فهرست سیارک‌ها (۶۶۰۰۱–۶۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیارک‌ها (۶۶۰۰۱ - ۶۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۶۶۰۰۱ تا ۶۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۶۶۰۰۱ 1998 OG1 ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۲ 1998 OL5 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۳ 1998 OX6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۴ 1998 OV9 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۵ 1998 OA12 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۶ 1998 OW13 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۶ 1998 PO ۳ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۰۸ 1998 QH2 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۰۹ 1998 QZ8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۰ 1998 QO15 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۱ 1998 QR17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۲ 1998 QM23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۳ 1998 QC24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۴ 1998 QW24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۵ 1998 QW25 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۶ 1998 QX27 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۷ 1998 QC30 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۸ 1998 QA31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۱۹ 1998 QE31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۰ 1998 QN31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۱ 1998 QZ34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۲ 1998 QU42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۳ 1998 QS43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۴ 1998 QZ45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۵ 1998 QP46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۶ 1998 QK48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۷ 1998 QH49 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۸ 1998 QU51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۲۹ 1998 QC61 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۰ 1998 QY64 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۱ 1998 QE68 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۲ 1998 QK68 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۳ 1998 QV69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۴ 1998 QY69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۵ 1998 QA70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۶ 1998 QZ73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۷ 1998 QD74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۸ 1998 QM74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۳۹ 1998 QS74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۰ 1998 QQ75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۱ 1998 QZ77 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۲ 1998 QA78 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۳ 1998 QH79 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۴ 1998 QU82 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۵ 1998 QJ84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۶ 1998 QJ85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۷ 1998 QL85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۸ 1998 QU85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۴۹ 1998 QB86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۰ 1998 QB87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۱ 1998 QC87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۲ 1998 QM87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۳ 1998 QN87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۴ 1998 QY88 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۵ 1998 QQ90 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۶ 1998 QM95 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۷ 1998 QP96 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۸ 1998 QQ97 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۵۹ 1998 QZ100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۶۰ 1998 QB103 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۶۱ 1998 QN104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۶۰۶۲ 1998 RG1 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۳ 1998 RO1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۴ 1998 RW4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۵ 1998 RB13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۶ 1998 RO18 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۷ 1998 RM19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۸ 1998 RG26 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۶۹ 1998 RK42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۰ 1998 RP46 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۱ 1998 RS48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۲ 1998 RW48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۳ 1998 RJ50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۴ 1998 RZ50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۵ 1998 RT51 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۶ 1998 RD53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۷ 1998 RL53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۸ 1998 RW53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۷۹ 1998 RA54 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۰ 1998 RV56 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۱ 1998 RY56 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۲ 1998 RZ58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۳ 1998 RW61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۴ 1998 RY63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۵ 1998 RG67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۶ 1998 RL69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۷ 1998 RW69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۸ 1998 RE71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۸۹ 1998 RQ73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۰ 1998 RQ75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۱ 1998 RM76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۱ 1998 SD ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۱ 1998 SG ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۴ 1998 SY1 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۵ 1998 SP6 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۶ 1998 SS6 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۷ 1998 SB11 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۸ 1998 SV12 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۰۹۹ 1998 SQ13 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۰ 1998 SG17 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۱ 1998 SK22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۲ 1998 SR22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۳ 1998 SJ24 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۴ 1998 SB25 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۵ 1998 SW25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۶ 1998 SJ26 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۷ 1998 SM27 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۸ 1998 SX34 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۰۹ 1998 SB35 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۰ 1998 SQ37 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۱ 1998 SY39 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۲ 1998 SP45 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۳ 1998 SG55 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۴ 1998 SG68 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۵ 1998 ST68 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۶ 1998 SU68 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۷ 1998 SV69 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۸ 1998 SL71 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۱۹ 1998 SE72 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۰ 1998 SF74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۱ 1998 SF81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۲ 1998 SC87 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۳ 1998 SD87 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۴ 