فهرست ستاره‌های مگس جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی مگس جنوبی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
α Mus α ۱۰۹۶۶۸ ۶۱۵۸۵ ۱۲h ۳۷m ۱۱٫۰۸s ‏ ۰۷٫۹″ ۰۸′ ‎−۶۹° ۲٫۶۹ −۲٫۱۷ ۳۰۶ B۲IV-V Myia
β Mus β ۱۱۰۸۷۹ ۶۲۳۲۲ ۱۲h ۴۶m ۱۶٫۸۷s ‏ ۲۹٫۱″ ۰۶′ ‎−۶۸° ۳٫۰۴ −۱٫۸۶ ۳۱۱ B۲V Diptera
δ Mus δ ۱۱۲۹۸۵ ۶۳۶۱۳ ۱۳h ۰۲m ۱۵٫۷۸s ‏ ۵۵٫۷″ ۳۲′ ‎−۷۱° ۳٫۶۱ ۱٫۳۹ ۹۰٫۸ K۲III
λ Mus λ ۱۰۲۲۴۹ ۵۷۳۶۳ ۱۱h ۴۵m ۳۶٫۵۷s ‏ ۴۳٫۸″ ۴۳′ ‎−۶۶° ۳٫۶۳ ۰٫۶۶ ۱۲۸ A۷III
γ Mus γ ۱۰۹۰۲۶ ۶۱۱۹۹ ۱۲h ۳۲m ۲۸٫۱۱s ‏ ۵۸٫۷″ ۰۷′ ‎−۷۲° ۳٫۸۴ −۱٫۱۴ ۳۲۴ B۵V
ε Mus ε ۱۰۶۸۴۹ ۵۹۹۲۹ ۱۲h ۱۷m ۳۴٫۶۴s ‏ ۳۸٫۴″ ۵۷′ ‎−۶۷° ۴٫۰۶ −۰٫۷۷ ۳۰۲ M۵III
μ Mus μ ۱۰۲۵۸۴ ۵۷۵۸۱ ۱۱h ۴۸m ۱۴٫۴۹s ‏ ۵۳٫۵″ ۴۸′ ‎−۶۶° ۴٫۷۵ −۰٫۸۶ ۴۳۲ K۴III
η Mus η ۱۱۴۹۱۱ ۶۴۶۶۱ ۱۳h ۱۵m ۱۵٫۰۰s ‏ ۴۰٫۴″ ۵۳′ ‎−۶۷° ۴٫۷۹ −۰٫۶۸ ۴۰۵ B۸V
۱۱۵۲۱۱ ۶۴۸۲۰ ۱۳h ۱۷m ۱۳٫۰۳s ‏ ۰۰٫۳″ ۴۷′ ‎−۶۶° ۴٫۸۶ −۲٫۹۴ ۱۱۸۵ K۲Ib/II
۱۰۳۰۷۹ ۵۷۸۵۱ ۱۱h ۵۱m ۵۱٫۲۷s ‏ ۲۱٫۲″ ۱۲′ ‎−۶۵° ۴٫۸۹ −۰٫۱۹ ۳۳۸ B۴V
۱۰۲۸۳۹ ۵۷۶۹۶ ۱۱h ۴۹m ۵۶٫۶۳s ‏ ۳۲٫۸″ ۱۳′ ‎−۷۰° ۴٫۹۸ −۳٫۲۷ ۱۴۵۵ G۵Ib
۱۰۱۳۷۹ ۵۶۸۶۲ ۱۱h ۳۹m ۲۹٫۶۳s ‏ ۵۱٫۹″ ۲۳′ ‎−۶۵° ۵٫۰۱ −۱٫۱۷ ۵۶۱ G۲III + A
ι۱ Mus ι۱ ۱۱۶۲۴۴ ۶۵۴۶۸ ۱۳h ۲۵m ۰۷٫۳۶s ‏ ۱۵٫۰″ ۵۳′ ‎−۷۴° ۵٫۰۴ ۰٫۸۵ ۲۲۵ K۰III
۹۹۱۰۳ ۵۵۵۹۷ ۱۱h ۲۳m ۲۱٫۴۳s ‏ ۱۷٫۰″ ۵۷′ ‎−۶۴° ۵٫۰۹ −۰٫۷۳ ۴۷۵
