فهرست سیارک‌ها (۵۰۰۰۱–۵۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۵۰۰۰۱ - ۵۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۵۰۰۰۱ تا ۵۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۵۰۰۰۱ 2000 AK15 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۲ 2000 AB16 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۳ 2000 AM16 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۴ 2000 AS16 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۵ 2000 AW18 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۶ 2000 AY19 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۷ 2000 AW21 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۸ 2000 AF25 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۰۹ 2000 AQ26 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۰ 2000 AP27 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۱ 2000 AE29 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۲ 2000 AS30 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۳ 2000 AE31 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۴ 2000 AO32 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۵ 2000 AR32 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۶ 2000 AT32 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۷ 2000 AA33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۸ 2000 AK33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۱۹ 2000 AL33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۰ 2000 AL34 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۱ 2000 AA36 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۲ 2000 AX36 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۳ 2000 AY37 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۴ 2000 AZ40 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۵ 2000 AR41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۶ 2000 AS41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۷ 2000 AQ43 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۸ 2000 AN44 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۲۹ 2000 AU46 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۰ 2000 AG47 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۱ 2000 AH47 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۲ 2000 AT47 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۳ Perelman ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۴ 2000 AJ48 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۵ 2000 AL50 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۶ 2000 AH53 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۷ 2000 AR54 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۸ 2000 AT54 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۳۹ 2000 AV56 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۰ 2000 AL57 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۱ 2000 AL58 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۲ 2000 AW58 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۳ 2000 AC59 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۴ 2000 AW60 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۵ 2000 AB61 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۶ 2000 AL61 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۷ 2000 AA62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۸ 2000 AL62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۴۹ 2000 AQ62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۰ 2000 AB63 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۱ 2000 AH63 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۲ 2000 AV63 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۳ 2000 AR64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۴ 2000 AD65 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۵ 2000 AE65 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۶ 2000 AN66 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۷ 2000 AO66 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۸ 2000 AQ67 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۵۹ 2000 AY67 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۰ 2000 AA68 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۱ 2000 AF69 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۲ 2000 AD71 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۳ 2000 AY71 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۴ 2000 AQ72 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۵ 2000 AF74 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۶ 2000 AH75 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۷ 2000 AS75 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۸ 2000 AR77 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۶۹ 2000 AM78 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۰ 2000 AG80 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۱ 2000 AL81 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۲ 2000 AU81 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۳ 2000 AA82 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۴ 2000 AN83 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۵ 2000 AT84 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۶ 2000 AP85 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۷ 2000 AJ86 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۸ 2000 AW86 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۷۹ 2000 AB88 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۰ 2000 AK88 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۱ 2000 AL88 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۲ 2000 AW88 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۳ 2000 AG89 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۴ 2000 AZ89 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۵ 2000 AS90 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۶ 2000 AT90 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۷ 2000 AH91 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۸ 2000 AO94 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۸۹ 2000 AA95 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۰ 2000 AN96 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۱ 2000 AP96 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۲ 2000 AR96 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۳ 2000 AT96 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۴ 2000 AB97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۵ 2000 AE97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۶ 2000 AM97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۷ 2000 AF98 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۸ 2000 AG98 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۰۹۹ 2000 AM98 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۰ 2000 AH102 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۱ 2000 AO105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۲ 2000 AA106 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۳ 2000 AR111 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۴ 2000 AU111 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۵ 2000 AX111 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۶ 2000 AC113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۷ 2000 AP113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۸ 2000 AU113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۰۹ 2000 AY113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۰ 2000 AP115 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۱ 2000 AA116 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۲ 2000 AJ116 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۳ 2000 AL116 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۴ 2000 AC117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۵ 2000 AU117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۶ 2000 AA119 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۷ 2000 AD119 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۸ 2000 AJ119 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۱۹ 2000 AS119 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۰ 2000 AC120 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۱ 2000 AS122 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۲ 2000 AO123 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۳ 2000 AR123 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۴ 2000 AT123 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۵ 2000 AB124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۶ 2000 AT124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۷ 2000 AZ124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۸ 2000 AG125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۲۹ 2000 AN125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۰ 2000 AP125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۱ 2000 AS125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۲ 2000 AU125 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۳ 2000 AD126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۴ 2000 AM126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۵ 2000 AU127 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۶ 2000 AK128 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۷ 2000 AT128 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۸ 2000 AY128 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۳۹ 2000 AH129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۰ 2000 