فهرست ستاره‌های مگس جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی مگس جنوبی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
α Mus α ۱۰۹۶۶۸ ۶۱۵۸۵ ۱۲h ۳۷m ۱۱٫۰۸s ‏ ۰۷٫۹″ ۰۸′ ‎−۶۹° ۲٫۶۹ −۲٫۱۷ ۳۰۶ B۲IV-V Myia
β Mus β ۱۱۰۸۷۹ ۶۲۳۲۲ ۱۲h ۴۶m ۱۶٫۸۷s ‏ ۲۹٫۱″ ۰۶′ ‎−۶۸° ۳٫۰۴ −۱٫۸۶ ۳۱۱ B۲V Diptera
δ Mus δ ۱۱۲۹۸۵ ۶۳۶۱۳ ۱۳h ۰۲m ۱۵٫۷۸s ‏ ۵۵٫۷″ ۳۲′ ‎−۷۱° ۳٫۶۱ ۱٫۳۹ ۹۰٫۸ K۲III
λ Mus λ ۱۰۲۲۴۹ ۵۷۳۶۳ ۱۱h ۴۵m ۳۶٫۵۷s ‏ ۴۳٫۸″ ۴۳′ ‎−۶۶° ۳٫۶۳ ۰٫۶۶ ۱۲۸ A۷III
γ Mus γ ۱۰۹۰۲۶ ۶۱۱۹۹ ۱۲h ۳۲m ۲۸٫۱۱s ‏ ۵۸٫۷″ ۰۷′ ‎−۷۲° ۳٫۸۴ −۱٫۱۴ ۳۲۴ B۵V
ε Mus ε ۱۰۶۸۴۹ ۵۹۹۲۹ ۱۲h ۱۷m ۳۴٫۶۴s ‏ ۳۸٫۴″ ۵۷′ ‎−۶۷° ۴٫۰۶ −۰٫۷۷ ۳۰۲ M۵III
μ Mus μ ۱۰۲۵۸۴ ۵۷۵۸۱ ۱۱h ۴۸m ۱۴٫۴۹s ‏ ۵۳٫۵″ ۴۸′ ‎−۶۶° ۴٫۷۵ −۰٫۸۶ ۴۳۲ K۴III
η Mus η ۱۱۴۹۱۱ ۶۴۶۶۱ ۱۳h ۱۵m ۱۵٫۰۰s ‏ ۴۰٫۴″ ۵۳′ ‎−۶۷° ۴٫۷۹ −۰٫۶۸ ۴۰۵ B۸V
۱۱۵۲۱۱ ۶۴۸۲۰ ۱۳h ۱۷m ۱۳٫۰۳s ‏ ۰۰٫۳″ ۴۷′ ‎−۶۶° ۴٫۸۶ −۲٫۹۴ ۱۱۸۵ K۲Ib/II
۱۰۳۰۷۹ ۵۷۸۵۱ ۱۱h ۵۱m ۵۱٫۲۷s ‏ ۲۱٫۲″ ۱۲′ ‎−۶۵° ۴٫۸۹ −۰٫۱۹ ۳۳۸ B۴V
۱۰۲۸۳۹ ۵۷۶۹۶ ۱۱h ۴۹m ۵۶٫۶۳s ‏ ۳۲٫۸″ ۱۳′ ‎−۷۰° ۴٫۹۸ −۳٫۲۷ ۱۴۵۵ G۵Ib
۱۰۱۳۷۹ ۵۶۸۶۲ ۱۱h ۳۹m ۲۹٫۶۳s ‏ ۵۱٫۹″ ۲۳′ ‎−۶۵° ۵٫۰۱ −۱٫۱۷ ۵۶۱ G۲III + A
ι۱ Mus ι۱ ۱۱۶۲۴۴ ۶۵۴۶۸ ۱۳h ۲۵m ۰۷٫۳۶s ‏ ۱۵٫۰″ ۵۳′ ‎−۷۴° ۵٫۰۴ ۰٫۸۵ ۲۲۵ K۰III
۹۹۱۰۳ ۵۵۵۹۷ ۱۱h ۲۳m ۲۱٫۴۳s ‏ ۱۷٫۰″ ۵۷′ ‎−۶۴° ۵٫۰۹ −۰٫۷۳ ۴۷۵
