ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. en) قانون شیمیایی
 2. en) فیزیک‌شیمی
 3. en) گزینش‌پذیری شیمیایی
 4. en) فرآیند کلرالکالی
 5. en) چرخش کان و دیس
 6. en) کره کوردیناسیونی
 7. en) شمارش الکترونی دی
 8. en) کاتیون دی‌هیدروژن
 9. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. واکنش افزایش هالوژن) واکنش افزایش هالوژن
 2. en) روش هارتری-فاک
 3. فرآیند هانتر) فرآیند هانتر
 4. en) هیدرونیوم
 5. en) نم‌بینی
 6. en) مایع یونی
 7. en) نامگذاری آیوپاک برای شیمی آلی
 8. کتوهگزوز) کتوهگزوز
 9. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 10. en) فرآیند کرال
 11. en) آنالن لیبیش
 12. en) نمایه داده‌های ایمنی ماده
 13. en) خودسامانی مولکولی
 14. مونوترپن) مونوترپن
 15. en) نانوسلولز
 16. en) ماده طبیعی
 17. en) فرآورده طبیعی
 18. en) پرتوافکنی نیومن
 19. en) نیتراسیون
 20. en) نیروژن اکسید
 21. en) تیتراسیون غیرآبی
 22. en) آنیون ناکوردینه
 23. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 24. en) ترکیب غیراستوکیومتری
 25. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) ترکیب آلی کادمیوم
 3. en) ترکیب آلی سرب
 4. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 5. en) آلی پالادیوم
 6. en) شیمی آلی سلنیوم
 7. en) فرآیند استوالد
 8. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 9. en) کروماتوگرافی کاغذ
 10. en) ضریب توزیع
 11. en) سنتز پپتید
 12. en) واکنش پری‌سایکلیک
 13. en) کاتالیزگر تغییر فاز
 14. en) شیمی‌فیزیک آلی
 15. en) کایرالیته دوبعدی
 16. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 17. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 18. en) دانش بسپار
 19. en) گروه محافظت‌کننده
 20. en) هم‌آرایی واکنش
 21. en) حدواسط واکنش
 22. en) بازتبلور
 23. en) پتانسیل کاهشی
 24. en) تجزیه واسنتزی
 25. en) ترکیب‌های سیرشده و سیرنشده

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Simple_aromatic_ring
 3. en) Solubility_equilibrium
 4. en) Specific_rotation
 5. en) Standard_molar_entropy
 6. en) Standard_state
 7. en) Stereoselectivity
 8. en) Stereospecificity
 9. en) Strain_(chemistry)
 10. ایزومر ساختاری) ایزومر ساختاری
 11. en) سولفیت
 12. en) Sulfite_process
 13. en) Superacid
 14. en) Superbase
 15. en) Tarnish
 16. en) Timeline_of_chemistry
 17. en) Trace_element
 18. en) Transition_metal_carbene_complex
 19. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 20. en) Trivial_name
 21. en) Valence_bond_theory
 22. en) Walden_inversion
 23. en) Woodward–Hoffmann_rules
 24. en) Woodward's_rules
 25. en) Zintl_phase
 26. en) Zwitterion