1998 SC111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۵ 1998 SA112 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۶ 1998 SX112 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۷ 1998 SQ114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۸ 1998 SV114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۲۹ 1998 SA117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۰ 1998 SM117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۱ 1998 SA123 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۲ 1998 SP126 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۳ 1998 SR127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۴ 1998 SV127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۵ 1998 SX131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۶ 1998 SN133 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۷ 1998 SR136 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۸ 1998 SE137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۳۹ 1998 SH138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۰ 1998 SQ139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۱ 1998 SG142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۲ 1998 SN145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۳ 1998 SE161 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۴ 1998 SJ171 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۴ 1998 TM ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۶ 1998 TU3 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۷ 1998 TC10 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۸ 1998 TD11 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۹ 1998 TS33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۹ 1998 UF ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۹ 1998 UL ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۹ 1998 UU ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۴۹ 1998 UV ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۵۴ 1998 UK19 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۵۵ 1998 UR24 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۵۶ 1998 UV25 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۵۷ 1998 UJ26 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۵۸ 1998 UJ27 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۵۹ 1998 UN36 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۰ 1998 UC38 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۱ 1998 UG40 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۲ 1998 UG49 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۲ 1998 VB ۷ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۴ 1998 VC8 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۵ 1998 VF10 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۶ 1998 VL25 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۷ 1998 VG28 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۸ 1998 VK28 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۶۹ 1998 VO29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۰ 1998 VJ30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۱ 1998 VW36 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۲ 1998 VX45 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۳ 1998 VE50 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۴ 1998 VZ52 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۵ 1998 WD4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۶ 1998 WR4 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۷ 1998 WE5 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۸ 1998 WL13 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۷۹ 1998 WB14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۰ 1998 WD14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۱ 1998 WL17 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۲ 1998 WC23 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۳ 1998 WJ33 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۴ 1998 XW2 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۵ 1998 XM47 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۶ 1998 XS49 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۷ 1998 XS73 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۸ 1998 XK79 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۸۹ 1998 XA97 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۹۰ 1998 YX5 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۹۱ 1998 YS6 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۹۲ 1998 YW10 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۶۶۱۹۳ 1999 AF22 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۱۹۴ 1999 AT23 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۱۹۵ 1999 AN25 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۱۹۶ 1999 AE34 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۱۹۷ 1999 BO6 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۱۹۸ 1999 BH11 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۱۹۹ 1999 BF13 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۰ 1999 BT13 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۱ 1999 BC20 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۲ 1999 BJ21 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۳ 1999 BV24 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۴ 1999 BA26 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۵ 1999 BJ27 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۶ 1999 BQ31 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۷ Carpi ۶ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۸ 1999 CQ6 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۰۹ 1999 CC14 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۰ 1999 CR14 ۱۵ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۱ 1999 CA22 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۲ 1999 CS32 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۳ 1999 CQ33 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۴ 1999 CO36 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۵ 1999 CP38 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۶ 1999 CJ42 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۷ 1999 CZ42 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۸ 1999 CU43 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۱۹ 1999 CR50 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۰ 1999 CZ68 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۱ 1999 CH73 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۲ 1999 CV75 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۳ 1999 CE77 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۴ 1999 CG77 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۵ 1999 CL79 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۶ 1999 CS89 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۷ 1999 CR109 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۸ 1999 CY109 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۲۹ 1999 CH117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۳۰ 1999 CV117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۳۱ 1999 CD125 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۳۲ 1999 CL135 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۳۳ 1999 CC156 ۱۴ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۳۴ 1999 CZ157 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۶۶۲۳۴ 1999 ET ۶ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۳۶ 1999 EP3 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۳۷ 1999 ET5 ۱۳ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۳۷ 1999 FZ ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۳۹ 1999 FK2 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۰ 1999 FJ9 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۱ 1999 FN17 ۲۳ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۲ 1999 FY17 ۲۳ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۳ 1999 FV28 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۴ 1999 FW28 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۵ 1999 FH29 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۶ 1999 FC30 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۷ 1999 FN34 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۸ 1999 FC37 