فهرست ستاره‌های مار باریک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی مارباریک را نشاان می‌دهد که بر اساس روشنایی مرتب شده‌اند

نام نام در رده‌بندی مکان قدر فاصله(ly) رده‌بندی یاداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
الفرد α ۳۰ ۸۱۷۹۷ ۴۶۳۹۰ ۰۹h ۲۷m ۳۵٫۲۵s ‏ ۳۱٫۳″ ۳۹′ ‎−۰۸° ۱٫۹۹ −۱٫۶۹ ۱۷۷ K۳III Alfard, Kalbelaphard, Cor Hydrae
γ Hya γ ۴۶ ۱۱۵۶۵۹ ۶۴۹۶۲ ۱۳h ۱۸m ۵۵٫۲۵s ‏ ۱۷٫۱″ ۱۰′ ‎−۲۳° ۲٫۹۹ −۰٫۰۵ ۱۳۲ G۸III Dhanab al Shuja, Cauda Hydrae
ζ Hya ζ ۱۶ ۷۶۲۹۴ ۴۳۸۱۳ ۰۸h ۵۵m ۲۳٫۶۸s ‏ ۴۳٫۹″ ۵۶′ ‎+۰۵° ۳٫۱۱ −۰٫۲۱ ۱۵۱ G۸III-IV Hydrobius
ν Hya ν ۹۳۸۱۳ ۵۲۹۴۳ ۱۰h ۴۹m ۳۷٫۴۳s ‏ ۳۸٫۹″ ۱۱′ ‎−۱۶° ۳٫۱۱ −۰٫۰۳ ۱۳۸ K۰/K۱III Sherasiph, Pleura
π Hya π ۴۹ ۱۲۳۱۲۳ ۶۸۸۹۵ ۱۴h ۰۶m ۲۲٫۲۷s ‏ ۵۵٫۳″ ۴۰′ ‎−۲۶° ۳٫۲۵ ۰٫۷۹ ۱۰۱ K۲III Sataghni, Markeb
ε Hya ε ۱۱ ۷۴۸۷۴ ۴۳۱۰۹ ۰۸h ۴۶m ۴۶٫۶۵s ‏ ۰۸٫۱″ ۲۵′ ‎+۰۶° ۳٫۳۸ ۰٫۲۹ ۱۳۵ G۰III-IV Ashlesha
ξ Hya ξ ۱۰۰۴۰۷ ۵۶۳۴۳ ۱۱h ۳۳m ۰۰٫۲۶s ‏ ۲۷٫۱″ ۵۱′ ‎−۳۱° ۳٫۵۴ ۰٫۵۵ ۱۲۹ G۸III
λ Hya λ ۴۱ ۸۸۲۸۴ ۴۹۸۴۱ ۱۰h ۱۰m ۳۵٫۴۰s ‏ ۱۳٫۸″ ۲۱′ ‎−۱۲° ۳٫۶۱ ۰٫۸۸ ۱۱۵ K۰III
μ Hya μ ۴۲ ۹۰۴۳۲ ۵۱۰۶۹ ۱۰h ۲۶m ۰۵٫۵۱s ‏ ۰۹٫۹″ ۵۰′ ‎−۱۶° ۳٫۸۳ −۰٫۵۸ ۲۴۸ K۴III
θ Hya θ ۲۲ ۷۹۴۶۹ ۴۵۳۳۶ ۰۹h ۱۴m ۲۱٫۷۹s ‏ ۵۴٫۱″ ۱۸′ ‎+۰۲° ۳٫۸۹ ۰٫۹۱ ۱۲۹ B۹٫۵V
ι Hya ι ۳۵ ۸۳۶۱۸ ۴۷۴۳۱ ۰۹h ۳۹m ۵۱٫۳۳s ‏ ۳۳٫۶″ ۰۸′ ‎−۰۱° ۳٫۹۰ −۰٫۷۴ ۲۷۶ K۳IIIvar
HD ۷۱۱۵۵ C ۷۱۱۵۵ ۴۱۳۰۷ ۰۸h ۲۵m ۳۹٫۶۷s ‏ ۲۲٫۹″ ۵۴′ ‎−۰۳° ۳٫۹۱ ۰٫۹۹ ۱۲۵ A۰V
υ۱ Hya υ۱ ۳۹ ۸۵۴۴۴ ۴۸۳۵۶ ۰۹h ۵۱m ۲۸٫۶۸s ‏ ۴۷٫۶″ ۵۰′ ‎−۱۴° ۴٫۱۱ −۰٫۵۱ ۲۷۳ G۶/G۸III
δ Hya δ ۴ ۷۳۲۶۲ ۴۲۳۱۳ ۰۸h ۳۷m ۳۹٫۴۱s ‏ ۱۳٫۷″ ۴۲′ ‎+۰۵° ۴٫۱۴ ۰٫۴۴ ۱۷۹ A۱Vnn Mautinah, Mawtinah
β Hya β ۱۰۳۱۹۲ ۵۷۹۳۶ ۱۱h ۵۲m ۵۴٫۵۶s ‏ ۲۹٫۳″ ۵۴′ ‎−۳۳° ۴٫۲۹ −۰٫۹۶ ۳۶۵ Ap Si
η Hya η ۷ ۷۴۲۸۰ ۴۲۷۹۹ ۰۸h ۴۳m ۱۳٫۴۹s ‏ ۵۵٫۲″ ۲۳′ ‎+۰۳° ۴٫۳۰ −۱٫۴۸ ۴۶۶ B۳V...
۱۲ Hya D ۱۲ ۷۴۹۱۸ ۴۳۰۶۷ ۰۸h ۴۶m ۲۲٫۵۳s ‏ ۵۱٫۷″ ۳۲′ ‎−۱۳° ۴٫۳۲ ۰٫۱۱ ۲۲۷ G۸III
ρ Hya ρ ۱۳ ۷۵۱۳۷ ۴۳۲۳۴ ۰۸h ۴۸m ۲۵٫۹۸s ‏ ۱۶٫۴″ ۵۰′ ‎+۰۵° ۴٫۳۵ −۰٫۷۲ ۳۳۷ A۰Vn
۵۸ Hya E ۵۸ ۱۳۰۶۹۴ ۷۲۵۷۱ ۱۴h ۵۰m ۱۷٫۴۷s ‏ ۳۶٫۸″ ۵۷′ ‎−۲۷° ۴٫۴۲ −۰٫۴۴ ۳۰۵ K۳III
σ Hya σ ۵ ۷۳۴۷۱ ۴۲۴۰۲ ۰۸h ۳۸m ۴۵٫۴۵s ‏ ۲۹٫۳″ ۲۰′ ‎+۰۳° ۴٫۴۵ −۰٫۷۲ ۳۵۲ K۲III Minhar al Shija, Al Minliar al Shuja, Minchir
τ۲ Hya τ۲ ۳۲ ۸۲۴۴۶ ۴۶۷۷۶ ۰۹h ۳۱m ۵۸٫۹۳s ‏ ۰۴٫۸″ ۱۱′ ‎−۰۱° ۴٫۵۴ −۱٫۲۰ ۴۵۹ A۳V Ukdah Secunda
τ۱ Hya τ۱ ۳۱ ۸۱۹۹۷ ۴۶۵۰۹ ۰۹h ۲۹m ۰۸٫۸۴s ‏ ۰۸٫۲″ ۴۶′ ‎−۰۲° ۴٫۵۹ ۳٫۴۳ ۵۶ F۶V Ukdah Prima
