فهرست ستاره‌های کشتیدم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی کشتیدم است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
ζ Pup ζ 66811 39429 08h 03m 35.07s ‏ 11.5″ 00′ ‎−40° 2.21 −5.95 1399 O5Iaf Naos, Suhail Hadar, Muliphein
π Pup π 56855 35264 07h 17m 08.56s ‏ 51.0″ 05′ ‎−37° 2.71 −4.92 1094 K3Ib Ahadi
ρ Pup ρ 15 67523 39757 08h 07m 32.70s ‏ 16.0″ 18′ ‎−24° 2.83 1.41 63 F2mF5IIp Tureis
τ Pup τ 50310 32768 06h 49m 56.14s ‏ 51.8″ 36′ ‎−50° 2.94 −0.80 183 K0III... El Rehla, Al Rihla, Anazitisi
ν Pup ν 47670 31685 06h 37m 45.67s ‏ 45.3″ 11′ ‎−43° 3.17 −2.39 423 B8III SB Kaimana
σ Pup σ 59717 36377 07h 29m 13.88s ‏ 06.8″ 18′ ‎−43° 3.25 −0.51 184 K5III SB Hadir
ξ Pup ξ 7 63700 38170 07h 49m 17.66s ‏ 35.2″ 51′ ‎−24° 3.34 −4.74 1347 G6Ia Asmidiske, Azmidiske
HD 63032 c 63032 37819 07h 45m 15.30s ‏ 07.0″ 58′ ‎−37° 3.62 −4.52 1387 K4III
HD 64440 a 64440 38414 07h 52m 13.05s ‏ 32.9″ 34′ ‎−40° 3.71 −1.41 345 G5III...
κ1 Pup κ1 61555 37229 07h 38m 49.88s ‏ 14.0″ 48′ ‎−26° 3.80 −1.92 454 B5IV Markab, Markeb
3 Pup l 3 62623 37677 07h 43m 48.47s ‏ 17.4″ 57′ ‎−28° 3.94 A2Iab
HD 63922 P 63922 38164 07h 49m 14.30s ‏ 23.6″ 22′ ‎−46° 4.10 −4.80 1964 B0III
11 Pup j 11 65228 38835 07h 56m 51.56s ‏ 48.5″ 52′ ‎−22° 4.20 −1.74 502 F7/F8II
HD 64760 J 64760 38518 07h 53m 18.16s ‏ 10.6″ 06′ ‎−48° 4.22 −4.65 1940 B0.5Ib
ο Pup ο 63462 38070 07h 48m 05.17s ‏ 13.8″ 56′ ‎−25° 4.40 −5.00 2470 B1IV:nne
16 Pup 16 67797 39906 08h 09m 01.64s ‏ 42.0″ 14′ ‎−19° 4.40 −1.41 472 B5V
اچ‌دی ۵۶۰۹۶ L2 56096 34922 07h 13m 32.23s ‏ 25.9″ 38′ ‎−44° 4.42 0.50 198 M5e
HD 69142 h2 69142 40326 08h 14m 02.89s ‏ 51.8″ 20′ ‎−40° 4.42 −0.47 310 K1II/III
60532 36795 07h 34m 03.21s ‏ 46.3″ 17′ ‎−22° 4.44 2.39 84 F6V
HD 68553 h1 68553 40091 08h 11m 21.50s ‏ 06.8″ 37′ ‎−39° 4.44 −4.36 1874 K4III
HD 70060 q 70060 40706 08h 18m 33.39s ‏ 34.3″ 39′ ‎−36° 4.44 2.16 93 A4m...
V Pup 65818 38957 07h 58m 14.44s ‏ 41.7″ 14′ ‎−49° 4.47 −3.29 1164 B1Vp + B2
HD 55892 I 55892 34834 07h 12m 33.74s ‏ 34.4″ 45′ ‎−46° 4.49 2.86 69 F0IV
HD 64503 b 64503 38455 07h 52m 38.65s ‏ 46.2″ 51′ ‎−38° 4.49 −1.98 640 B2V
HD 61330 f 61330 37096 07h 37m 22.12s ‏ 06.9″ 58′ ‎−34° 4.53 −0.67 358 B8IV/V
65810 39095 07h 59m 52.06s ‏ 56.9″ 23′ ‎−18° 4.61 0.29 238 A1V
κ2 Pup κ2 61556 07h 38m 49.80s ‏ 13.0″ 48′ ‎−26° 4.62
1 Pup 1 62576 37648 07h 43m 32.40s ‏ 39.4″ 24′ ‎−28° 4.63 −2.75 976 K5III
64740 38500 07h 53m 03.64s ‏ 47.1″ 36′ ‎−49° 4.63 −2.09 720 B1.5Vp
HD 57150 v1 57150 35363 07h 18m 18.40s ‏ 02.3″ 44′ ‎−36° 4.65 −2.42 847 B2V+...