AQ129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۱ 2000 AW129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۲ 2000 AY129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۳ 2000 AB132 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۴ 2000 AN132 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۵ 2000 AV133 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۶ 2000 AU134 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۷ 2000 AQ136 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۸ 2000 AR136 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۴۹ 2000 AU136 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۰ 2000 AY136 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۱ 2000 AU140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۲ 2000 AD141 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۳ 2000 AF141 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۴ 2000 AK141 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۵ 2000 AB142 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۶ 2000 AN142 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۷ 2000 AD143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۸ 2000 AR143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۵۹ 2000 AE144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۰ 2000 AF144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۱ 2000 AM144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۲ 2000 AH146 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۳ 2000 AV146 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۴ 2000 AW146 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۵ 2000 AT147 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۶ 2000 AW150 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۷ 2000 AU154 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۸ 2000 AH155 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۶۹ 2000 AK157 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۰ 2000 AT158 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۱ 2000 AA159 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۲ 2000 AC159 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۳ 2000 AK159 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۴ 2000 AQ159 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۵ 2000 AQ161 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۶ 2000 AH163 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۷ 2000 AT163 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۸ 2000 AV163 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۷۹ 2000 AW163 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۰ 2000 AD164 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۱ 2000 AH167 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۲ 2000 AB168 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۳ 2000 AC168 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۴ 2000 AN168 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۵ 2000 AD170 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۶ 2000 AZ174 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۷ 2000 AG176 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۸ 2000 AU184 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۸۹ 2000 AB190 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۰ 2000 AK193 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۱ 2000 AQ193 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۲ 2000 AT193 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۳ 2000 AM194 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۴ 2000 AX194 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۵ 2000 AL197 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۶ 2000 AM198 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۷ 2000 AS198 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۸ 2000 AT198 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۱۹۹ 2000 AS201 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۰ 2000 AB203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۱ 2000 AC203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۲ 2000 AF203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۳ 2000 AH203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۴ 2000 AR203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۵ 2000 AP204 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۶ 2000 AW209 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۷ 2000 AV211 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۸ 2000 AD222 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۰۹ 2000 AR224 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۰ 2000 AL228 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۱ 2000 AA232 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۲ 2000 AJ233 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۳ 2000 AJ234 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۴ 2000 AV234 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۵ 2000 AY235 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۶ 2000 AT236 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۷ 2000 AU236 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۸ 2000 AA237 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۱۹ 2000 AL237 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۰ 2000 AS237 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۱ 2000 AQ238 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۲ 2000 AV238 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۳ 2000 AC239 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۴ 2000 AS239 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۵ 2000 AB240 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۶ 2000 AH241 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۷ 2000 AX241 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۸ 2000 AD242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۲۹ 2000 AQ242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۰ 2000 AT244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۱ 2000 AQ245 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۲ 2000 AR245 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۳ 2000 AK246 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۳ 2000 BP ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۵ 2000 BC2 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۶ 2000 BB3 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۷ 2000 BJ3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۸ 2000 BR3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۳۹ 2000 BW3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۰ Cortina ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۱ 2000 BB8 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۲ 2000 BU11 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۳ 2000 BT13 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۴ 2000 BG14 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۵ 2000 BL14 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۶ 2000 BT14 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۷ 2000 BX14 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۸ 2000 BB16 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۴۹ 2000 BL16 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۰ 2000 BW22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۱ 2000 BY22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۲ 2000 BE23 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۳ 2000 BP24 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۴ 2000 BC25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۵ 2000 BY25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۶ 2000 BJ26 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۷ 2000 BQ26 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۸ 2000 BV26 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۵۹ 2000 BE27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۰ 2000 BK27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۱ 2000 BM27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۲ 2000 BN27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۳ 2000 BU27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۴ 2000 BX27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۵ 2000 BN28 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۶ 2000 BU28 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۷ 2000 BS29 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۸ 2000 BD31 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۹ 2000 BZ34 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۹ 2000 CJ ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۹ 2000 CW ۱ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۶۹ 2000 CZ ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۳ 2000 CA1 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۴ 2000 CN1 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۵ 2000 CU1 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۶ 2000 CS2 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۷ 2000 CX6 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۸ 2000 CZ12 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۷۹ 2000 CX14 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۰ 2000 CN17 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۱ 2000 CV18 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۲ 2000 CM19 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۳ 