ζ۲ Mus ζ۲ ۱۰۷۵۶۶ ۶۰۳۲۰ ۱۲h ۲۲m ۰۷٫۳۹s ‏ ۱۹٫۵″ ۳۱′ ‎−۶۷° ۵٫۱۵ ۰٫۰۹ ۳۳۶ Am
۱۰۵۳۴۰ ۵۹۱۵۱ ۱۲h ۰۷m ۵۰٫۰۹s ‏ ۰۱٫۴″ ۲۲′ ‎−۷۵° ۵٫۱۷ −۰٫۴۷ ۴۳۸ K۲II/III
۱۰۴۸۷۸ ۵۸۸۸۴ ۱۲h ۰۴m ۳۸٫۹۵s ‏ ۴۴٫۰″ ۱۹′ ‎−۶۸° ۵٫۳۴ ۰٫۲۵ ۳۳۹ A۰V
θ Mus θ ۱۱۳۹۰۴ ۶۴۰۹۴ ۱۳h ۰۸m ۰۷٫۱۶s ‏ ۲۱٫۷″ ۱۸′ ‎−۶۵° ۵٫۴۴ −۱۲٫۱۷ ~۷۰۰۰ WC۶ + O۹٫۵I
۹۹۲۶۴ ۵۵۶۵۷ ۱۱h ۲۴m ۱۱٫۱۸s ‏ ۲۳٫۸″ ۱۵′ ‎−۷۲° ۵٫۵۵ −۱٫۶۱ ۸۸۳ B۲IV-V
۱۱۱۳۱۵ ۶۲۶۰۸ ۱۲h ۴۹m ۴۴٫۹۵s ‏ ۱۰٫۵″ ۵۹′ ‎−۷۱° ۵٫۵۵ −۰٫۴۹ ۵۲۶ G۸Ib/II
۱۱۶۴۵۸ ۶۵۵۲۲ ۱۳h ۲۵m ۵۰٫۴۰s ‏ ۳۸٫۱″ ۳۷′ ‎−۷۰° ۵٫۶۵ −۰٫۱۲ ۴۶۴ Ap
ζ۱ Mus ζ۱ ۱۰۷۵۶۷ ۶۰۳۲۹ ۱۲h ۲۲m ۱۲٫۰۳s ‏ ۲۵٫۹″ ۱۸′ ‎−۶۸° ۵٫۷۳ ۰٫۳۱ ۳۹۶ K۰III
۱۰۸۹۷۰ ۶۱۱۸۱ ۱۲h ۳۲m ۰۹٫۹۰s ‏ ۰۳٫۸″ ۰۰′ ‎−۷۳° ۵٫۸۸ ۰٫۷۸ ۳۴۱ K۱III
۱۰۰۳۸۲ ۵۶۲۸۷ ۱۱h ۳۲m ۲۰٫۰۰s ‏ ۴۲٫۶″ ۵۷′ ‎−۶۶° ۵٫۸۹ ۱٫۰۹ ۲۹۸ K۱IIICN...
۱۰۴۶۰۰ ۵۸۷۲۰ ۱۲h ۰۲m ۳۷٫۷۶s ‏ ۳۲٫۲″ ۱۱′ ‎−۶۹° ۵٫۸۹ ۱٫۰۱ ۳۰۸ B۹V
۱۱۴۵۷۰ ۶۴۴۶۶ ۱۳h ۱۲m ۴۸٫۷۷s ‏ ۳۶٫۴″ ۱۳′ ‎−۶۶° ۵٫۹۱ ۱٫۲۰ ۲۸۵ A۰V(n)
۱۱۴۳۷۱ ۶۴۳۹۰ ۱۳h ۱۱m ۵۱٫۳۸s ‏ ۳۱٫۳″ ۵۶′ ‎−۶۹° ۵٫۹۲ ۲٫۷۰ ۱۴۴ F۳IV/V
۱۱۲۲۱۹ ۶۳۱۶۵ ۱۲h ۵۶m ۳۱٫۷۲s ‏ ۰۶٫۷″ ۱۱′ ‎−۷۲° ۵٫۹۳ −۰٫۷۲ ۶۹۸ G۸III
۱۱۳۱۲۰ ۶۳۶۸۸ ۱۳h ۰۳m ۰۵٫۳۶s ‏ ۳۲٫۶″ ۲۸′ ‎−۷۱° ۵٫۹۳ −۲٫۴۹ ۱۵۷۵ B۱٫۵IIIne
۱۰۱۱۶۲ ۵۶۷۲۷ ۱۱h ۳۷m ۴۸٫۵۱s ‏ ۱۳٫۳″ ۳۷′ ‎−۶۷° ۵٫۹۴ ۰٫۸۰ ۳۴۸ K۰III
۱۰۵۱۵۱ ۵۹۰۵۰ ۱۲h ۰۶m ۲۳٫۰۸s ‏ ۳۳٫۹″ ۴۲′ ‎−۶۵° ۵٫۹۵ −۰٫۲۵ ۵۶۶ G۸/K۰III