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۹ 1999 FG48 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۶۶۲۴۹ 1999 GZ ۴ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۱ 1999 GJ2 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۲ 1999 GM2 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۳ 1999 GT3 ۹ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۴ 1999 GZ19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۵ 1999 GP31 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۶ 1999 GU33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۷ 1999 GA34 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۸ 1999 GQ34 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۵۹ 1999 GP35 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۰ 1999 GZ35 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۱ 1999 GM37 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۲ 1999 GY49 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۳ 1999 GT58 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۳ 1999 HR ۱۸ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۵ 1999 HZ6 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۶ 1999 HQ9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۶۶۲۶۷ 1999 JO1 ۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۶۸ 1999 JJ3 ۷ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۶۹ 1999 JN3 ۶ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۰ 1999 JK4 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۱ 1999 JM6 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۲ 1999 JW6 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۳ 1999 JU7 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۴ 1999 JS8 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۵ 1999 JX8 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۶ 1999 JG9 ۷ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۷ 1999 JY10 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۸ 1999 JC11 ۹ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۷۹ 1999 JK11 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۰ 1999 JF12 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۱ 1999 JY12 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۲ 1999 JA13 ۹ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۳ 1999 JU13 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۴ 1999 JU15 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۵ 1999 JV15 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۶ 1999 JF18 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۷ 1999 JT18 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۸ 1999 JE20 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۸۹ 1999 JW22 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۰ 1999 JX22 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۱ 1999 JM23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۲ 1999 JP24 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۳ 1999 JD25 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۴ 1999 JS27 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۵ 1999 JC29 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۶ 1999 JM29 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۷ 1999 JF30 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۸ 1999 JJ30 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۲۹۹ 1999 JG32 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۰ 1999 JQ33 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۱ 1999 JF35 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۲ 1999 JP36 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۳ 1999 JG37 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۴ 1999 JV37 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۵ 1999 JD38 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۶ 1999 JG39 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۷ 1999 JV40 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۸ 1999 JX40 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۰۹ 1999 JX41 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۰ 1999 JZ41 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۱ 1999 JE42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۲ 1999 JJ43 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۳ 1999 JQ43 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۴ 1999 JQ45 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۵ 1999 JB48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۶ 1999 JR49 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۷ 1999 JL50 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۸ 1999 JC51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۱۹ 1999 JQ51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۰ 1999 JT51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۱ 1999 JW51 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۲ 1999 JV52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۳ 1999 JH53 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۴ 1999 JC55 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۵ 1999 JF55 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۶ 1999 JR55 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۷ 1999 JY56 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۸ 1999 JK58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۲۹ 1999 JP58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۰ 1999 JS59 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۱ 1999 JY59 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۲ 1999 JE60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۳ 1999 JS60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۴ 1999 JC61 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۵ 1999 JZ61 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۶ 1999 JB62 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۷ 1999 JP63 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۸ 1999 JV63 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۳۹ 1999 JW64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۰ 1999 JX65 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۱ 1999 JK66 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۲ 1999 JA68 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۳ 1999 JV68 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۴ 1999 JS70 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۵ 1999 JK71 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۶ 1999 JU71 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۷ 1999 JW72 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۸ 1999 JC73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۴۹ 1999 JF75 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۰ 1999 JS76 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۱ 1999 JU77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۲ 1999 JS78 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۳ 1999 JP79 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۴ 1999 JM83 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۵ 1999 JN85 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۶ 1999 JG87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۷ 1999 JN87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۸ 1999 JW87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۵۹ 1999 JP88 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۰ 1999 JQ89 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۱ 1999 JH90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۲ 1999 JQ90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۳ 1999 JX91 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۴ 1999 JH92 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۵ 1999 JV92 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۶ 1999 JS95 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۷ 1999 JW95 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۸ 1999 JP98 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۶۹ 1999 JA103 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۰ 1999 JJ113 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۱ 1999 JT113 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۲ 1999 JV114 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۳ 1999 JW114 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۴ 