2000 CO20 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۴ 2000 CP23 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۵ 2000 CB25 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۶ 2000 CA26 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۷ 2000 CT26 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۸ 2000 CV26 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۸۹ 2000 CJ27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۰ 2000 CT27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۱ 2000 CX28 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۲ 2000 CW29 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۳ 2000 CH30 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۴ 2000 CN31 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۵ 2000 CR31 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۶ 2000 CY32 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۷ 2000 CS33 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۸ 2000 CA34 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۲۹۹ 2000 CD34 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۰ 2000 CF34 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۱ 2000 CL36 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۲ 2000 CP36 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۳ 2000 CX36 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۴ 2000 CZ36 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۵ 2000 CA37 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۶ 2000 CA39 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۷ 2000 CG39 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۸ 2000 CK39 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۰۹ 2000 CO40 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۰ 2000 CT40 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۱ 2000 CC44 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۲ 2000 CN45 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۳ 2000 CX45 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۴ 2000 CY46 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۵ 2000 CV47 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۶ 2000 CY47 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۷ 2000 CZ47 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۸ 2000 CS48 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۱۹ 2000 CC50 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۰ 2000 CT50 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۱ 2000 CH51 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۲ 2000 CK51 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۳ 2000 CM52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۴ 2000 CS53 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۵ 2000 CT53 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۶ 2000 CH54 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۷ 2000 CS55 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۸ 2000 CW55 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۲۹ 2000 CK56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۰ 2000 CN56 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۱ 2000 CO56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۲ 2000 CP57 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۳ 2000 CZ57 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۴ 2000 CC58 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۵ 2000 CM58 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۶ 2000 CR60 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۷ 2000 CD61 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۸ 2000 CU61 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۳۹ 2000 CF62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۰ 2000 CH62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۱ 2000 CR63 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۲ 2000 CT63 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۳ 2000 CX64 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۴ 2000 CA65 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۵ 2000 CK65 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۶ 2000 CP65 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۷ 2000 CA66 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۸ 2000 CF69 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۴۹ 2000 CC70 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۰ 2000 CD70 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۱ 2000 CE70 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۲ 2000 CK70 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۳ 2000 CW70 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۴ 2000 CX70 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۵ 2000 CB71 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۶ 2000 CH71 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۷ 2000 CJ71 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۸ 2000 CP71 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۵۹ 2000 CO72 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۰ 2000 CS75 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۱ 2000 CE76 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۲ 2000 CB77 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۳ 2000 CD77 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۴ 2000 CG77 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۵ 2000 CP77 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۶ 2000 CW77 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۷ 2000 CB80 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۸ 2000 CY81 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۶۹ 2000 CK83 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۰ 2000 CL84 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۱ 2000 CT84 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۲ 2000 CF85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۳ 2000 CR85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۴ 2000 CG86 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۵ 2000 CJ86 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۶ 2000 CQ86 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۷ 2000 CG88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۸ 2000 CV88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۷۹ 2000 CB89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۰ 2000 CE89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۱ 2000 CG89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۲ 2000 CH89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۳ 2000 CN89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۴ 2000 CQ89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۵ 2000 CZ89 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۶ 2000 CG91 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۷ 2000 CM91 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۸ 2000 CM92 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۸۹ 2000 CO92 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۰ 2000 CE93 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۱ 2000 CK93 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۲ 2000 CD94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۳ 2000 CN94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۴ 2000 CQ94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۵ 2000 CR94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۶ 2000 CT94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۷ 2000 CX94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۸ 2000 CR96 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۳۹۹ 2000 CQ102 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۰ 2000 CU102 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۱ 2000 CJ109 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۲ 2000 CN111 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۳ 2000 CB114 ۱۵ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۴ 2000 CV115 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۵ 2000 CB116 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۶ 2000 CK116 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۷ 2000 CY117 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۸ 2000 CZ124 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۰۹ 2000 CO125 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۰ 2000 CK126 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۰ 2000 DS ۲۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۲ Ewen ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۳ Petrginz ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۴ 2000 DB2 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۵ 2000 DL2 ۲۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۶ 2000 DZ2 ۲۴ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۷ 2000 DY6 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۸ 2000 DC7 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۱۹ 2000 DL7 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۰ 2000 DN7 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۱ 2000 DD9 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۲ 2000 DB10 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۳ 2000 DE13 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۴ 2000 DQ13 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۵ 2000 DV13 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۶ 