ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. en) گزینش‌پذیری شیمیایی
 2. en) فرآیند کلرالکالی
 3. en) چرخش کان و دیس
 4. en) کره کوردیناسیونی
 5. en) شمارش الکترونی دی
 6. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. en) مایع یونی
 2. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 3. en) آنالن لیبیش
 4. en) نمایه داده‌های ایمنی ماده
 5. en) خودسامانی مولکولی
 6. en) پرتوافکنی نیومن
 7. en) تیتراسیون غیرآبی
 8. en) آنیون ناکوردینه
 9. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 10. en) ترکیب غیراستوکیومتری
 11. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) ترکیب آلی کادمیوم
 3. en) ترکیب آلی سرب
 4. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 5. en) آلی پالادیوم
 6. en) شیمی آلی سلنیوم
 7. en) فرآیند استوالد
 8. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 9. en) کروماتوگرافی کاغذ
 10. en) واکنش پری‌سایکلیک
 11. en) کاتالیزگر تغییر فاز
 12. en) شیمی‌فیزیک آلی
 13. en) کایرالیته دوبعدی
 14. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 15. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 16. en) دانش بسپار
 17. en) هم‌آرایی واکنش
 18. en) حدواسط واکنش
 19. en) بازتبلور
 20. en) پتانسیل کاهشی
 21. en) تجزیه واسنتزی
 22. en) ترکیب‌های سیرشده و سیرنشده

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Solubility_equilibrium
 3. en) Specific_rotation
 4. en) Standard_molar_entropy
 5. en) Stereoselectivity
 6. en) Stereospecificity
 7. en) Strain_(chemistry)
 8. en) Sulfite_process
 9. en) Superbase
 10. en) Tarnish
 11. en) Timeline_of_chemistry
 12. en) Transition_metal_carbene_complex
 13. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 14. en) Trivial_name
 15. en) Valence_bond_theory
 16. en) Walden_inversion
 17. en) Woodward–Hoffmann_rules
 18. en) Woodward's_rules
 19. en) Zwitterion