ویژگی (برنامه‌نویسی)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در برخی از زبان‌های شی‌گرا، ویژگی (به انگلیسی: Property) حالتی از اعضای کلاس است که خصوصیاتی ما بین فیلد و متد دارد. آن‌ها مانند فیلدها قابلیت خواندن و نوشتن دارند ولی خواندن و نوشتن در آن‌ها (معمولا) به فراخوانی یک تابع می‌انجامد.

پشتیبانی در زبان‌ها[ویرایش]

زبان‌هایی که property را پشتیبانی می‌کند شامل دلفی٬ ویژوال بیسیک سی‌شارپ و بسیاری از زبان‌های شی‌گرا می‌شود ولی بعضی از زبان‌های شی گرا مانند جاوا این قابلیت را به صورت محدودتری دارا هستند.

مثال[ویرایش]

Delphi/Free Pascal[ویرایش]

type TPen = class
 private
  m_Color: Integer;
  function Get_Color: Integer;
  procedure Set_Color(RHS: Integer);
 public
  property Color: Integer read Get_Color write Set_Color;
end;

function TPen.Get_Color: Integer;
begin
 Result := m_Color
end;

procedure TPen.Set_Color(RHS: Integer);
begin
 m_Color := RHS
end;
// accessing:
var pen: TPen;
// ...
pen.Color := not pen.Color;

Visual Basic 6[ویرایش]

' in a class named clsPen
Private m_Color As Long

Public Property Get Color() As Long
  Color = m_Color
End Property

Public Property Let Color(ByVal RHS As Long)
  m_Color = RHS
End Property
' accessing:
Dim pen As New clsPen
' ...
pen.Color = Not pen.Color

‎Visual Basic (.NET to 2008)‎[ویرایش]

Public Class Pen
 
  Private m_Color As Integer ' Private field

  Public Property Color As Integer ' Public property
    Get
      Return m_Color
    End Get
    Set(ByVal Value As Integer)
      m_Color = Value
    End Set
  End Property

End Class
' accessing:
Dim pen As New Pen()
' ...
pen.Color = Not pen.Color

‎C#‎[ویرایش]

class Pen
{
  private int m_Color; // private field
  
  public int Color  // public property
  {
    get
    {
      return m_Color;
    }
    set 
    {
      m_Color = value;
    }
  }
}
// accessing:
Pen pen = new Pen();
// ...
pen.Color = ~pen.Color; // bitwise complement ...

// another silly example:
pen.Color += 1; // a lot clearer than "pen.set_Color(pen.get_Color() + 1)"!

در نسخه اخیر آن به صورت ساده‌تری درست شده‌است.

class Shape {
  
  public Int32 Height { get; set; }
  public Int32 Width { get; private set; }
  
}

‎C++‎[ویرایش]

این قابلیت را به صورت درجه یک دارا نیست ولی با راه‌های مختلفی می‌توان آن‌را شبیه سازی کرد.

#include <iostream>

template <typename T> class property {
    T value;
  public:
    T & operator = (const T &i) {
      ::std::cout << i << ::std::endl;
      return value = i;
    }
    // This template class member function template serves the purpose to make
    // typing more strict. Assignment to this is only possible with exact identical
    // types.
    template <typename T2> T2 & operator = (const T2 &i) {
      ::std::cout << "T2: " << i << ::std::endl;
      T2 &guard = value;
      throw guard; // Never reached.
    }
    operator T const & () const {
      return value;
    }
};

struct Foo {
  // Properties using unnamed classes.
  class {
      int value;
    public:
      int & operator = (const int &i) { return value = i; }
      operator int () const { return value; }
  } alpha;

  class {
      float value;
    public:
      float & operator = (const float &f) { return value = f; }
      operator float () const { return value; }
  } bravo;
};

struct Bar {
  // Using the property<>-template.
  property <bool> alpha;
  property <unsigned int> bravo;
};

int main () {
  Foo foo;
  foo.alpha = 5;
  foo.bravo = 5.132f;

  Bar bar;
  bar.alpha = true;
  bar.bravo = true; // This line will yield a compile time error
           // due to the guard template member function.
  ::std::cout << foo.alpha << ", "
        << foo.bravo << ", "
        << bar.alpha << ", "
        << bar.bravo
        << ::std::endl;
  return 0;
}

‎C++, Microsoft & C++Builder specific‎[ویرایش]

// declspec_property.cpp
struct S
{
  int i;
  void putprop(int j)
  { 
   i = j;
  }

  int getprop()
  {
   return i;
  }

  __declspec(property(get = getprop, put = putprop)) int the_prop;
};

int main()
{
  S s;
  s.the_prop = 5;
  return s.the_prop;
}

Dev D[ویرایش]

class Pen
{
  private int m_color; // private field
  
  // public get property
  public int color () {
    return m_color;
  }
  
  // public set property
  public int color (int value) {
    return m_color = value;
  }
}
auto pen = new Pen;
pen.color = ~pen.color; // bitwise complement

// the set property can also be used in expressions, just like regular assignment
int theColor = (pen.color = 0xFF0000);

Python[ویرایش]

از پایتون ۲/۲ به بعد پشتیبانی شده‌است.

class Pen(object):
  def __init__(self):
    self.__color = 0 # "private" variable
    self.__writeonly = "You can't read this!"

  def _set_color(self, color):
    self.__color = color

  def _get_color(self):
    return self.__color

  color = property(_get_color, _set_color) # read/write access translates to get/set methods

  def _set_writeonly(self, new_value):
    self.__writeonly = new_value

  writeonly = property(fset = _set_writeonly) # write-only access is provided (reading throws an exception)''
pen = Pen()
# accessing:
pen.color = ~pen.color # bitwise complement ...

print pen.writeonly # raise "AttributeError: unreadable attribute"
pen.writeonly = "Something Else" # <code>__writeonly</code> is now "Something Else"
print pen._Pen__writeonly

PHP[ویرایش]

class Pen {
  private $_color;

  function __set($property, $value) {
    switch ($property) {
      case 'Color': $this->_color = $value; break;
    }
  }

  function __get($property) {
    switch ($property) {
      case 'Color': return $this->_color; break;
    }
  }
}
$p = new Pen();
$p->Color = !$p->Color;
echo $p->Color;

‎F#‎[ویرایش]

type Pen() = class
  let mutable _color = 0

  member this.Color
    with get() = _color
    and set value = _color <- value
end
let pen = new Pen()
pen.Color <- ~~~pen.Color

Objective C 2.0[ویرایش]

 
 @interface Pen : NSObject {
  NSColor *color;
}
@property(copy) NSColor *color;    // color values always copied.
@end

@implementation Pen
@synthesize color;           // synthesize accessor methods.
@end

// Example Usage
Pen *pen = [Pen new];
pen.color = [NSColor blackColor];
float red = pen.color.redComponent;
[pen.color drawSwatchInRect:NSMakeRect(0, 0, 100, 100)];

منبع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «‎ Property_(programming) ‎». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۴ آپریل ۲۰۱۰.