فهرست شماره‌های نگهداری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست توسط اتحادیه اروپا منتشر شده است و Directive 2001/59/EC نام دارد

 • :در جای قفل شده نگاه دارید
 • : خارج از دسترس کودکان نگاه دارید
 • : در جای خنک نگهداری شود
 • : دور از مکان مسکونی نگاه دارید
 • : زیرمایع زیر نگاهدارید... (معین شده توسط کارخانه)
 • : در زیر گاز نگاه دارید ... (معین شده توسط سازنده)
 • : در ظرف دربسته محکم نگاه دارید
 • : در ظرف مرطوب نگاه دارید
 • : در مکانی نگهداری کنید که تهویه مطلوب داشته باشد
 • S۱۲: در ظروف دربسته نگاه ندارید
 • S۱۳: دور از غذا حیوانات نوشیدنی‌ها و عذای حیوانات نگاه دارید
 • S۱۴: دور از نگاه دارید ... (مواد مشخص شده توسط سازنده)
 • S15: دو از گرما نگاه دارید
 • S۱۶: دور از منابع اشتعالزا نگاه‌داری کنید
 • S۱۷: دور از مواد آتشزا نگاه‌داری کنید
 • S۱۸: با احتیاط حمل کنید
 • S۲۰: هنگام استفاده نخورید و نیاشامید
 • S۲۱: هنگام استفاده سیگار نکشید
 • S۲۲: گرد و خاک را تنفس نکنید
 • S۲۳: تنفس نکنید گاز/دود/بخار/افشانه (مشخص شده توسط سازنده)
 • S۲۴: از تماس با پوست دوری کنید
 • S۲۵: از تماس با چشم دوری کنید
 • S26:هنگام برخورد با چشم با آب فراوان بشویید و از کمک‌های پزشکی استفاده کنید
 • S۲۷:بلافاصله لباس های آلوده شده را در بیاورید
 • S۲۸: هنگام برخورد با دست با آب فراوان و... (مشخص شده توسط سازنده)بشویید
 • S۲۹: درون جویبارها خالی نکنید
 • S۳۰: به این محصول هیچ‌گاه آب اضافه نکنید
 • S۳۳:اقدامات پیشگیرانه برای تخلیه بار الکتریکی ساکن در نظر گرفته شود
 • S۳۵: این مواد باید در جای امنی نگاه‌داری شود
 • S۳۶: لباس مناسب و محافظ بپوشید
 • S۳۷: دستکش مناسب بپوشید
 • S۳۸: در جای ماسب از جعبه بیرون بیاورید و تهویه مناسب و وسایل هوادهی مناسب داشته باشید
 • S۳۹: محافظ صورت/چشم داشته باشید
 • S۴۰: برای تمیز کردن این ماده از روی زمین از ... (مشخص شده توسط شازنده) استفاده کنید
 • S۴۱: در حالت آتش‌زدن/انفجار تنفس نکنید
 • S۴۲: در مدت افشاندن افشانه/بخور لباس و تجهیزات مناسب بپوشید(مشخص شده توسط سازنده)
 • S۴۳: در حالت آتش‌زدن ....(در محیط ، به تجهیزات آتش نشانیِ دقیق و مناسب اشاره شود.اگر آب اضافه شود خطر افزایش می‌یابد-هرگز از آب استفاده نکنید)
 • S45:در صورت حادثه یا اگر احساس ناخوشی دارید بلافاصله به پزشک مراجعه کنید (در صورت امکان ، برچسب را نشان دهید)
 • S۴۶:در صورت بلعیده شدن ، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید و ظرف یا برچسب را نشان دهید
 • S۴۷: در دما ... °C (مشخص شده توسط سازنده) نگاه داری کنید
 • S۴۸:مرطوب نگه داشته شود با ..... (مواد مناسب توسط سازنده مشخص شود)
 • S۴۹: فقط در ظرف اصلی‌اش نگاه‌داری کنید
 • S۵۰: با ... (مشخص شده توسط سازنده)ترکیب نکنید
 • S۵۱: فقط در مکان‌های با تهویه مناسب استفاده کنید
 • S52: برای استفاده داخلی در محیط های داری سطح بزرگ توصیه نمی‌شود
 • S53: از در معرض بودن دوری کنید - قبل از استفاده دستورالعمل های ویژه را دریافت کنید
 • S56:این مواد و ظروف آن را در محل جمع آوری زباله های خطرناک یا ویژه دور بریزید
 • S57:برای جلوگیری از آلودگی محیطی از محفظه مناسب استفاده کنید
 • S59:برای اطلاعات در مورد بازیابی/بازیافت به سازنده/تامین کننده مراجعه کنید
 • S60:این مواد و ظرف آن باید به عنوان پسماند خطرناک دور ریخته شود
 • S61: از انتشار به محیط خودداری کنید. به دستورالعمل های ویژه/برگه داده های ایمنی مراجعه کنید
 • S62:در صورت بلعیدن ، استفراغ نکنید : بلافاصله به پزشک مراجعه کنید و این ظرف یا برچسب را نشان دهید
 • S63:در صورت بروز حادثه در اثر استنشاق: مصدوم را به هوای تازه برده و در حالت استراحت قرار دهید
 • S64:اگر بلعیده شد ، دهان را با آب بشویید (فقط در صورتی که فرد هوشیار باشد)

