فهرست ستاره‌های مار باریک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی مارباریک را نشاان می‌دهد که بر اساس روشنایی مرتب شده‌اند

نام نام در رده‌بندی مکان قدر فاصله(ly) رده‌بندی یاداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
الفرد α ۳۰ ۸۱۷۹۷ ۴۶۳۹۰ ۰۹h ۲۷m ۳۵٫۲۵s ‏ ۳۱٫۳″ ۳۹′ ‎−۰۸° ۱٫۹۹ −۱٫۶۹ ۱۷۷ K۳III Alfard, Kalbelaphard, Cor Hydrae
γ Hya γ ۴۶ ۱۱۵۶۵۹ ۶۴۹۶۲ ۱۳h ۱۸m ۵۵٫۲۵s ‏ ۱۷٫۱″ ۱۰′ ‎−۲۳° ۲٫۹۹ −۰٫۰۵ ۱۳۲ G۸III Dhanab al Shuja, Cauda Hydrae
ζ Hya ζ ۱۶ ۷۶۲۹۴ ۴۳۸۱۳ ۰۸h ۵۵m ۲۳٫۶۸s ‏ ۴۳٫۹″ ۵۶′ ‎+۰۵° ۳٫۱۱ −۰٫۲۱ ۱۵۱ G۸III-IV Hydrobius
ν Hya ν ۹۳۸۱۳ ۵۲۹۴۳ ۱۰h ۴۹m ۳۷٫۴۳s ‏ ۳۸٫۹″ ۱۱′ ‎−۱۶° ۳٫۱۱ −۰٫۰۳ ۱۳۸ K۰/K۱III Sherasiph, Pleura
π Hya π ۴۹ ۱۲۳۱۲۳ ۶۸۸۹۵ ۱۴h ۰۶m ۲۲٫۲۷s ‏ ۵۵٫۳″ ۴۰′ ‎−۲۶° ۳٫۲۵ ۰٫۷۹ ۱۰۱ K۲III Sataghni, Markeb
ε Hya ε ۱۱ ۷۴۸۷۴ ۴۳۱۰۹ ۰۸h ۴۶m ۴۶٫۶۵s ‏ ۰۸٫۱″ ۲۵′ ‎+۰۶° ۳٫۳۸ ۰٫۲۹ ۱۳۵ G۰III-IV Ashlesha
ξ Hya ξ ۱۰۰۴۰۷ ۵۶۳۴۳ ۱۱h ۳۳m ۰۰٫۲۶s ‏ ۲۷٫۱″ ۵۱′ ‎−۳۱° ۳٫۵۴ ۰٫۵۵ ۱۲۹ G۸III
λ Hya λ ۴۱ ۸۸۲۸۴ ۴۹۸۴۱ ۱۰h ۱۰m ۳۵٫۴۰s ‏ ۱۳٫۸″ ۲۱′ ‎−۱۲° ۳٫۶۱ ۰٫۸۸ ۱۱۵ K۰III
μ Hya μ ۴۲ ۹۰۴۳۲ ۵۱۰۶۹ ۱۰h ۲۶m ۰۵٫۵۱s ‏ ۰۹٫۹″ ۵۰′ ‎−۱۶° ۳٫۸۳ −۰٫۵۸ ۲۴۸ K۴III
