:Games_behind ۴ ۵۶۰۷
۵ en:List_of_athletes_with_the_most_appearances_at_Olympic_Games ۳ ۵۶۰۰۸
۶ en:Cycling_records ۲ ۲۴۵۰۶
۷ en:Pythagorean_expectation ۲ ۱۹۴۸۵
۸ en:Juggling_world_records ۱ ۱۳۸۱۴
۹ en:List_of_Deutsche_Tourenwagen_Masters_records ۱ ۱۶۴۵۶
۱۰ en:List_of_Superleague_Formula_records ۱ ۳۷۵۶۴
۱۱ en:VAM_(bicycling) ۱ ۴۰۹۵
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Clay_court ۱۷ ۲۱۰۵۵
۲ en:Basketball_court ۱۱ ۱۳۵۲۹
۳ en:List_of_international_sport_federations ۱۰ ۲۲۱۲۰
۴ en:Fronton_(court) ۸ ۶۲۸۰
۵ en:ISU_Judging_System ۸ ۲۲۶۹۱
۶ en:American_handball ۷ ۱۸۷۹۸
۷ en:۱۰۷%_rule ۶ ۳۷۱۵۵
۸ en:Grass_court ۶ ۸۷۴۰
۹ en:Code_of_Points_(artistic_gymnastics) ۳ ۱۰۹۷۰
۱۰ en:Comparison_of_American_and_Canadian_football ۲ ۴۷۶۴۱
۱۱ en:Ice_hockey_rules ۲ ۲۹۳۵
۱۲ en:Pak_salto ۲ ۱۱۰۶
۱۴ en:Collegiate_wrestling ۱ ۹۴۰۸۴
۱۵ en:Commonwealth_Games_Federation ۱ ۱۱۵۷۵
۱۷ en:Short_course_prevention_factor ۱ ۲۱۳۶
۱۸ en:USA_Swimming ۱ ۲۰۴۹۹
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۲ en:Jumping ۱۳ ۱۰۴۴۳
۳ en:European_College_of_Sport_Science ۷ ۵۲۸۷
۴ en:Sports_science ۷ ۶۷۲۰
۵ en:Sabermetrics ۶ ۱۶۱۸۷
۶ en:Supercompensation ۶ ۶۶۶۳
۷ en:Diving_physics ۲ ۱۰۷۴۶
۸ en:Alexey_Kylasov ۱ ۸۳۷۶
۹ en:Ethnosport ۱ ۶۱۰۸
۱۰ en:Match_performance_indicator ۱ ۷۷۷
۱۱ en:Sport_communication ۱ ۳۰۶۷
۱۲ en:Water_stop_(sports) ۱ ۲۲۸۲
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:U.S._Open ۲۲ ۲۰۹۱
۲ en:Derby_(horse_race) ۱۶ ۶۶۱۶
۳ en:European_Championship ۱۶ ۴۲۴۴
۴ en:List_of_Maccabi_sports_clubs_and_organisations ۵ ۸۵۱۸
۵ en:Women's_European_Ice_Hockey_Championships ۵ ۴۶۵
۶ en:Shanghai_Masters ۴ ۳۶۹
۷ en:Formula_One_World_Champions ۳ ۱۱۱۵
۸ en:German_Open ۳ ۶۲۴
۹ en:Indonesia_Open ۳ ۲۵۷
۱۰ en:Irish_Open ۳ ۵۳۲
۱۱ en:Save_percentage ۳ ۱۴۱۸
۱۲ en:Madrid_Open ۲ ۳۰۹
۱۳ en:NABF ۱ ۴۱۵
۱۴ en:NBA_lockout ۱ ۱۳۴۴
۱۵ en:NHL_lockout ۱ ۱۰۲۲