υ۲ Hya υ۲ ۴۰ ۸۷۵۰۴ ۴۹۴۰۲ ۱۰h ۰۵m ۰۷٫۴۹s ‏ ۵۲٫۸″ ۰۳′ ‎−۱۳° ۴٫۶۰ −۰٫۰۵ ۲۷۷ B۸V
HD ۷۴۳۹۵ F ۷۴۳۹۵ ۴۲۸۳۵ ۰۸h ۴۳m ۴۰٫۳۸s ‏ ۰۱٫۴″ ۱۴′ ‎−۰۷° ۴٫۶۳ −۱٫۷۱ ۶۰۴ G۲Ib
۲ Sex ۲ ۸۳۴۲۵ ۴۷۳۱۰ ۰۹h ۳۸m ۲۷٫۳۹s ‏ ۵۷٫۹″ ۳۸′ ‎+۰۴° ۴٫۶۸ ۰٫۰۶ ۲۷۴ K۳III
ο Hya ο ۱۰۱۴۳۱ ۵۶۹۲۲ ۱۱h ۴۰m ۱۲٫۸۲s ‏ ۴۰٫۸″ ۴۴′ ‎−۳۴° ۴٫۷۰ −۱٫۲۱ ۴۹۵ B۹V
HD ۸۱۷۹۹ G ۸۱۷۹۹ ۴۶۳۷۱ ۰۹h ۲۷m ۱۸٫۳۰s ‏ ۳۶٫۳″ ۲۰′ ‎−۲۲° ۴٫۷۲ ۱٫۰۶ ۱۷۶ K۱III
HD ۸۳۹۵۳ I ۸۳۹۵۳ ۴۷۵۲۲ ۰۹h ۴۱m ۱۷٫۰۳s ‏ ۲۹٫۵″ ۳۵′ ‎−۲۳° ۴٫۷۶ −۱٫۱۶ ۴۹۷ B۵V
۲۶ Hya ۲۶ ۸۰۴۹۹ ۴۵۷۵۱ ۰۹h ۱۹m ۴۶٫۴۰s ‏ ۲۹٫۶″ ۵۸′ ‎−۱۱° ۴٫۷۷ −۰٫۱۹ ۳۲۰ G۸III
۵۱ Hya k ۵۱ ۱۲۵۹۳۲ ۷۰۳۰۶ ۱۴h ۲۳m ۰۵٫۹۱s ‏ ۱۳٫۴″ ۴۵′ ‎−۲۷° ۴٫۷۸ ۱٫۱۴ ۱۷۵ K۳III
۲۷ Hya P ۲۷ ۸۰۵۸۶ ۴۵۸۱۱ ۰۹h ۲۰m ۲۹٫۰۳s ‏ ۲۰٫۳″ ۳۳′ ‎−۰۹° ۴٫۸۰ ۰٫۴۳ ۲۴۳ F۵V+...
۹ Hya ۹ ۷۴۱۳۷ ۴۲۶۶۲ ۰۸h ۴۱m ۴۳٫۳۳s ‏ ۳۵٫۳″ ۵۶′ ‎−۱۵° ۴٫۸۷ ۰٫۸۹ ۲۰۴ K۰IIICN...
۸۵۸۵۹ ۴۸۵۵۹ ۰۹h ۵۴m ۱۲٫۴۴s ‏ ۵۶٫۹″ ۵۵′ ‎−۲۵° ۴٫۸۷ −۰٫۱۹ ۳۳۶ K۲III
۹۲۰۳۶ ۵۱۹۷۹ ۱۰h ۳۷m ۱۳٫۸۰s ‏ ۴۵٫۷″ ۲۴′ ‎−۲۷° ۴٫۸۷ −۰٫۹۷ ۴۷۹ M۱III
U Hya ۹۲۰۵۵ ۵۲۰۰۹ ۱۰h ۳۷m ۳۳٫۲۵s ‏ ۰۴٫۰″ ۲۳′ ‎−۱۳° ۴٫۸۹ −۱٫۱۶ ۵۲۸ C ستاره کربنی
φ Hya φ ۹۲۲۱۴ ۵۲۰۸۵ ۱۰h ۳۸m ۳۵٫۰۱s ‏ ۳۵٫۹″ ۵۲′ ‎−۱۶° ۴٫۹۱ ۰٫۷۲ ۲۲۵ G۸III
χ۱ Hya χ۱ ۹۶۲۰۲ ۵۴۲۰۴ ۱۱h ۰۵m ۲۰٫۰۳s ‏ ۳۶٫۹″ ۱۷′ ‎−۲۷° ۴٫۹۲ ۱٫۷۳ ۱۴۲ F۳IV/V
۸۴۱۱۷ ۴۷۵۹۲ ۰۹h ۴۲m ۱۴٫۶۷s ‏ ۵۸٫۴″ ۵۴′ ‎−۲۳° ۴٫۹۳ ۴٫۰۷ ۴۹ G۰V
۱۷ Crt ۱۷ ۱۰۰۲۸۶ ۵۶۲۸۰ ۱۱h ۳۲m ۱۶٫۴۲s ‏ ۴۰٫۹″ ۱۵′ ‎−۲۹° ۴٫۹۳ ۲٫۸۰ ۸۷ F۸V
۸۵۹۵۱ ۴۸۶۱۵ ۰۹h ۵۴m ۵۲٫۲۴s ‏ ۳۳٫۴″ ۰۰′ ‎−۱۹° ۴٫۹۴ −۱٫۷۴ ۷۰۶ K۵III
ψ Hya ψ ۴۵ ۱۱۴۱۴۹ ۶۴۱۶۶ ۱۳h ۰۹m ۰۳٫۲۸s ‏ ۰۴٫۷″ ۰۷′ ‎−۲۳° ۴٫۹۴ ۰٫۶۹ ۲۳۱ K۰III
l Hya l ۵۲ ۱۲۶۷۶۹ ۷۰۷۵۳ ۱۴h ۲۸m ۱۰٫۴۴s ‏ ۲۹٫۷″ ۲۹′ ‎−۲۹° ۴٫۹۷ −۰٫۵۶ ۴۱۵ B۷/B۸V
۶ Hya a ۶ ۷۳۸۴۰ ۴۲۵۰۹ ۰۸h ۴۰m ۰۱٫۵۲s ‏ ۳۱٫۳″ ۲۸′ ‎−۱۲° ۴٫۹۸ −۰٫۵۷ ۴۱۹ K۳III
ω Hya ω ۱۸ ۷۷۹۹۶ ۴۴۶۵۹ ۰۹h ۰۵m ۵۸٫۳۸s ‏ ۳۲٫۴″ ۰۵′ ‎+۰۵° ۴٫۹۹ −۲٫۸۶ ۱۲۱۲ K۲II-III
۸۲۷۳۴ ۴۶۸۸۰ ۰۹h ۳۳m ۱۲٫۴۷s ‏ ۵۶٫۷″ ۰۶′ ‎−۲۱° ۵٫۰۲ −۰٫۰۳ ۳۳۴ K۰III
κ Hya κ ۳۸ ۸۳۷۵۴ ۴۷۴۵۲ ۰۹h ۴۰m ۱۸٫۳۸s ‏ ۵۶٫۱″ ۱۹′ ‎−۱۴° ۵٫۰۷ −۰٫۹۲ ۵۱۵ B۴IV/V
۵۰ Hya ۵۰ ۱۲۴۲۰۶ ۶۹۴۱۵ ۱۴h ۱۲m ۴۶٫۰۳s ‏ ۴۰٫۰″ ۱۵′ ‎−۲۷° ۵٫۰۷ ۰٫۸۳ ۲۲۹ K۲III
۴۴ Hya ۴۴ ۹۱۵۵۰ ۵۱۷۱۸ ۱۰h ۳۴m ۰۰٫۸۹s ‏ ۴۲٫۸″ ۴۴′ ‎−۲۳° ۵٫۰۸ −۱٫۳۶ ۶۳۳ K۵III
۱۰۲۶۲۰ ۵۷۶۱۳ ۱۱h ۴۸m ۴۵٫۱۱s ‏ ۵۹٫۱″ ۴۴′ ‎−۲۶° ۵٫۱۰ −۰٫۷۲ ۴۷۷ M۴III
۱۰۰۳۹۳ ۵۶۳۳۲ ۱۱h ۳۲m ۵۴٫۱۵s ‏ ۱۴٫۰″ ۰۵′ ‎−۳۱° ۵٫۱۳ −۰٫۵۸ ۴۵۳ M۱/M۲III
۵۴ Hya m ۵۴ ۱۲۹۹۲۶ ۷۲۱۹۷ ۱۴h ۴۶m ۰۰٫۱۸s ‏ ۳۴٫۵″ ۲۶′ ‎−۲۵° ۵٫۱۵ ۲٫۷۳ ۹۹ F۰V + G/K
۱۰۱۶۶۶ ۵۷۰۴۷ ۱۱h ۴۱m ۴۳٫۹۵s ‏ ۵۷٫۶″ ۲۹′ ‎−۳۲° ۵٫۲۰ −۰٫۴۰ ۴۳۰ K۵III
۴۷ Hya ۴۷ ۱۲۱۸۴۷ ۶۸۲۶۹ ۱۳h ۵۸m ۳۱٫۱۸s ‏ ۱۹٫۸″ ۵۸′ ‎−۲۴° ۵٫۲۰ ۰٫۱۱ ۳۳۹ B۸V
HD ۹۴۳۸۸ b۳ ۹۴۳۸۸ ۵۳۲۵۲ ۱۰h ۵۳m ۲۹٫۴۸s ‏ ۱۷٫۳″ ۰۸′ ‎−۲۰° ۵٫۲۳ ۲٫۷۵ ۱۰۲ F۶V