1999 JO120 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۵ 1999 JF121 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۶ 1999 JH122 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۷ 1999 JJ122 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۸ 1999 JL122 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۷۹ 1999 JZ123 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۰ 1999 JV124 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۱ 1999 JZ126 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۲ 1999 JC127 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۳ 1999 JK130 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۴ 1999 JO131 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۵ 1999 JY131 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۶ 1999 JJ134 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۷ 1999 JE136 ۷ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۸ 1999 KF1 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۸۹ 1999 KP1 ۱۶ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۰ 1999 KL3 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۱ 1999 KW4 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۲ 1999 KF10 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۳ 1999 KU10 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۴ 1999 KP11 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۵ 1999 KS12 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۶ 1999 KQ13 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۷ 1999 KP14 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۸ 1999 KS14 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۶۶۳۹۸ 1999 LH ۵ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۰ 1999 LT7 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۱ 1999 LJ11 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۲ 1999 LY12 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۳ 1999 LM13 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۴ 1999 LK20 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۵ 1999 LZ20 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۶ 1999 LA22 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۷ 1999 LQ28 ۱۴ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۸ 1999 LA35 ۱۴ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۰۹ 1999 MK1 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۶۶۴۱۰ 1999 NS6 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۱ 1999 NB7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۲ 1999 NW7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۳ 1999 NX7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۴ 1999 NC8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۵ 1999 NG8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۶ 1999 NR9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۷ 1999 NC10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۸ 1999 NN10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۱۹ 1999 NR13 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۰ 1999 NA15 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۱ 1999 NQ19 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۲ 1999 NN23 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۳ 1999 NV26 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۴ 1999 NA27 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۵ 1999 NS32 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۶ 1999 NW33 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۷ 1999 NP34 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۸ 1999 NB36 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۲۹ 1999 NQ38 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۰ 1999 NX41 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۱ 1999 NX45 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۲ 1999 NL46 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۳ 1999 NF49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۴ 1999 NX49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۵ 1999 NT50 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۶ 1999 NT52 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۷ 1999 NK54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۸ 1999 NN54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۳۹ 1999 NG55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۰ 1999 NF56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۱ 1999 NX56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۲ 1999 NZ56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۳ 1999 NW57 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۴ 1999 NS59 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۵ 1999 NV59 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۶ 1999 NF61 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۷ 1999 NG65 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۸ 1999 OY1 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۴۹ 1999 OZ1 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۵۰ 1999 OH2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۵۱ 1999 OS2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۵۲ 1999 OF4 ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۹
۶۶۴۵۲ 1999 PC ۳ اوت ۱۹۹۹
۶۶۴۵۲ 1999 PM ۳ اوت ۱۹۹۹
۶۶۴۵۵ 1999 PV2 ۷ اوت ۱۹۹۹
۶۶۴۵۶ 1999 PS5 ۱۲ اوت ۱۹۹۹
۶۶۴۵۷ 1999 PY7 ۷ اوت ۱۹۹۹
۶۶۴۵۸ Romaplanetario ۲۲ اوت ۱۹۹۹
۶۶۴۵۹ 1999 RD4 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۰ 1999 RX8 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۱ 1999 RQ11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۲ 1999 RS11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۳ 1999 RS12 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۴ 1999 RS14 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۵ 1999 RJ15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۶ 1999 RK16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۷ 1999 RT16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۸ 1999 RL17 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۶۹ 1999 RL18 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۰ 1999 RP18 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۱ 1999 RV19 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۲ 1999 RM24 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۳ 1999 RZ24 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۴ 1999 RC25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۵ 1999 RH26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۶ 1999 RM26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۷ 1999 RW26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۸ 1999 RB27 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۷۹ Healy ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۰ 1999 RW33 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۱ 1999 RZ34 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۲ 1999 RW37 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۳ 1999 RZ38 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۴ 1999 RR39 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۵ 1999 RX41 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۶ 1999 RF42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۷ 1999 RL42 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۸ 1999 RD44 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۸۹ 1999 RS44 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۰ 1999 RS49 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۱ 1999 RG54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۲ 1999 RZ54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۳ 1999 RV56 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۴ 1999 RM57 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۵ 1999 RD62 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۶ 1999 RZ64 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۷ 1999 RK66 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۸ 1999 RR67 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۴۹۹ 1999 RR71 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۰ 1999 RK73 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۱ 1999 RS75 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۲ 1999 RV75 