۱۶ en:United_States_national_team ۱ ۴۷۹۱
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Hawk-Eye ۲۱ ۳۵۲۶۸
۲ en:Goal-line_technology ۱۸ ۲۶۱۴۳
۳ en:Instant_replay ۸ ۳۳۲۷۲
۴ en:Desso_GrassMaster ۶ ۱۰۳۹۲
۵ en:LZR_Racer ۵ ۸۵۳۵
۶ en:Vanishing_spray ۴ ۳۲۳۱
۷ en:GoalRef ۳ ۴۲۶۲
۸ en:Altitude_tent ۲ ۵۳۹۲
۹ en:NHK_Twinscam ۲ ۱۶۲۱
۱۰ en:Cooling_vest ۱ ۴۳۲۱
۱۱ en:FoxTrax ۱ ۸۶۱۵
۱۲ en:Hot_Spot_(cricket) ۱ ۸۱۵۱
۱۳ en:QuesTec ۱ ۵۴۱۵
۱۴ en:Virtual_advertising ۱ ۳۴۹۰
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:Throw-in ۲۸ ۷۸۰۰
۲ en:Draft_(sports) ۲۱ ۱۶۸۴۳
۳ en:Cooper_test ۲۰ ۶۰۰۲
۵ en:Sports_club ۲۰ ۶۹۰۳
۶ en:Wild_card_(sports) ۲۰ ۳۵۵۲۷
۷ en:World_championship ۲۰ ۲۵۷۰۹
۸ en:Promotion_and_relegation ۱۷ ۴۳۹۷۴
۹ en:Tiebreaker ۱۷ ۸۹۴۴
۱۰ en:Final_(competition) ۱۵ ۱۸۴۷
۱۱ en:Sports_league ۱۵ ۱۳۸۰۸
۱۲ en:VO۲_max ۱۵ ۱۶۷۴۰
۱۳ en:Walkover ۱۴ ۵۰۸۳
۱۴ en:Handicapping ۱۳ ۱۸۰۸۴
۱۵ en:Final_four ۱۲ ۵۲۳۶
۱۶ en:Underdog_(term) ۱۱ ۱۸۱۰۲
۱۷ en:Man_of_the_match ۱۰ ۶۴۸۰
۱۸ en:Lucky_loser ۹ ۴۸۱۲
۱۹ en:Cantera ۸ ۶۶۳۳
۲۰ en:Substitution_(sport) ۸ ۹۷۳
۲۱ en:Attacker ۷ ۷۷۳
۲۲ en:Contact_sport ۷ ۸۱۴۲
۲۳ en:Foul ۷ ۱۲۸۴
۲۴ en:Glossary_of_cue_sports_terms ۷ ۳۵۴۲۰۸
۲۵ en:World_cup_competition ۷ ۲۷۲۰
۲۶ en:Cap_(sport) ۶ ۱۲۶۷۷
۲۷ en:All-star ۵ ۳۹۲۳
۲۸ en:Foul_(sports) ۵ ۱۷۴۳
۲۹ en:Hitting_the_wall ۵ ۶۹۵۶
۳۰ en:Open_(sport) ۵ ۵۴۳
۳۲ en:Replay_(sports) ۵ ۵۷۶۳
۳۳ en:Sports_commentator ۵ ۸۳۸۲
۳۴ en:Third_place_playoff ۵ ۷۲۴۰
۳۵ en:Asian_handicap ۴ ۸۳۳۷
۳۷ en:National_championship ۴ ۲۷۷۵
۳۸ en:Trade_(sports) ۴ ۱۳۴۴۴
۳۹ en:Winger_(sports) ۴ ۳۰۸۱
۴۰ en:Card_stunt ۳ ۹۹۴۴
۴۱ en:Division_(sport) ۳ ۶۳۲۵
۴۲ en:Huddle ۳ ۷۵۲۳
۴۳ en:Mercy_rule ۳ ۱۳۲۸۱
۴۴ en:Page_playoff_system ۳ ۱۰۷۸۷
۴۵ en:Pitch_(sports_field) ۳ ۲۹۸۹
۴۶ en:Rebound_(sports) ۳ ۱۹۷۱
۴۷ en:Semi-professional ۳ ۵۰۳۰
۴۸ en:Sociedad_Anónima_Deportiva ۳ ۱۴۶۷۰
۴۹ en:Sweet_spot_(sports) ۳ ۲۷۰۰