۵۶ Hya ۵۶ ۱۳۰۲۵۹ ۷۲۳۵۷ ۱۴h ۴۷m ۴۴٫۷۸s ‏ ۱۴٫۹″ ۰۵′ ‎−۲۶° ۵٫۲۳ ۰٫۱۹ ۳۳۱ G۸/K۰III
۲۳ Hya ۲۳ ۷۹۹۱۰ ۴۵۵۲۷ ۰۹h ۱۶m ۴۱٫۷۲s ‏ ۱۱٫۴″ ۲۱′ ‎−۰۶° ۵٫۲۴ ۰٫۵۸ ۲۷۹ K۲III
۱۰۳۴۶۲ ۵۸۰۸۲ ۱۱h ۵۴m ۴۲٫۵۱s ‏ ۵۰٫۶″ ۴۲′ ‎−۲۵° ۵٫۲۶ ۰٫۴۸ ۲۹۵ G۸III
۷۴۹۸۸ ۴۳۱۴۲ ۰۸h ۴۷m ۱۵٫۰۱s ‏ ۴۹٫۴″ ۵۳′ ‎−۰۱° ۵٫۲۸ ۰٫۱۹ ۳۳۹ A۳V
۱۴ Hya ۱۴ ۷۵۳۳۳ ۴۳۳۰۵ ۰۸h ۴۹m ۲۱٫۷۴s ‏ ۳۴٫۷″ ۲۶′ ‎−۰۳° ۵٫۳۰ −۰٫۳۴ ۴۳۸ B۹MNp...
۸۸۲۱۵ ۴۹۸۰۹ ۱۰h ۱۰m ۰۵٫۹۶s ‏ ۵۶٫۴″ ۴۸′ ‎−۱۲° ۵٫۳۰ ۳٫۱۲ ۸۹ F۲/F۳IV/V
۶۸۳۱۲ ۴۰۱۰۷ ۰۸h ۱۱m ۳۳٫۰۳s ‏ ۲۰٫۹″ ۴۶′ ‎−۰۷° ۵٫۳۶ ۰٫۴۳ ۳۱۶ G۸III
۸۱۸۰۹ ۴۶۴۰۴ ۰۹h ۲۷m ۴۶٫۹۲s ‏ ۱۵٫۷″ ۰۴′ ‎−۰۶° ۵٫۳۸ ۲٫۹۱ ۱۰۲ G۲V
۱۰۹۷۹۹ ۶۱۶۲۱ ۱۲h ۳۷m ۴۲٫۲۳s ‏ ۱۹٫۲″ ۰۸′ ‎−۲۷° ۵٫۴۱ ۲٫۷۲ ۱۱۳ F۰V
۹۶۸۱۹ ۵۴۴۷۷ ۱۱h ۰۸m ۴۴٫۰۵s ‏ ۵۰٫۲″ ۰۴′ ‎−۲۸° ۵٫۴۳ ۱٫۶۱ ۱۸۹ A۱V
HD ۹۳۳۹۷ b۱ ۹۳۳۹۷ ۵۲۷۳۷ ۱۰h ۴۶m ۵۲٫۰۶s ‏ ۴۸٫۶″ ۱۷′ ‎−۱۷° ۵٫۴۴ ۱٫۳۰ ۲۱۹ A۳V
۱۱۰۶۶۶ ۶۲۱۳۱ ۱۲h ۴۴m ۰۰٫۵۵s ‏ ۲۵٫۹″ ۱۹′ ‎−۲۸° ۵٫۴۶ ۰٫۰۳ ۳۹۷ K۳III
۲۰ Hya ۲۰ ۷۸۷۳۲ ۴۴۹۶۱ ۰۹h ۰۹m ۳۵٫۵۸s ‏ ۱۵٫۵″ ۴۷′ ‎−۰۸° ۵٫۴۷ −۱٫۰۰ ۶۴۲ G۸II
HD ۱۲۲۴۳۰ ۱۲۲۴۳۰ ۶۸۵۸۱ ۱۴h ۰۲m ۲۲٫۸۰s ‏ ۴۷٫۱″ ۲۵′ ‎−۲۷° ۵٫۴۷ −۰٫۱۵ ۴۳۴ K۲/K۳III has a planet
۲۴ Hya ۲۴ ۷۹۹۳۱ ۴۵۵۲۶ ۰۹h ۱۶m ۴۱٫۳۸s ‏ ۴۱٫۱″ ۴۴′ ‎−۰۸° ۵٫۴۹ −۱٫۱۴ ۶۸۹ B۹III
۱۵ Hya ۱۵ ۷۵۷۳۷ ۴۳۴۹۶ ۰۸h ۵۱m ۳۴٫۴۴s ‏ ۳۸٫۰″ ۱۰′ ‎−۰۷° ۵٫۵۵ −۰٫۳۳ ۴۸۸ A۴m
۳۳ Hya A ۳۳ ۸۲۸۷۰ ۴۶۹۸۲ ۰۹h ۳۴m ۳۲٫۶۴s ‏ ۵۳٫۳″ ۵۴′ ‎−۰۵° ۵٫۵۶ −۱٫۰۴ ۶۸۱ K۱III
۱۰۸۳۲۳ ۶۰۷۳۵ ۱۲h ۲۶m ۵۱٫۶۹s ‏ ۴۸٫۲″ ۴۹′ ‎−۳۲° ۵٫۵۶ −۰٫۴۲ ۵۱۱ B۹V
۹۰۹۵۷ ۵۱۳۶۴ ۱۰h ۲۹m ۲۹٫۰۱s ‏ ۴۹٫۹″ ۳۹′ ‎−۲۹° ۵٫۵۸ ۰٫۲۱ ۳۸۷ K۳III
۸۷۸۰۸ ۴۹۵۶۹ ۱۰h ۰۷m ۰۹٫۴۹s ‏ ۲۹٫۷″ ۰۸′ ‎−۱۷° ۵٫۵۹ ۰٫۴۸ ۳۴۳ K۴III
۹۱۱۲۰ ۵۱۴۹۱ ۱۰h ۳۰m ۵۹٫۸۶s ‏ ۱۸٫۵″ ۳۵′ ‎−۱۳° ۵٫۵۹ −۰٫۲۸ ۴۸۷ B۸/B۹IV/V
۲ Hya ۲ ۷۱۲۹۷ ۴۱۳۷۵ ۰۸h ۲۶m ۲۷٫۲۳s ‏ ۱۴٫۳″ ۵۹′ ‎−۰۳° ۵٫۶۰ ۱٫۹۷ ۱۷۳ A۵III-IV
۱۹ Hya ۱۹ ۷۸۵۵۶ ۴۴۸۸۳ ۰۹h ۰۸m ۴۲٫۱۹s ‏ ۲۲٫۲″ ۳۵′ ‎−۰۸° ۵٫۶۰ −۱٫۶۰ ۸۹۸ B۹٫۵III
۲۸ Hya ۲۸ ۸۱۴۲۰ ۴۶۲۲۱ ۰۹h ۲۵m ۲۴٫۰۴s ‏ ۰۲٫۶″ ۰۷′ ‎−۰۵° ۵٫۶۰ −۰٫۹۸ ۶۷۵ K۵III
۱ Hya ۱ ۷۰۹۵۸ ۴۱۲۱۱ ۰۸h ۲۴m ۳۵٫۱۴s ‏ ۰۴٫۲″ ۴۵′ ‎−۰۳° ۵٫۶۱ ۳٫۴۴ ۸۹ F۳V
۵۵ Hya ۵۵ ۱۳۰۱۵۸ ۷۲۳۲۳ ۱۴h ۴۷m ۲۲٫۵۶s ‏ ۲۷٫۲″ ۳۷′ ‎−۲۵° ۵٫۶۱ −۰٫۷۶ ۶۱۳ B۹IV/V
۷۷۳۵۳ ۴۴۳۵۶ ۰۹h ۰۱m ۵۸٫۰۲s ‏ ۵۸٫۲″ ۲۸′ ‎−۰۰° ۵٫۶۴ −۰٫۷۳ ۶۱۳ K۰III
۱۷ Crt ۱۷ ۱۰۰۲۸۷ ۱۱h ۳۲m ۱۶٫۳۰s ‏ ۴۰٫۰″ ۱۵′ ‎−۲۹° ۵٫۶۴
۱۱۱۲۹۵ ۶۲۵۰۰ ۱۲h ۴۸m ۲۶٫۳۶s ‏ ۵۰٫۰″ ۳۵′ ‎−۲۷° ۵٫۶۵ ۰٫۸۰ ۳۰۴ G۸III
۵۹ Hya ۵۹ ۱۳۲۲۱۹ ۷۳۲۸۴ ۱۴h ۵۸m ۳۹٫۲۹s ‏ ۲۶٫۳″ ۳۹′ ‎−۲۷° ۵٫۶۵ ۰٫۵۰ ۳۵۰ A۶IV
۸۲۰۷۷ ۴۶۵۱۱ ۰۹h ۲۹m ۱۲٫۶۵s ‏ ۵۶٫۹″ ۴۴′ ‎−۲۰° ۵٫۶۶ −۱٫۵۸ ۹۱۳ K۴/K۵III
χ۲ Hya χ۲ ۹۶۳۱۴ ۵۴۲۵۵ ۱۱h ۰۵m ۵۷٫۵۵s ‏ ۱۶٫۱″ ۱۷′ ‎−۲۷° ۵٫۶۹ −۱٫۲۶ ۷۹۹ B۸V
۱۱۷۷۱۶ ۶۶۰۶۵ ۱۳h ۳۲m ۳۵٫۹۶s ‏ ۳۳٫۸″ ۴۱′ ‎−۲۸° ۵٫۶۹ ۱٫۶۱ ۲۱۴ A۰/A۱V
۷۴۷۹۴ ۴۳۰۲۶ ۰۸h ۴۶m ۰۲٫۴۵s ‏ ۵۵٫۶″ ۰۲′ ‎−۰۲° ۵٫۷۰ ۱٫۰۴ ۲۷۸ K۰III:
