فهرست سیارک‌ها (۳۹۰۰۱–۴۰۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۳۹۰۰۱ - ۴۰۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۳۹۰۰۱ تا ۴۰۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۳۹۰۰۱ 2000 UN27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۲ 2000 UO33 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۳ 2000 UL37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۴ 2000 UV37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۵ 2000 UK39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۶ 2000 UH40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۷ 2000 UK40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۸ 2000 UU41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۰۹ 2000 UZ42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۰ 2000 UU44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۱ 2000 UY44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۲ 2000 UG46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۳ 2000 UA47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۴ 2000 UO49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۵ 2000 UR49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۶ 2000 UH50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۷ 2000 UL50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۸ 2000 UM53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۱۹ 2000 UR53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۰ 2000 UT53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۱ 2000 UO54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۲ 2000 UP54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۳ 2000 UZ55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۴ 2000 UW58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۵ 2000 UA59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۶ 2000 UD65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۷ 2000 UR66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۸ 2000 UX70 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۲۹ 2000 UP72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۰ 2000 UG74 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۱ 2000 UH76 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۲ 2000 UU76 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۳ 2000 UX77 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۴ 2000 UE78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۵ 2000 UH78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۶ 2000 UQ78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۷ 2000 UG79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۸ 2000 UE80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۳۹ 2000 UN82 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۰ 2000 UH87 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۱ 2000 UW89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۲ 2000 UX89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۳ 2000 UT90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۴ 2000 UD91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۵ 2000 US93 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۶ 2000 UZ94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۷ 2000 UQ95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۸ 2000 UJ96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۴۹ 2000 UJ97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۰ 2000 UQ98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۱ 2000 UB99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۲ 2000 UL99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۳ 2000 UX99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۴ 2000 UA103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۵ 2000 UO103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۶ 2000 UR103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۷ 2000 UE104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۸ 2000 UM104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۵۹ 2000 UB106 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۰ 2000 UD106 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۱ 2000 UX108 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۲ 2000 US109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۳ 2000 UZ110 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۴ 2000 UD111 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۵ 2000 UY111 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۶ 2000 US112 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۷ 2000 VG3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۸ 2000 VW9 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۶۹ 2000 VM10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۰ 2000 VS11 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۱ 2000 VS14 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۲ 2000 VM17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۳ 2000 VN17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۴ 2000 VX17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۵ 2000 VA21 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۶ 2000 VL22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۷ 2000 VJ24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۸ 2000 VJ26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۷۹ 2000 VF29 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۰ 2000 VW30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۱ 2000 VO31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۲ 2000 VB32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۳ 2000 VA34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۴ 2000 VB34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۵ 2000 VW34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۶ 2000 VG41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۷ 2000 VN50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۸ 2000 VO50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۸۹ 2000 VP52 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۰ 2000 VM54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۱ 2000 VX54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۲ 2000 VB57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۳ 2000 VM58 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۴ 2000 VQ58 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۵ 2000 VC59 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۶ 2000 WE1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۷ 2000 WX7 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۸ 2000 WR12 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۰۹۹ 2000 WS12 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۰ 2000 WD14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۱ 2000 WR14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۲ 2000 WF17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۳ 2000 WQ17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۴ 2000 WO18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۵ 2000 WY18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۶ 2000 WE23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۷ 2000 WS24 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۸ 2000 WG26 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۰۹ 2000 WG27 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۰ 2000 WL28 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۱ 2000 WR30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۲ 2000 WB31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۳ 2000 WM32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۴ 2000 WC33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۵ 2000 WF33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۶ 2000 WJ33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۷ 2000 WE34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۸ 2000 WD35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۱۹ 2000 WF37 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۰ 