مدیاویکی:Titleblacklist

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  # این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک regex در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.
  # از «#» برای توضیحات استفاده کنید.
  # برای اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از این صفحه، صفحهٔ بحث را ببینید.
  # به‌منظور حفظ سابقه، لطفاً مواردی که به فهرست اضافه می‌کنید را با استفاده از {{تفاوت-فسع}} در صفحهٔ بحث پیغام ثبت کنید.
  # فاصلهٔ موجود پیش از سطرها را حذف نکنید. این فاصله‌ها برای بخش‌بندی صفحه لازم هستند.
  
  .*(Ø.*){8} <noedit|errmsg=titleblacklist-invalid-encoding>
  
  # فضای نام الگوی editnotices
  الگو:Editnotices\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>
  
  #صفحه اصلی و تغییرمسیرهای مهمش
  main page
  صفحه اصلی
  صفحهٔ اصلی
  
  # نیمه‌حفاظت دائمی عناصر صفحه اصلی در برابر ایجاد و ویرایش
  (ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی\/[۰-۹]+\/[۰-۹]+|الگو:نر محافظت شده\/[0-9]+\-[01][0-9]\-[0-3][0-9]|ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده\/[۰-۹]{1,2}|ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...\؟\/[۰-۹]+\/هفته [۰-۹]+) <autoconfirmed|noedit|errmsg=titleblacklist-custom-mainpage>
  
  .*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w:@\-]+\.[\w\-]+.*
  
  #تکرار و سجاوندی نادرست در عنوان
  .*[!?‽¿]{3}(?<!!!!).*
  .*[!?‽¿]{2}(?<!!!!).* <moveonly>
  .*[!?‽¿؟]\s+[!?‽¿؟].*
  # Disallows two adjacent "separator" characters (mostly funky spaces)
  .*[\p{Z}]{2}.*
  # Disallows six consecutive characters that are not letters (in any script), numbers, or spaces
  .*[^\p{L}\d ]{6}.*
  # Disallows four or more of the same character from page moves
  .*([^0])\1{4}.* <moveonly>
  # Disallows moves with more than nine consecutive capital letters
  .*\p{Lu}(\P{L}*\p{Lu}){9}.* <casesensitive | moveonly>
  # Multiple consecutive apostrophes get interpreted as wiki markup, so shouldn't be used in page titles
  (.*[^0-9'])?'{2,}.*|.*'{2,}([^'\-].*)? <errmsg=titleblacklist-forbidden-apostrophes>
  #جلوگیری از عنوان‌هایی که فاقد فاصله پس از دو نقطه هستند
  
  # بایگانی با عنوان نادرست به‌همراه اعلان سفارشی
  .*\\بایگانی.* <errmsg=titleblacklist-custom-archive>
  
  # ایجادهای پی‌درپی
  .*(?:(.*(محمد|قربانی).*قمشی.*|mo+ha+[m]+a+d+\s*([gq][h]*o+r+b+a+n+i+)?\s*[gq]+[h]*o+m+[e]?s+h+(i+|ei|eyi|ie))).*   # ایجاد پی‌درپی (دست کم) با عنوان‌های محمد قربانی قمشی, محمدقربانی.قمشی, محمد قربانی قمشی شبکه های اجتماعی, محمد قربانی قمشی موبایل کامپیوتر, محمد.قربانی.قمشی و احتمالاً چند عنوان دیگر
  .*(?:امیر.*ربوبی|amir.*[r]*ab[ou]*bi).*  #ایجادهای پی‌درپی با عنوان‌های مختلف نظیر امیر ربوبی یا Amir raboubi
  
  # جلوگیری از ایجاد تصادفی صفحه‌هایی که عنوان فضای نام در آن‌ها تکرار شده‌است
  (بحث )?کاربر:(بحث )?کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?کاربر:(بحث )?الگو:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?کاربر:(بحث )?پیش‌نویس:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?ویکی‌پدیا:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?راهنما:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?پیش‌نویس:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?الگو:(بحث )?الگو:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?الگو:(بحث )?درگاه:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?رده:(بحث )?رده:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?درگاه:(بحث )?درگاه.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?پیش‌نویس:(بحث )?کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?پیش‌نویس:(بحث )?رده:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  (بحث )?پیش‌نویس:(بحث )?پیش‌نویس:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
  
  # جلوگیری از ایجاد رده‌های شخصی برای کاربران
  رده:کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-personal-category>