جستجوی پیوندهای بیرونی

نشانه‌هایی مانند «‎*.wikipedia.org» را می‌توان استفاده کرد.
پروتکل‌های پشتیبانی‌شده: bitcoin:، ftp://، ftps://، geo:، git://، gopher://، http://، https://، irc://، ircs://، magnet:، mailto:، matrix:، mms://، news:، nntp://، redis://، sftp://، sip:، sips:، sms:، ssh://، svn://، tel:، telnet://، urn:، worldwind://، xmpp: (پیش‌فرض برای http:// در صورت مشخص نشدن پروتکل تنظیم شده‌است).

جستجوی پیوندهای بیرونی