2000 WZ38 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۱ 2000 WY40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۲ 2000 WL42 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۳ 2000 WR42 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۴ 2000 WU43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۵ 2000 WC44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۶ 2000 WP44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۷ 2000 WY45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۸ 2000 WM46 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۲۹ 2000 WZ53 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۰ 2000 WO56 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۱ 2000 WG58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۲ 2000 WU58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۳ 2000 WV58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۴ 2000 WB59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۵ 2000 WX59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۶ 2000 WC61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۷ 2000 WX62 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۸ 2000 WU68 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۳۹ 2000 WO71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۰ 2000 WC75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۱ 2000 WN77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۲ 2000 WR78 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۳ 2000 WH80 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۴ 2000 WN86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۵ 2000 WU90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۶ 2000 WV90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۷ 2000 WU92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۸ 2000 WM93 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۴۹ 2000 WV95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۰ 2000 WN97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۱ 2000 WA99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۲ 2000 WN102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۳ 2000 WX102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۴ 2000 WY102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۵ 2000 WK103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۶ 2000 WF109 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۷ 2000 WK111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۸ 2000 WW114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۵۹ 2000 WT115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۰ 2000 WC116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۱ 2000 WH117 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۲ 2000 WX118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۳ 2000 WM119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۴ 2000 WG123 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۵ 2000 WW129 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۶ 2000 WO130 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۷ 2000 WT130 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۸ 2000 WW131 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۶۹ 2000 WK135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۰ 2000 WR140 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۱ 2000 WE145 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۲ 2000 WZ148 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۳ 2000 WV151 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۴ 2000 WG152 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۵ 2000 WL155 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۶ 2000 WK156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۷ 2000 WJ157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۸ 2000 WK157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۷۹ 2000 WU158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۰ 2000 WA161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۱ 2000 WP161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۲ 2000 WF164 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۳ 2000 WE165 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۴ 2000 WG166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۵ 2000 WD167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۶ 2000 WK168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۷ 2000 WL169 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۸ 2000 WM172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۸۹ 2000 WT172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۰ 2000 WN179 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۱ 2000 WU183 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۲ 2000 WL186 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۳ 2000 WJ188 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۴ 2000 WK188 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۵ 2000 WV189 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۶ 2000 WN191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۶ 2000 XA ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۸ 2000 XY4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۱۹۹ 2000 XN7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۰ 2000 XX11 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۱ 2000 XN12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۲ 2000 XB18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۳ 2000 XH18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۴ 2000 XF20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۵ 2000 XG20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۶ 2000 XO20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۷ 2000 XQ20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۸ 2000 XY22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۰۹ 2000 XC26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۰ 2000 XK30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۱ 2000 XB34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۲ 2000 XC38 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۳ 2000 XZ40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۴ 2000 XG42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۵ 2000 XV46 ۷ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۶ 2000 XA48 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۷ 2000 XU49 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۸ 2000 YY3 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۱۹ 2000 YV4 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۰ 2000 YN5 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۱ 2000 YK8 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۲ 2000 YC18 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۳ 2000 YP20 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۴ 2000 YR21 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۵ 2000 YD26 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۶ 2000 YE26 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۷ 2000 YS26 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۸ 2000 YX28 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۲۹ 2000 YJ30 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۰ 2000 YZ37 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۱ 2000 YZ38 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۲ 2000 YF42 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۳ 2000 YZ46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۴ 2000 YD48 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۵ 2000 YH55 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۶ 2000 YX56 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۷ 2000 YH61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۸ 2000 YE62 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۳۹ 2000 YN69 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۰ 2000 YZ69 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۱ 2000 YW71 