ζ۲ Mus ζ۲ ۱۰۷۵۶۶ ۶۰۳۲۰ ۱۲h ۲۲m ۰۷٫۳۹s ‏ ۱۹٫۵″ ۳۱′ ‎−۶۷° ۵٫۱۵ ۰٫۰۹ ۳۳۶ Am
۱۰۵۳۴۰ ۵۹۱۵۱ ۱۲h ۰۷m ۵۰٫۰۹s ‏ ۰۱٫۴″ ۲۲′ ‎−۷۵° ۵٫۱۷ −۰٫۴۷ ۴۳۸ K۲II/III
۱۰۴۸۷۸ ۵۸۸۸۴ ۱۲h ۰۴m ۳۸٫۹۵s ‏ ۴۴٫۰″ ۱۹′ ‎−۶۸° ۵٫۳۴ ۰٫۲۵ ۳۳۹ A۰V
θ Mus θ ۱۱۳۹۰۴ ۶۴۰۹۴ ۱۳h ۰۸m ۰۷٫۱۶s ‏ ۲۱٫۷″ ۱۸′ ‎−۶۵° ۵٫۴۴ −۱۲٫۱۷ ~۷۰۰۰ WC۶ + O۹٫۵I
۹۹۲۶۴ ۵۵۶۵۷ ۱۱h ۲۴m ۱۱٫۱۸s ‏ ۲۳٫۸″ ۱۵′ ‎−۷۲° ۵٫۵۵ −۱٫۶۱ ۸۸۳ B۲IV-V
۱۱۱۳۱۵ ۶۲۶۰۸ ۱۲h ۴۹m ۴۴٫۹۵s ‏ ۱۰٫۵″ ۵۹′ ‎−۷۱° ۵٫۵۵ −۰٫۴۹ ۵۲۶ G۸Ib/II
۱۱۶۴۵۸ ۶۵۵۲۲ ۱۳h ۲۵m ۵۰٫۴۰s ‏ ۳۸٫۱″ ۳۷′ ‎−۷۰° ۵٫۶۵ −۰٫۱۲ ۴۶۴ Ap
ζ۱ Mus ζ۱ ۱۰۷۵۶۷ ۶۰۳۲۹ ۱۲h ۲۲m ۱۲٫۰۳s ‏ ۲۵٫۹″ ۱۸′ ‎−۶۸° ۵٫۷۳ ۰٫۳۱ ۳۹۶ K۰III
۱۰۸۹۷۰ ۶۱۱۸۱ ۱۲h ۳۲m ۰۹٫۹۰s ‏ ۰۳٫۸″ ۰۰′ ‎−۷۳° ۵٫۸۸ ۰٫۷۸ ۳۴۱ K۱III
۱۰۰۳۸۲ ۵۶۲۸۷ ۱۱h ۳۲m ۲۰٫۰۰s ‏ ۴۲٫۶″ ۵۷′ ‎−۶۶° ۵٫۸۹ ۱٫۰۹ ۲۹۸ K۱IIICN...
۱۰۴۶۰۰ ۵۸۷۲۰ ۱۲h ۰۲m ۳۷٫۷۶s ‏ ۳۲٫۲″ ۱۱′ ‎−۶۹° ۵٫۸۹ ۱٫۰۱ ۳۰۸ B۹V
۱۱۴۵۷۰ ۶۴۴۶۶ ۱۳h ۱۲m ۴۸٫۷۷s ‏ ۳۶٫۴″ ۱۳′ ‎−۶۶° ۵٫۹۱ ۱٫۲۰ ۲۸۵ A۰V(n)
۱۱۴۳۷۱ ۶۴۳۹۰ ۱۳h ۱۱m ۵۱٫۳۸s ‏ ۳۱٫۳″ ۵۶′ ‎−۶۹° ۵٫۹۲ ۲٫۷۰ ۱۴۴ F۳IV/V
۱۱۲۲۱۹ ۶۳۱۶۵ ۱۲h ۵۶m ۳۱٫۷۲s ‏ ۰۶٫۷″ ۱۱′ ‎−۷۲° ۵٫۹۳ −۰٫۷۲ ۶۹۸ G۸III
۱۱۳۱۲۰ ۶۳۶۸۸ ۱۳h ۰۳m ۰۵٫۳۶s ‏ ۳۲٫۶″ ۲۸′ ‎−۷۱° ۵٫۹۳ −۲٫۴۹ ۱۵۷۵ B۱٫۵IIIne
۱۰۱۱۶۲ ۵۶۷۲۷ ۱۱h ۳۷m ۴۸٫۵۱s ‏ ۱۳٫۳″ ۳۷′ ‎−۶۷° ۵٫۹۴ ۰٫۸۰ ۳۴۸ K۰III
۱۰۵۱۵۱ ۵۹۰۵۰ ۱۲h ۰۶m ۲۳٫۰۸s ‏ ۳۳٫۹″ ۴۲′ ‎−۶۵° ۵٫۹۵ −۰٫۲۵ ۵۶۶ G۸/K۰III