θ Hya θ ۲۲ ۷۹۴۶۹ ۴۵۳۳۶ ۰۹h ۱۴m ۲۱٫۷۹s ‏ ۵۴٫۱″ ۱۸′ ‎+۰۲° ۳٫۸۹ ۰٫۹۱ ۱۲۹ B۹٫۵V
ι Hya ι ۳۵ ۸۳۶۱۸ ۴۷۴۳۱ ۰۹h ۳۹m ۵۱٫۳۳s ‏ ۳۳٫۶″ ۰۸′ ‎−۰۱° ۳٫۹۰ −۰٫۷۴ ۲۷۶ K۳IIIvar
HD ۷۱۱۵۵ C ۷۱۱۵۵ ۴۱۳۰۷ ۰۸h ۲۵m ۳۹٫۶۷s ‏ ۲۲٫۹″ ۵۴′ ‎−۰۳° ۳٫۹۱ ۰٫۹۹ ۱۲۵ A۰V
υ۱ Hya υ۱ ۳۹ ۸۵۴۴۴ ۴۸۳۵۶ ۰۹h ۵۱m ۲۸٫۶۸s ‏ ۴۷٫۶″ ۵۰′ ‎−۱۴° ۴٫۱۱ −۰٫۵۱ ۲۷۳ G۶/G۸III
δ Hya δ ۴ ۷۳۲۶۲ ۴۲۳۱۳ ۰۸h ۳۷m ۳۹٫۴۱s ‏ ۱۳٫۷″ ۴۲′ ‎+۰۵° ۴٫۱۴ ۰٫۴۴ ۱۷۹ A۱Vnn Mautinah, Mawtinah
β Hya β ۱۰۳۱۹۲ ۵۷۹۳۶ ۱۱h ۵۲m ۵۴٫۵۶s ‏ ۲۹٫۳″ ۵۴′ ‎−۳۳° ۴٫۲۹ −۰٫۹۶ ۳۶۵ Ap Si
η Hya η ۷ ۷۴۲۸۰ ۴۲۷۹۹ ۰۸h ۴۳m ۱۳٫۴۹s ‏ ۵۵٫۲″ ۲۳′ ‎+۰۳° ۴٫۳۰ −۱٫۴۸ ۴۶۶ B۳V...
۱۲ Hya D ۱۲ ۷۴۹۱۸ ۴۳۰۶۷ ۰۸h ۴۶m ۲۲٫۵۳s ‏ ۵۱٫۷″ ۳۲′ ‎−۱۳° ۴٫۳۲ ۰٫۱۱ ۲۲۷ G۸III
ρ Hya ρ ۱۳ ۷۵۱۳۷ ۴۳۲۳۴ ۰۸h ۴۸m ۲۵٫۹۸s ‏ ۱۶٫۴″ ۵۰′ ‎+۰۵° ۴٫۳۵ −۰٫۷۲ ۳۳۷ A۰Vn
۵۸ Hya E ۵۸ ۱۳۰۶۹۴ ۷۲۵۷۱ ۱۴h ۵۰m ۱۷٫۴۷s ‏ ۳۶٫۸″ ۵۷′ ‎−۲۷° ۴٫۴۲ −۰٫۴۴ ۳۰۵ K۳III
σ Hya σ ۵ ۷۳۴۷۱ ۴۲۴۰۲ ۰۸h ۳۸m ۴۵٫۴۵s ‏ ۲۹٫۳″ ۲۰′ ‎+۰۳° ۴٫۴۵ −۰٫۷۲ ۳۵۲ K۲III Minhar al Shija, Al Minliar al Shuja, Minchir
τ۲ Hya τ۲ ۳۲ ۸۲۴۴۶ ۴۶۷۷۶ ۰۹h ۳۱m ۵۸٫۹۳s ‏ ۰۴٫۸″ ۱۱′ ‎−۰۱° ۴٫۵۴ −۱٫۲۰ ۴۵۹ A۳V Ukdah Secunda
τ۱ Hya τ۱ ۳۱ ۸۱۹۹۷ ۴۶۵۰۹ ۰۹h ۲۹m ۰۸٫۸۴s ‏ ۰۸٫۲″ ۴۶′ ‎−۰۲° ۴٫۵۹ ۳٫۴۳ ۵۶ F۶V Ukdah Prima