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۲ 2000 YQ75 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۳ 2000 YU76 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۴ 2000 YS77 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۵ 2000 YY80 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۶ 2000 YU81 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۷ 2000 YU86 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۸ 2000 YM87 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۴۹ 2000 YR88 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۰ 2000 YR95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۱ 2000 YL97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۲ 2000 YU101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۳ 2000 YH106 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۴ 2000 YF112 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۵ 2000 YA119 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۶ 2000 YE120 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۷ 2000 YT122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۸ 2000 YZ134 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۵۹ 2000 YJ136 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۶۰ 2000 YE138 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۶۱ 2000 YG138 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۶۲ 2000 YK138 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۶۳ 2000 YK139 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۶۴ 2000 YQ139 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰
۳۹۲۶۵ 2001 AH2 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۶۶ 2001 AT2 ۱ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۶۷ 2001 AU3 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۶۸ 2001 AK7 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۶۹ 2001 AK9 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۰ 2001 AH11 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۱ 2001 AM20 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۲ 2001 AB23 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۳ 2001 AO30 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۴ 2001 AP34 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۵ 2001 AV37 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۶ 2001 AT39 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۷ 2001 BE6 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۸ 2001 BK9 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۷۹ 2001 BZ21 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۰ 2001 BE24 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۱ 2001 BZ35 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۲ 2001 BM36 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۳ 2001 BN45 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۴ 2001 BB62 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۵ 2001 BP75 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۶ 2001 CX6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۷ 2001 CD14 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۸ 2001 CD21 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۸۹ 2001 CT28 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۰ 2001 CC29 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۰ 2001 DG ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۲ 2001 DS4 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۳ 2001 DQ10 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۴ 2001 DB33 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۵ 2001 DF95 ۱۸ فوریه ۲۰۰۱
۳۹۲۹۶ 2001 EQ4 ۲ مارس ۲۰۰۱
۳۹۲۹۷ 2001 FE53 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۳۹۲۹۸ 2001 FV132 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۳۹۲۹۹ 2001 HF5 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۳۹۳۰۰ 2001 HM38 ۳۰ آوریل ۲۰۰۱
۳۹۳۰۱ 2001 OB100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۹۳۰۲ 2001 QC29 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۹۳۰۳ 2001 QR56 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۹۳۰۴ 2001 QX77 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۹۳۰۵ 2001 QX180 ۲۹ اوت ۲۰۰۱
۳۹۳۰۶ 2001 SV249 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۰۷ 2001 TJ42 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۰۸ 2001 TP57 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۰۹ 2001 TE59 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۰ 2001 TC64 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۱ 2001 TF76 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۲ 2001 TD93 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۳ 2001 TS104 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۴ 2001 UH5 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۵ 2001 UA10 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۶ 2001 UH80 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۷ 2001 UU168 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۸ 2001 VT33 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۱۹ 2001 VT35 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۰ 2001 VK46 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۱ 2001 VC85 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۲ 2001 VH98 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۳ 2001 WO40 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۴ 2001 WZ86 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۵ 2001 WA87 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۶ 2001 XL37 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۷ 2001 XY97 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۸ 2001 XO115 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۲۹ 2001 XW154 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۳۰ 2001 XZ195 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۳۱ 2001 YO87 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۳۹۳۳۲ 2002 AH10 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۳ 2002 AM10 ۴ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۴ 2002 AV10 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۵ Caccin ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۶ Mariacapria ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۷ 2002 AZ13 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۸ 2002 AG28 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۳۹ 2002 AD32 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۰ 2002 AS46 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۱ 2002 AM50 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۲ 2002 AA51 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۳ 2002 AV58 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۴ 2002 AC60 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۵ 2002 AU63 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۶ 2002 AT106 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۷ 2002 AO107 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۸ 2002 AE117 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۴۹ 2002 AQ117 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۰ 2002 AC120 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۱ 2002 AB122 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۲ 2002 AX123 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۳ 2002 AR144 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۴ 2002 AX148 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۵ 2002 AH161 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۶ 2002 AK161 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۷ 2002 AD162 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۸ 2002 AL162 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۵۹ 2002 AD178 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۰ 2002 AP178 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۱ 2002 AM179 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۲ 2002 BU1 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۳ 2002 BW6 