2000 DJ15 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۷ 2000 DT15 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۸ 2000 DZ15 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۲۹ 2000 DB16 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۰ 2000 DG16 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۱ 2000 DU19 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۲ 2000 DB20 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۳ 2000 DC22 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۴ 2000 DG23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۵ 2000 DH23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۶ 2000 DK23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۷ 2000 DX23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۸ 2000 DZ24 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۳۹ 2000 DW26 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۰ 2000 DD29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۱ 2000 DD30 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۲ 2000 DL32 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۳ 2000 DO32 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۴ 2000 DG34 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۵ 2000 DH35 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۶ 2000 DD36 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۷ 2000 DQ37 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۸ 2000 DZ37 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۴۹ 2000 DG38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۰ 2000 DS38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۱ 2000 DF41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۲ 2000 DT41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۳ 2000 DJ46 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۴ 2000 DT48 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۵ 2000 DX52 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۶ 2000 DW53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۷ 2000 DZ53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۸ 2000 DC55 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۵۹ 2000 DZ55 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۰ 2000 DK56 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۱ 2000 DZ58 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۲ 2000 DU60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۳ 2000 DF63 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۴ 2000 DT63 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۵ 2000 DW64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۶ 2000 DA66 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۷ 2000 DU66 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۸ 2000 DA69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۶۹ 2000 DL69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۰ 2000 DQ69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۱ 2000 DT69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۲ 2000 DH71 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۳ 2000 DB72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۴ 2000 DY72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۵ 2000 DQ73 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۶ 2000 DT73 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۷ 2000 DE74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۸ 2000 DN74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۷۹ 2000 DR74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۰ 2000 DU74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۱ 2000 DD75 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۲ 2000 DF75 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۳ 2000 DR79 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۴ 2000 DB83 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۵ 2000 DX83 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۶ 2000 DY84 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۷ 2000 DH85 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۸ 2000 DA86 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۸۹ 2000 DY87 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۰ 2000 DO88 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۱ 2000 DL92 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۲ 2000 DB93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۳ 2000 DL93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۴ 2000 DM93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۵ 2000 DU93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۶ 2000 DA94 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۷ 2000 DO94 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۸ 2000 DU95 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۴۹۹ 2000 DH96 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۰ 2000 DU96 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۱ 2000 DM97 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۲ 2000 DB98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۳ 2000 DG98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۴ 2000 DJ98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۵ 2000 DP98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۶ 2000 DV99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۷ 2000 DW99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۸ 2000 DF100 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۰۹ 2000 DB101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۰ 2000 DE101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۱ 2000 DZ101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۲ 2000 DA103 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۳ 2000 DH103 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۴ 2000 DL105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۵ 2000 DS105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۶ 2000 DL106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۷ 2000 DK109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۸ 2000 DL109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۱۹ 2000 DG110 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۲۰ 2000 DX110 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۲۱ 2000 DZ110 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۲۲ 2000 DU111 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۲۳ 2000 DQ116 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۲۴ 2000 DY117 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۵۰۵۲۵ 2000 EQ3 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۲۶ 2000 ET5 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۲۷ 2000 EE6 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۲۸ 2000 EL9 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۲۹ 2000 EC10 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۰ 2000 EP10 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۱ 2000 EZ11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۲ 2000 EO12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۳ 2000 EP12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۴ 2000 EY12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۵ 2000 EB13 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۶ 2000 EK13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۷ 2000 EH14 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۸ 2000 EA15 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۳۹ 2000 EM15 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۰ 2000 EK16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۱ 2000 EV16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۲ 2000 EZ16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۳ 2000 ED17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۴ 2000 EO17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۵ 2000 ER17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۶ 2000 ED18 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۷ 2000 ES18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۸ 2000 EC19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۴۹ 2000 EV19 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۰ 2000 EZ19 ۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۱ 2000 EJ20 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۲ 2000 EV20 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۳ 2000 EL21 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۴ 2000 EC24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۵ 2000 EF24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۶ 2000 EQ24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۷ 2000 EN25 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۸ 2000 EN26 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۵۹ 2000 EA27 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۰ 2000 EB29 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۱ 2000 EB30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۲ 2000 EX32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۳ 2000 EF36 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۴ 2000 EE37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۵ 2000 ES37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۶ 2000 EL38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۷ 2000 EN38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۸ 2000 ES38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۶۹ 2000 