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۳ 1999 RE81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۴ 1999 RN81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۵ 1999 RH83 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۶ 1999 RM84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۷ 1999 RT84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۸ 1999 RS86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۰۹ 1999 RK89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۰ 1999 RU90 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۱ 1999 RW91 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۲ 1999 RC92 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۳ 1999 RE94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۴ 1999 RS94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۵ 1999 RD97 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۶ 1999 RM97 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۷ 1999 RM98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۸ 1999 RK99 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۱۹ 1999 RZ99 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۰ 1999 RQ101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۱ 1999 RR101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۲ 1999 RG102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۳ 1999 RN102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۴ 1999 RQ102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۵ 1999 RH103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۶ 1999 RX103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۷ 1999 RD104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۸ 1999 RV105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۲۹ 1999 RX107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۰ 1999 RJ108 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۱ 1999 RX108 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۲ 1999 RZ110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۳ 1999 RN111 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۴ 1999 RA112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۵ 1999 RF112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۶ 1999 RD113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۷ 1999 RU115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۸ 1999 RV117 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۳۹ 1999 RX117 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۰ 1999 RM118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۱ 1999 RP118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۲ 1999 RT118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۳ 1999 RJ119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۴ 1999 RR119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۵ 1999 RJ120 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۶ 1999 RG122 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۷ 1999 RG124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۸ 1999 RL124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۴۹ 1999 RS124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۰ 1999 RU124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۱ 1999 RC128 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۲ 1999 RQ130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۳ 1999 RV130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۴ 1999 RT131 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۵ 1999 RQ132 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۶ 1999 RB133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۷ 1999 RN133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۸ 1999 RX134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۵۹ 1999 RB135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۰ 1999 RR135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۱ 1999 RW135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۲ 1999 RO136 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۳ 1999 RV136 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۴ 1999 RU137 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۵ 1999 RC138 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۶ 1999 RL139 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۷ 1999 RV140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۸ 1999 RQ142 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۶۹ 1999 RM145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۰ 1999 RW145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۱ 1999 RP147 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۲ 1999 RU149 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۳ 1999 RL152 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۴ 1999 RR152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۵ 1999 RX152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۶ 1999 RY152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۷ 1999 RD153 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۸ 1999 RS153 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۷۹ 1999 RK154 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۰ 1999 RE155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۱ 1999 RF155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۲ 1999 RZ155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۳ 1999 RL156 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۴ 1999 RM161 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۵ 1999 RC162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۶ 1999 RC164 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۷ 1999 RB167 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۸ 1999 RX167 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۸۹ 1999 RE168 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۰ 1999 RD169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۱ 1999 RY170 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۲ 1999 RU174 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۳ 1999 RL176 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۴ 1999 RO176 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۵ 1999 RU178 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۶ 1999 RO180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۷ 1999 RA181 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۸ 1999 RF182 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۵۹۹ 1999 RM184 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۰ 1999 RQ184 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۱ 1999 RH186 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۲ 1999 RH187 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۳ 1999 RB190 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۴ 1999 RB194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۵ 1999 RF194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۶ 1999 RK194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۷ 1999 RG195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۸ 1999 RW196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۰۹ 1999 RW198 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۰ 1999 RX198 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۱ 1999 RZ198 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۲ 1999 RO199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۳ 1999 RR199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۴ 1999 RE200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۵ 1999 RJ200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۶ 1999 RY200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۷ 1999 RO201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۸ 1999 RT201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۱۹ 1999 RE203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۰ 1999 RZ203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۱ 1999 RD204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۲ 1999 RJ204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۳ 1999 RL204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۴ 1999 RM204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۵ 1999 RE205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۶ 1999 RJ205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۷ 1999 