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۴ 2002 BN7 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۵ 2002 BP10 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۶ 2002 BR10 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۷ 2002 BY16 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۸ 2002 BA18 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۹۳۶۹ 2002 CE13 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۰ 2002 CK22 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۱ 2002 CF49 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۲ 2002 CS51 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۳ 2002 CX53 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۴ 2002 CB83 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۵ 2002 CW100 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۶ 2002 CU105 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۷ 2002 CO106 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۳۹۳۷۷ 2101 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۷۷ 2120 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۷۷ 2169 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۷۷ 2603 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ Opportunity ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 2765 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 2814 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4017 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4039 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4150 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4190 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4191 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4839 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4885 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 4893 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 5564 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6027 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6199 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6243 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6514 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6609 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6688 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 6808 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 7572 P-L ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 9074 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 9514 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۳۹۳۸۲ 9582 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۹۴۰۵ Mosigkau ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۰۶ 1145 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۰۷ 1187 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۰۸ 1273 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۰۹ 2100 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۰ 2191 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۱ 2266 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۲ 3097 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۳ 3113 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۴ 3283 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۵ Janeausten ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۹۴۱۶ 1024 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۱۷ 1100 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۱۸ 1204 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۱۹ 1244 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۰ 2084 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۱ 2128 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۲ 3109 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۳ 3136 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۴ 3143 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۵ 3240 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۶ 3278 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۷ Charlottebronte ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۸ Emilybronte ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲۹ Annebronte ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۳۰ 4264 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۳۱ 5178 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۳۲ 1079 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۳ 1113 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۴ 1202 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۵ 2029 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۶ 2162 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۷ 2203 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۸ 2218 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳۹ 2242 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۰ 2282 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۱ 2293 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۲ 2384 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۳ 2394 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۴ 3264 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۵ 3336 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۶ 3348 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۷ 3412 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۸ 3455 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۴۹ 3486 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۰ 3552 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۱ 3992 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۲ 4027 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۳ 4070 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۴ 4082 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۵ 4091 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۶ 4120 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۷ 4167 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۸ 4198 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۵۹ 4266 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۶۰ 4332 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۶۱ 5019 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۶۲ 5175 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۴۶۳ Phyleus ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۹۴۶۴ Poppelmann ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۳۹۴۶۵ 1978 RW6 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۶۶ 1978 RX6 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۶۷ 1978 RA7 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۶۸ 1978 RY7 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۶۹ 1978 RG9 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۰ 1978 UB7 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۱ 1978 UF8 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۲ 1978 VJ3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۳ 1978 VW3 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۴ 1978 VC7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۵ 1978 VE8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۹۴۷۶ 1979 MA2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۹۴۷۷ 1979 MF5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۹۴۷۸ 1980 FR4 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۳۹۴۷۹ 1980 UQ1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۳۹۴۷۹ 1981 DU ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۹۴۸۱ 1981 DP1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۹۴۸۲ 1981 DD2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۹۴۸۳ 1981 DW2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۹۴۸۴ 1981 DP3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۹۴۸۵ 1981 EO3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۸۶ 1981 ET5 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۸۷ 1981 EC6 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۸۸ 1981 EM6 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۸۹ 1981 EU6 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۰ 1981 