ET38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۰ 2000 EZ38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۱ 2000 EA39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۲ 2000 EM39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۳ 2000 EX39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۴ 2000 ED40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۵ 2000 EL40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۶ 2000 EP40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۷ 2000 EU40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۸ 2000 EH41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۷۹ 2000 EN41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۰ 2000 EO41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۱ 2000 EA42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۲ 2000 ED42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۳ 2000 EN42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۴ 2000 EK43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۵ 2000 EL43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۶ 2000 EP43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۷ 2000 ET45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۸ 2000 EX45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۸۹ 2000 ED46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۰ 2000 EO46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۱ 2000 EQ46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۲ 2000 ES46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۳ 2000 EU46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۴ 2000 EV46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۵ 2000 EZ46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۶ 2000 EV47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۷ 2000 EY47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۸ 2000 EH48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۵۹۹ 2000 EM48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۰ 2000 ED49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۱ 2000 EY49 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۲ 2000 EM50 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۳ 2000 EK54 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۴ 2000 EZ54 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۵ 2000 EJ55 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۶ 2000 ES55 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۷ 2000 EE56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۸ 2000 EL56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۰۹ 2000 EU56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۰ 2000 EW56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۱ 2000 EL57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۲ 2000 EZ57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۳ 2000 ER58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۴ 2000 EJ59 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۵ 2000 EG60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۶ 2000 EH61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۷ 2000 EG62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۸ 2000 EH62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۱۹ 2000 EM62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۰ 2000 ES62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۱ 2000 EO63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۲ 2000 ER63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۳ 2000 EC65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۴ 2000 EL65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۵ 2000 EL66 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۶ 2000 EY67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۷ 2000 EZ68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۸ 2000 EA69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۲۹ 2000 EG69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۰ 2000 EK70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۱ 2000 EL71 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۲ 2000 EO74 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۳ 2000 EA75 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۴ 2000 EO75 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۵ 2000 EY76 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۶ 2000 EH77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۷ 2000 EG79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۸ 2000 EP79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۳۹ 2000 EV79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۰ 2000 EX79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۱ 2000 EM84 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۲ 2000 EK86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۳ 2000 EU86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۴ 2000 EP87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۵ 2000 EQ87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۶ 2000 EA88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۷ 2000 EN88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۸ 2000 EL89 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۴۹ 2000 EK90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۰ 2000 EV90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۱ 2000 EO91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۲ 2000 ER91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۳ 2000 EV92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۴ 2000 EH93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۵ 2000 EL94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۶ 2000 EM94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۷ 2000 EN94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۸ 2000 ES94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۵۹ 2000 EW94 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۰ 2000 EJ95 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۱ 2000 EN95 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۲ 2000 EG97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۳ 2000 EY102 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۴ 2000 EY103 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۵ 2000 EK104 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۶ 2000 EQ104 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۷ 2000 ES104 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۸ 2000 EO105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۶۹ 2000 ES105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۰ 2000 EY105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۱ 2000 EL107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۲ 2000 EN107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۳ 2000 EQ107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۴ 2000 ES107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۵ 2000 ED108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۶ 2000 EQ108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۷ 2000 ED109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۸ 2000 EQ109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۷۹ 2000 EZ109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۰ 2000 EQ110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۱ 2000 EG111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۲ 2000 EJ111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۳ 2000 EN111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۴ 2000 ER111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۵ 2000 EV113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۶ 2000 EZ113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۷ Paultemple ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۸ 2000 EX118 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۸۹ 2000 EJ119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۰ 2000 ER119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۱ 2000 ET122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۲ 2000 EB124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۳ 2000 EF124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۴ 2000 EM124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۵ 2000 EU126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۶ 2000 EX127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۷ 2000 EL128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۸ 2000 EY128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۶۹۹ 2000 EC129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۰ 2000 EM129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۱ 2000 EU129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۲ 2000 EU130 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۳ 2000 EE131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۴ 2000 EK132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۵ 2000 ER132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۶ 2000 EX132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۷ 2000 EC133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۸ 2000 EF133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۰۹ 2000 EK133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۰ 2000 EQ133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۱ 2000 ER134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۲ 2000 EV134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۳ 