فهرست ستاره‌های مثلث جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی مثلث جنوبی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله(ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
α TrA α ۱۵۰۷۹۸ ۸۲۲۷۳ ۱۶h ۴۸m ۳۹٫۸۷s ‏ ۳۹٫۵″ ۰۱′ ‎−۶۹° ۱٫۹۱ −۳٫۶۲ ۴۱۵ K۲IIb-IIIa Atria
β TrA β ۱۴۱۸۹۱ ۷۷۹۵۲ ۱۵h ۵۵m ۰۸٫۸۱s ‏ ۴۷٫۱″ ۲۵′ ‎−۶۳° ۲٫۸۳ ۲٫۳۸ ۴۰ F۲III
γ TrA γ ۱۳۵۳۸۲ ۷۴۹۴۶ ۱۵h ۱۸m ۵۴٫۶۹s ‏ ۴۶٫۱″ ۴۰′ ‎−۶۸° ۲٫۸۷ −۰٫۸۷ ۱۸۳ A۱V
δ TrA δ ۱۴۵۵۴۴ ۷۹۶۶۴ ۱۶h ۱۵m ۲۶٫۲۷s ‏ ۰۸٫۳″ ۴۱′ ‎−۶۳° ۳٫۸۶ −۲٫۵۴ ۶۲۱ G۵II
ε TrA ε ۱۳۸۵۳۸ ۷۶۴۴۰ ۱۵h ۳۶m ۴۳٫۱۹s ‏ ۰۰٫۹″ ۱۹′ ‎−۶۶° ۴٫۱۱ ۰٫۰۰ ۲۱۶ K۰III
ζ TrA ζ ۱۴۷۵۸۴ ۸۰۶۸۶ ۱۶h ۲۸m ۲۷٫۸۰s ‏ ۰۴٫۸″ ۰۵′ ‎−۷۰° ۴٫۹۰ ۴٫۴۹ ۳۹ F۹V
۱۵۰۵۴۹ ۸۲۱۲۹ ۱۶h ۴۶m ۴۰٫۰۱s ‏ ۳۴٫۸″ ۰۶′ ‎−۶۷° ۵٫۱۰ −۱٫۳۲ ۶۲۶ Ap
κ TrA κ ۱۴۱۷۶۷ ۷۷۹۸۲ ۱۵h ۵۵m ۲۹٫۶۱s ‏ ۱۰٫۸″ ۳۶′ ‎−۶۸° ۵٫۱۱ −۴٫۷۰ ۲۹۹۱ G۶IIa
۱۴۸۲۹۱ ۸۰۸۷۴ ۱۶h ۳۰m ۴۹٫۳۷s ‏ ۰۰٫۵″ ۳۸′ ‎−۶۱° ۵٫۱۹ −۱٫۳۷ ۶۶۹ K۰II/IIICN.
ι TrA ι ۱۴۷۷۸۷ ۸۰۶۴۵ ۱۶h ۲۷m ۵۷٫۲۷s ‏ ۲۸٫۸″ ۰۳′ ‎−۶۴° ۵٫۲۸ ۲٫۲۵ ۱۳۲ F۴IV γ Dor variable, triple star
θ TrA θ ۱۴۸۸۹۰ ۸۱۲۵۲ ۱۶h ۳۵m ۴۴٫۷۷s ‏ ۴۳٫۲″ ۲۹′ ‎−۶۵° ۵٫۵۰ ۰٫۴۹ ۳۲۸ G۸/K۰III
۱۴۰۴۸۳ ۷۷۳۹۰ ۱۵h ۴۷m ۵۳٫۱۰s ‏ ۳۱٫۹″ ۲۶′ ‎−۶۵° ۵٫۵۴ ۰٫۰۶ ۴۰۶
۱۳۷۰۶۶ ۷۵۶۶۵ ۱۵h ۲۷m ۳۳٫۱۰s ‏ ۵۳٫۲″ ۳۱′ ‎−۶۴° ۵٫۷۱ −۰٫۸۸ ۶۷۹ K۵/M۰III
۱۴۲۵۱۴ ۷۸۲۷۹ ۱۵h ۵۸m ۵۸٫۱۶s ‏ ۱۵٫۲″ ۰۲′ ‎−۶۵° ۵٫۷۴ −۱٫۰۸ ۷۵۳ B۷III
۱۳۴۴۵۳ ۷۴۵۸۲ ۱۵h ۱۴m ۱۹٫۱۷s ‏ ۴۶٫۰″ ۰۴′ ‎−۷۰° ۵٫۷۵ −۲٫۵۶ ۱۴۹۵ N۰v
۱۳۳۶۸۳ ۷۴۱۸۴ ۱۵h ۰۹m ۲۹٫۹۲s ‏ ۰۲٫۹″ ۰۵′ ‎−۶۷° ۵٫۷۶ −۵٫۵۸ ۶۰۳۷ F۸Iab-Ib