59890 36514 07h 30m 42.61s ‏ 44.2″ 57′ ‎−30° 4.65 −4.00 1753 G2Ib...
HD 60863 p 60863 36917 07h 35m 22.94s ‏ 09.4″ 22′ ‎−28° 4.65 0.46 225 B8V
HD 61429 m 61429 37173 07h 38m 18.05s ‏ 53.2″ 21′ ‎−25° 4.69 −1.45 551 B8IV
HD 63744 Q 63744 38089 07h 48m 20.25s ‏ 39.1″ 04′ ‎−47° 4.69 0.48 227 K0III
19 Pup 19 68290 40084 08h 11m 16.32s ‏ 37.3″ 55′ ‎−12° 4.72 0.95 185 K0III
68601 40096 08h 11m 25.90s ‏ 14.2″ 59′ ‎−42° 4.73 −6.04 4657 A7Ib
56456 35020 07h 14m 38.14s ‏ 18.9″ 16′ ‎−48° 4.75 −0.43 354 B8/B9V
χ Pup χ 65456 38901 07h 57m 40.11s ‏ 04.5″ 20′ ‎−30° 4.76 −3.47 1442 A7III
HD 68980 r 68980 40274 08h 13m 29.52s ‏ 58.4″ 53′ ‎−35° 4.78 −2.61 979 B2ne
60414 36773 07h 33m 47.97s ‏ 26.0″ 31′ ‎−14° 4.82 −5.25 3361 A4Ia
HD 54893 A 54893 34495 07h 08m 51.08s ‏ 20.4″ 39′ ‎−39° 4.83 −1.98 751 B3IV/V
HD 70555 w 70555 40945 08h 21m 23.03s ‏ 15.7″ 03′ ‎−33° 4.83 −2.22 838 K2/K3III
HD 61831 d1 61831 37297 07h 39m 27.35s ‏ 29.0″ 18′ ‎−38° 4.84 −1.39 574 B3V
59612 36431 07h 29m 51.41s ‏ 27.5″ 01′ ‎−23° 4.85 −5.13 3228 A6Ib/II
HD 56022 L1 56022 34899 07h 13m 13.37s ‏ 57.1″ 10′ ‎−45° 4.87 1.14 181 Ap
HD 53811 H 53811 34059 07h 03m 53.66s ‏ 03.3″ 35′ ‎−49° 4.92 1.07 192 A4IV
51799 33357 06h 56m 15.99s ‏ 16.2″ 43′ ‎−48° 4.94 −2.62 1062 M1III
140 Pup 140 61772 37379 07h 40m 23.21s ‏ 49.9″ 15′ ‎−15° 4.98 −1.60 676 K3III
50235 32855 06h 50m 52.35s ‏ 02.4″ 22′ ‎−34° 4.99 −2.23 906 K2/K3III
20 Pup 20 68752 40259 08h 13m 19.98s ‏ 17.6″ 47′ ‎−15° 4.99 −2.89 1230 G5Ib/II
212 Pup 212 64379 38423 07h 52m 15.80s ‏ 21.7″ 42′ ‎−34° 5.01 3.73 59 F3/F5V
56779 35226 07h 16m 49.42s ‏ 33.5″ 35′ ‎−36° 5.03 −2.31 959 B3V
4 Pup 4 62952 37891 07h 45m 56.88s ‏ 49.8″ 33′ ‎−14° 5.03 0.73 236 F2V
62644 37606 07h 42m 57.16s ‏ 18.4″ 10′ ‎−45° 5.04 3.13 79 G5IV
Y Pup 47973 31765 06h 38m 37.63s ‏ 12.8″ 13′ ‎−48° 5.05 −0.58 436 G8III
HD 60584 n 60584 36817 07h 34m 18.67s ‏ 25.2″ 28′ ‎−23° 5.06 2.74 95 F6V
HD 52092 t 52092 33558 06h 58m 25.11s ‏ 42.2″ 06′ ‎−34° 5.07 −1.77 760 B4IV/V
63465 38010 07h 47m 25.00s ‏ 40.2″ 30′ ‎−38° 5.07 −2.83 1240 B2IV/V