2000 EZ135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۴ 2000 ER136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۵ 2000 EV136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۶ 2000 ED137 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۷ 2000 EN138 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۸ 2000 ED139 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۱۹ 2000 EG140 ۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۰ 2000 EM140 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۱ 2000 EU141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۲ 2000 EW141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۳ 2000 EG143 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۴ 2000 EK145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۵ 2000 EH146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۶ 2000 EH147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۷ 2000 EO147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۸ 2000 ED148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۲۹ 2000 ET148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۰ 2000 EZ149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۱ 2000 EA150 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۲ 2000 EJ151 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۳ 2000 EV152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۴ 2000 EP153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۵ 2000 ER153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۶ 2000 EA154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۷ 2000 EB154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۸ 2000 EA155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۳۹ 2000 EY156 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۰ 2000 EO157 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۱ 2000 EW157 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۲ 2000 EZ158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۳ 2000 EL163 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۴ 2000 EL164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۵ 2000 ET165 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۶ 2000 EJ170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۷ 2000 EL170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۸ 2000 ED171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۴۹ 2000 EL171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۰ 2000 EU171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۱ 2000 EL173 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۲ 2000 EA174 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۳ 2000 EO177 ۳ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۴ 2000 EW178 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۵ 2000 EQ181 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۶ 2000 ET181 ۴ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۷ 2000 EA183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۸ 2000 EB183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۵۹ 2000 EF183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۰ 2000 ER183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۱ 2000 EZ183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۲ 2000 EY184 ۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۳ 2000 EV185 ۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۴ 2000 EZ185 ۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۴ 2000 FM ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۶ 2000 FA2 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۷ 2000 FV2 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۸ Ianwesson ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۶۹ 2000 FH3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۰ 2000 FE5 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۱ 2000 FH5 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۲ 2000 FQ8 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۳ 2000 FG12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۴ 2000 FK12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۵ 2000 FQ12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۶ 2000 FS12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۷ 2000 FL13 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۸ 2000 FZ15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۷۹ 2000 FA16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۰ 2000 FE16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۱ 2000 FO16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۲ 2000 FU16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۳ 2000 FE17 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۴ 2000 FF17 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۵ 2000 FS18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۶ 2000 FY19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۷ 2000 FP20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۸ 2000 FB21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۸۹ 2000 FJ21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۰ 2000 FZ21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۱ 2000 FY22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۲ 2000 FZ22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۳ 2000 FF23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۴ 2000 FH24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۵ 2000 FW24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۶ 2000 FS25 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۷ 2000 FH26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۸ 2000 FL26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۷۹۹ 2000 FQ26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۰ 2000 FU26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۱ 2000 FA27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۲ 2000 FH27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۳ 2000 FP27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۴ 2000 FC28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۵ 2000 FF28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۶ 2000 FH28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۷ 2000 FJ28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۸ 2000 FK28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۰۹ 2000 FF29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۰ 2000 FL29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۱ 2000 FZ29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۲ 2000 FC30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۳ 2000 FJ30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۴ 2000 FO30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۵ 2000 FC31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۶ 2000 FU31 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۷ 2000 FB32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۸ 2000 FV32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۱۹ 2000 FW32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۰ 2000 FV33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۱ 2000 FC34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۲ 2000 FH35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۳ 2000 FL35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۴ 2000 FU35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۵ 2000 FD37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۶ 2000 FE37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۷ 2000 FN37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۸ 2000 FR37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۲۹ 2000 FV37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۰ 2000 FF38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۱ 2000 FQ38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۲ 2000 FH39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۳ 2000 FE40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۴ 2000 FV40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۵ 2000 FX40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۶ 2000 FG41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۷ 2000 FG42 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۸ 2000 FQ42 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۳۹ 2000 FJ43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۰ 2000 FQ43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۱ 2000 FG44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۲ 2000 FL44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۳ 2000 FS44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۴ 2000 FU44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۵ 2000 FL45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۶ 2000 FX45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۷ 2000 FG46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۸ 2000 FM46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۴۹ 2000 FV46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۰ 2000 FX46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۱ 2000 FR47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۲ 2000 FZ47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۳ 2000 FC50 ۳۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۴ 2000 FD50 ۳۱ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۵ 2000 FK55 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۶ 2000 FZ61 