υ۲ Hya υ۲ ۴۰ ۸۷۵۰۴ ۴۹۴۰۲ ۱۰h ۰۵m ۰۷٫۴۹s ‏ ۵۲٫۸″ ۰۳′ ‎−۱۳° ۴٫۶۰ −۰٫۰۵ ۲۷۷ B۸V
HD ۷۴۳۹۵ F ۷۴۳۹۵ ۴۲۸۳۵ ۰۸h ۴۳m ۴۰٫۳۸s ‏ ۰۱٫۴″ ۱۴′ ‎−۰۷° ۴٫۶۳ −۱٫۷۱ ۶۰۴ G۲Ib
۲ Sex ۲ ۸۳۴۲۵ ۴۷۳۱۰ ۰۹h ۳۸m ۲۷٫۳۹s ‏ ۵۷٫۹″ ۳۸′ ‎+۰۴° ۴٫۶۸ ۰٫۰۶ ۲۷۴ K۳III
ο Hya ο ۱۰۱۴۳۱ ۵۶۹۲۲ ۱۱h ۴۰m ۱۲٫۸۲s ‏ ۴۰٫۸″ ۴۴′ ‎−۳۴° ۴٫۷۰ −۱٫۲۱ ۴۹۵ B۹V
HD ۸۱۷۹۹ G ۸۱۷۹۹ ۴۶۳۷۱ ۰۹h ۲۷m ۱۸٫۳۰s ‏ ۳۶٫۳″ ۲۰′ ‎−۲۲° ۴٫۷۲ ۱٫۰۶ ۱۷۶ K۱III
HD ۸۳۹۵۳ I ۸۳۹۵۳ ۴۷۵۲۲ ۰۹h ۴۱m ۱۷٫۰۳s ‏ ۲۹٫۵″ ۳۵′ ‎−۲۳° ۴٫۷۶ −۱٫۱۶ ۴۹۷ B۵V
۲۶ Hya ۲۶ ۸۰۴۹۹ ۴۵۷۵۱ ۰۹h ۱۹m ۴۶٫۴۰s ‏ ۲۹٫۶″ ۵۸′ ‎−۱۱° ۴٫۷۷ −۰٫۱۹ ۳۲۰ G۸III
۵۱ Hya k ۵۱ ۱۲۵۹۳۲ ۷۰۳۰۶ ۱۴h ۲۳m ۰۵٫۹۱s ‏ ۱۳٫۴″ ۴۵′ ‎−۲۷° ۴٫۷۸ ۱٫۱۴ ۱۷۵ K۳III
۲۷ Hya P ۲۷ ۸۰۵۸۶ ۴۵۸۱۱ ۰۹h ۲۰m ۲۹٫۰۳s ‏ ۲۰٫۳″ ۳۳′ ‎−۰۹° ۴٫۸۰ ۰٫۴۳ ۲۴۳ F۵V+...
۹ Hya ۹ ۷۴۱۳۷ ۴۲۶۶۲ ۰۸h ۴۱m ۴۳٫۳۳s ‏ ۳۵٫۳″ ۵۶′ ‎−۱۵° ۴٫۸۷ ۰٫۸۹ ۲۰۴ K۰IIICN...
۸۵۸۵۹ ۴۸۵۵۹ ۰۹h ۵۴m ۱۲٫۴۴s ‏ ۵۶٫۹″ ۵۵′ ‎−۲۵° ۴٫۸۷ −۰٫۱۹ ۳۳۶ K۲III
۹۲۰۳۶ ۵۱۹۷۹ ۱۰h ۳۷m ۱۳٫۸۰s ‏ ۴۵٫۷″ ۲۴′ ‎−۲۷° ۴٫۸۷ −۰٫۹۷ ۴۷۹ M۱III
U Hya ۹۲۰۵۵ ۵۲۰۰۹ ۱۰h ۳۷m ۳۳٫۲۵s ‏ ۰۴٫۰″ ۲۳′ ‎−۱۳° ۴٫۸۹ −۱٫۱۶ ۵۲۸ C ستاره کربنی