RC208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۸ 1999 RF208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۲۹ 1999 RJ208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۰ 1999 RS208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۱ 1999 RP209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۲ 1999 RT210 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۳ 1999 RB212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۴ 1999 RJ212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۵ 1999 RR212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۶ 1999 RA213 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۷ 1999 RC213 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۸ 1999 RD218 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۳۹ 1999 RQ219 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۰ 1999 RG220 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۱ 1999 RQ225 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۲ 1999 RE226 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۳ 1999 RW229 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۴ 1999 RL231 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۵ 1999 RN232 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۶ 1999 RM237 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۷ 1999 RV237 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۸ 1999 RZ245 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۴۹ 1999 RE246 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۰ 1999 RN246 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۱ 1999 RQ252 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۲ Borasisi ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۳ 1999 RS254 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۴ 1999 SF12 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۵ 1999 SN13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۶ 1999 SV17 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۷ 1999 SM19 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۸ 1999 ST26 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۶۶۶۵۹ 1999 TJ1 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۰ 1999 TH2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۱ Wallin ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۲ 1999 TM4 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۳ 1999 TV8 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۴ 1999 TB9 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۵ 1999 TC9 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۶ 1999 TL9 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۷ Kambic ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۸ 1999 TN14 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۶۹ 1999 TE15 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۰ 1999 TR15 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۱ Sfasu ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۲ 1999 TB18 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۳ 1999 TC19 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۴ 1999 TO25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۵ 1999 TF26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۶ 1999 TS27 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۷ 1999 TM28 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۸ 1999 TR28 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۷۹ 1999 TD29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۰ 1999 TG29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۱ 1999 TN33 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۲ 1999 TR35 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۳ 1999 TO36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۴ 1999 TY36 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۵ 1999 TT37 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۶ 1999 TX37 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۷ 1999 TU45 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۸ 1999 TJ52 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۸۹ 1999 TU52 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۰ 1999 TH63 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۱ 1999 TE67 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۲ 1999 TL69 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۳ 1999 TB70 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۴ 1999 TF72 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۵ 1999 TZ72 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۶ 1999 TK75 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۷ 1999 TX80 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۸ 1999 TM82 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۶۹۹ 1999 TB85 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۰ 1999 TC85 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۱ 1999 TN86 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۲ 1999 TJ88 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۳ 1999 TL89 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۴ 1999 TU91 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۵ 1999 TM92 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۶ 1999 TY92 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۷ 1999 TG93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۸ 1999 TY93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۰۹ 1999 TS95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۰ 1999 TT96 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۱ 1999 TQ99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۲ 1999 TS99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۳ 1999 TZ99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۴ 1999 TT100 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۵ 1999 TA101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۶ 1999 TB102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۷ 1999 TK102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۸ 1999 TU104 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۱۹ 1999 TG105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۰ 1999 TH105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۱ 1999 TX106 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۲ 1999 TC107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۳ 1999 TE107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۴ 1999 TN107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۵ 1999 TH109 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۶ 1999 TG110 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۷ 1999 TH110 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۸ 1999 TN110 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۲۹ 1999 TH111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۰ 1999 TM111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۱ 1999 TN111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۲ 1999 TW111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۳ 1999 TO113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۴ 1999 TX114 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۵ 1999 TX115 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۶ 1999 TB118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۷ 1999 TF119 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۸ 1999 TJ120 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۳۹ 1999 TC122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۰ 1999 TE122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۱ 1999 TY122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۲ 1999 TP123 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۳ 1999 TW124 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۴ 1999 TM128 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۵ 1999 TO128 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۶ 1999 TW136 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۷ 1999 TO139 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۸ 1999 TJ149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۴۹ 1999 TN151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۰ 1999 TZ155 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۱ 1999 TP156 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۲ 