ترکیبی[ویرایش]

 • (S1/2): در مکان قفل شده و دور از دسترس کودکان نگاه دارید
 • S3/7:ظرف را محکم بسته در مکانی خنک نگه دارید
 • S3/7/9:ظرف را محکم بسته در مکانی خنک و با تهویه خوب نگه دارید
 • S3/9/14:ظرف را محکم بسته در مکانی خنک و با تهویه خوب دور از.... نگه دارید(مواد ناسازگاری که توسط سازنده مشخص می‌شوند)
 • S3/9/14/49:فقط در ظرف اصلی‌ و در مکانی خنک و با تهویه مناسب دور از.... نگه دارید(مواد ناسازگاری که توسط سازنده مشخص می‌شوند)
 • S3/9/49:فقط در ظرف اصلی‌ و در مکانی خنک و با تهویه خوب نگه داری شود
 • S3/14:در مکانی خنک دور از .... نگه داری شود (مواد ناسازگاری که توسط سازنده مشخص می‌شوند)
 • S7/8:ظرف را محکم بسته و خشک نگه دارید
 • S7/9:ظرف را محکم بسته و در مکانی با تهویه خوب نگه دارید
 • S7/47:ظرف را محکم بسته و در دمایی نگه دارید که بیش ازC°.... نشود (که توسط سازنده تعیین می‌شود)
 • S20/21:موقع استفاده کردن نخورید ، نیاشامید و دخانیات مصرف نکنید
 • S24/25:از تماس با پوست و چشم ها دوری شود
 • S27/28:بعد از تماس با پوست ، بلافاصله تمام لباس های آلوده شده را در بیاورید و بلافاصله با مقدار زیادی از .... بشویید (که توسط سازنده معیّن می‌شود)
 • S29/35:درون فاضلاب خالی نکنید ؛ این ماده و ظرفش را از طریقی امن دور بریزید
 • S29/56:درون فاضلاب خالی نکنید ؛ این ماده و ظرفش را در محل جمع آوری زباله های خطرناک یا ویژه دور بریزید
 • S36/37:لباس و دستکش محافظتی مناسب بپوشید
 • S36/37/39:لباس محافظتی مناسب ، دستکش و محافظ چشم/صورت بپوشید
 • S36/39:لباس محافظتی مناسب و محافظ چشم/صورت بپوشید
 • S37/39:دستکش مناسب و محافظ چشم/صورت بپوشید
 • S47/49:فقط در ظرف اصلی‌ نگه دارید ، در دمایی که بیشتر از C°... نشود (که توسط سازنده تعیین می‌شود)

جستارهای وابسته[ویرایش]


پیوند به بیرون[ویرایش]