۱۴۲۱۳۹ ۷۸۰۴۵ ۱۵h ۵۶m ۰۵٫۹۶s ‏ ۵۶٫۳″ ۲۸′ ‎−۶۰° ۵٫۷۶ ۱٫۶۶ ۲۱۵ A۳V
۱۵۲۵۶۴ ۸۳۱۵۰ ۱۶h ۵۹m ۳۳٫۹۸s ‏ ۰۵٫۳″ ۱۶′ ‎−۶۹° ۵٫۷۹ −۱٫۶۰ ۹۸۲ Ap Si
۱۳۶۶۷۲ ۷۵۵۶۵ ۱۵h ۲۶m ۱۴٫۵۳s ‏ ۳۳٫۱″ ۱۸′ ‎−۶۸° ۵٫۸۹ ۰٫۸۴ ۳۳۴ K۰III
η۱ TrA η۱ ۱۴۹۶۷۱ ۸۱۷۱۰ ۱۶h ۴۱m ۲۳٫۱۳s ‏ ۴۵٫۹″ ۱۷′ ‎−۶۸° ۵٫۸۹ −۰٫۷۳ ۶۸۸ B۷IV
۱۴۵۶۸۹ ۷۹۷۹۷ ۱۶h ۱۷m ۰۵٫۴۸s ‏ ۲۷٫۹″ ۵۶′ ‎−۶۷° ۵٫۹۵ ۲٫۲۴ ۱۸۰ A۴V
۱۵۰۰۲۶ ۸۱۸۷۳ ۱۶h ۴۳m ۲۲٫۱۱s ‏ ۵۶٫۳″ ۲۵′ ‎−۶۷° ۶٫۰۲ ۱٫۱۷ ۳۰۵ A۰Vn
۱۵۱۴۴۱ ۸۲۵۱۷ ۱۶h ۵۱m ۵۳٫۸۸s ‏ ۳۱٫۵″ ۲۲′ ‎−۶۵° ۶٫۱۲ −۱٫۲۰ ۹۴۸ B۸II/III
۱۴۱۹۱۳ ۷۷۹۲۷ ۱۵h ۵۴m ۵۲٫۶۴s ‏ ۳۷٫۱″ ۴۴′ ‎−۶۰° ۶٫۱۴ −۲٫۴۵ ۱۷۰۷ B۹II
۱۴۷۳۴۹ ۸۰۴۵۵ ۱۶h ۲۵m ۲۲٫۱۵s ‏ ۳۰٫۹″ ۰۷′ ‎−۶۳° ۶٫۱۴ ۰٫۵۵ ۴۲۸ A۱V
۱۳۳۴۵۶ ۷۴۰۴۷ ۱۵h ۰۷m ۵۶٫۷۵s ‏ ۳۱٫۶″ ۱۶′ ‎−۶۵° ۶٫۱۸ −۰٫۷۵ ۷۹۳ K۳III
۱۴۱۵۸۵ ۷۷۸۱۷ ۱۵h ۵۳m ۲۲٫۹۴s ‏ ۲۳٫۶″ ۳۶′ ‎−۶۲° ۶٫۲۲ −۰٫۱۹ ۶۲۳ K۳III
۱۵۰۰۹۷ ۸۱۸۲۳ ۱۶h ۴۲m ۴۸٫۴۲s ‏ ۱۴٫۱″ ۳۳′ ‎−۶۲° ۶٫۲۳ −۲٫۰۴ ۱۴۶۸ K۳III
۱۴۳۲۳۸ ۷۸۶۰۳ ۱۶h ۰۲m ۵۲٫۵۳s ‏ ۲۹٫۵″ ۳۲′ ‎−۶۲° ۶٫۲۵ ۱٫۱۷ ۳۳۹ B۹٫۵V
۱۳۵۷۳۷ ۷۵۰۹۱ ۱۵h ۲۰m ۴۰٫۵۶s ‏ ۵۳٫۴″ ۲۸′ ‎−۶۷° ۶٫۲۷ −۱٫۶۶ ۱۲۵۴ B۳V
۱۵۱۴۰۴ ۸۲۵۳۹ ۱۶h ۵۲m ۱۷٫۷۸s ‏ ۵۳٫۴″ ۴۰′ ‎−۶۷° ۶٫۳۳ ۱٫۰۱ ۳۷۷ K۲III
۱۴۲۹۴۱ ۷۸۴۷۶ ۱۶h ۰۱m ۱۰٫۷۲s ‏ ۳۵٫۵″ ۴۶′ ‎−۶۳° ۶٫۴۲ −۲٫۵۷ ۲۰۵۰ F۸II
۱۳۸۹۶۵ ۷۶۷۳۶ ۱۵h ۴۰m ۱۱٫۶۳s ‏ ۳۹٫۹″ ۱۳′ ‎−۷۰° ۶٫۴۵ ۲٫۰۱ ۲۵۲ A۵V
۱۵۳۳۸۹ ۸۳۵۵۶ ۱۷h ۰۴m ۳۳٫۷۰s ‏ ۴۳٫۱″ ۱۶′ ‎−۶۸° ۶٫۴۷ −۱٫۴۶ ۱۲۵۴ M۳/M۴III
۱۴۴۴۸۱ ۷۹۲۰۸ ۱۶h ۰۹m ۵۹٫۱۹s ‏ ۰۱٫۲″ ۵۸′ ‎−۶۲° ۶٫۵۰ ۱٫۴۱ ۳۴۰ A۳m...

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Triangulum Australe». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.