1999 TZ164 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۳ 1999 TQ173 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۴ 1999 TZ173 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۵ 1999 TT175 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۶ 1999 TE177 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۷ 1999 TE184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۸ 1999 TP184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۵۹ 1999 TU185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۰ 1999 TV185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۱ 1999 TE187 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۲ 1999 TU187 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۳ 1999 TZ189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۴ 1999 TD190 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۵ 1999 TJ191 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۶ 1999 TF194 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۷ 1999 TT194 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۸ 1999 TG200 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۶۹ 1999 TJ200 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۰ 1999 TH207 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۱ 1999 TM210 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۲ 1999 TH217 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۳ 1999 TT219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۴ 1999 TD220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۵ 1999 TS220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۶ 1999 TA221 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۷ 1999 TD221 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۸ 1999 TL221 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۷۹ 1999 TS221 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۰ 1999 TW223 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۱ 1999 TY223 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۲ 1999 TT225 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۳ 1999 TE227 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۴ 1999 TM228 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۵ 1999 TN228 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۶ 1999 TX228 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۷ 1999 TY228 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۸ 1999 TL230 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۸۹ 1999 TS231 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۰ 1999 TZ232 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۱ 1999 TH233 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۲ 1999 TM233 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۳ 1999 TW236 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۴ 1999 TP237 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۵ 1999 TP248 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۶ 1999 TD252 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۷ 1999 TJ256 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۸ 1999 TA265 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۷۹۹ 1999 TT267 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۰ 1999 TB270 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۱ 1999 TF270 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۲ 1999 TJ270 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۳ 1999 TD273 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۴ 1999 TE281 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۵ 1999 TU284 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۶ 1999 TC286 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۷ 1999 TD288 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۸ 1999 TU288 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۰۹ 1999 TX288 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۰ 1999 UM4 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۱ 1999 UA6 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۲ 1999 UE8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۳ 1999 UQ11 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۴ 1999 UX12 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۵ 1999 UQ13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۶ 1999 UO14 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۷ 1999 UR15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۸ 1999 UT16 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۱۹ 1999 UZ16 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۰ 1999 UW17 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۱ 1999 UC21 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۲ 1999 UD22 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۳ 1999 UA25 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۴ 1999 UM26 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۵ 1999 UZ27 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۶ 1999 UX36 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۷ 1999 UG37 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۸ 1999 UG41 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۲۹ 1999 UY42 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۰ 1999 UT43 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۱ 1999 UJ44 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۲ 1999 UE45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۳ 1999 UP45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۴ 1999 UT46 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۵ 1999 UQ47 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۶ 1999 UM48 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۷ 1999 US48 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۸ 1999 UF49 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۳۹ 1999 UE51 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۰ 1999 UU52 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۱ 1999 UA53 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۲ 1999 UG53 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۳ Pulido ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۳ 1999 VP ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۵ 1999 VE2 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۶ Franklederer ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۷ 1999 VT4 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۸ 1999 VX5 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۴۹ 1999 VM8 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۰ 1999 VX8 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۱ 1999 VT9 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۲ 1999 VH11 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۳ 1999 VH12 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۴ 1999 VL19 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۵ 1999 VM22 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۶ 1999 VW22 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۷ 1999 VQ25 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۸ 1999 VJ27 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۵۹ 1999 VQ30 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۰ 1999 VZ30 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۱ 1999 VN31 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۲ 1999 VL37 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۳ 1999 VM43 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۴ 1999 VD44 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۵ 1999 VG44 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۶ 1999 VS45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۷ 1999 VN47 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۸ 1999 VS47 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۶۹ 1999 VX47 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۰ 1999 VE48 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۱ 1999 VN48 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۲ 1999 VH50 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۳ 1999 VJ50 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۴ 1999 VP50 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۵ 1999 VY52 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۶ 1999 VC55 