۱۱۵۴۳۹ ۶۴۹۹۴ ۱۳h ۱۹m ۱۸٫۹۹s ‏ ۰۷٫۷″ ۰۲′ ‎−۷۲° ۶٫۰۴ ۰٫۳۷ ۴۴۵ K۳III
S Mus ۱۰۶۱۱۱ ۵۹۵۵۱ ۱۲h ۱۲m ۴۷٫۰۳s ‏ ۰۶٫۴″ ۰۹′ ‎−۷۰° ۶٫۰۵ −۲٫۴۴ ۱۶۳۰ F۶Ib
۱۰۶۷۹۷ ۵۹۸۹۸ ۱۲h ۱۷m ۰۶٫۳۶s ‏ ۳۴٫۶″ ۴۱′ ‎−۶۵° ۶٫۰۶ ۱٫۰۰ ۳۳۵ A۰V
۱۱۵۱۴۹ ۶۴۷۹۰ ۱۳h ۱۶m ۴۵٫۰۵s ‏ ۱۷٫۳″ ۰۸′ ‎−۶۵° ۶٫۰۶ ۳٫۱۱ ۱۲۷ F۵V
۱۱۵۹۶۷ ۶۵۲۸۹ ۱۳h ۲۲m ۵۲٫۶۲s ‏ ۴۸٫۰″ ۰۸′ ‎−۷۲° ۶٫۰۶ −۰٫۷۴ ۷۴۶ B۶V
۹۹۸۷۲ ۵۵۹۷۹ ۱۱h ۲۸m ۱۸٫۴۶s ‏ ۲۶٫۳″ ۲۸′ ‎−۷۲° ۶٫۰۹ −۰٫۷۴ ۷۵۸ B۳V
۱۱۷۰۲۵ ۶۵۷۸۳ ۱۳h ۲۹m ۰۷٫۹۸s ‏ ۳۲٫۸″ ۴۰′ ‎−۶۴° ۶٫۰۹ ۱٫۳۶ ۲۸۸ A۲m
BO Mus ۱۰۹۳۷۲ ۶۱۴۰۴ ۱۲h ۳۴m ۵۴٫۴۶s ‏ ۲۴٫۸″ ۴۵′ ‎−۶۷° ۶٫۱۱ −۱٫۳۳ ۱۰۰۳ M۶II/III
۱۱۸۳۴۴ ۶۶۵۷۴ ۱۳h ۳۸m ۴۵٫۸۳s ‏ ۴۱٫۱″ ۲۶′ ‎−۷۰° ۶٫۱۱ ۰٫۴۷ ۴۳۸ K۳III
۱۱۰۷۱۶ ۶۲۲۱۲ ۱۲h ۴۵m ۰۲٫۰۷s ‏ ۵۰٫۷″ ۴۹′ ‎−۶۸° ۶٫۱۶ −۲٫۷۱ ۱۹۴۰ F۶Ia
۱۱۶۸۹۰ ۶۵۷۵۵ ۱۳h ۲۸m ۴۶٫۸۲s ‏ ۳۷٫۶″ ۳۷′ ‎−۶۹° ۶٫۱۷ −۰٫۴۸ ۶۹۸ B۸V
۱۰۷۳۰۱ ۶۰۱۸۳ ۱۲h ۲۰m ۲۸٫۲۸s ‏ ۳۳٫۵″ ۵۰′ ‎−۶۵° ۶٫۲۰ ۱٫۲۲ ۳۲۳ B۹V
۱۰۶۶۷۶ ۵۹۸۵۱ ۱۲h ۱۶m ۲۳٫۸۷s ‏ ۵۲٫۱″ ۳۶′ ‎−۷۲° ۶٫۲۱ ۱٫۱۶ ۳۳۳ A۰V
۱۰۹۸۶۷ ۶۱۷۰۳ ۱۲h ۳۸m ۵۲٫۳۷s ‏ ۳۵٫۰″ ۱۱′ ‎−۶۷° ۶٫۲۲ −۱۱٫۳۹ ۱۰۸۶۶۷ B۱Ia
۱۰۵۱۳۸ ۵۹۰۴۶ ۱۲h ۰۶m ۱۹٫۹۳s ‏ ۰۵٫۰″ ۳۹′ ‎−۶۸° ۶٫۲۳ −۲٫۵۸ ۱۸۸۴ G۳Ib
۹۸۶۷۲ ۵۵۳۰۸ ۱۱h ۱۹m ۳۶٫۵۸s ‏ ۳۲٫۸″ ۰۸′ ‎−۷۵° ۶٫۲۶ ۰٫۲۰ ۵۳۲ B۹٫۵/A۰V
۱۱۰۰۲۰ ۶۱۷۹۶ ۱۲h ۳۹m ۵۵٫۹۰s ‏ ۴۰٫۰″ ۳۰′ ‎−۶۶° ۶٫۲۶ ۱٫۰۹ ۳۵۳ B۸V
۱۰۸۰۵۴ ۶۰۶۰۱ ۱۲h ۲۵m ۱۷٫۶۲s ‏ ۱۰٫۶″ ۴۶′ ‎−۶۵° ۶٫۲۹ ۲٫۸۹ ۱۵۶ G۸/K۰IV
۱۰۵۰۷۱ ۵۹۰۰۳ ۱۲h ۰۵m ۵۳٫۶۳s ‏ ۴۸٫۸″ ۳۲′ ‎−۶۵° ۶٫۳۰ B۸Ia-Iab
R Mus ۱۱۰۳۱۱ ۶۱۹۸۱ ۱۲h ۴۲m ۰۵٫۰۳s ‏ ۲۷٫۲″ ۲۴′ ‎−۶۹° ۶٫۳۱ −۲٫۵۵ ۱۹۲۹ F۷Ib
۱۱۳۹۱۹ ۶۴۱۱۷ ۱۳h ۰۸m ۲۷٫۸۴s ‏ ۴۸٫۳″ ۴۷′ ‎−۶۷° ۶٫۳۴ −۱٫۰۹ ۱۰۰۰ M۱III
۱۰۷۷۷۳ ۶۰۴۱۷ ۱۲h ۲۳m ۱۵٫۰۴s ‏ ۵۵٫۸″ ۳۷′ ‎−۶۷° ۶٫۳۶ ۲٫۸۳ ۱۶۶ K۰IV-V
۱۱۷۶۵۱ ۶۶۱۵۲ ۱۳h ۳۳m ۳۵٫۹۲s ‏ ۵۷٫۴″ ۳۷′ ‎−۶۵° ۶٫۳۶ ۱٫۲۱ ۳۴۹ A۰V
۱۱۴۹۱۲ ۶۴۶۸۲ ۱۳h ۱۵m ۲۵٫۷۷s ‏ ۴۵٫۱″ ۴۰′ ‎−۶۹° ۶٫۳۷ ۱٫۵۱ ۳۰۶ K۲/K۳III
۱۰۳۴۸۲ ۵۸۰۸۵ ۱۱h ۵۴m ۴۴٫۶۲s ‏ ۳۳٫۷″ ۲۲′ ‎−۶۶° ۶٫۳۸ ۳٫۲۰ ۱۴۱ F۲IV
۹۸۶۹۵ ۵۵۳۵۰ ۱۱h ۲۰m ۰۴٫۱۶s ‏ ۳۹٫۶″ ۵۹′ ‎−۷۱° ۶٫۴۱ −۰٫۴۲ ۷۵۸ B۴V
۱۰۴۵۷۰ ۵۸۷۰۶ ۱۲h ۰۲m ۲۸٫۵۹s ‏ ۲۰٫۴″ ۲۹′ ‎−۷۱° ۶٫۴۱ ۰٫۸۶ ۴۲۱ K۱III
۱۰۴۷۵۲ ۵۸۸۱۰ ۱۲h ۰۳m ۴۴٫۵۴s ‏ ۵۰٫۷″ ۱۲′ ‎−۷۴° ۶٫۴۴ −۰٫۸۱ ۹۲۱ G۶III
۹۸۶۷۱ ۵۵۳۳۲ ۱۱h ۱۹m ۵۰٫۸۴s ‏ ۲۹٫۸″ ۵۷′ ‎−۷۲° ۶٫۴۶ ۰٫۵۹ ۴۸۶ A۰V
۱۰۹۸۵۷ ۶۱۷۳۸ ۱۲h ۳۹m ۱۴٫۶۴s ‏ ۱۴٫۱″ ۲۲′ ‎−۷۵° ۶٫۴۶ −۰٫۴۰ ۷۶۹ B۸Vn
۱۰۱۸۰۵ ۵۷۰۹۲ ۱۱h ۴۲m ۱۴٫۸۲s ‏ ۳۸٫۳″ ۱۳′ ‎−۷۵° ۶٫۴۸ ۳٫۸۰ ۱۱۲ G۱V
۱۰۵۸۲۲ ۵۹۳۸۹ ۱۲h ۱۱m ۰۱٫۲۲s ‏ ۳۹٫۴″ ۱۵′ ‎−۶۸° ۶٫۴۸ −۰٫۸۲ ۹۳۹ K۰/K۱III
ι۲ Mus ι۲ ۱۱۶۵۷۹ ۶۵۶۲۸ ۱۳h ۲۷m ۱۸٫۵۸s ‏ ۳۰٫۲″ ۴۱′ ‎−۷۴° ۶٫۶۲ ۰٫۷۱ ۴۹۵ B۹V

منبع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Musca». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.