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۷ 2000 FP62 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۸ 2000 FC64 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۵۹ 2000 FR64 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۶۰ 2000 FD65 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۶۱ 2000 FO69 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۶۲ 2000 FX73 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۵۰۸۶۳ 2000 GN1 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۶۴ 2000 GM2 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۶۵ 2000 GU2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۶۶ 2000 GX3 ۱ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۶۷ 2000 GM4 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۶۸ 2000 GC6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۶۹ 2000 GJ8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۰ 2000 GQ8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۱ 2000 GX9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۲ 2000 GT10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۳ 2000 GQ13 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۴ 2000 GE23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۵ 2000 GG24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۶ 2000 GV24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۷ 2000 GF29 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۸ 2000 GC31 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۷۹ 2000 GT32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۰ 2000 GC33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۱ 2000 GF33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۲ 2000 GW35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۳ 2000 GD36 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۴ 2000 GZ37 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۵ 2000 GD39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۶ 2000 GW39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۷ 2000 GD40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۸ 2000 GN40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۸۹ 2000 GO40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۰ 2000 GS40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۱ 2000 GH41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۲ 2000 GO41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۳ 2000 GX41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۴ 2000 GA42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۵ 2000 GH42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۶ 2000 GS43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۷ 2000 GA44 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۸ 2000 GF47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۸۹۹ 2000 GM47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۰ 2000 GK48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۱ 2000 GR48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۲ 2000 GJ49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۳ 2000 GM50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۴ 2000 GK51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۵ 2000 GL51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۶ 2000 GX51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۷ 2000 GB52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۸ 2000 GE53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۰۹ 2000 GG53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۰ 2000 GX53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۱ 2000 GC54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۲ 2000 GX54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۳ 2000 GD56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۴ 2000 GE56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۵ 2000 GG56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۶ 2000 GK56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۷ 2000 GG57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۸ 2000 GQ57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۱۹ 2000 GX57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۰ 2000 GT58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۱ 2000 GZ58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۲ 2000 GM59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۳ 2000 GQ60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۴ 2000 GC61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۵ 2000 GW64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۶ 2000 GF65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۷ 2000 GZ65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۸ 2000 GT66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۲۹ 2000 GU66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۰ 2000 GW66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۱ 2000 GT67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۲ 2000 GE68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۳ 2000 GR68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۴ 2000 GW68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۵ 2000 GX68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۶ 2000 GD69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۷ 2000 GP69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۸ 2000 GR69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۳۹ 2000 GE70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۰ 2000 GF70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۱ 2000 GL71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۲ 2000 GR71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۳ 2000 GW71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۴ 2000 GA72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۵ 2000 GJ72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۶ 2000 GM75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۷ 2000 GN75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۸ 2000 GX75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۴۹ 2000 GC77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۰ 2000 GZ77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۱ 2000 GE78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۲ 2000 GO78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۳ 2000 GA79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۴ 2000 GH79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۵ 2000 GJ79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۶ 2000 GO80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۷ 2000 GR80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۸ 2000 GB81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۵۹ 2000 GK81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۰ 2000 GN82 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۱ 2000 GD83 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۲ 2000 GB84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۳ 2000 GT84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۴ 2000 GF85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۵ 2000 GN85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۶ 2000 GZ85 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۷ 2000 GE86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۸ 2000 GR86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۶۹ 2000 GO87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۰ 2000 GT87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۱ 2000 GP88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۲ 2000 GE90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۳ 2000 GZ90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۴ 2000 GA91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۵ 2000 GQ91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۶ 2000 GD92 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۷ 2000 GL92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۸ 2000 GS92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۷۹ 2000 GX92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۰ 2000 GE93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۱ 2000 GL93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۲ 2000 GO93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۳ 2000 GT93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۴ 2000 GY93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۵ 2000 GB94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۶ 2000 GC94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۷ 2000 GD94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۸ 2000 GF94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۸۹ 2000 GG94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۰ 2000 GH94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۱ 2000 GK94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۲ 2000 GL94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۳ 2000 GR94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۴ 2000 GS94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۵ 2000 GH95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۶ 2000 GJ96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۷ 2000 GB97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۸ 2000 GB98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۰۹۹۹ 2000 GH98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۱۰۰۰ 2000 GK98 ۷ آوریل ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]