۸۷۴۲۷ ۴۹۳۳۹ ۱۰h ۰۴m ۲۱٫۰۲s ‏ ۰۸٫۱″ ۱۷′ ‎−۲۴° ۵٫۷۰ ۱٫۲۳ ۲۵۵ F۰V
۹۵۲۲۱ ۵۳۶۹۹ ۱۰h ۵۹m ۱۳٫۷۴s ‏ ۱۴٫۸″ ۴۴′ ‎−۳۳° ۵٫۷۰ ۲٫۲۷ ۱۵۹ F۲V
۹۱۸۸۹ ۵۱۹۳۳ ۱۰h ۳۶m ۳۲٫۲۲s ‏ ۴۲٫۶″ ۱۳′ ‎−۱۲° ۵٫۷۱ ۳٫۷۶ ۸۰ F۷V
۱۰۰۸۹۳ ۵۶۶۲۰ ۱۱h ۳۶m ۳۴٫۹۲s ‏ ۱۱٫۹″ ۳۴′ ‎−۳۳° ۵٫۷۱ ۰٫۵۴ ۳۵۲ K۰III
۳ Hya ۳ ۷۲۹۶۸ ۴۲۱۴۶ ۰۸h ۳۵m ۲۸٫۲۱s ‏ ۵۶٫۴″ ۵۸′ ‎−۰۷° ۵٫۷۲ ۱٫۱۴ ۲۶۸ A۱spe...
۷۹۱۸۱ ۴۵۱۵۸ ۰۹h ۱۱m ۵۸٫۷۷s ‏ ۵۱٫۹″ ۴۴′ ‎−۱۹° ۵٫۷۲ ۰٫۹۰ ۳۰۰ G۸III
۷۸۷۰۲ ۴۴۹۲۳ ۰۹h ۰۹m ۰۴٫۲۵s ‏ ۴۳٫۰″ ۱۹′ ‎−۱۸° ۵٫۷۳ ۱٫۲۲ ۲۶۰ A۰/A۱V
۱۱۸۳۴۹ ۶۶۴۰۰ ۱۳h ۳۶m ۴۸٫۵۱s ‏ ۴۲٫۸″ ۲۹′ ‎−۲۶° ۵٫۷۳ ۰٫۳۶ ۳۸۶ A۷V+...
۷۱۰۹۵ ۴۱۲۹۹ ۰۸h ۲۵m ۳۵٫۵۵s ‏ ۰۸٫۱″ ۰۶′ ‎+۰۲° ۵٫۷۴ −۰٫۵۹ ۶۰۱ K۵III
۸۲۵۷۳ ۴۶۸۱۳ ۰۹h ۳۲m ۲۰٫۴۳s ‏ ۰۱٫۲″ ۲۴′ ‎−۱۹° ۵٫۷۴ ۰٫۵۸ ۳۵۱ A۴III
۷۶۳۷۶ ۴۳۷۹۸ ۰۸h ۵۵m ۱۲٫۴۲s ‏ ۲۸٫۳″ ۱۴′ ‎−۱۸° ۵٫۷۵ ۰٫۱۷ ۴۲۵ K۲/K۳III
۷۸۶۶۸ ۴۴۹۳۶ ۰۹h ۰۹m ۱۱٫۵۰s ‏ ۲۷٫۷″ ۲۱′ ‎−۱۲° ۵٫۷۶ ۰٫۰۱ ۴۶۰ G۶III
۵۷ Hya ۵۷ ۱۳۰۲۷۴ ۷۲۳۷۸ ۱۴h ۴۷m ۵۷٫۵۶s ‏ ۴۶٫۱″ ۳۸′ ‎−۲۶° ۵٫۷۶ ۰٫۱۴ ۴۳۴ B۹٫۵V
۴۸ Hya ۴۸ ۱۲۲۰۶۶ ۶۸۳۹۰ ۱۴h ۰۰m ۰۰٫۲۵s ‏ ۳۶٫۶″ ۰۰′ ‎−۲۵° ۵٫۷۷ ۱٫۹۸ ۱۸۷ F۶V
۸۰۴۷۹ ۴۵۷۴۳ ۰۹h ۱۹m ۳۳٫۱۱s ‏ ۰۴٫۳″ ۵۰′ ‎−۱۵° ۵٫۷۹ ۰٫۳۴ ۴۰۰ K۱/K۲III
۹۷۰۲۳ ۵۴۵۶۱ ۱۱h ۰۹m ۵۳٫۳۸s ‏ ۰۲٫۸″ ۲۲′ ‎−۳۲° ۵٫۷۹ ۰٫۶۹ ۳۴۲ A۱V
۷۲۶۶۰ ۴۲۰۲۸ ۰۸h ۳۴m ۰۱٫۶۴s ‏ ۰۵٫۸″ ۰۹′ ‎−۰۲° ۵٫۸۰ ۰٫۸۰ ۳۲۶ A۱V
۷۶۹۳۲ ۴۴۰۷۵ ۰۸h ۵۸m ۴۳٫۷۸s ‏ ۵۹٫۷″ ۰۷′ ‎−۱۶° ۵٫۸۰ ۴٫۱۶ ۷۰ F۷/F۸IV/V
۱۱۸۶۴۶ ۶۶۵۶۳ ۱۳h ۳۸m ۴۲٫۱۳s ‏ ۳۸٫۴″ ۳۳′ ‎−۲۹° ۵٫۸۱ ۲٫۳۶ ۱۶۰ F۳V
۱۱۹۷۵۲ ۶۷۱۴۳ ۱۳h ۴۵m ۳۶٫۹۴s ‏ ۵۷٫۵″ ۰۶′ ‎−۲۶° ۵٫۸۱ ۱٫۰۸ ۲۸۷ A۰V
۸۰۰۵۰ ۴۵۵۵۹ ۰۹h ۱۷m ۰۷٫۷۳s ‏ ۲۶٫۶″ ۳۴′ ‎−۱۴° ۵٫۸۳ ۰٫۴۴ ۳۸۹ K۰III
۶۰ Hya ۶۰ ۱۳۲۸۵۱ ۷۳۵۶۶ ۱۵h ۰۲m ۰۶٫۳۸s ‏ ۳۷٫۹″ ۰۳′ ‎−۲۸° ۵٫۸۳ ۰٫۸۴ ۳۲۵ A۴IV
۱۰۳۰۲۶ ۵۷۸۴۱ ۱۱h ۵۱m ۴۱٫۶۲s ‏ ۰۲٫۷″ ۵۰′ ‎−۳۰° ۵٫۸۵ ۳٫۳۶ ۱۰۲ F۸V
۸۲۲۳۲ ۴۶۶۱۸ ۰۹h ۳۰m ۲۲٫۵۴s ‏ ۳۷٫۹″ ۳۴′ ‎−۱۵° ۵٫۸۶ ۱٫۴۵ ۲۴۹ K۲III
۱۰۹۹۶۰ ۶۱۷۲۰ ۱۲h ۳۹m ۰۳٫۴۸s ‏ ۲۰٫۵″ ۲۵′ ‎−۳۰° ۵٫۸۶ −۰٫۲۶ ۵۴۷ K۲/K۳III
۹۳۶۵۷ ۵۲۸۴۱ ۱۰h ۴۸m ۱۴٫۱۳s ‏ ۱۶٫۳″ ۴۱′ ‎−۳۱° ۵٫۸۷ ۰٫۲۹ ۴۲۶ A۱V
۱۲۵۲۷۶ ۶۹۹۶۵ ۱۴h ۱۹m ۰۱٫۱۳s ‏ ۵۸٫۷″ ۴۸′ ‎−۲۵° ۵٫۸۷ ۴٫۶۲ ۵۸ F۷Vw
۷۲۵۶۱ ۴۲۰۰۸ ۰۸h ۳۳m ۴۳٫۴۹s ‏ ۲۵٫۳″ ۴۵′ ‎+۰۴° ۵٫۸۹ −۵٫۲۲ ۵۴۳۳ G۵III
۷۰۶۵۲ ۴۱۰۸۰ ۰۸h ۲۲m ۵۴٫۱۰s ‏ ۳۵٫۳″ ۳۲′ ‎−۰۷° ۵٫۹۲ −۱٫۱۱ ۸۳۲ M۱III
۸۲۷۴۷ ۴۶۸۹۷ ۰۹h ۳۳m ۲۶٫۱۰s ‏ ۵۰٫۵″ ۵۱′ ‎−۲۲° ۵٫۹۲ ۱٫۱۲ ۲۹۷ B۹٫۵V
۱۰۳۵۹۶ ۵۸۱۵۸ ۱۱h ۵۵m ۴۰٫۱۳s ‏ ۳۷٫۳″ ۲۸′ ‎−۲۸° ۵٫۹۳ ۰٫۱۱ ۴۷۷ K۴III
۷۶۵۷۹ ۴۳۸۹۹ ۰۸h ۵۶m ۳۴٫۱۳s ‏ ۳۱٫۳″ ۴۲′ ‎−۱۶° ۵٫۹۵ −۰٫۸۲ ۷۳۸ K۳III
۸۲۶۶۰ ۴۶۸۵۹ ۰۹h ۳۲m ۵۵٫۷۸s ‏ ۰۰٫۵″ ۳۱′ ‎−۱۳° ۵٫۹۵ −۱٫۰۶ ۸۲۳ K۴III
HR ۴۴۵۸ ۱۰۰۶۲۳ ۵۶۴۵۲ ۱۱h ۳۴m ۲۹٫۹۵s ‏ ۰۰٫۰″ ۵۰′ ‎−۳۲° ۵٫۹۶ ۶٫۰۶ ۳۱ K۰V