HD 65551 N 65551 38872 07h 57m 18.43s ‏ 35.6″ 06′ ‎−44° 5.08 −2.90 1283 B2.5IV
12 Pup 12 65699 39023 07h 59m 05.72s ‏ 37.4″ 18′ ‎−23° 5.09 −1.82 786 G8II
69081 40321 08h 13m 58.32s ‏ 20.3″ 19′ ‎−36° 5.09 −2.70 1177 B2V:
HD 57219 v2 57219 35406 07h 18m 38.19s ‏ 33.9″ 44′ ‎−36° 5.11 −1.93 836 A0V
55526 34670 07h 10m 47.50s ‏ 57.3″ 55′ ‎−48° 5.12 0.21 313 K2III
W Pup 62713 37664 07h 43m 41.83s ‏ 00.0″ 56′ ‎−40° 5.12 1.02 215 K1III
X Pup 50223 32765 06h 49m 54.62s ‏ 55.7″ 36′ ‎−46° 5.14 3.13 82 F5III
HD 65685 O 65685 38917 07h 57m 51.73s ‏ 39.9″ 34′ ‎−45° 5.14 0.32 300 K2III
9 Pup 9 64096 38382 07h 51m 46.34s ‏ 49.9″ 53′ ‎−13° 5.16 4.05 54 G2V
6 Pup 6 63697 38211 07h 49m 41.17s ‏ 41.2″ 13′ ‎−17° 5.17 0.72 253 K3III
70556 40943 08h 21m 21.05s ‏ 03.1″ 29′ ‎−36° 5.18 −3.31 1630 B2IV-V+...
HD 53704 C 53704 34081 07h 04m 02.81s ‏ 14.8″ 20′ ‎−42° 5.20 0.27 315 Am
63578 38020 07h 47m 31.51s ‏ 30.6″ 36′ ‎−46° 5.22 −3.33 1672 B1V
65925 39061 07h 59m 28.43s ‏ 48.6″ 17′ ‎−39° 5.22 1.41 189 F3V
HD 57240 F 57240 35393 07h 18m 33.52s ‏ 37.1″ 12′ ‎−39° 5.24 −0.55 469 A0V
66888 39487 08h 04m 16.19s ‏ 29.4″ 40′ ‎−32° 5.25 −4.03 2345 M2II
HD 49591 x 49591 32537 06h 47m 21.41s ‏ 46.8″ 55′ ‎−37° 5.27 0.24 331 B8/B9V
46273 30953 06h 29m 49.13s ‏ 20.3″ 14′ ‎−50° 5.28 1.71 169 F2V
HD 55719 E 55719 34802 07h 12m 15.82s ‏ 55.6″ 29′ ‎−40° 5.30 −0.32 434 A3p...
188 Pup 188 63660 38146 07h 49m 01.70s ‏ 44.1″ 54′ ‎−24° 5.32 0.35 321 G2
71176 41260 08h 25m 03.76s ‏ 46.5″ 02′ ‎−24° 5.32 −0.64 506 K4/K5III
67456 39734 08h 07m 18.05s ‏ 15.6″ 33′ ‎−20° 5.33 −2.54 1221 A3Ib/II
171 Pup 171 63077 37853 07h 45m 35.18s ‏ 35.6″ 10′ ‎−34° 5.36 4.45 50 G0V
65460 38846 07h 56m 57.81s ‏ 01.5″ 30′ ‎−43° 5.36 −2.32 1120 B2.5V
HD 59635 y 59635 36363 07h 29m 05.71s ‏ 43.6″ 48′ ‎−38° 5.41 −0.75 556 B3V
62226 37450 07h 41m 15.83s ‏ 00.9″ 32′ ‎−38° 5.41 −0.98 617 B3V
HD 60606 z 60606 36778 07h 33m 51.05s ‏ 18.2″ 20′ ‎−36° 5.42 −2.54 1273 B2Vne
64572 38497 07h 53m 03.51s ‏ 49.6″ 21′ ‎−36° 5.44 −1.39 756 K1IIICN...
71459 41323 08h 25m 51.92s ‏ 11.2″ 09′ ‎−42° 5.45 −1.53 813 B3V
5 Pup 5 63336 38048 07h 47m 56.78s ‏ 34.4″ 11′ ‎−12° 5.48 3.08 99 F5+...
64802 38593 07h 54m 11.01s ‏ 38.3″ 52′ ‎−35° 5.48 −1.47 801 B2V
66624 39360 08h 02m 44.79s ‏ 35.5″ 18′ ‎−41° 5.52 −0.35 486 Ap Si
71377 41395 08h 26m 42.01s ‏ 04.3″ 32′ ‎−12° 5.52 0.95 268 K1/K2III
18 Pup 18 68146 40035 08h 10m 39.98s ‏ 57.7″ 47′ ‎−13° 5.53 3.77 73 F7V
59256 36258 07h 27m 59.17s ‏ 21.2″ 09′ ‎−29° 5.55 −1.03 674 B9Vsp...
53705 34065 07h 03m 57.40s ‏ 32.3″ 36′ ‎−43° 5.56 4.51 53 G3V...
70442 40944 08h 21m 21.22s ‏ 44.4″ 04′ ‎−20° 5.58 −0.12 450 A3V
70002 40678 08h 18m 17.39s ‏ 06.1″ 27′ ‎−35° 5.59 0.08 413 K2III
62578 37623 07h 43m 12.00s ‏ 00.4″ 03′ ‎−36° 5.60 −0.72 598 B5V
63852 38200 07h 49m 35.43s ‏ 20.2″ 17′ ‎−33° 5.61 −1.02 691 M0III
62747 37751 07h 44m 34.17s ‏ 26.7″ 40′ ‎−24° 5.62 −3.16 1863 B2II
64152 38375 07h 51m 43.05s ‏ 25.5″ 10′ ‎−21° 5.62 1.00 274 K0III
56813 35181 07h 16m 15.47s ‏ 28.6″ 46′ ‎−46° 5.64 −0.99 692 K4III
60341 36732 07h 33m 19.55s ‏ 44.5″ 24′ ‎−19° 5.64 0.88 292 K0III
62412 37590 07h 42m 48.15s ‏ 04.5″ 21′ ‎−26° 5.64 0.59 333 K1III
60855 36981 07h 36m 03.90s ‏ 34.0″ 29′ ‎−14° 5.66 −2.87 1655 B2/3V(n)
67880 39943 08h 09m 28.54s ‏ 56.1″ 14′ ‎−16° 5.66 −1.59 921 B4V
71141 41242 08h 24m 55.20s ‏ 13.7″ 09′ ‎−23° 5.67 −0.76 631 A1III/IV
HD 61715 y3 61715 37174 07h 38m 18.21s ‏ 05.2″ 36′ ‎−48° 5.68 −5.26 5015 F4Iab
61068 37036 07h 36m 41.04s ‏ 08.5″ 42′ ‎−19° 5.69 −2.89 1698 B2II
HD 61391 y2 61391 37043 07h 36m 43.93s ‏ 48.6″ 49′ ‎−48° 5.69 −0.23 497 B9V
10 Pup 10 64238 38427 07h 52m 18.88s ‏ 46.2″ 50′ ‎−14° 5.69 −2.11 1185 F2IV/V
70523 40990 08h 21m 54.66s ‏ 10.7″ 35′ ‎−17° 5.71 0.99 286 K0III
56455 35029 07h 14m 46.03s ‏ 58.8″ 50′ ‎−46° 5.72 0.14 425 A0p
HD 61878 d2 61878 37322 07h 39m 43.83s ‏ 21.6″ 08′ ‎−38° 5.73 −0.64 612 B5V
HD 45572 G 45572 30591 06h 25m 43.66s ‏ 36.7″ 10′ ‎−48° 5.76 −0.82 675 B9V
HD 61899 d3 61899 37329 07h 39m 47.88s ‏ 38.4″ 15′ ‎−38° 5.76 −1.91 1116 B3III
69123 40344 08h 14m 13.29s ‏ 24.3″ 29′ ‎−35° 5.77 1.56 227 K1III
59550 36362 07h 29m 04.92s ‏ 22.4″ 27′ ‎−31° 5.78 −1.95 1144 B2IV
60666 36848 07h 34m 34.83s ‏ 44.8″ 00′ ‎−27° 5.78 0.87 313 K1III
HD 61641 e 61641 37223 07h 38m 43.90s ‏ 48.6″ 29′ ‎−36° 5.78 −1.58 964 B3III
HD 54475 D 54475 34339 07h 07m 07.09s ‏ 35.9″ 53′ ‎−40° 5.80 −1.26 842 B3V
62781 37710 07h 44m 09.74s ‏ 45.8″ 03′ ‎−36° 5.80 2.61 142 F0IV
56733 35202 07h 16m 31.86s ‏ 08.2″ 19′ ‎−38° 5.81 −0.78 679 B4V
63949 38159 07h 49m 12.87s ‏ 27.9″ 51′ ‎−46° 5.82 −3.03 1918 B1.5IV
66598 39380 08h 03m 04.17s ‏ 48.9″ 27′ ‎−32° 5.83 −0.18 518 K2/K3III
60345 36721 07h 33m 09.78s ‏ 38.8″ 42′ ‎−24° 5.84 0.98 306 A3III
HD 57197 M 57197 35347 07h 18m 04.26s ‏ 12.4″ 59′ ‎−43° 5.86 −0.54 621 B8II/III
HD 60585 n 60585 07h 34m 19.10s ‏ 29.0″ 28′ ‎−23° 5.87
63215 37915 07h 46m 10.56s ‏ 01.3″ 56′ ‎−37° 5.87 −0.57 632 B5V
70761 41074 08h 22m 49.94s ‏ 53.6″ 20′ ‎−26° 5.88 F2Iab
62893 37752 07h 44m 34.20s ‏ 34.6″ 56′ ‎−37° 5.89 −0.46 608 B8V
64225 38267 07h 50m 23.88s ‏ 33.7″ 30′ ‎−50° 5.89 1.39 259 K2III
59026 36143 07h 26m 42.47s ‏ 26.5″ 08′ ‎−34° 5.90 −1.47 973 B4V
63271 37995 07h 47m 12.56s ‏ 10.3″ 31′ ‎−22° 5.90 −1.51 988 B1/B2V
66358 39251 08h 01m 37.53s ‏ 01.4″ 17′ ‎−37° 5.90 −0.41 595 A3IV
61774 37364 07h 40m 13.53s ‏ 39.2″ 39′ ‎−19° 5.92 −0.80 720 K0III
41742 28790 06h 04m 40.17s ‏ 46.4″ 04′ ‎−45° 5.93 3.77 88 F4V
50445 32938 06h 51m 42.45s ‏ 48.5″ 13′ ‎−36° 5.94 2.23 180 A3V
55718 34817 07h 12m 25.83s ‏ 39.8″ 32′ ‎−36° 5.94 −1.27 903 B4V
63786 38167 07h 49m 14.65s ‏ 35.9″ 14′ ‎−35° 5.94 0.11 478 B9V
56410 35054 07h 14m 57.15s ‏ 35.1″ 25′ ‎−41° 5.95 −0.19 552 B4III/IV
59499 36345 07h 28m 51.16s ‏ 54.3″ 50′ ‎−31° 5.95 −0.31 582 B3V+...
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ 69830 40693 08h 18m 23.78s ‏ 47.2″ 37′ ‎−12° 5.95 5.45 41 K0V سیاره‌ای با جرم مشابه نپتون دارد (b, c, & d), کمربند سیارک‌ها
71267 41328 08h 25m 55.60s ‏ 47.1″ 55′ ‎−14° 5.96 0.91 333 A3m...
71302 41250 08h 24m 57.22s ‏ 11.5″ 46′ ‎−42° 5.97 −3.92 3105 B3V
59136 36236 07h 27m 42.94s ‏ 33.1″ 51′ ‎−22° 5.98 −1.18 881 B5III
65904 39014 07h 59m 01.81s ‏ 57.1″ 12′ ‎−45° 5.98 −1.61 1076 B4V
HD 61925 d4 61925 37345 07h 39m 57.99s ‏ 45.9″ 34′ ‎−37° 5.99 −2.10 1353 B4III
66210 39122 08h 00m 14.72s ‏ 53.8″ 58′ ‎−48° 6.01 0.70 377 A2V
71196 41282 08h 25m 19.02s ‏ 46.0″ 02′ ‎−21° 6.01 3.36 111 F2/F3V
63118 37823 07h 45m 18.05s ‏ 09.2″ 45′ ‎−43° 6.02 −1.15 886 B6IV
65211 38732 07h 55m 46.60s ‏ 42.2″ 50′ ‎−43° 6.02 −1.08 856 B6V
59438 36395 07h 29m 21.98s ‏ 53.1″ 59′ ‎−14° 6.05 3.39 111 F5V
64365 38370 07h 51m 40.36s ‏ 17.6″ 53′ ‎−42° 6.05 −2.61 1762 B2IV
2 Pup A 2 62864 37843 07h 45m 29.14s ‏ 25.7″ 41′ ‎−14° 6.06 0.85 359 A6/A7
69080 40341 08h 14m 11.04s ‏ 26.6″ 08′ ‎−32° 6.07 −2.35 1575 B2V
71487 41361 08h 26m 17.74s ‏ 32.3″ 03′ ‎−39° 6.07 −0.30 613 B9IV/V
54153 34253 07h 06m 02.26s ‏ 58.4″ 22′ ‎−38° 6.09 −0.44 660 G0III
65442 38845 07h 56m 57.81s ‏ 23.5″ 24′ ‎−42° 6.09 −0.58 703 K3III
60646 36807 07h 34m 12.86s ‏ 48.9″ 27′ ‎−33° 6.11 1.39 287 A9IV
63822 38246 07h 50m 05.67s ‏ 24.8″ 31′ ‎−19° 6.11 −2.69 1874 K1III
69082 40324 08h 13m 58.71s ‏ 26.9″ 20′ ‎−36° 6.11 −2.18 1482 B2IV/V
14 Pup 14 66834 39524 08h 04m 41.42s ‏ 41.4″ 43′ ‎−19° 6.12 −2.30 1575 B3III
70302 40876 08h 20m 27.36s ‏ 28.8″ 55′ ‎−22° 6.12 −0.58 712 G8/K0III
66255 39153 08h 00m 28.97s ‏ 18.4″ 52′ ‎−48° 6.13 −2.20 1509 A0p
22 Pup 22 70673 41067 08h 22m 46.87s ‏ 16.8″ 03′ ‎−13° 6.13 0.63 411 K0III
58634 35960 07h 24m 47.36s ‏ 28.5″ 17′ ‎−37° 6.14 −0.50 694 A8V
63640 38074 07h 48m 08.55s ‏ 08.3″ 39′ ‎−40° 6.14 −0.19 600 M2III
64876 38635 07h 54m 39.93s ‏ 48.1″ 50′ ‎−34° 6.14 −0.45 678 K4III
53952 34200 07h 05m 32.05s ‏ 40.1″ 46′ ‎−34° 6.15 2.42 182 F2V
67243 39617 08h 05m 44.89s ‏ 10.0″ 34′ ‎−33° 6.15 −3.94 3396 G1Ib
69511 40485 08h 15m 58.83s ‏ 11.5″ 54′ ‎−35° 6.15 −2.67 1895 K2III
70612 40947 08h 21m 24.18s ‏ 14.6″ 37′ ‎−39° 6.15 2.01 219 A4V
48383 32007 06h 41m 14.17s ‏ 59.5″ 20′ ‎−40° 6.16 −1.40 1058 B4V
62082 37465 07h 41m 23.53s ‏ 12.3″ 20′ ‎−22° 6.16 −0.95 860 M0/M1III
49336 32434 06h 46m 12.16s ‏ 31.3″ 46′ ‎−37° 6.19 −2.05 1449 B3Vne
61642 37202 07h 38m 32.53s ‏ 53.0″ 46′ ‎−38° 6.20 0.79 393 G8III
60325 36736 07h 33m 22.19s ‏ 17.9″ 20′ ‎−14° 6.21 −2.12 1509 B2II
65598 38879 07h 57m 20.08s ‏ 26.6″ 53′ ‎−47° 6.21 −1.24 1009 B5V
67977 39920 08h 09m 10.19s ‏ 18.2″ 27′ ‎−35° 6.21 0.82 389 G8III
69445 40476 08h 15m 52.57s ‏ 33.3″ 55′ ‎−30° 6.22 1.07 349 G6:III+...
51825 33451 06h 57m 17.61s ‏ 25.9″ 30′ ‎−35° 6.23 3.05 141 F5V
52362 33590 06h 58m 41.74s ‏ 03.3″ 46′ ‎−45° 6.23 0.66 424 A0V
63655 38184 07h 49m 28.81s ‏ 10.5″ 21′ ‎−13° 6.23 −2.57 1874 B8/B9II
51266 33139 06h 54m 02.31s ‏ 43.7″ 36′ ‎−50° 6.24 2.59 175 K0/K1III
42448 29129 06h 08m 34.64s ‏ 22.4″ 21′ ‎−44° 6.26 −0.55 751 B8II
59235 36264 07h 28m 01.92s ‏ 20.4″ 50′ ‎−26° 6.26 −0.28 664 K4III
51682 33394 06h 56m 45.70s ‏ 28.9″ 20′ ‎−35° 6.27 −0.21 644 K2III
60559 36728 07h 33m 13.17s ‏ 30.7″ 03′ ‎−40° 6.27 −0.30 672 B8IV (p Si)
68242 39974 08h 09m 47.70s ‏ 27.0″ 38′ ‎−42° 6.27 −1.12 979 B+...
42834 29304 06h 10m 39.93s ‏ 55.2″ 16′ ‎−45° 6.28 −0.26 663 A0V
48543 32091 06h 42m 16.39s ‏ 55.7″ 23′ ‎−38° 6.28 1.48 298 A+...
65183 38792 07h 56m 22.72s ‏ 04.3″ 17′ ‎−30° 6.28 −1.59 1221 M5/M6III
66812 39420 08h 03m 29.62s ‏ 54.0″ 56′ ‎−42° 6.28 −0.61 780 G8II
70946 41107 08h 23m 16.93s ‏ 09.8″ 17′ ‎−38° 6.28 −1.88 1399 M2III
48797 32208 06h 43m 23.35s ‏ 35.1″ 11′ ‎−39° 6.30 0.17 549 A8:+...
57299 35463 07h 19m 13.70s ‏ 37.7″ 43′ ‎−33° 6.31 −0.45 734 K2/K3III
63291 37939 07h 46m 33.45s ‏ 21.0″ 46′ ‎−37° 6.31 0.00 597 K3III
63302 38031 07h 47m 38.53s ‏ 26.5″ 59′ ‎−15° 6.31 −2.91 2280 K3Iab/b
66435 39299 08h 02m 06.13s ‏ 00.3″ 03′ ‎−37° 6.31 −0.70 823 M3III
51208 33189 06h 54m 26.68s ‏ 56.2″ 21′ ‎−42° 6.32 −1.79 1364 C3II
58420 35893 07h 23m 58.34s ‏ 16.3″ 50′ ‎−35° 6.32 −0.33 697 B5V
63948 38183 07h 49m 28.32s ‏ 04.4″ 45′ ‎−44° 6.32 1.30 329 K0III
21 Pup 21 69665 40604 08h 17m 23.14s ‏ 06.3″ 17′ ‎−16° 6.32 −0.78 858 A1V
63401 37982 07h 47m 05.77s ‏ 51.7″ 19′ ‎−39° 6.33 −0.28 685 Ap Si
61227 37089 07h 37m 16.93s ‏ 31.5″ 46′ ‎−23° 6.34 −9.14 40750 F0Ib
63696 38206 07h 49m 39.98s ‏ 07.3″ 05′ ‎−14° 6.34 −0.96 939 K5III
64287 38355 07h 51m 20.34s ‏ 42.9″ 05′ ‎−43° 6.34 −2.09 1583 B2IV-V
41700 28764 06h 04m 28.51s ‏ 13.9″ 02′ ‎−45° 6.35 4.22 87 G0IV-V
60312 36657 07h 32m 22.28s ‏ 40.3″ 57′ ‎−35° 6.35 −0.43 739 B8V
66005 39035 07h 59m 12.31s ‏ 36.7″ 58′ ‎−49° 6.35 −1.63 1283 B2IV-V
66885 39514 08h 04m 32.65s ‏ 58.9″ 41′ ‎−25° 6.35 −0.66 823 K5/M0III
67888 39866 08h 08m 37.65s ‏ 52.5″ 40′ ‎−37° 6.36 −2.32 1772 B3V
8 Pup 8 64077 38372 07h 51m 40.88s ‏ 09.8″ 49′ ‎−12° 6.37 2.00 244 F3IV
66006 39038 07h 59m 13.57s ‏ 25.6″ 58′ ‎−49° 6.37 −0.68 838 B2IV-V
67751 39876 08h 08m 43.58s ‏ 47.4″ 21′ ‎−20° 6.37 −1.87 1449 A3III