۵۰ en:Whitewash_(sport) ۳ ۴۴۶۹
۵۱ en:Athletics_(U.S.) ۲ ۱۱۳۱۲
۵۲ en:Carbohydrate_loading ۲ ۸۸۵۶
۵۳ en:Cinderella_(sports) ۲ ۶۸۶۳۹
۵۴ en:Dispersal_draft ۲ ۵۷۶۱
۵۵ en:Expansion_team ۲ ۲۲۷۵۱
۵۶ en:Fight_song ۲ ۴۸۴۰۱
۵۷ en:Franchise_player ۲ ۵۷۵۰
۵۸ en:Hospital_pass ۲ ۳۱۵۴
۵۹ en:Injured_reserve_list ۲ ۶۴۱۵
۶۰ en:List_of_world_championships ۲ ۸۲۴۶۴
۶۱ en:Pro–am ۲ ۳۱۷۹
۶۲ en:Ring_announcer ۲ ۳۹۰۵
۶۳ en:Roster ۲ ۱۸۸۴
۶۴ en:Three-peat ۲ ۳۷۲۱۳
۶۵ en:Vert_(sport) ۲ ۱۶۸۰
۶۶ en:Big-ways ۱ ۱۹۶۹
۶۷ en:Blackout_(broadcasting) ۱ ۳۱۴۰۹
۶۸ en:Dynasty_(sports) ۱ ۹۶۰۲۲
۶۹ en:Glossary_of_cycling ۱ ۷۵۰۴۵
۷۰ en:Grind_(sport) ۱ ۱۲۷۲
۷۱ en:Mental_toughness ۱ ۱۷۶۳۴
۷۲ en:Offense_(sports) ۱ ۱۲۳۸
۷۳ en:One-game_playoff ۱ ۳۲۵۵۳
۷۴ en:Perfect_season ۱ ۶۹۷۴۲
۷۵ en:Press_box ۱ ۱۹۲۶
۷۶ en:Prospect_(sports) ۱ ۱۰۵۳
۷۷ en:Redshirt_(college_sports) ۱ ۸۰۳۶
۷۸ en:Riseball ۱ ۱۰۴۴
۷۹ en:Throwback_uniform ۱ ۵۴۵۵۹
۸۰ en:Varsity_letter ۱ ۵۰۳۶
۸۱ en:Varsity_team ۱ ۵۰۰۷
۸۲ en:Wilks_Coefficient ۱ ۴۲۷۰
۸۳ en:Winning_percentage ۱ ۴۶۱۲
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۱ en:America's_Cup ۲۸ ۷۳۵۱۳
۲ en:General_classification_in_the_Tour_de_France ۲۸ ۲۴۴۴۸
۳ en:General_classification_in_the_Giro_d'Italia ۱۷ ۲۶۲۹
۴ en:Laureus_World_Sports_Awards ۱۷ ۳۶۱۲۵
۵ en:Green_jersey ۱۴ ۲۴۸۶
۶ en:Olympic_Order ۱۴ ۲۱۹۷۴
۷ en:Vélo_d'Or ۱۴ ۴۰۶۴
۸ en:Rainbow_jersey ۱۳ ۱۳۶۹۴
۹ en:Combativity_award_in_the_Tour_de_France ۱۰ ۱۵۰۴۷
۱۰ en:Holmenkollen_Medal ۹ ۱۵۳۳۱
۱۱ en:Points_classification_in_the_Giro_d'Italia ۹ ۱۳۸۱۶
۱۲ en:Oscar_Mathisen_Award ۸ ۳۹۹۱
۱۳ en:White_jersey ۸ ۳۱۵۷
۱۴ en:Sportsman_of_the_Year ۷ ۱۱۸۰۶
۱۵ en:Egebergs_Ærespris ۶ ۷۰۹۸
۱۶ en:Radiosportens_Jerringpris ۶ ۴۳۰۶
۱۷ en:Star_(football_badge) ۶ ۶۸۹۹۹
۱۸ en:FIH_Player_of_the_Year_Awards ۵ ۱۲۵۴۸
۱۹ en:Ruban_Jaune ۵ ۶۱۵۲
۲۰ en:Athlete_of_the_Year ۴ ۶۷۱۰
۲۱ en:ESPY_Award ۴ ۲۹۱۲۰
۲۲ en:Premios_Juventud ۴ ۲۵۰۸