۷۱۷۶۶ ۴۱۵۹۷ ۰۸h ۲۸m ۵۱٫۰۱s ‏ ۵۴٫۹″ ۴۴′ ‎−۰۹° ۶٫۰۱ −۱٫۳۹ ۹۸۵ F۲III
۷۶۱۵۱ ۴۳۷۲۶ ۰۸h ۵۴m ۱۸٫۱۹s ‏ ۰۴٫۳″ ۲۶′ ‎−۰۵° ۶٫۰۱ ۴٫۸۵ ۵۶ G۳V
۸۱۵۶۷ ۴۶۲۸۸ ۰۹h ۲۶m ۲۲٫۳۱s ‏ ۵۰٫۶″ ۲۷′ ‎−۰۱° ۶٫۰۱ −۱٫۱۴ ۸۷۶ K۳III
۸۹۴۵۵ ۵۰۵۳۶ ۱۰h ۱۹m ۱۶٫۸۸s ‏ ۴۱٫۲″ ۳۱′ ‎−۱۲° ۶٫۰۱ ۱٫۸۹ ۲۱۷ A۸III
φ۲ Hya φ۲ ۹۱۸۸۰ ۵۱۹۰۵ ۱۰h ۳۶m ۱۶٫۶۸s ‏ ۳۹٫۶″ ۲۰′ ‎−۱۶° ۶٫۰۱ −۱٫۳۵ ۹۶۷ M۱III
۷۰۹۳۷ ۴۱۲۱۴ ۰۸h ۲۴m ۳۶٫۴۲s ‏ ۰۰٫۷″ ۴۳′ ‎−۰۴° ۶٫۰۳ ۱٫۹۸ ۲۱۱ F۲V
۷۰۰۱۳ ۴۰۸۱۸ ۰۸h ۱۹m ۴۹٫۸۵s ‏ ۵۳٫۱″ ۵۶′ ‎+۰۳° ۶٫۰۴ −۰٫۲۱ ۵۷۹ G۸III
۹۱۲۸۰ ۵۱۵۵۱ ۱۰h ۳۱m ۴۸٫۷۳s ‏ ۱۳٫۵″ ۱۴′ ‎−۲۸° ۶٫۰۴ ۲٫۹۰ ۱۳۸ F۶/F۷V
۹۲۲۴۵ ۵۲۱۱۳ ۱۰h ۳۸m ۵۰٫۴۴s ‏ ۳۷٫۱″ ۲۶′ ‎−۱۲° ۶٫۰۴ ۰٫۸۳ ۳۵۹ A۰Vn
۱۲۱۱۵۶ ۶۷۸۹۰ ۱۳h ۵۴m ۱۶٫۷۵s ‏ ۰۹٫۹″ ۳۴′ ‎−۲۸° ۶٫۰۵ ۲٫۰۴ ۲۰۶ K۲III
۹۵۴۵۶ ۵۳۸۱۸ ۱۱h ۰۰m ۴۰٫۸۴s ‏ ۲۲٫۶″ ۵۰′ ‎−۳۱° ۶٫۰۶ ۳٫۵۹ ۱۰۲ F۸V
۱۷ Hya ۱۷ ۷۶۳۶۹ ۴۳۸۲۲ ۰۸h ۵۵m ۲۹٫۶۰s ‏ ۱۵٫۹″ ۵۸′ ‎−۰۷° ۶٫۰۷ ۱٫۱۲ ۳۱۸
۷۷۲۵۰ ۴۴۳۱۵ ۰۹h ۰۱m ۳۱٫۴۰s ‏ ۲۷٫۶″ ۳۸′ ‎+۰۵° ۶٫۰۸ −۰٫۸۴ ۷۸۹ F۳IV+...
۸۵۵۱۹ ۴۸۳۹۶ ۰۹h ۵۱m ۵۹٫۵۳s ‏ ۰۴٫۶″ ۳۲′ ‎−۱۶° ۶٫۰۸ ۰٫۶۶ ۳۹۵ K۰III
۷۵۱۴۰ ۴۳۲۰۴ ۰۸h ۴۸m ۰۴٫۸۷s ‏ ۳۱٫۵″ ۳۳′ ‎−۰۶° ۶٫۰۹ −۰٫۴۶ ۶۶۷
۱۰۸۱۱۰ ۶۰۶۰۳ ۱۲h ۲۵m ۱۸٫۴۱s ‏ ۵۶٫۴″ ۴۴′ ‎−۲۷° ۶٫۰۹ −۰٫۳۸ ۶۴۳ K۳III
۲۱ Hya ۲۱ ۷۹۱۹۳ ۴۵۱۸۴ ۰۹h ۱۲m ۲۶٫۰۵s ‏ ۳۵٫۶″ ۰۶′ ‎−۰۷° ۶٫۱۰ ۱٫۵۱ ۲۶۹ A۳m
۹۱۷۰۶ ۵۱۷۹۵ ۱۰h ۳۴m ۵۷٫۷۶s ‏ ۳۴٫۸″ ۱۰′ ‎−۲۳° ۶٫۱۰ ۲٫۰۹ ۲۰۷ F۶V
۱۲۴۵۷۶ ۶۹۶۲۳ ۱۴h ۱۵m ۰۱٫۲۸s ‏ ۵۴٫۷″ ۱۶′ ‎−۲۹° ۶٫۱۰ −۰٫۵۴ ۶۹۵ A۱V
۸۲۵۴۳ ۴۶۸۴۰ ۰۹h ۳۲m ۴۱٫۴۱s ‏ ۵۱٫۳″ ۵۱′ ‎+۰۱° ۶٫۱۱ ۰٫۵۸ ۴۱۶ F۷IV-V
۸۶۶۱۲ ۴۸۹۴۳ ۰۹h ۵۹m ۰۶٫۳۲s ‏ ۰۲٫۸″ ۵۷′ ‎−۲۳° ۶٫۱۱ −۰٫۳۱ ۶۲۸ B۵V
۷۰۱۴۸ ۴۰۸۵۹ ۰۸h ۲۰m ۱۷٫۰۱s ‏ ۴۷٫۴″ ۱۹′ ‎−۰۵° ۶٫۱۲ ۰٫۱۲ ۵۱۶ K۲III
۷۵۹۱۶ ۴۳۵۸۰ ۰۸h ۵۲m ۳۰٫۷۴s ‏ ۵۸٫۶″ ۱۳′ ‎−۱۳° ۶٫۱۲ ۱٫۰۴ ۳۳۸ K۱III
۸۲۴۷۷ ۴۶۷۶۸ ۰۹h ۳۱m ۵۵٫۷۷s ‏ ۱۳٫۴″ ۲۲′ ‎−۱۰° ۶٫۱۲ ۰٫۹۲ ۳۵۸
۸۲۶۳۸ ۴۶۸۶۹ ۰۹h ۳۳m ۰۲٫۰۰s ‏ ۱۹٫۰″ ۳۰′ ‎−۰۸° ۶٫۱۲ ۰٫۷۲ ۳۹۳
۸۹۹۱۱ ۵۰۷۹۰ ۱۰h ۲۲m ۱۲٫۹۶s ‏ ۵۹٫۷″ ۵۱′ ‎−۱۹° ۶٫۱۲ −۰٫۵۵ ۷۰۴ A۰V
۱۰ Hya ۱۰ ۷۴۵۹۱ ۴۲۹۳۱ ۰۸h ۴۵m ۰۱٫۲۸s ‏ ۵۰٫۱″ ۴۰′ ‎+۰۵° ۶٫۱۳ ۲٫۱۲ ۲۰۷ A۶V
۷۶۴۹۴ ۴۳۹۰۲ ۰۸h ۵۶m ۳۷٫۰۴s ‏ ۱۱٫۷″ ۱۴′ ‎+۰۴° ۶٫۱۳ −۱٫۳۴ ۱۰۱۶ G۸II-III
۸۲۴۲۸ ۴۶۷۴۴ ۰۹h ۳۱m ۳۸٫۹۷s ‏ ۰۷٫۱″ ۳۳′ ‎−۱۰° ۶٫۱۳ ۲٫۴۶ ۱۷۷ F۰Vn
۷۰۵۷۴ ۴۱۰۳۶ ۰۸h ۲۲m ۳۰٫۲۰s ‏ ۴۵٫۰″ ۱۰′ ‎−۰۶° ۶٫۱۴ ۲٫۰۷ ۲۱۲ A۸IV
۷۹۱۰۸ ۴۵۱۶۷ ۰۹h ۱۲m ۱۲٫۹۱s ‏ ۰۱٫۲″ ۵۲′ ‎+۰۳° ۶٫۱۴ ۰٫۸۳ ۳۷۶ A۰V
۸۲۰۴۳ ۴۶۵۲۹ ۰۹h ۲۹m ۲۴٫۴۷s ‏ ۱۸٫۶″ ۱۲′ ‎−۰۲° ۶٫۱۴ ۰٫۳۲ ۴۷۵ F۰III
۱۱۱۷۸۶ ۶۲۷۸۸ ۱۲h ۵۱m ۵۷٫۹۷s ‏ ۱۸٫۱″ ۴۴′ ‎−۲۶° ۶٫۱۴ ۲٫۲۴ ۱۹۶ A۰III
۱۲۱۶۹۹ ۶۸۱۷۷ ۱۳h ۵۷m ۲۷٫۷۵s ‏ ۲۱٫۵″ ۰۱′ ‎−۲۳° ۶٫۱۴ −۰٫۱۷ ۵۹۶ K۲/K۳III
۱۰۰۳۰۷ ۵۶۲۹۳ ۱۱h ۳۲m ۲۳٫۳۴s ‏ ۴۸٫۷″ ۴۴′ ‎−۲۶° ۶٫۱۵ −۰٫۵۹ ۷۲۸ M۲III
۷۸۱۹۶ ۴۴۷۳۸ ۰۹h ۰۶m ۵۹٫۹۵s ‏ ۴۵٫۸″ ۲۷′ ‎+۰۱° ۶٫۱۶ −۱٫۲۵ ۹۹۱ M۱III
۱۰۵۶۸۶ ۵۹۳۰۷ ۱۲h ۱۰m ۰۲٫۵۸s ‏ ۱۷٫۰″ ۴۲′ ‎−۳۴° ۶٫۱۶ ۱٫۱۴ ۳۲۹ A۰V
۱۰۳۲۶۶ ۵۷۹۷۱ ۱۱h ۵۳m ۲۶٫۸۷s ‏ ۵۹٫۷″ ۰۳′ ‎−۳۵° ۶٫۱۷ ۱٫۷۸ ۲۴۶ A۲V
۷۰۱۱۰ ۴۰۸۵۸ ۰۸h ۲۰m ۱۲٫۹۸s ‏ ۳۲٫۸″ ۵۴′ ‎−۰۰° ۶٫۱۸ ۳٫۱۳ ۱۳۳ F۹V
۷۳۲۸۱ ۴۲۲۹۹ ۰۸h ۳۷m ۲۷٫۱۷s ‏ ۰۲٫۴″ ۵۶′ ‎−۰۴° ۶٫۱۸ ۰٫۷۹ ۳۹۱
۷۷۰۸۴ ۴۴۱۶۲ ۰۸h ۵۹m ۳۹٫۹۴s ‏ ۲۸٫۱″ ۱۲′ ‎−۱۹° ۶٫۱۹ ۳٫۲۰ ۱۲۹ F۵IV/V
۱۲۰۴۵۵ ۶۷۵۲۳ ۱۳h ۵۰m ۰۶٫۵۴s ‏ ۵۲٫۵″ ۰۴′ ‎−۲۹° ۶٫۱۹ ۰٫۹۷ ۳۶۱ A۰V
۱۰۳۷۸۹ ۵۸۲۷۲ ۱۱h ۵۷m ۰۳٫۷۸s ‏ ۵۵٫۶″ ۱۸′ ‎−۳۳° ۶٫۲۰ ۰٫۸۸ ۳۷۸ B۹٫۵V
۹۵۶۹۸ ۵۳۹۶۳ ۱۱h ۰۲m ۲۴٫۴۱s ‏ ۵۲٫۳″ ۴۹′ ‎−۲۶° ۶٫۲۱ ۲٫۵۹ ۱۷۳ A۹III/IV
۱۱۹۶۲۳ ۶۷۰۷۱ ۱۳h ۴۴m ۴۵٫۷۰s ‏ ۰۳٫۲″ ۳۰′ ‎−۲۵° ۶٫۲۱ −۰٫۴۷ ۷۰۶ K۳III
۷۴۸۶۰ ۴۳۰۳۵ ۰۸h ۴۶m ۰۶٫۸۹s ‏ ۲۴٫۵″ ۰۰′ ‎−۱۱° ۶٫۲۲ −۴٫۱۳ ۳۸۳۵ K۵III
۸۵۹۰۵ ۴۸۵۸۴ ۰۹h ۵۴m ۳۱٫۸۳s ‏ ۱۴٫۸″ ۲۹′ ‎−۲۲° ۶٫۲۳ ۰٫۵۰ ۴۵۷ A۲/A۳III
۸۸۶۹۹ ۵۰۰۶۶ ۱۰h ۱۳m ۱۹٫۴۸s ‏ ۴۴٫۳″ ۰۱′ ‎−۲۷° ۶٫۲۳ ۰٫۷۴ ۴۰۹ A۹m...
۱۰۵۰۷۸ ۵۹۰۰۸ ۱۲h ۰۵m ۵۶٫۶۹s ‏ ۳۸٫۲″ ۴۱′ ‎−۳۵° ۶٫۲۳ −۰٫۵۱ ۷۲۸ B۷V
۱۲۴۲۸۱ ۶۹۴۵۸ ۱۴h ۱۳m ۱۳٫۲۵s ‏ ۴۴٫۲″ ۳۶′ ‎−۲۶° ۶٫۲۳ −۰٫۴۶ ۷۰۹ K۰III
۸۸۱۸۲ ۴۹۸۰۲ ۱۰h ۰۹m ۵۶٫۴۹s ‏ ۴۲٫۹″ ۰۵′ ‎−۱۲° ۶٫۲۴ ۱٫۷۴ ۲۵۹ A۵m
۹۲۷۷۰ ۵۲۳۹۱ ۱۰h ۴۲m ۳۱٫۳۸s ‏ ۲۸٫۴″ ۵۸′ ‎−۱۳° ۶٫۲۴ −۰٫۵۳ ۷۳۸ K۳/K۴III:
۸۲۰۷۴ ۴۶۵۴۳ ۰۹h ۲۹m ۳۲٫۴۳s ‏ ۴۷٫۴″ ۱۴′ ‎−۰۴° ۶٫۲۵ ۲٫۵۷ ۱۷۷ G۶IV
۸۲۶۷۴ ۴۶۸۹۳ ۰۹h ۳۳m ۱۹٫۹۴s ‏ ۲۴٫۵″ ۱۱′ ‎−۰۷° ۶٫۲۵ ۰٫۷۰ ۴۲۱
۸۸۰۲۵ ۴۹۶۸۹ ۱۰h ۰۸m ۳۵٫۴۵s ‏ ۴۳٫۰″ ۳۶′ ‎−۱۵° ۶٫۲۵ ۰٫۰۱ ۵۷۸ A۰V
۸۲۱۸۰ ۴۶۵۶۹ ۰۹h ۲۹m ۴۹٫۸۸s ‏ ۴۳٫۲″ ۲۰′ ‎−۲۳° ۶٫۲۶ −۲٫۲۶ ۱۶۴۶ K۲/K۳III
۸۱۹۸۰ ۴۶۵۰۴ ۰۹h ۲۹m ۰۲٫۳۴s ‏ ۲۴٫۹″ ۱۵′ ‎−۰۱° ۶٫۲۷ ۱٫۴۷ ۲۹۷ F۰Vn
۸۶۲۶۶ ۴۸۷۶۳ ۰۹h ۵۶m ۴۶٫۸۹s ‏ ۵۹٫۱″ ۳۲′ ‎−۲۶° ۶٫۲۷ ۲٫۰۶ ۲۲۷ A۴V
۱۳۱۹۱۹ ۷۳۱۷۱ ۱۴h ۵۷m ۱۳٫۷۲s ‏ ۲۷٫۴″ ۰۹′ ‎−۲۹° ۶٫۲۸ ۰٫۱۲ ۵۵۷ B۸/B۹V
۹۱۸۸۱ ۵۱۸۸۵ ۱۰h ۳۶m ۰۴٫۵۱s ‏ ۳۱٫۰″ ۴۰′ ‎−۲۶° ۶٫۲۹ ۳٫۰۷ ۱۴۳ F۵V
۸۰۷۱۹ ۴۵۸۵۴ ۰۹h ۲۰m ۵۵٫۴۶s ‏ ۰۳٫۲″ ۳۷′ ‎−۱۵° ۶٫۳۰ ۲٫۸۸ ۱۵۸ F۶V
۸۷۳۴۴ ۴۹۳۲۱ ۱۰h ۰۴m ۰۲٫۸۳s ‏ ۰۵٫۱″ ۰۶′ ‎−۱۸° ۶٫۳۰ ۰٫۴۷ ۴۷۷ B۸V
۶۹۹۹۷ ۴۰۷۶۶ ۰۸h ۱۹m ۱۵٫۱۱s ‏ ۵۷٫۰″ ۰۹′ ‎−۱۰° ۶٫۳۱ ۱٫۱۴ ۳۵۳ F۳IIIp
۳۷ Hya ۳۷ ۸۳۶۵۰ ۴۷۴۲۷ ۰۹h ۳۹m ۴۷٫۴۲s ‏ ۱۳٫۰″ ۳۴′ ‎−۱۰° ۶٫۳۱ −۱٫۳۳ ۱۰۹۸ A۰Vn
۱۱۲۵۱۹ ۶۳۲۴۳ ۱۲h ۵۷m ۳۳٫۱۷s ‏ ۱۲٫۵″ ۴۵′ ‎−۲۲° ۶٫۳۱ ۰٫۸۳ ۴۰۷ K۰III
۷۹۷۵۲ ۴۵۴۲۴ ۰۹h ۱۵m ۲۴٫۹۵s ‏ ۲۹٫۵″ ۰۱′ ‎−۱۵° ۶٫۳۲ ۱٫۱۸ ۳۴۸ A۰V
۱۰۰۹۵۳ ۵۶۶۵۷ ۱۱h ۳۷m ۰۱٫۲۲s ‏ ۱۶٫۸″ ۵۹′ ‎−۳۲° ۶٫۳۲ ۲٫۰۴ ۲۳۴ F۵V
۸۳۱۰۴ ۴۷۰۷۰ ۰۹h ۳۵m ۳۳٫۸۲s ‏ ۵۹٫۹″ ۳۴′ ‎−۱۹° ۶٫۳۳ ۱٫۶۳ ۲۸۳ A۰V
۷۵۸۱۱ ۴۳۵۷۰ ۰۸h ۵۲m ۲۴٫۱۸s ‏ ۲۵٫۲″ ۲۰′ ‎+۰۵° ۶٫۳۴ ۰٫۲۲ ۵۴۷ A۵V
۷۹۰۶۶ ۴۵۱۵۰ ۰۹h ۱۱m ۵۵٫۶۹s ‏ ۰۷٫۲″ ۲۸′ ‎+۰۵° ۶٫۳۴ ۲٫۸۱ ۱۶۶ A۹IVe...