φ Hya φ ۹۲۲۱۴ ۵۲۰۸۵ ۱۰h ۳۸m ۳۵٫۰۱s ‏ ۳۵٫۹″ ۵۲′ ‎−۱۶° ۴٫۹۱ ۰٫۷۲ ۲۲۵ G۸III
χ۱ Hya χ۱ ۹۶۲۰۲ ۵۴۲۰۴ ۱۱h ۰۵m ۲۰٫۰۳s ‏ ۳۶٫۹″ ۱۷′ ‎−۲۷° ۴٫۹۲ ۱٫۷۳ ۱۴۲ F۳IV/V
۸۴۱۱۷ ۴۷۵۹۲ ۰۹h ۴۲m ۱۴٫۶۷s ‏ ۵۸٫۴″ ۵۴′ ‎−۲۳° ۴٫۹۳ ۴٫۰۷ ۴۹ G۰V
۱۷ Crt ۱۷ ۱۰۰۲۸۶ ۵۶۲۸۰ ۱۱h ۳۲m ۱۶٫۴۲s ‏ ۴۰٫۹″ ۱۵′ ‎−۲۹° ۴٫۹۳ ۲٫۸۰ ۸۷ F۸V
۸۵۹۵۱ ۴۸۶۱۵ ۰۹h ۵۴m ۵۲٫۲۴s ‏ ۳۳٫۴″ ۰۰′ ‎−۱۹° ۴٫۹۴ −۱٫۷۴ ۷۰۶ K۵III
ψ Hya ψ ۴۵ ۱۱۴۱۴۹ ۶۴۱۶۶ ۱۳h ۰۹m ۰۳٫۲۸s ‏ ۰۴٫۷″ ۰۷′ ‎−۲۳° ۴٫۹۴ ۰٫۶۹ ۲۳۱ K۰III
l Hya l ۵۲ ۱۲۶۷۶۹ ۷۰۷۵۳ ۱۴h ۲۸m ۱۰٫۴۴s ‏ ۲۹٫۷″ ۲۹′ ‎−۲۹° ۴٫۹۷ −۰٫۵۶ ۴۱۵ B۷/B۸V
۶ Hya a ۶ ۷۳۸۴۰ ۴۲۵۰۹ ۰۸h ۴۰m ۰۱٫۵۲s ‏ ۳۱٫۳″ ۲۸′ ‎−۱۲° ۴٫۹۸ −۰٫۵۷ ۴۱۹ K۳III
ω Hya ω ۱۸ ۷۷۹۹۶ ۴۴۶۵۹ ۰۹h ۰۵m ۵۸٫۳۸s ‏ ۳۲٫۴″ ۰۵′ ‎+۰۵° ۴٫۹۹ −۲٫۸۶ ۱۲۱۲ K۲II-III
۸۲۷۳۴ ۴۶۸۸۰ ۰۹h ۳۳m ۱۲٫۴۷s ‏ ۵۶٫۷″ ۰۶′ ‎−۲۱° ۵٫۰۲ −۰٫۰۳ ۳۳۴ K۰III
κ Hya κ ۳۸ ۸۳۷۵۴ ۴۷۴۵۲ ۰۹h ۴۰m ۱۸٫۳۸s ‏ ۵۶٫۱″ ۱۹′ ‎−۱۴° ۵٫۰۷ −۰٫۹۲ ۵۱۵ B۴IV/V
۵۰ Hya ۵۰ ۱۲۴۲۰۶ ۶۹۴۱۵ ۱۴h ۱۲m ۴۶٫۰۳s ‏ ۴۰٫۰″ ۱۵′ ‎−۲۷° ۵٫۰۷ ۰٫۸۳ ۲۲۹ K۲III
۴۴ Hya ۴۴ ۹۱۵۵۰ ۵۱۷۱۸ ۱۰h ۳۴m ۰۰٫۸۹s ‏ ۴۲٫۸″ ۴۴′ ‎−۲۳° ۵٫۰۸ −۱٫۳۶ ۶۳۳ K۵III
۱۰۲۶۲۰ ۵۷۶۱۳ ۱۱h ۴۸m ۴۵٫۱۱s ‏ ۵۹٫۱″ ۴۴′ ‎−۲۶° ۵٫۱۰ −۰٫۷۲ ۴۷۷ M۴III
۱۰۰۳۹۳ ۵۶۳۳۲ ۱۱h ۳۲m ۵۴٫۱۵s ‏ ۱۴٫۰″ ۰۵′ ‎−۳۱° ۵٫۱۳ −۰٫۵۸ ۴۵۳ M۱/M۲III
۵۴ Hya m ۵۴ ۱۲۹۹۲۶ ۷۲۱۹۷ ۱۴h ۴۶m ۰۰٫۱۸s ‏ ۳۴٫۵″ ۲۶′ ‎−۲۵° ۵٫۱۵ ۲٫۷۳ ۹۹ F۰V + G/K
۱۰۱۶۶۶ ۵۷۰۴۷ ۱۱h ۴۱m ۴۳٫۹۵s ‏ ۵۷٫۶″ ۲۹′ ‎−۳۲° ۵٫۲۰ −۰٫۴۰ ۴۳۰ K۵III
۴۷ Hya ۴۷ ۱۲۱۸۴۷ ۶۸۲۶۹ ۱۳h ۵۸m ۳۱٫۱۸s ‏ ۱۹٫۸″ ۵۸′ ‎−۲۴° ۵٫۲۰ ۰٫۱۱ ۳۳۹ B۸V
HD ۹۴۳۸۸ b۳ ۹۴۳۸۸ ۵۳۲۵۲ ۱۰h ۵۳m ۲۹٫۴۸s ‏ ۱۷٫۳″ ۰۸′ ‎−۲۰° ۵٫۲۳ ۲٫۷۵ ۱۰۲ F۶V
۵۶ Hya ۵۶ ۱۳۰۲۵۹ ۷۲۳۵۷ ۱۴h ۴۷m ۴۴٫۷۸s ‏ ۱۴٫۹″ ۰۵′ ‎−۲۶° ۵٫۲۳ ۰٫۱۹ ۳۳۱ G۸/K۰III
۲۳ Hya ۲۳ ۷۹۹۱۰ ۴۵۵۲۷ ۰۹h ۱۶m ۴۱٫۷۲s ‏ ۱۱٫۴″ ۲۱′ ‎−۰۶° ۵٫۲۴ ۰٫۵۸ ۲۷۹ K۲III
۱۰۳۴۶۲ ۵۸۰۸۲ ۱۱h ۵۴m ۴۲٫۵۱s ‏ ۵۰٫۶″ ۴۲′ ‎−۲۵° ۵٫۲۶ ۰٫۴۸ ۲۹۵ G۸III
۷۴۹۸۸ ۴۳۱۴۲ ۰۸h ۴۷m ۱۵٫۰۱s ‏ ۴۹٫۴″ ۵۳′ ‎−۰۱° ۵٫۲۸ ۰٫۱۹ ۳۳۹ A۳V
۱۴ Hya ۱۴ ۷۵۳۳۳ ۴۳۳۰۵ ۰۸h ۴۹m ۲۱٫۷۴s ‏ ۳۴٫۷″ ۲۶′ ‎−۰۳° ۵٫۳۰ −۰٫۳۴ ۴۳۸ B۹MNp...
۸۸۲۱۵ ۴۹۸۰۹ ۱۰h ۱۰m ۰۵٫۹۶s ‏ ۵۶٫۴″ ۴۸′ ‎−۱۲° ۵٫۳۰ ۳٫۱۲ ۸۹ F۲/F۳IV/V
۶۸۳۱۲ ۴۰۱۰۷ ۰۸h ۱۱m ۳۳٫۰۳s ‏ ۲۰٫۹″ ۴۶′ ‎−۰۷° ۵٫۳۶ ۰٫۴۳ ۳۱۶ G۸III
۸۱۸۰۹ ۴۶۴۰۴ ۰۹h ۲۷m ۴۶٫۹۲s ‏ ۱۵٫۷″ ۰۴′ ‎−۰۶° ۵٫۳۸ ۲٫۹۱ ۱۰۲ G۲V