۲۳ en:Rookie_of_the_Year_(award) ۴ ۶۴۶۰
۲۴ en:World_Series_of_Poker_bracelet ۴ ۲۲۰۷۷
۲۵ en:Associated_Press_Athlete_of_the_Year ۳ ۱۲۰۱۸
۲۶ en:German_Sports_Badge ۳ ۱۳۰۸۱
۲۷ en:ISAF_World_Sailor_of_the_Year_Awards ۲ ۳۰۱۰
۲۸ en:List_of_UFC_bonus_award_recipients ۲ ۳۰۸۷۷
۲۹ en:Olympic_Cup ۲ ۷۷۴۰
۳۰ en:Sports_Emmy_Award ۲ ۶۸۸۳
۳۱ en:Stora_grabbars_märke ۲ ۳۳۵۴
۳۲ en:Whang_Youn_Dai_Achievement_Award ۲ ۳۵۰۶
۳۳ en:Ard_Schenk_Award ۱ ۳۳۲۷
۳۴ en:Austrian_Sports_Badge ۱ ۲۸۸۸
۳۵ en:Belgian_Sports_Personality_of_the_Year ۱ ۱۳۱۸
۳۶ en:Blue_(university_sport) ۱ ۱۶۰۶۴
۳۷ en:Boston_Teapot_Trophy ۱ ۳۲۹
۳۸ en:Coach_of_the_Year ۱ ۱۸۱۰
۳۹ en:Comeback_Player_of_the_Year_Award ۱ ۹۴۳
۴۰ en:European_Police_Achievement_Badge ۱ ۲۴۳۱
۴۱ en:Franjo_Bučar_State_Award_for_Sport ۱ ۱۳۳۲۱
۴۲ en:Gunnar_Cup ۱ ۱۱۸۶
۴۳ en:Hickok_Belt ۱ ۶۹۲۹
۴۴ en:NBA_Rookie_of_the_Month_Award ۱ ۱۹۴۹۶
۴۵ en:Olympic_Medal_Nobre_Guedes ۱ ۵۰۹۱
۴۶ en:Presidential_Champions_Award ۱ ۴۵۲۷
۴۷ en:The_Leo ۱ ۱۰۲۳
۴۸ en:United_Press_International_Athlete_of_the_Year_Award ۱ ۶۸۱۷
۴۹ en:Victor_Ludorum ۱ ۹۲۲
۵۰ en:World_MMA_Awards ۱ ۱۲۵۰۳
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۲ en:Palaestra ۲۴ ۲۹۶۰
۳ en:Ice_rink ۲۲ ۱۲۴۱۴
۴ en:Bleacher ۱۶ ۵۱۶۷
۵ en:Olympic-size_swimming_pool ۱۲ ۴۰۷۸
۶ en:Ski_jumping_hill ۱۲ ۶۱۶۰
۷ en:Sport_venue ۱۰ ۱۱۲۸
۸ en:Baseball_park ۶ ۱۰۳۵۹۰
۹ en:Speed_skating_rink ۶ ۹۱۴۸
۱۰ en:Dohyō ۴ ۳۱۳۲
۱۱ en:Gymkhana ۴ ۳۸۷۴
۱۲ en:International_Association_for_Sports_and_Leisure_Facilities ۴ ۸۱۱۷
۱۳ en:Luxury_box ۳ ۹۹۷۷
۱۴ en:Grandstand ۲ ۱۹۴۹
۱۵ en:Ice_hockey_arena ۲ ۵۵۶۲
۱۶ en:Medialuna ۲ ۲۳۶۲
۱۷ en:Tzykanisterion ۲ ۳۱۱۶
۱۸ en:Billiard_hall ۱ ۳۳۲۳
۱۹ en:Field_house ۱ ۴۷۲۸
۲۰ en:Roller_rink ۱ ۴۶۳۴
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه
۲ en:SportsML ۲ ۱۵۰۷
رديف مقاله تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه