فهرست ستاره‌های هشتک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی هشتک است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
ν Oct ν ۲۰۵۴۷۸ ۱۰۷۰۸۹ ۲۱h ۴۱m ۲۸٫۴۷s ‏ ۲۲٫۱″ ۲۳′ ‎−۷۷° ۳٫۷۳ ۲٫۱۰ ۶۹ K۰III
β Oct β ۲۱۴۸۴۶ ۱۱۲۴۰۵ ۲۲h ۴۶m ۰۳٫۷۲s ‏ ۵۳٫۸″ ۲۲′ ‎−۸۱° ۴٫۱۳ ۰٫۹۶ ۱۴۰ A۹IV/V
δ Oct δ ۱۲۴۸۸۲ ۷۰۶۳۸ ۱۴h ۲۶m ۵۵٫۷۴s ‏ ۰۴٫۳″ ۴۰′ ‎−۸۳° ۴٫۳۱ −۰٫۳۵ ۲۷۹ K۲III
θ Oct θ ۲۲۴۸۸۹ ۱۲۲ ۰۰h ۰۱m ۳۵٫۸۵s ‏ ۵۵٫۱″ ۰۳′ ‎−۷۷° ۴٫۷۸ ۰٫۶۳ ۲۲۱ K۲III
ε Oct ε ۲۱۰۹۶۷ ۱۱۰۲۵۶ ۲۲h ۲۰m ۰۱٫۴۸s ‏ ۲۲٫۷″ ۲۶′ ‎−۸۰° ۵٫۰۹ ۰٫۵۱ ۲۶۸ M۶III
γ۱ Oct γ۱ ۲۲۳۶۴۷ ۱۱۷۶۸۹ ۲۳h ۵۲m ۰۶٫۶۹s ‏ ۰۷٫۶″ ۰۱′ ‎−۸۲° ۵٫۱۰ ۰٫۵۳ ۲۶۷ G۷III
α Oct α ۱۹۹۵۳۲ ۱۰۴۰۴۳ ۲۱h ۰۴m ۴۳٫۰۳s ‏ ۲۲٫۳″ ۰۱′ ‎−۷۷° ۵٫۱۳ ۱٫۸۵ ۱۴۸ F۴III
λ Oct λ ۲۰۶۲۴۰ ۱۰۷۸۴۳ ۲۱h ۵۰m ۵۴٫۲۵s ‏ ۰۷٫۸″ ۴۳′ ‎−۸۲° ۵٫۲۷ −۰٫۳۶ ۴۳۵ G۸/K۰III+..
γ۳ Oct γ۳ ۶۳۶ ۸۱۴ ۰۰h ۱۰m ۰۲٫۲۷s ‏ ۲۶٫۴″ ۱۳′ ‎−۸۲° ۵٫۲۹ ۰٫۹۳ ۲۴۲ K۱/K۲III
χ Oct χ ۱۶۴۴۶۱ ۹۲۸۲۴ ۱۸h ۵۴m ۴۷٫۶۵s ‏ ۱۹٫۹″ ۳۶′ ‎−۸۷° ۵٫۲۹ ۰٫۸۷ ۲۵۰ K۳III
ξ Oct ξ ۲۱۵۵۷۳ ۱۱۲۷۸۱ ۲۲h ۵۰m ۲۲٫۷۵s ‏ ۲۵٫۷″ ۰۷′ ‎−۸۰° ۵٫۳۲ −۰٫۳۵ ۴۴۴ B۶IV
ζ Oct ζ ۷۹۸۳۷ ۴۳۹۰۸ ۰۸h ۵۶m ۴۱٫۸۸s ‏ ۴۷٫۶″ ۳۹′ ‎−۸۵° ۵٫۴۳ ۲٫۰۱ ۱۵۷ F۰III
ι Oct ι ۱۱۱۴۸۲ ۶۳۰۳۱ ۱۲h ۵۴m ۵۸٫۳۵s ‏ ۲۴٫۳″ ۰۷′ ‎−۸۵° ۵٫۴۵ ۰٫۱۷ ۳۷۱ K۰III
σ Oct σ ۱۷۷۴۸۲ ۱۰۴۳۸۲ ۲۱h ۰۸m ۴۶٫۰۱s ‏ ۲۳٫۴″ ۵۷′ ‎−۸۸° ۵٫۴۵ ۰٫۸۶ ۲۷۰ F۰III Polaris Australis
φ Oct φ ۱۶۷۴۶۸ ۹۰۱۳۳ ۱۸h ۲۳m ۳۶٫۴۴s ‏ ۳۹٫۶″ ۰۲′ ‎−۷۵° ۵٫۴۷ ۱٫۵۷ ۱۹۷ A۰V
ψ Oct ψ ۲۱۰۸۵۳ ۱۱۰۰۷۸ ۲۲h ۱۷m ۵۰٫۷۰s ‏ ۴۱٫۷″ ۳۰′ ‎−۷۷° ۵٫۴۹ ۲٫۵۶ ۱۲۵ F۳III
τ Oct τ ۲۱۹۷۶۵ ۱۱۵۸۳۶ ۲۳h ۲۸m ۰۳٫۵۷s ‏ ۵۶٫۱″ ۲۸′ ‎−۸۷° ۵٫۵۰ −۰٫۵۲ ۵۲۲ K۲III
κ Oct κ ۱۱۷۳۷۴ ۶۶۷۵۳ ۱۳h ۴۰m ۵۶٫۱۸s ‏ ۰۹٫۶″ ۴۷′ ‎−۸۵° ۵٫۵۶ ۱٫۰۸ ۲۵۶ A۲m...
ρ Oct ρ ۱۳۷۳۳۳ ۷۶۹۹۶ ۱۵h ۴۳m ۱۶٫۱۰s ‏ ۵۵٫۸″ ۲۷′ ‎−۸۴° ۵٫۵۷ ۱٫۴۵ ۲۱۷ A۲V
π۱ Oct π۱ ۱۳۰۶۵۰ ۷۳۵۴۰ ۱۵h ۰۱m ۵۰٫۷۰s ‏ ۴۰٫۰″ ۱۳′ ‎−۸۳° ۵٫۶۵ ۰٫۲۷ ۳۸۹ G۸/K۰III
π۲ Oct π۲ ۱۳۱۲۴۶ ۷۳۷۷۱ ۱۵h ۰۴m ۴۶٫۹۶s ‏ ۱۷٫۸″ ۰۲′ ‎−۸۳° ۵٫۶۵ −۲٫۹۸ ۱۷۳۴ G۸Ib
۱۱۰۲۵ ۷۵۶۸ ۰۱h ۳۷m ۲۷٫۷۸s ‏ ۱۰٫۷″ ۴۶′ ‎−۸۴° ۵٫۶۶ ۰٫۴۲ ۳۶۵ K۰III
γ۲ Oct γ۲ ۲۲۴۳۶۲ ۱۱۸۱۱۴ ۲۳h ۵۷m ۳۲٫۹۹s ‏ ۱۱٫۱″ ۱۰′ ‎−۸۲° ۵٫۷۲ ۰٫۸۰ ۳۱۴ K۰III
۲۲۲۸۰۶ ۱۱۷۱۲۵ ۲۳h ۴۴m ۴۰٫۶۸s ‏ ۲۹٫۲″ ۴۷′ ‎−۷۸° ۵٫۷۴ −۰٫۴۷ ۵۶۹ K۱III
۱۹۳۷۲۱ ۱۰۱۴۲۷ ۲۰h ۳۳m ۱۷٫۶۱s ‏ ۵۳٫۴″ ۵۷′ ‎−۸۰° ۵٫۷۶ −۰٫۲۸ ۵۲۷ G۶/G۸II
υ Oct υ ۲۱۱۵۳۹ ۱۱۱۱۹۶ ۲۲h ۳۱m ۳۷٫۸۳s ‏ ۰۲٫۶″ ۵۸′ ‎−۸۵° ۵٫۷۶ ۰٫۷۳ ۳۳۰ K۰III
۱۰۳۲ ۱۰۷۴ ۰۰h ۱۳m ۱۹٫۵۵s ‏ ۳۸٫۵″ ۵۹′ ‎−۸۴° ۵٫۷۸ −۱٫۲۱ ۸۱۵ M۰/M۱III
۲۲۱۴۲۰ ۱۱۶۲۵۰ ۲۳h ۳۳m ۱۹٫۵۵s ‏ ۰۷٫۲″ ۲۳′ ‎−۷۷° ۵٫۸۲ ۳٫۳۱ ۱۰۴ G۲V
۱۰۸۰۰ ۷۶۰۱ ۰۱h ۳۷m ۵۴٫۹۸s ‏ ۳۱٫۰″ ۵۸′ ‎−۸۲° ۵٫۸۸ ۳٫۷۱ ۸۸ G۲V
