ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. en) قانون شیمیایی
 2. en) فیزیک‌شیمی
 3. en) گزینش‌پذیری شیمیایی
 4. en) فرآیند کلرالکالی
 5. en) چرخش کان و دیس
 6. en) کره کوردیناسیونی
 7. en) شمارش الکترونی دی
 8. en) کاتیون دی‌هیدروژن
 9. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. en) مایع یونی
 2. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 3. en) فرآیند کرال
 4. en) آنالن لیبیش
 5. en) نمایه داده‌های ایمنی ماده
 6. en) خودسامانی مولکولی
 7. en) نانوسلولز
 8. en) ماده طبیعی
 9. en) فرآورده طبیعی
 10. en) پرتوافکنی نیومن
 11. en) تیتراسیون غیرآبی
 12. en) آنیون ناکوردینه
 13. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 14. en) ترکیب غیراستوکیومتری
 15. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) ترکیب آلی کادمیوم
 3. en) ترکیب آلی سرب
 4. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 5. en) آلی پالادیوم
 6. en) شیمی آلی سلنیوم
 7. en) فرآیند استوالد
 8. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 9. en) کروماتوگرافی کاغذ
 10. en) ضریب توزیع
 11. en) سنتز پپتید
 12. en) واکنش پری‌سایکلیک
 13. en) کاتالیزگر تغییر فاز
 14. en) شیمی‌فیزیک آلی
 15. en) کایرالیته دوبعدی
 16. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 17. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 18. en) دانش بسپار
 19. en) گروه محافظت‌کننده
 20. en) هم‌آرایی واکنش
 21. en) حدواسط واکنش
 22. en) بازتبلور
 23. en) پتانسیل کاهشی
 24. en) تجزیه واسنتزی
 25. en) ترکیب‌های سیرشده و سیرنشده

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Simple_aromatic_ring
 3. en) Solubility_equilibrium
 4. en) Specific_rotation
 5. en) Standard_molar_entropy
 6. en) Standard_state
 7. en) Stereoselectivity
 8. en) Stereospecificity
 9. en) Strain_(chemistry)
 10. en) Sulfite_process
 11. en) Superacid
 12. en) Superbase
 13. en) Tarnish
 14. en) Timeline_of_chemistry
 15. en) Trace_element
 16. en) Transition_metal_carbene_complex
 17. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 18. en) Trivial_name
 19. en) Valence_bond_theory
 20. en) Walden_inversion
 21. en) Woodward–Hoffmann_rules
 22. en) Woodward's_rules
 23. en) Zintl_phase
 24. en) Zwitterion