EQ7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۱ 1981 EW8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۲ 1981 EO10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۳ 1981 EV10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۴ 1981 EM11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۵ 1981 EP11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۶ 1981 EM14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۷ 1981 EB18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۸ 1981 EH25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۴۹۹ 1981 EJ29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۰ 1981 EK30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۱ 1981 EV31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۲ 1981 EE36 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۳ 1981 EC38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۴ 1981 EZ39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۵ 1981 EX40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۶ 1981 EO44 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۷ 1981 EC45 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۸ 1981 EW46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۹۵۰۹ 1981 US11 ۲۲ اکتبر ۱۹۸۱
۳۹۵۰۹ 1982 DU ۲۱ فوریه ۱۹۸۲
۳۹۵۱۱ 1985 SH1 ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۹۵۱۲ 1985 TA1 ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵
۳۹۵۱۳ 1986 QE1 ۲۶ اوت ۱۹۸۶
۳۹۵۱۴ 1986 TV3 ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۳۹۵۱۵ 1986 XD5 ۴ دسامبر ۱۹۸۶
۳۹۵۱۵ 1987 OO ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۷
۳۹۵۱۷ 1988 CV2 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۳۹۵۱۸ 1988 CS4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۹۵۱۹ 1988 CQ5 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۹۵۱۹ 1988 NY ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۸
۳۹۵۱۹ 1988 PQ ۱۱ اوت ۱۹۸۸
۳۹۵۲۲ 1988 RA12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۹۵۲۳ 1989 ST2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۹۵۲۴ 1989 SM3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۹۵۲۵ 1989 TR2 ۳ اکتبر ۱۹۸۹
۳۹۵۲۶ 1989 TW3 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۳۹۵۲۷ 1989 TO5 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۳۹۵۲۸ 1989 TB16 ۴ اکتبر ۱۹۸۹
۳۹۵۲۹ 1989 VJ1 ۳ نوامبر ۱۹۸۹
۳۹۵۳۰ 1990 EX1 ۲ مارس ۱۹۹۰
۳۹۵۳۱ 1990 ER2 ۲ مارس ۱۹۹۰
۳۹۵۳۲ 1990 HZ1 ۲۷ آوریل ۱۹۹۰
۳۹۵۳۳ 1990 QD3 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۳۹۵۳۴ 1990 RK1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۹۵۳۵ 1990 RX7 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۹۵۳۶ 1990 TA11 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۹۵۳۷ 1990 VV2 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰
۳۹۵۳۸ 1991 FD2 ۲۰ مارس ۱۹۹۱
۳۹۵۳۹ 1991 GU4 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۳۹۵۴۰ Borchert ۱۱ آوریل ۱۹۹۱
۳۹۵۴۰ 1991 LA ۳ ژوئن ۱۹۹۱
۳۹۵۴۲ 1991 PO3 ۲ اوت ۱۹۹۱
۳۹۵۴۳ Aubriet ۶ اوت ۱۹۹۱
۳۹۵۴۴ 1991 TN14 ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۳۹۵۴۵ 1992 DH3 ۲۵ فوریه ۱۹۹۲
۳۹۵۴۶ 1992 DT5 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۹۵۴۷ 1992 DE7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۹۵۴۸ 1992 DA8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۹۵۴۹ Casals ۲۷ فوریه ۱۹۹۲
۳۹۵۵۰ 1992 ES4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۹۵۵۱ 1992 EW5 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۹۵۵۲ 1992 EY7 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۹۵۵۳ 1992 EO12 ۶ مارس ۱۹۹۲
۳۹۵۵۴ 1992 EW19 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۹۵۵۵ 1992 EY32 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۹۵۵۶ 1992 GF2 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۳۹۵۵۷ Gielgud ۲ مه ۱۹۹۲
۳۹۵۵۸ Kishine ۲۴ مه ۱۹۹۲
۳۹۵۵۹ 1992 OL8 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۲
۳۹۵۶۰ 1992 PM2 ۲ اوت ۱۹۹۲
۳۹۵۶۰ 1992 QA ۱۹ اوت ۱۹۹۲
۳۹۵۶۰ 1992 QK ۲۵ اوت ۱۹۹۲
۳۹۵۶۰ 1992 RB ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۶۴ Tarsia ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۶۴ 1992 SL ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۶۶ 1992 SQ1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۶۷ 1992 ST2 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۶۸ 1992 SM3 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۶۹ 1992 SV3 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۷۰ 1992 SV11 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۷۱ Puckler ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۹۵۷۲ 1993 DQ1 ۲۶ فوریه ۱۹۹۳
۳۹۵۷۳ 1993 FO4 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۷۴ 1993 FM5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۷۵ 1993 FR5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۷۶ 1993 FO11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۷۷ 1993 FV12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۷۸ 1993 FV13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۷۹ 1993 FD16 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۰ 1993 FF20 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۱ 1993 FQ21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۲ 1993 FR21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۳ 1993 FN23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۴ 1993 FO23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۵ 1993 FJ26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۶ 1993 FW27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۷ 1993 FF30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۸ 1993 FZ37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۸۹ 1993 FL75 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۹۰ 1993 FG76 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۹۵۹۱ 1993 LR1 ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳
۳۹۵۹۲ 1993 OD6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۹۵۹۳ 1993 OM10 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۹۵۹۴ 1993 PP7 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۳۹۵۹۵ 1993 QP6 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۳۹۵۹۶ 1993 QZ8 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۳۹۵۹۷ 1993 RP6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۹۵۹۸ 1993 RG13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۹۵۹۹ 1993 SC6 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۰ 1993 TX15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۱ 1993 TG18 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۲ 1993 TH20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۳ 1993 TU20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۴ 1993 TM23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۵ 1993 TX23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۶ 1993 TL24 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۷ 1993 TF30 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۸ 1993 TQ32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۰۹ 1993 TN34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۱۰ 1993 TD38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۱۱ 1993 UO8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۹۶۱۲ 1993 XE1 ۵ دسامبر ۱۹۹۳
۳۹۶۱۳ 1993 XF1 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۳
۳۹۶۱۳ 1993 YK ۱۷ دسامبر ۱۹۹۳
۳۹۶۱۳ 1994 AU ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۳۹۶۱۶ 1994 AA4 ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۳۹۶۱۷ 1994 CZ11 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۳۹۶۱۷ 1994 LT ۱۲ ژوئن ۱۹۹۴
۳۹۶۱۹ 1994 LC3 ۱۰ ژوئن ۱۹۹۴