61453 37128 07h 37m 45.03s ‏ 38.1″ 00′ ‎−38° 6.38 0.18 566 K4III
63323 38037 07h 47m 45.21s ‏ 52.1″ 00′ ‎−16° 6.38 −2.95 2397 K5II/III
69002 40291 08h 13m 41.05s ‏ 10.4″ 34′ ‎−33° 6.38 1.07 377 K2III
52703 33774 07h 00m 49.74s ‏ 56.6″ 27′ ‎−33° 6.39 0.85 418 G8II/III
63112 37951 07h 46m 44.72s ‏ 31.1″ 40′ ‎−12° 6.39 −0.96 962 B9III
60951 36986 07h 36m 07.42s ‏ 37.7″ 09′ ‎−22° 6.40 −0.23 691 K1II
61589 37289 07h 39m 24.20s ‏ 50.1″ 50′ ‎−16° 6.40 −0.15 667 K3III
68862 40220 08h 12m 51.56s ‏ 28.1″ 55′ ‎−37° 6.40 0.22 561 A3V
62318 37461 07h 41m 21.72s ‏ 55.8″ 37′ ‎−44° 6.41 −1.31 1140 B7IV/V
50621 32918 06h 51m 32.56s ‏ 33.8″ 17′ ‎−48° 6.42 −0.22 695 K2/K3III
62712 37666 07h 43m 42.93s ‏ 06.9″ 12′ ‎−38° 6.42 0.17 580 B8IV
68450 40063 08h 11m 01.69s ‏ 32.6″ 17′ ‎−37° 6.42 −2.96 2451 B0III
69904 40639 08h 17m 46.15s ‏ 03.3″ 04′ ‎−36° 6.42 −4.18 4289 M0III + A3/5
61750 37375 07h 40m 21.02s ‏ 09.1″ 45′ ‎−11° 6.43 0.34 538 K2
64042 38316 07h 51m 00.08s ‏ 42.6″ 31′ ‎−24° 6.43 0.48 505 B9.5V
69879 40656 08h 17m 58.26s ‏ 13.3″ 00′ ‎−30° 6.43 0.65 466 K0III
53253 33909 07h 02m 15.48s ‏ 13.9″ 24′ ‎−43° 6.44 0.95 408 A0V
70235 40787 08h 19m 29.52s ‏ 24.5″ 35′ ‎−34° 6.44 −0.55 815 B8Ib/II
71231 41306 08h 25m 39.37s ‏ 21.9″ 26′ ‎−17° 6.44 −0.21 698 K1III
64181 38292 07h 50m 42.52s ‏ 47.9″ 34′ ‎−44° 6.45 0.27 561 G6III
64974 38686 07h 55m 13.87s ‏ 03.8″ 55′ ‎−30° 6.45 −1.54 1294 K4III
63399 37996 07h 47m 14.62s ‏ 25.2″ 04′ ‎−36° 6.46 0.87 428 K1III
65638 38925 07h 57m 54.79s ‏ 03.7″ 47′ ‎−40° 6.46 0.24 573 K0III
50860 33015 06h 52m 47.14s ‏ 32.2″ 58′ ‎−43° 6.47 0.90 424 B8V
54179 34177 07h 05m 16.39s ‏ 36.5″ 21′ ‎−50° 6.47 −0.44 787 K3III
42168 28988 06h 07m 01.83s ‏ 29.8″ 05′ ‎−45° 6.48 1.19 372 K1III
42683 29185 06h 09m 23.43s ‏ 46.8″ 33′ ‎−49° 6.48 2.58 196 F8V
63734 38209 07h 49m 40.80s ‏ 19.7″ 30′ ‎−19° 6.49 0.96 417 K2III
61672 37293 07h 39m 26.98s ‏ 47.1″ 51′ ‎−26° 6.50 −0.50 819 B6V
67408 39730 08h 07m 16.03s ‏ 07.7″ 22′ ‎−17° 6.50 0.05 637 K1III
2 Pup B 2 62863 37842 07h 45m 28.74s ‏ 10.0″ 41′ ‎−14° 7.03 1.57 402 A0/A1V
اچ‌دی ۷۰۶۴۲ 70642 40952 08h 21m 28.14s ‏ 19.5″ 42′ ‎−39° 7.18 4.89 94 G6V has a planet (b)
NGC 2423-3 07h 37m 09s ‏ 24″ 54′ ‎−13° 9.45 0.03 2500 یک ستاره از خوشه ستاره‌ای بازNGC 2423، یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]