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۷ 1999 VT60 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۸ 1999 VM63 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۷۹ 1999 VK65 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۰ 1999 VO66 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۱ 1999 VL67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۲ 1999 VZ67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۳ 1999 VC70 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۴ 1999 VX70 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۵ 1999 VH72 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۶ 1999 VJ72 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۷ 1999 VX74 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۸ 1999 VE78 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۸۹ 1999 VW78 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۰ 1999 VD81 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۱ 1999 VP85 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۲ 1999 VN87 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۳ 1999 VQ87 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۴ 1999 VB98 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۵ 1999 VO99 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۶ 1999 VN104 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۷ 1999 VZ113 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۸ 1999 VS114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۸۹۹ 1999 VV114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۰ 1999 VO126 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۱ 1999 VK135 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۲ 1999 VK144 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۳ 1999 VK147 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۴ 1999 VA160 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۵ 1999 VC160 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۶ 1999 VG162 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۷ 1999 VJ162 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۸ 1999 VY162 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۰۹ 1999 VD163 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۰ 1999 VZ165 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۱ 1999 VF167 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۲ 1999 VH167 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۳ 1999 VF169 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۴ 1999 VK170 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۵ 1999 VT170 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۶ 1999 VG176 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۷ 1999 VP176 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۸ 1999 VY176 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۱۹ 1999 VC177 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۰ 1999 VN178 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۱ 1999 VY178 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۲ 1999 VC185 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۳ 1999 VL186 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۴ 1999 VY186 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۵ 1999 VZ190 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۶ 1999 VE193 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۷ 1999 VP199 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۸ 1999 VQ199 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۲۹ 1999 VS199 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۰ 1999 VG201 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۱ 1999 VL208 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۲ 1999 VL213 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۳ 1999 VK229 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۴ Kalalova ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۵ 1999 WZ1 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۶ 1999 WD5 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۷ 1999 WB6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۸ 1999 WM8 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۳۹ Franscini ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۰ 1999 WM11 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۱ 1999 WO11 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۲ 1999 WR12 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۳ 1999 WF17 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۴ 1999 WQ20 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۵ 1999 XA1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۶ 1999 XT1 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۷ 1999 XZ1 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۸ 1999 XN5 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۴۹ 1999 XO7 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۰ 1999 XQ11 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۱ 1999 XN13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۲ 1999 XF19 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۳ 1999 XM19 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۴ 1999 XV19 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۵ 1999 XK20 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۶ 1999 XE21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۷ 1999 XO21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۸ 1999 XO23 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۵۹ 1999 XO35 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۰ 1999 XN36 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۱ 1999 XU41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۲ 1999 XL42 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۳ 1999 XU43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۴ 1999 XC49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۵ 1999 XL49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۶ 1999 XJ52 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۷ 1999 XB53 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۸ 1999 XU53 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۶۹ 1999 XW54 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۰ 1999 XV58 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۱ 1999 XG59 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۲ 1999 XE64 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۳ 1999 XM66 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۴ 1999 XG70 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۵ 1999 XR75 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۶ 1999 XN78 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۷ 1999 XX82 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۸ 1999 XE86 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۷۹ 1999 XR86 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۰ 1999 XK88 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۱ 1999 XE89 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۲ 1999 XA91 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۳ 1999 XB92 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۴ 1999 XY92 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۵ 1999 XT93 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۶ 1999 XH95 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۷ 1999 XU95 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۸ 1999 XN97 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۸۹ 1999 XZ102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۰ 1999 XA103 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۱ 1999 XE105 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۲ 1999 XY106 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۳ 1999 XJ107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۴ 1999 XZ107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۵ 1999 XN109 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۶ 1999 XJ113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۷ 1999 XR113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۸ 1999 XY113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۶۶۹۹۹ 1999 XX115 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۰ 1999 XT116 ۵ دسامبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]