۳۹۶۲۰ 1994 PE2 ۹ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۱ 1994 PU4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۲ 1994 PJ5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۳ 1994 PJ7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۴ 1994 PT8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۵ 1994 PV9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۶ 1994 PV18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۷ 1994 PX21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۸ 1994 PJ24 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۲۹ 1994 PG26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۳۰ 1994 PQ39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۹۶۳۱ 1994 SZ9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۹۶۳۱ 1994 UL ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۳۹۶۳۱ 1994 WO ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۳۹۶۳۴ 1994 WM2 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۳۹۶۳۵ Kusatao ۲۷ دسامبر ۱۹۹۴
۳۹۶۳۶ 1995 BQ2 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۳۹۶۳۶ 1995 EG ۱ مارس ۱۹۹۵
۳۹۶۳۸ 1995 EB5 ۲ مارس ۱۹۹۵
۳۹۶۳۹ 1995 FN6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۳۹۶۴۰ 1995 GB7 ۴ آوریل ۱۹۹۵
۳۹۶۴۱ 1995 KM1 ۲۹ مه ۱۹۹۵
۳۹۶۴۲ 1995 KO1 ۲۶ مه ۱۹۹۵
۳۹۶۴۳ 1995 KK4 ۲۶ مه ۱۹۹۵
۳۹۶۴۴ 1995 OE7 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۵
۳۹۶۴۵ Davelharris ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۳۹۶۴۶ 1995 SK4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۴۷ 1995 SV6 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۴۸ 1995 SY14 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۴۹ 1995 SM15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۰ 1995 SD44 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۱ 1995 SU73 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۲ 1995 TY4 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۲ 1995 UC ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۲ 1995 UP ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۵ 1995 UM3 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۶ 1995 US11 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۷ 1995 UX22 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۸ 1995 UF24 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۵۹ 1995 UO44 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۰ 1995 UU46 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۱ 1995 UT62 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۲ 1995 VR3 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۳ 1995 WM1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۴ 1995 WW4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۵ 1995 WU6 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۶ 1995 WL33 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۷ 1995 YU2 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۸ 1995 YR5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۶۹ 1995 YN11 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۷۰ 1995 YL25 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۳۹۶۷۰ 1996 AG ۷ ژانویه ۱۹۹۶
۳۹۶۷۲ 1996 BF1 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۶
۳۹۶۷۳ 1996 BN3 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۳۹۶۷۴ 1996 BA5 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۳۹۶۷۵ 1996 BL15 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۳۹۶۷۶ 1996 DQ1 ۲۰ فوریه ۱۹۹۶
۳۹۶۷۷ Anagaribaldi ۱۳ مارس ۱۹۹۶
۳۹۶۷۸ Ammannito ۱۲ ژوئن ۱۹۹۶
۳۹۶۷۹ 1996 OD3 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶
۳۹۶۸۰ 1996 PK2 ۹ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۱ 1996 PE3 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۲ 1996 PZ5 ۱۰ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۳ 1996 PO6 ۱۲ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۴ 1996 PD8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۵ 1996 PO8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۶ 1996 PT9 ۹ اوت ۱۹۹۶
۳۹۶۸۷ 1996 RL3 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۸۸ 1996 RG5 ۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۸۹ 1996 RK11 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۰ 1996 RJ26 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۱ 1996 RR31 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۲ 1996 RB32 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۳ 1996 ST1 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۴ 1996 ST2 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۵ 1996 SJ6 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۶ 1996 TO1 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۷ 1996 TH5 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۸ 1996 TX7 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۶۹۹ Ernestocorte ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۰ 1996 TO9 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۱ 1996 TF10 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۲ 1996 TZ10 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۳ 1996 TD13 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۴ 1996 TG15 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۵ 1996 TO18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۶ 1996 TS31 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۷ 1996 TN35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۸ 1996 TH46 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۰۹ 1996 TH48 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۰ 1996 TU48 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۱ 1996 TW53 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۲ 1996 TJ54 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۳ 1996 TE57 ۲ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۴ 1996 UX1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۴ 1996 VT ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۶ 1996 VD2 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۷ 1996 VE2 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۸ 1996 VG3 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۱۹ 1996 VF4 ۸ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۰ 1996 VG4 ۸ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۱ 1996 VU7 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۲ 1996 VY7 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۳ 1996 VJ8 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۴ 1996 VY10 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۵ 1996 VA31 ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۶ 1996 VL38 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۷ 1996 VD39 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۷ 1996 WG ۱۷ نوامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۲۷ 1996 XD ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۰ 1996 XP5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۱ 1996 XL14 ۹ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۲ 1996 XK18 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۳ 1996 XJ21 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۴ 1996 XG26 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۵ 1996 YY1 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۳۹۷۳۵ 1997 AM ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۳۷ 1997 AE1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۳۸ 1997 AP2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۳۹ 1997 AQ2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۰ 1997 AG4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۱ Komm ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۲ 1997 AQ7 ۵ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۳ 1997 AA10 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۴ 1997 AT16 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۵ 1997 AK17 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۵ 1997 BW ۱۸ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۷ 1997 BM1 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۸ Guccini ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۴۹ 1997 BW6 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۰ 1997 CQ2 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۱ 1997 CX2 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۲ 1997 CB5 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۳ 1997 CQ7 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۴ 1997 CS14 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۵ 1997 