لیلی‌پاند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

لیلی‌پاند (به انگلیسی: LilyPond) برنامه‌ای رایانه‌ای برای حکاکی موسیقی است. یکی از اهداف اصلی پروژه این است که نت‌های نقش‌شده توسط این برنامه از ضابطه‌هایی که در حکاکی دستی (سنتی) موسیقی رعایت می‌شود، پیروی کنند. از همین روست که نت‌های منقوش توسط لیلی‌پاند نسبت به بسیاری از برنامه‌های دیگر چشم‌نوازتر است و ظاهر رایانه‌ای (مکانیکی) ندارد.

ورودی برنامه پرونده‌های سادهٔ متنی‌است.

نمونهٔ پروندهٔ ورودی[ویرایش]

\version "2.19.22"

\include "english.ly"

\header {
 title = \markup { "Excerpt from" \italic "fibonacci" }
 composer = "Patrick McCarty"
 % copyright = \markup \fontsize #-5 
 % {
 %  Copyright © 2009.
 %  Typeset with GNU LilyPond.
 %  Released into public domain by the composer.
 % }
}

\paper {
 paper-height = 4.6\in
 paper-width = 8.5\in
 indent = #0
 system-count = #2
}

\score {
 \new PianoStaff = "pianostaff" <<
  \new Staff = "RH" \relative c' {
   \accidentalStyle Score.piano
   \clef "treble"
   \time 2/4
   \set Score.currentBarNumber = #51
   \tempo "Slow and steady" 4 = 60
   <e gs,>4 \acciaccatura { cs16[ ds] } <e gs,>4 | % m. 51
   <ds gs,>4 \acciaccatura { e16[ ds] } <cs gs>4 | % m. 52
   <cs gs>4 \acciaccatura { ds16[ cs] } <c g>4 | % m. 53
   <cs gs>4 \acciaccatura { ds16[ e] } <es bs gs>4 | % m. 54

   <e gs,>4 \acciaccatura { cs16[ ds] } e16 f gs a | % m. 55
   <gs c,>8 \acciaccatura { as16[ gs] }
   <es b>8 ~ <es b>16 ds b as | % m. 56

   b16 d8 bf32 f' g16 af bf c | % m. 57
   <df df,>16 ( c af ) <e' e,> ( ds b ) <g' g,> ( ds | % m. 58

   \time 3/4
   <gs gs,>16 ) \noBeam d,16 f gs
   a16 e f b
   c16 d, ( f gs | % m. 59

   a16 b ) e, ( f
   gs16 b c ) f, (
   gs16 as b c ) | % m. 60
  }

  \new Dynamics = "Dynamics_pf" {
   s4 \p \< s4 | % m. 51
   s4 s4 | % m. 52
   s4 \mp \> s4 | % m. 53
   s4 s4 \! | % m. 54
   s4 \p s4 | % m. 55
   s1 * 2/4 | % m. 56
   s4 \< s4 | % m. 57
   s4 s4 | % m. 58
   \override DynamicText.extra-spacing-width = #'(-0.75 . 0.75)
   s16 \mf s16 \p s8 s4 s4 | % m. 59
   s2. | % m. 60
  }

  \new Staff = "LH" \relative c, {
   \clef "bass"
   \time 2/4
   cs4. cs8 | % m. 51
   cs4. d8 | % m. 52
   f4. a8 | % m. 53
   f4. d8 | % m. 54

   cs4. cs8 | % m. 55
   d4 ds | % m. 56
   gs4. bf,8 | % m. 57
   f'4 b, | % m. 58

   \time 3/4
   d4. d8 ~ d4 | % m. 59
   ef2 f4 | % m. 60
  }
 >>
}

نتیجهٔ خروجی[ویرایش]

Rendered output

پیوند به بیرون[ویرایش]

وب‌گاه پروژه