۱۰۶۱۹۸ ۵۹۵۸۸ ۱۲h ۱۳m ۱۲٫۹۷s ‏ ۳۱٫۰″ ۰۷′ ‎−۳۴° ۶٫۳۴ −۰٫۸۹ ۹۱۱ M۴/M۵Ib/II:
۱۰۶۲۵۷ ۵۹۶۲۲ ۱۲h ۱۳m ۳۶٫۸۰s ‏ ۳۴٫۴″ ۴۷′ ‎−۳۳° ۶٫۳۴ ۰٫۸۶ ۴۰۶ A۰V
۷۲۹۰۸ ۴۲۱۴۲ ۰۸h ۳۵m ۲۴٫۹۶s ‏ ۳۶٫۴″ ۴۴′ ‎+۰۲° ۶٫۳۵ ۰٫۲۱ ۵۵۱ G۹III
۹۷۳۹۳ ۵۴۷۲۵ ۱۱h ۱۲m ۱۴٫۷۸s ‏ ۰۱٫۸″ ۲۶′ ‎−۳۲° ۶٫۳۵ −۰٫۲۳ ۶۷۶ M۲/M۳III
۱۲۴۱۶۲ ۶۹۳۹۸ ۱۴h ۱۲m ۲۴٫۵۵s ‏ ۴۸٫۰″ ۲۱′ ‎−۲۴° ۶٫۳۵ ۰٫۴۹ ۴۸۴ K۲III
۱۲۵۲۷۹ ۶۹۹۷۷ ۱۴h ۱۹m ۰۷٫۱۷s ‏ ۲۸٫۲″ ۰۸′ ‎−۲۷° ۶٫۳۵ −۰٫۶۹ ۸۳۴ K۵III
۸۸۸۰۶ ۵۰۱۴۲ ۱۰h ۱۴m ۰۸٫۹۸s ‏ ۵۰٫۳″ ۴۸′ ‎−۲۳° ۶٫۳۶ −۱٫۷۰ ۱۳۳۶ M۱III
۷۴۳۹۳ ۴۲۸۵۴ ۰۸h ۴۳m ۵۹٫۷۹s ‏ ۰۴٫۵″ ۲۰′ ‎+۰۴° ۶٫۳۷ −۰٫۴۰ ۷۳۸ B۹٫۵III-IV
۸۳۷۳۱ ۴۷۴۵۴ ۰۹h ۴۰m ۲۰٫۰۷s ‏ ۰۹٫۱″ ۴۶′ ‎−۱۰° ۶٫۳۷ −۰٫۶۸ ۸۳۸ A۲V
۷۲۴۶۲ ۴۱۸۹۳ ۰۸h ۳۲m ۳۳٫۳۹s ‏ ۴۸٫۷″ ۰۱′ ‎−۱۵° ۶٫۳۸ ۲٫۱۳ ۲۳۱ A۷IV/V
۱۰۷۸۶۹ ۶۰۴۶۸ ۱۲h ۲۳m ۴۷٫۸۲s ‏ ۰۷٫۴″ ۲۰′ ‎−۳۰° ۶٫۳۹ −۰٫۵۷ ۸۰۳ K۵III
۳۴ Hya ۳۴ ۸۳۳۷۳ ۴۷۲۴۹ ۰۹h ۳۷m ۵۱٫۵۴s ‏ ۲۸٫۱″ ۲۵′ ‎−۰۹° ۶٫۴۰ ۱٫۱۰ ۳۷۵ A۱V
R Hya ۱۱۷۲۸۷ ۶۵۸۳۵ ۱۳h ۲۹m ۴۲٫۸۲s ‏ ۵۲٫۹″ ۱۶′ ‎−۲۳° ۶٫۴۰ −۲٫۵۵ ۲۰۱۲ M۶/M۷e Mira variable
۷۴۶۸۸ ۴۲۹۵۱ ۰۸h ۴۵m ۲۰٫۷۷s ‏ ۰۳٫۷″ ۳۶′ ‎−۰۲° ۶٫۴۱ ۱٫۷۱ ۲۸۳ F۲+...
۷۱۶۶۳ ۴۱۵۶۴ ۰۸h ۲۸m ۲۹٫۱۶s ‏ ۰۱٫۶″ ۳۱′ ‎−۰۲° ۶٫۴۲ ۱٫۷۷ ۲۷۸ A۵m
۷۵۲۱۷ ۴۳۲۴۶ ۰۸h ۴۸m ۳۷٫۴۸s ‏ ۴۱٫۴″ ۰۲′ ‎−۰۱° ۶٫۴۲ ۰٫۶۸ ۴۵۸
۱۰۴۰۳۹ ۵۸۴۳۶ ۱۱h ۵۸m ۵۴٫۳۹s ‏ ۳۱٫۷″ ۵۴′ ‎−۲۵° ۶٫۴۲ −۰٫۷۶ ۸۹۱ A۱IV/V
۱۲۱۷۵۸ ۶۸۲۲۴ ۱۳h ۵۷m ۵۸٫۸۶s ‏ ۵۳٫۱″ ۵۹′ ‎−۲۵° ۶٫۴۲ ۰٫۱۷ ۵۷۹ K۱III
۷۱۶۶۵ ۴۱۵۴۷ ۰۸h ۲۸m ۱۹٫۷۸s ‏ ۵۸٫۳″ ۴۸′ ‎−۰۸° ۶٫۴۳ −۰٫۶۵ ۸۴۹
۷۶۰۲۷ ۴۳۶۲۳ ۰۸h ۵۳m ۰۵٫۳۵s ‏ ۰۸٫۵″ ۵۷′ ‎−۱۶° ۶٫۴۳ ۰٫۸۹ ۴۱۷ K۱III
۹۷۳۴۴ ۵۴۷۰۳ ۱۱h ۱۱m ۵۷٫۸۶s ‏ ۲۲٫۱″ ۴۸′ ‎−۲۶° ۶٫۴۳ ۰٫۸۴ ۴۲۷ K۰III
۱۱۱۲۲۶ ۶۲۴۴۸ ۱۲h ۴۷m ۵۳٫۶۷s ‏ ۰۶٫۳″ ۵۱′ ‎−۲۴° ۶٫۴۳ −۰٫۶۶ ۸۵۳ B۸V
۱۲۰۶۹۰ ۶۷۶۲۰ ۱۳h ۵۱m ۲۰٫۷۰s ‏ ۲۳٫۲″ ۲۳′ ‎−۲۴° ۶٫۴۳ ۴٫۹۳ ۶۵ G۵V
۹۵۸۵۷ ۵۴۰۳۰ ۱۱h ۰۳m ۱۶٫۰۹s ‏ ۳۸٫۸″ ۵۷′ ‎−۳۱° ۶٫۴۴ −۰٫۳۸ ۷۵۳ M۲/M۳III
۹۸۲۲۱ ۵۵۱۶۴ ۱۱h ۱۷m ۳۸٫۸۸s ‏ ۱۴٫۳″ ۴۴′ ‎−۳۴° ۶٫۴۴ ۳٫۰۹ ۱۵۲ F۳V
۹۹۷۱۲ ۵۵۹۵۳ ۱۱h ۲۷m ۵۸٫۶۷s ‏ ۴۳٫۹″ ۱۹′ ‎−۳۵° ۶٫۴۴ −۱٫۵۰ ۱۲۶۴ K۴/K۵III
۱۰۱۵۶۳ ۵۷۰۰۱ ۱۱h ۴۱m ۰۸٫۶۰s ‏ ۴۸٫۶″ ۱۱′ ‎−۲۹° ۶٫۴۴ ۳٫۳۵ ۱۳۵ G۲III/IV
۷۴۶۸۵ ۴۲۹۸۱ ۰۸h ۴۵m ۳۴٫۸۴s ‏ ۵۲٫۴″ ۳۹′ ‎+۰۴° ۶٫۴۵ ۰٫۹۳ ۴۱۴
۷۹۹۹۴ ۴۵۵۴۳ ۰۹h ۱۶m ۵۷٫۰۵s ‏ ۱۰٫۶″ ۰۶′ ‎−۱۱° ۶٫۴۵ ۱٫۱۹ ۳۶۸
۸۳۳۵۲ ۴۷۲۴۲ ۰۹h ۳۷m ۴۵٫۹۴s ‏ ۱۴٫۲″ ۱۰′ ‎−۰۳° ۶٫۴۵ ۰٫۷۴ ۴۵۲
۸۸۵۹۵ ۵۰۰۱۳ ۱۰h ۱۲m ۳۸٫۱۰s ‏ ۱۰٫۱″ ۰۹′ ‎−۱۹° ۶٫۴۵ ۳٫۳۳ ۱۳۷ F۷V