CY21 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۳۹۷۵۶ 1997 EH10 ۷ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۵۷ 1997 EL28 ۷ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۵۸ 1997 EA31 ۵ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۵۹ 1997 EX42 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۶۰ 1997 EM54 ۸ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۶۱ 1997 EN55 ۲ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۶۲ 1997 FE1 ۲۹ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۶۳ 1997 FD3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۶۴ 1997 FK3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۳۹۷۶۵ 1997 GE2 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۶۶ 1997 GP7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۶۷ 1997 GD12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۶۸ 1997 GB13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۶۹ 1997 GD14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۰ 1997 GJ16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۱ 1997 GH21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۲ 1997 GL22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۳ 1997 GR23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۴ 1997 GO27 ۱۲ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۵ 1997 GB30 ۱۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۶ 1997 GF34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۶ 1997 HE ۲۷ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۸ 1997 HA9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۷۹ 1997 HE9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۸۰ 1997 HR10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۸۱ 1997 HS13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۹۷۸۲ 1997 JR15 ۳ مه ۱۹۹۷
۳۹۷۸۳ 1997 LB1 ۱ ژوئن ۱۹۹۷
۳۹۷۸۴ 1997 LB2 ۲ ژوئن ۱۹۹۷
۳۹۷۸۵ 1997 LV10 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۳۹۷۸۶ 1997 LV17 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۳۹۷۸۷ 1997 MM3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۳۹۷۸۸ 1997 MQ6 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۳۹۷۸۸ 1997 OA ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۷
۳۹۷۸۸ 1997 PF ۱ اوت ۱۹۹۷
۳۹۷۹۱ Jameshesser ۱۳ اوت ۱۹۹۷
۳۹۷۹۲ 1997 RJ4 ۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۳ 1997 SZ23 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۴ 1997 SU24 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۵ 1997 SF28 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۵ 1997 TD ۱ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۷ 1997 TK18 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۸ 1997 TW28 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۷۹۹ Hadano ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۰ 1997 UG6 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۱ 1997 UV6 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۲ 1997 UO9 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۳ 1997 UY15 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۴ 1997 VP5 ۸ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۵ 1997 WG2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۶ 1997 WX2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۷ 1997 WY19 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۸ 1997 WQ25 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۰۹ Fukuchan ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۰ 1997 WQ35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۱ 1997 WJ38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۲ 1997 WE44 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۳ 1997 XV4 ۶ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۴ 1997 XF8 ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۵ 1997 XU9 ۴ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۶ 1997 XE11 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۶ 1997 YN ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۸ 1997 YR4 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۱۹ 1997 YE10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۲۰ 1997 YV17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۳۹۸۲۱ 1998 AH7 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۱ 1998 BO ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۱ 1998 BV ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۴ 1998 BQ1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۵ 1998 BP2 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۶ 1998 BY2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۷ 1998 BA3 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۸ 1998 BH4 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۲۹ 1998 BS4 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۰ 1998 BS6 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۱ 1998 BU6 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۲ 1998 BJ9 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۳ 1998 BS10 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۴ 1998 BW10 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۵ 1998 BQ13 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۶ 1998 BJ17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۷ 1998 BH18 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۸ 1998 BK19 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۳۹ 1998 BM19 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۰ 1998 BJ24 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۱ 1998 BU24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۲ 1998 BV25 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۳ 1998 BB26 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۴ 1998 BA30 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۵ 1998 BT35 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۶ 1998 BB37 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۷ 1998 BU42 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۸ 1998 BW44 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۳۹۸۴۹ Giampieri ۱۳ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۰ 1998 CG3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۱ 1998 CU3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۲ 1998 CV3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۳ 1998 CA4 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۴ 1998 DB3 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۵ 1998 DG3 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۶ 1998 DV4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۷ 1998 DA5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۸ 1998 DG6 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۵۹ 1998 DC7 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۰ 1998 DY7 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۱ 1998 DO8 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۲ 1998 DX10 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۳ 1998 DL15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۴ Poggiali ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۵ 1998 DB22 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۶ 1998 DB24 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۷ 1998 DG24 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۸ 1998 DM27 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۶۹ 1998 DV27 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۰ 1998 DX27 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۱ 1998 DB33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۲ 1998 DW33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۳ 1998 DC34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۴ 1998 DC35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۵ 1998 DS35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۶ 1998 DB38 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۹۸۷۷ 1998 EQ6 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۷۸ 1998 EH8 ۲ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۷۹ 1998 EK8 ۳ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۰ 1998 ER9 ۱۵ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۱ 1998 EK11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۲ 1998 EM11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۳ 1998 ER11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۴ 1998 ET11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۵ 1998 EG12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۶ 1998 EL12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۷ 1998 ED13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۸ 1998 ES20 ۳ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۸۸ 1998 FG ۱۷ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۰ Bobstephens ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۱ 1998 FB5 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۲ 1998 FQ5 ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۳ 1998 FS5 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۴ 1998 FO13 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۵ 1998 FK15 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۶ 1998 FB16 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۷ 1998 FL23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۸ 1998 FQ23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۸۹۹ 1998 FP26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۰ 1998 FW26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۱ 1998 FW27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۲ 1998 FG30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۳ 1998 FL30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۴ 1998 FX30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۵ 1998 FZ30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۶ 1998 FE32 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۷ 1998 FO33 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۸ 1998 FW34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۰۹ 1998 FM36 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۰ 1998 FJ37 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۱ 1998 FD38 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۲ 1998 FN40 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۳ 1998 FV40 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۴ 1998 FN41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۵ 1998 FY42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۶ 1998 FH47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۷ 1998 FV48 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۸ 1998 FS49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۱۹ 1998 FP51 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۰ 1998 FW53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۱ 1998 FO54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۲ 1998 FJ57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۳ 1998 FT57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۴ 1998 FL60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۵ 1998 FP60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۶ 1998 FF64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۷ 1998 FM68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۸ 1998 FR70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۲۹ 1998 FZ71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۰ Kalauch ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۱ 1998 FP75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۲ 1998 FQ75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۳ 1998 FN76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۴ 1998 FP79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۵ 1998 FR85 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۶ 1998 FZ85 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۷ 1998 FW98 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۸ 1998 FF99 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۳۹ 1998 FQ99 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۰ 1998 FR99 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۱ 1998 FX101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۲ 1998 FH104 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۳ 1998 FO109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۴ 1998 FO110 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۵ 1998 FT110 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۶ 1998 FP111 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۷ 1998 FZ112 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۸ 1998 FP113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۴۹ 1998 FG115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۰ 1998 FB116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۱ 1998 FN116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۲ 1998 FM117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۳ 1998 FJ118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۴ 1998 FN118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۵ 1998 FV118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۶ 1998 FK120 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۷ 1998 FG121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۸ 1998 FB122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۵۹ 1998 FH122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۰ 1998 FU122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۱ 1998 FH123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۲ 1998 FX123 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۳ 1998 FQ132 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۴ 1998 FP136 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۵ 1998 FK137 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۶ 1998 FB141 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۳۹۹۶۶ 1998 GE ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۶۸ 1998 GG3 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۶۹ 1998 GT8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۰ 1998 GM9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۱ Jozsef ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۱ 1998 HT ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۱ 1998 HX ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۴ 1998 HO3 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۵ 1998 HY6 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۶ 1998 HV8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۷ 1998 HR9 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۸ 1998 HB11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۷۹ 1998 HT12 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۰ 1998 HT13 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۱ 1998 HT14 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۲ 1998 HD16 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۳ 1998 HX16 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۴ 1998 HQ18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۵ 1998 HT23 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۶ 1998 HJ32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۷ 1998 HJ33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۸ 1998 HO33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۸۹ 1998 HP35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۰ 1998 HT36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۱ 1998 HR37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۲ 1998 HB38 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۳ 1998 HQ41 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۴ 1998 HA48 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۵ 1998 HC51 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۶ 1998 HB53 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۷ 1998 HE76 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۸ 1998 HS78 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۹۹۹۹ 1998 HL84 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۰ 1998 HZ87 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]