ω Oct ω ۱۳۱۵۹۶ ۷۴۲۹۶ ۱۵h ۱۱m ۰۸٫۷۹s ‏ ۱۶٫۲″ ۴۷′ ‎−۸۴° ۵٫۸۸ ۰٫۹۳ ۳۱۸ B۹٫۵V
۱۹۴۶۱۲ ۱۰۱۸۴۳ ۲۰h ۳۸m ۱۸٫۶۰s ‏ ۲۰٫۳″ ۱۷′ ‎−۸۱° ۵٫۸۹ −۰٫۵۶ ۶۳۵ K۵III
۲۰۸۷۴۱ ۱۰۸۸۴۹ ۲۲h ۰۳m ۰۳٫۷۴s ‏ ۰۵٫۸″ ۰۷′ ‎−۷۶° ۵٫۹۴ ۱٫۹۹ ۲۰۱ F۳III
۱۶۷۷۱۴ ۹۰۶۰۶ ۱۸h ۲۹m ۲۰٫۰۲s ‏ ۵۷٫۲″ ۱۳′ ‎−۸۰° ۵٫۹۵ ۰٫۸۱ ۳۴۸ K۲III
μ۱ Oct μ۱ ۱۹۶۰۵۱ ۱۰۲۱۶۲ ۲۰h ۴۲m ۰۲٫۵۲s ‏ ۵۰٫۰″ ۱۰′ ‎−۷۶° ۵٫۹۹ ۰٫۹۲ ۳۳۷ F۴III-IV
۲۲۲۰۶۰ ۱۱۶۶۵۳ ۲۳h ۳۸m ۲۳٫۶۹s ‏ ۱۰٫۲″ ۵۲′ ‎−۷۶° ۵٫۹۹ −۰٫۴۲ ۶۲۵ K۰II/III
۱۰۴۵۵۵ ۵۸۶۹۷ ۱۲h ۰۲m ۲۰٫۶۸s ‏ ۵۴٫۳″ ۳۷′ ‎−۸۵° ۶٫۰۵ ۰٫۹۹ ۳۳۵ K۳III
۱۴۸۵۴۲ ۸۳۲۵۵ ۱۷h ۰۰m ۵۸٫۴۴s ‏ ۵۱٫۵″ ۲۱′ ‎−۸۶° ۶٫۰۵ −۰٫۲۷ ۵۹۸ A۲V
۲۱۸۱۰۸ ۱۱۴۲۵۸ ۲۳h ۰۸m ۲۳٫۵۴s ‏ ۵۰٫۲″ ۲۸′ ‎−۷۹° ۶٫۱۱ ۱٫۷۵ ۲۴۳ A۷Vn
۲۱۲۱۶۸ ۱۱۰۷۱۲ ۲۲h ۲۵m ۵۱٫۰۳s ‏ ۵۶٫۶″ ۰۰′ ‎−۷۵° ۶٫۱۲ ۴٫۳۱ ۷۵ G۳IV
۲۱۰۰۵۶ ۱۰۹۵۸۴ ۲۲h ۱۱m ۵۵٫۱۳s ‏ ۵۷٫۳″ ۰۶′ ‎−۷۶° ۶٫۱۳ ۱٫۳۰ ۳۰۲ K۰III
۱۹۱۲۲۰ ۱۰۰۶۹۷ ۲۰h ۲۴m ۵۴٫۸۰s ‏ ۳۸٫۳″ ۱۸′ ‎−۸۳° ۶٫۱۵ ۱٫۷۱ ۲۵۲ A۲/A۳m...
۲۱۳۴۰۲ ۱۱۱۵۰۴ ۲۲h ۳۵m ۲۶٫۳۶s ‏ ۱۷٫۶″ ۴۶′ ‎−۷۸° ۶٫۱۵ −۱٫۴۷ ۱۰۹۰ K۱III
۲۰۴۹۰۴ ۱۰۶۸۸۱ ۲۱h ۳۸m ۵۶٫۱۵s ‏ ۳۳٫۱″ ۲۶′ ‎−۷۹° ۶٫۱۷ ۲٫۲۸ ۱۹۶ F۴IV
η Oct η ۹۶۱۲۴ ۵۳۷۰۲ ۱۰h ۵۹m ۱۴٫۱۶s ‏ ۳۷٫۹″ ۳۵′ ‎−۸۴° ۶٫۱۹ ۱٫۰۰ ۳۵۶ A۱V
۱۶۹۹۰۴ ۹۱۷۲۳ ۱۸h ۴۲m ۱۴٫۳۶s ‏ ۲۹٫۱″ ۴۸′ ‎−۸۱° ۶٫۲۷ ۰٫۱۲ ۵۵۳ B۸V
۱۰۷۷۳۹ ۶۰۶۳۸ ۱۲h ۲۵m ۳۸٫۲۸s ‏ ۰۲٫۱″ ۰۹′ ‎−۸۶° ۶٫۳۲ −۰٫۵۳ ۷۶۵ K۰III
۲۱۹۵۷۲ ۱۱۵۱۲۹ ۲۳h ۱۹m ۰۸٫۵۵s ‏ ۲۰٫۸″ ۲۸′ ‎−۷۹° ۶٫۳۴ ۰٫۴۶ ۴۸۹ K۰III
۱۷۲۲۲۶ ۹۳۱۱۷ ۱۸h ۵۸m ۱۰٫۰۳s ‏ ۱۹٫۸″ ۲۵′ ‎−۸۳° ۶٫۳۵ ۰٫۱۸ ۵۵۸ B۹/B۹٫۵V
۲۰۳۵۳۲ ۱۰۶۴۷۴ ۲۱h ۳۳m ۵۴٫۴۷s ‏ ۵۹٫۱″ ۴۰′ ‎−۸۲° ۶٫۳۵ −۰٫۶۳ ۸۱۳ B۳IV
۱۷۱۹۹۰ ۹۲۲۳۳ ۱۸h ۴۷m ۴۹٫۲۰s ‏ ۰۷٫۰″ ۵۲′ ‎−۷۷° ۶٫۳۹ ۳٫۲۲ ۱۴۱ G۲V
۱۸۶۱۵۴ ۹۸۰۸۶ ۱۹h ۵۶m ۰۱٫۶۲s ‏ ۵۹٫۴″ ۲۰′ ‎−۸۱° ۶٫۳۹ −۰٫۲۵ ۶۹۴ K۳/K۴III
۲۰۸۵۰۰ ۱۰۸۷۵۹ ۲۲h ۰۱m ۵۲٫۶۵s ‏ ۴۵٫۱″ ۳۹′ ‎−۷۷° ۶٫۳۹ ۱٫۴۹ ۳۱۱ A۵IV/V
۲۵۸۸۷ ۱۷۳۲۸ ۰۳h ۴۲m ۳۲٫۶۹s ‏ ۴۳٫۳″ ۱۵′ ‎−۸۵° ۶٫۴۰ ۰٫۵۶ ۴۸۱ B۹V
۲۰۲۴۱۸ ۱۰۶۳۲۰ ۲۱h ۳۲m ۰۲٫۸۶s ‏ ۳۶٫۰″ ۴۸′ ‎−۸۴° ۶٫۴۲ −۰٫۱۳ ۶۶۷ K۳III
۲۱۸۵۵۹ ۱۱۴۵۵۰ ۲۳h ۱۲m ۱۲٫۴۳s ‏ ۴۵٫۶″ ۵۴′ ‎−۸۰° ۶٫۴۳ ۰٫۱۷ ۵۸۲ K۴III
۱۵۹۵۱۷ ۸۸۲۷۴ ۱۸h ۰۱m ۳۴٫۲۱s ‏ ۵۲٫۱″ ۱۲′ ‎−۸۵° ۶٫۴۵ ۲٫۳۲ ۲۱۹ F۴V
۵۸۸۰۵ ۳۲۵۰۰ ۰۶h ۴۶m ۵۸٫۵۲s ‏ ۲۹٫۹″ ۰۱′ ‎−۸۷° ۶٫۴۶ ۳٫۵۰ ۱۲۸ F۳V
۲۰۳۹۵۵ ۱۰۶۴۲۴ ۲۱h ۳۳m ۲۱٫۰۷s ‏ ۲۱٫۵″ ۰۲′ ‎−۸۰° ۶٫۴۷ ۱٫۲۵ ۳۶۰ A۰V
۱۲۹۷۲۳ ۷۵۷۳۶ ۱۵h ۲۸m ۲۰٫۶۸s ‏ ۵۸٫۱″ ۰۷′ ‎−۸۸° ۶٫۴۹ ۲٫۴۵ ۲۱۰ Am
۱۶۵۳۳۸ ۹۰۵۰۹ ۱۸h ۲۸m ۰۶٫۳۵s ‏ ۱۴٫۰″ ۲۳′ ‎−۸۴° ۶٫۴۹ ۰٫۱۸ ۵۹۶ B۸/B۹V
μ۲ Oct μ۲ ۱۹۶۰۶۷ ۱۰۲۱۲۵ ۲۰h ۴۱m ۴۳٫۷۴s ‏ ۰۱٫۵″ ۲۱′ ‎−۷۵° ۶٫۵۱ ۳٫۳۱ ۱۴۲ G۱V

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Octans». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.