۹۴۶۱۹ ۵۳۳۸۷ ۱۰h ۵۵m ۱۱٫۵۸s ‏ ۵۳٫۹″ ۳۹′ ‎−۲۰° ۶٫۴۵ ۰٫۰۰ ۶۳۷ K۱III
۱۱۷۷۱۸ ۶۶۰۶۰ ۱۳h ۳۲m ۳۴٫۵۲s ‏ ۵۵٫۰″ ۳۳′ ‎−۲۹° ۶٫۴۵ ۳٫۰۸ ۱۵۴ F۵IV
۷۴۱۹۰ ۴۲۷۰۱ ۰۸h ۴۲m ۰۹٫۸۳s ‏ ۵۷٫۵″ ۵۷′ ‎−۱۱° ۶٫۴۶ ۱٫۱۳ ۳۷۹ A۵m
۷۹۴۸۱ ۴۵۳۰۵ ۰۹h ۱۴m ۰۳٫۰۹s ‏ ۴۱٫۳″ ۴۱′ ‎−۱۴° ۶٫۴۶ ۰٫۲۶ ۵۶۷ G۶/G۸III/IV
۱۰۹۰۷۴ ۶۱۱۷۲ ۱۲h ۳۲m ۰۴٫۴۰s ‏ ۰۱٫۴″ ۳۲′ ‎−۳۲° ۶٫۴۶ ۰٫۲۵ ۵۶۸ A۳V
۷۶۴۷۸ ۴۳۸۵۰ ۰۸h ۵۵m ۵۴٫۴۹s ‏ ۲۲٫۰″ ۲۶′ ‎−۱۵° ۶٫۴۷ −۰٫۵۱ ۸۱۳ K۲III
۸۹۸۱۶ ۵۰۷۲۸ ۱۰h ۲۱m ۲۸٫۷۰s ‏ ۳۹٫۲″ ۴۲′ ‎−۲۳° ۶٫۴۷ ۱٫۱۸ ۳۷۳ A۴IV/V
۹۶۷۲۳ ۵۴۴۳۰ ۱۱h ۰۸m ۱۵٫۷۷s ‏ ۲۰٫۸″ ۵۸′ ‎−۲۹° ۶٫۴۷ ۰٫۷۴ ۴۵۷ A۱V
۶۸۶۶۷ ۴۰۲۶۳ ۰۸h ۱۳m ۲۱٫۷۹s ‏ ۵۷٫۲″ ۰۹′ ‎−۰۱° ۶٫۴۸ ۰٫۴۷ ۵۱۹
۷۵۰۹۸ ۴۳۱۵۲ ۰۸h ۴۷m ۲۱٫۴۸s ‏ ۱۰٫۳″ ۰۳′ ‎−۱۷° ۶٫۴۸ −۰٫۳۶ ۷۶۲ A۲V
۷۸۶۱۴ ۴۴۸۸۸ ۰۹h ۰۸m ۴۴٫۵۲s ‏ ۳۷٫۸″ ۱۶′ ‎−۱۶° ۶٫۴۸ ۱٫۰۷ ۳۹۴ K۰IIICN...
۱۰۲۴۳۸ ۵۷۵۰۷ ۱۱h ۴۷m ۱۵٫۹۹s ‏ ۰۹٫۴″ ۱۷′ ‎−۳۰° ۶٫۴۸ ۵٫۲۳ ۵۸ G۵V
۱۰۲۸۸۸ ۵۷۷۴۹ ۱۱h ۵۰m ۳۷٫۲۴s ‏ ۴۰٫۶″ ۱۶′ ‎−۲۷° ۶٫۴۸ ۰٫۵۷ ۴۹۵ G۸III
۱۱۷۵۵۸ ۶۵۹۶۹ ۱۳h ۳۱m ۳۳٫۲۲s ‏ ۴۵٫۹″ ۰۶′ ‎−۲۸° ۶٫۴۸ ۱٫۷۸ ۲۸۴ A۱V
۱۲۶۴۰۰ ۷۰۵۳۸ ۱۴h ۲۵m ۴۷٫۷۷s ‏ ۰۷٫۶″ ۵۱′ ‎−۲۶° ۶٫۴۸ ۲٫۰۵ ۲۵۱ K۰III
۹۱۷۹۰ ۵۱۸۵۲ ۱۰h ۳۵m ۳۸٫۸۶s ‏ ۰۸٫۴″ ۳۴′ ‎−۱۸° ۶٫۴۹ ۲٫۲۰ ۲۳۵ A۵IV/V
۱۰۵۱۱۳ ۵۹۰۲۱ ۱۲h ۰۶m ۰۵٫۲۵s ‏ ۳۸٫۷″ ۵۷′ ‎−۳۲° ۶٫۴۹ ۲٫۹۴ ۱۶۷ G۰V
۱۱۴۵۷۶ ۶۴۳۷۵ ۱۳h ۱۱m ۳۹٫۲۴s ‏ ۰۶٫۲″ ۳۳′ ‎−۲۶° ۶٫۴۹ ۱٫۲۳ ۳۶۷ A۵V
۱۱۷۰۳۳ ۶۵۶۸۲ ۱۳h ۲۸m ۰۱٫۸۸s ‏ ۰۸٫۰″ ۲۴′ ‎−۲۶° ۶٫۴۹ −۱٫۱۲ ۱۰۸۷ K۵III
۸۹۷۴۷ ۵۰۶۹۳ ۱۰h ۲۱m ۰۷٫۹۸s ‏ ۰۵٫۶″ ۵۹′ ‎−۱۷° ۶٫۵۰ ۲٫۶۸ ۱۸۹ F۳IV
۱۰۶۵۰۰ ۵۹۷۴۲ ۱۲h ۱۵m ۰۶٫۴۲s ‏ ۱۳٫۹″ ۱۴′ ‎−۲۹° ۶٫۵۰ ۰٫۷۵ ۴۶۱ K۰III
۲۹ Hya ۲۹ ۸۱۷۲۸ ۴۶۳۶۵ ۰۹h ۲۷m ۱۴٫۶۵s ‏ ۲۵٫۳″ ۱۳′ ‎−۰۹° ۶٫۵۳ −۱٫۴۸ ۱۳۰۴ A۲V
HD ۸۲۹۴۳ ۸۲۹۴۳ ۴۷۰۰۷ ۰۹h ۳۴m ۵۰٫۷۴s ‏ ۴۶٫۴″ ۰۷′ ‎−۱۲° ۶٫۵۴ ۴٫۳۵ ۹۰ G۰V has two planets
۱۷ Hya ۱۷ ۷۶۳۷۰ ۴۳۸۲۲ ۰۸h ۵۵m ۲۹٫۶۰s ‏ ۱۶٫۰″ ۵۸′ ‎−۰۷° ۶٫۶۷ ۱٫۷۲ ۳۱۹
۲۵ Hya ۲۵ ۸۰۱۰۵ ۴۵۵۸۸ ۰۹h ۱۷m ۲۹٫۲۲s ‏ ۴۲٫۷″ ۵۷′ ‎−۱۱° ۷٫۰۷ ۱٫۵۰ ۴۲۴
HD ۷۲۶۵۹ ۷۲۶۵۹ ۴۲۰۳۰ ۰۸h ۳۴m ۰۳٫۱۹s ‏ ۰۵٫۶″ ۳۴′ ‎−۰۱° ۷٫۴۸ ۳٫۹۳ ۱۶۸ has a planet
HD ۷۴۱۵۶ ۷۴۱۵۶ ۴۲۷۲۳ ۰۸h ۴۲m ۲۵٫۱۲s ‏ ۴۱٫۲″ ۳۴′ ‎+۰۴° ۷٫۶۲ ۳٫۵۷ ۲۱۱ G۰V has three planets
φ۱ Hya φ۱ ۹۱۳۶۹ ۵۱۶۱۴ ۱۰h ۳۲m ۴۱٫۱۷s ‏ ۳۰٫۷″ ۵۷′ ‎−۱۶° ۷٫۶۲ ۳٫۲۵ ۲۴۴ G۲V
HD ۷۰۵۷۳ ۷۰۵۷۳ ۰۸h ۲۲m ۴۹٫۹۵s ‏ ۳۳٫۶″ ۵۱′ ‎+۰۱° ۸٫۷۰ G۱-۱٫۵V has a planet

References[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Hydra». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۰۸.