ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. en) قانون شیمیایی
 2. en) فیزیک‌شیمی
 3. en) گزینش‌پذیری شیمیایی
 4. en) فرآیند کلرالکالی
 5. en) چرخش کان و دیس
 6. en) کره کوردیناسیونی
 7. en) شمارش الکترونی دی
 8. en) کاتیون دی‌هیدروژن
 9. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. en) مایع یونی
 2. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 3. en) فرآیند کرال
 4. en) آنالن لیبیش
 5. en) نمایه داده‌های ایمنی ماده
 6. en) خودسامانی مولکولی
 7. en) نانوسلولز
 8. en) ماده طبیعی
 9. en) فرآورده طبیعی
 10. en) پرتوافکنی نیومن
 11. en) تیتراسیون غیرآبی
 12. en) آنیون ناکوردینه
 13. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 14. en) ترکیب غیراستوکیومتری
 15. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) ترکیب آلی کادمیوم
 3. en) ترکیب آلی سرب
 4. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 5. en) آلی پالادیوم
 6. en) شیمی آلی سلنیوم
 7. en) فرآیند استوالد
 8. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 9. en) کروماتوگرافی کاغذ
 10. en) ضریب توزیع
 11. en) واکنش پری‌سایکلیک
 12. en) کاتالیزگر تغییر فاز
 13. en) شیمی‌فیزیک آلی
 14. en) کایرالیته دوبعدی
 15. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 16. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 17. en) دانش بسپار
 18. en) گروه محافظت‌کننده
 19. en) هم‌آرایی واکنش
 20. en) حدواسط واکنش
 21. en) بازتبلور
 22. en) پتانسیل کاهشی
 23. en) تجزیه واسنتزی
 24. en) ترکیب‌های سیرشده و سیرنشده

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Simple_aromatic_ring
 3. en) Solubility_equilibrium
 4. en) Specific_rotation
 5. en) Standard_molar_entropy
 6. en) Stereoselectivity
 7. en) Stereospecificity
 8. en) Strain_(chemistry)
 9. en) Sulfite_process
 10. en) Superbase
 11. en) Tarnish
 12. en) Timeline_of_chemistry
 13. en) Trace_element
 14. en) Transition_metal_carbene_complex
 15. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 16. en) Trivial_name
 17. en) Valence_bond_theory
 18. en) Walden_inversion
 19. en) Woodward–Hoffmann_rules
 20. en) Woodward's_rules
 21. en) Zwitterion