۱۱۵۴۳۹ ۶۴۹۹۴ ۱۳h ۱۹m ۱۸٫۹۹s ‏ ۰۷٫۷″ ۰۲′ ‎−۷۲° ۶٫۰۴ ۰٫۳۷ ۴۴۵ K۳III
S Mus ۱۰۶۱۱۱ ۵۹۵۵۱ ۱۲h ۱۲m ۴۷٫۰۳s ‏ ۰۶٫۴″ ۰۹′ ‎−۷۰° ۶٫۰۵ −۲٫۴۴ ۱۶۳۰ F۶Ib
۱۰۶۷۹۷ ۵۹۸۹۸ ۱۲h ۱۷m ۰۶٫۳۶s ‏ ۳۴٫۶″ ۴۱′ ‎−۶۵° ۶٫۰۶ ۱٫۰۰ ۳۳۵ A۰V
۱۱۵۱۴۹ ۶۴۷۹۰ ۱۳h ۱۶m ۴۵٫۰۵s ‏ ۱۷٫۳″ ۰۸′ ‎−۶۵° ۶٫۰۶ ۳٫۱۱ ۱۲۷ F۵V
۱۱۵۹۶۷ ۶۵۲۸۹ ۱۳h ۲۲m ۵۲٫۶۲s ‏ ۴۸٫۰″ ۰۸′ ‎−۷۲° ۶٫۰۶ −۰٫۷۴ ۷۴۶ B۶V
۹۹۸۷۲ ۵۵۹۷۹ ۱۱h ۲۸m ۱۸٫۴۶s ‏ ۲۶٫۳″ ۲۸′ ‎−۷۲° ۶٫۰۹ −۰٫۷۴ ۷۵۸ B۳V
۱۱۷۰۲۵ ۶۵۷۸۳ ۱۳h ۲۹m ۰۷٫۹۸s ‏ ۳۲٫۸″ ۴۰′ ‎−۶۴° ۶٫۰۹ ۱٫۳۶ ۲۸۸ A۲m
BO Mus ۱۰۹۳۷۲ ۶۱۴۰۴ ۱۲h ۳۴m ۵۴٫۴۶s ‏ ۲۴٫۸″ ۴۵′ ‎−۶۷° ۶٫۱۱ −۱٫۳۳ ۱۰۰۳ M۶II/III
۱۱۸۳۴۴ ۶۶۵۷۴ ۱۳h ۳۸m ۴۵٫۸۳s ‏ ۴۱٫۱″ ۲۶′ ‎−۷۰° ۶٫۱۱ ۰٫۴۷ ۴۳۸ K۳III
۱۱۰۷۱۶ ۶۲۲۱۲ ۱۲h ۴۵m ۰۲٫۰۷s ‏ ۵۰٫۷″ ۴۹′ ‎−۶۸° ۶٫۱۶ −۲٫۷۱ ۱۹۴۰ F۶Ia
۱۱۶۸۹۰ ۶۵۷۵۵ ۱۳h ۲۸m ۴۶٫۸۲s ‏ ۳۷٫۶″ ۳۷′ ‎−۶۹° ۶٫۱۷ −۰٫۴۸ ۶۹۸ B۸V
۱۰۷۳۰۱ ۶۰۱۸۳ ۱۲h ۲۰m ۲۸٫۲۸s ‏ ۳۳٫۵″ ۵۰′ ‎−۶۵° ۶٫۲۰ ۱٫۲۲ ۳۲۳ B۹V
۱۰۶۶۷۶ ۵۹۸۵۱ ۱۲h ۱۶m ۲۳٫۸۷s ‏ ۵۲٫۱″ ۳۶′ ‎−۷۲° ۶٫۲۱ ۱٫۱۶ ۳۳۳ A۰V
۱۰۹۸۶۷ ۶۱۷۰۳ ۱۲h ۳۸m ۵۲٫۳۷s ‏ ۳۵٫۰″ ۱۱′ ‎−۶۷° ۶٫۲۲ −۱۱٫۳۹ ۱۰۸۶۶۷ B۱Ia
۱۰۵۱۳۸ ۵۹۰۴۶ ۱۲h ۰۶m ۱۹٫۹۳s ‏ ۰۵٫۰″ ۳۹′ ‎−۶۸° ۶٫۲۳ −۲٫۵۸ ۱۸۸۴ G۳Ib
۹۸۶۷۲ ۵۵۳۰۸ ۱۱h ۱۹m ۳۶٫۵۸s ‏ ۳۲٫۸″ ۰۸′ ‎−۷۵° ۶٫۲۶ ۰٫۲۰ ۵۳۲ B۹٫۵/A۰V
۱۱۰۰۲۰ ۶۱۷۹۶ ۱۲h ۳۹m ۵۵٫۹۰s ‏ ۴۰٫۰″ ۳۰′ ‎−۶۶° ۶٫۲۶ ۱٫۰۹ ۳۵۳ B۸V
۱۰۸۰۵۴ ۶۰۶۰۱ ۱۲h ۲۵m ۱۷٫۶۲s ‏ ۱۰٫۶″ ۴۶′ ‎−۶۵° ۶٫۲۹ ۲٫۸۹ ۱۵۶ G۸/K۰IV
۱۰۵۰۷۱ ۵۹۰۰۳ ۱۲h ۰۵m ۵۳٫۶۳s ‏ ۴۸٫۸″ ۳۲′ ‎−۶۵° ۶٫۳۰ B۸Ia-Iab
R Mus ۱۱۰۳۱۱ ۶۱۹۸۱ ۱۲h ۴۲m ۰۵٫۰۳s ‏ ۲۷٫۲″ ۲۴′ ‎−۶۹° ۶٫۳۱ −۲٫۵۵ ۱۹۲۹ F۷Ib
۱۱۳۹۱۹ ۶۴۱۱۷ ۱۳h ۰۸m ۲۷٫۸۴s ‏ ۴۸٫۳″ ۴۷′ ‎−۶۷° ۶٫۳۴ −۱٫۰۹ ۱۰۰۰ M۱III
۱۰۷۷۷۳ ۶۰۴۱۷ ۱۲h ۲۳m ۱۵٫۰۴s ‏ ۵۵٫۸″ ۳۷′ ‎−۶۷° ۶٫۳۶ ۲٫۸۳ ۱۶۶ K۰IV-V
۱۱۷۶۵۱ ۶۶۱۵۲ ۱۳h ۳۳m ۳۵٫۹۲s ‏ ۵۷٫۴″ ۳۷′ ‎−۶۵° ۶٫۳۶ ۱٫۲۱ ۳۴۹ A۰V
۱۱۴۹۱۲ ۶۴۶۸۲ ۱۳h ۱۵m ۲۵٫۷۷s ‏ ۴۵٫۱″ ۴۰′ ‎−۶۹° ۶٫۳۷ ۱٫۵۱ ۳۰۶ K۲/K۳III
۱۰۳۴۸۲ ۵۸۰۸۵ ۱۱h ۵۴m ۴۴٫۶۲s ‏ ۳۳٫۷″ ۲۲′ ‎−۶۶° ۶٫۳۸ ۳٫۲۰ ۱۴۱ F۲IV
۹۸۶۹۵ ۵۵۳۵۰ ۱۱h ۲۰m ۰۴٫۱۶s ‏ ۳۹٫۶″ ۵۹′ ‎−۷۱° ۶٫۴۱ −۰٫۴۲ ۷۵۸ B۴V
۱۰۴۵۷۰ ۵۸۷۰۶ ۱۲h ۰۲m ۲۸٫۵۹s ‏ ۲۰٫۴″ ۲۹′ ‎−۷۱° ۶٫۴۱ ۰٫۸۶ ۴۲۱ K۱III
۱۰۴۷۵۲ ۵۸۸۱۰ ۱۲h ۰۳m ۴۴٫۵۴s ‏ ۵۰٫۷″ ۱۲′ ‎−۷۴° ۶٫۴۴ −۰٫۸۱ ۹۲۱ G۶III
۹۸۶۷۱ ۵۵۳۳۲ ۱۱h ۱۹m ۵۰٫۸۴s ‏ ۲۹٫۸″ ۵۷′ ‎−۷۲° ۶٫۴۶ ۰٫۵۹ ۴۸۶ A۰V
۱۰۹۸۵۷ ۶۱۷۳۸ ۱۲h ۳۹m ۱۴٫۶۴s ‏ ۱۴٫۱″ ۲۲′ ‎−۷۵° ۶٫۴۶ −۰٫۴۰ ۷۶۹ B۸Vn
۱۰۱۸۰۵ ۵۷۰۹۲ ۱۱h ۴۲m ۱۴٫۸۲s ‏ ۳۸٫۳″ ۱۳′ ‎−۷۵° ۶٫۴۸ ۳٫۸۰ ۱۱۲ G۱V
۱۰۵۸۲۲ ۵۹۳۸۹ ۱۲h ۱۱m ۰۱٫۲۲s ‏ ۳۹٫۴″ ۱۵′ ‎−۶۸° ۶٫۴۸ −۰٫۸۲ ۹۳۹ K۰/K۱III
ι۲ Mus ι۲ ۱۱۶۵۷۹ ۶۵۶۲۸ ۱۳h ۲۷m ۱۸٫۵۸s ‏ ۳۰٫۲″ ۴۱′ ‎−۷۴° ۶٫۶۲ ۰٫۷۱ ۴۹۵ B۹V

منبع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Musca». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.