۱۰۹۷۹۹ ۶۱۶۲۱ ۱۲h ۳۷m ۴۲٫۲۳s ‏ ۱۹٫۲″ ۰۸′ ‎−۲۷° ۵٫۴۱ ۲٫۷۲ ۱۱۳ F۰V
۹۶۸۱۹ ۵۴۴۷۷ ۱۱h ۰۸m ۴۴٫۰۵s ‏ ۵۰٫۲″ ۰۴′ ‎−۲۸° ۵٫۴۳ ۱٫۶۱ ۱۸۹ A۱V
HD ۹۳۳۹۷ b۱ ۹۳۳۹۷ ۵۲۷۳۷ ۱۰h ۴۶m ۵۲٫۰۶s ‏ ۴۸٫۶″ ۱۷′ ‎−۱۷° ۵٫۴۴ ۱٫۳۰ ۲۱۹ A۳V
۱۱۰۶۶۶ ۶۲۱۳۱ ۱۲h ۴۴m ۰۰٫۵۵s ‏ ۲۵٫۹″ ۱۹′ ‎−۲۸° ۵٫۴۶ ۰٫۰۳ ۳۹۷ K۳III
۲۰ Hya ۲۰ ۷۸۷۳۲ ۴۴۹۶۱ ۰۹h ۰۹m ۳۵٫۵۸s ‏ ۱۵٫۵″ ۴۷′ ‎−۰۸° ۵٫۴۷ −۱٫۰۰ ۶۴۲ G۸II
HD ۱۲۲۴۳۰ ۱۲۲۴۳۰ ۶۸۵۸۱ ۱۴h ۰۲m ۲۲٫۸۰s ‏ ۴۷٫۱″ ۲۵′ ‎−۲۷° ۵٫۴۷ −۰٫۱۵ ۴۳۴ K۲/K۳III has a planet
۲۴ Hya ۲۴ ۷۹۹۳۱ ۴۵۵۲۶ ۰۹h ۱۶m ۴۱٫۳۸s ‏ ۴۱٫۱″ ۴۴′ ‎−۰۸° ۵٫۴۹ −۱٫۱۴ ۶۸۹ B۹III
۱۵ Hya ۱۵ ۷۵۷۳۷ ۴۳۴۹۶ ۰۸h ۵۱m ۳۴٫۴۴s ‏ ۳۸٫۰″ ۱۰′ ‎−۰۷° ۵٫۵۵ −۰٫۳۳ ۴۸۸ A۴m
۳۳ Hya A ۳۳ ۸۲۸۷۰ ۴۶۹۸۲ ۰۹h ۳۴m ۳۲٫۶۴s ‏ ۵۳٫۳″ ۵۴′ ‎−۰۵° ۵٫۵۶ −۱٫۰۴ ۶۸۱ K۱III
۱۰۸۳۲۳ ۶۰۷۳۵ ۱۲h ۲۶m ۵۱٫۶۹s ‏ ۴۸٫۲″ ۴۹′ ‎−۳۲° ۵٫۵۶ −۰٫۴۲ ۵۱۱ B۹V
۹۰۹۵۷ ۵۱۳۶۴ ۱۰h ۲۹m ۲۹٫۰۱s ‏ ۴۹٫۹″ ۳۹′ ‎−۲۹° ۵٫۵۸ ۰٫۲۱ ۳۸۷ K۳III
۸۷۸۰۸ ۴۹۵۶۹ ۱۰h ۰۷m ۰۹٫۴۹s ‏ ۲۹٫۷″ ۰۸′ ‎−۱۷° ۵٫۵۹ ۰٫۴۸ ۳۴۳ K۴III
۹۱۱۲۰ ۵۱۴۹۱ ۱۰h ۳۰m ۵۹٫۸۶s ‏ ۱۸٫۵″ ۳۵′ ‎−۱۳° ۵٫۵۹ −۰٫۲۸ ۴۸۷ B۸/B۹IV/V
۲ Hya ۲ ۷۱۲۹۷ ۴۱۳۷۵ ۰۸h ۲۶m ۲۷٫۲۳s ‏ ۱۴٫۳″ ۵۹′ ‎−۰۳° ۵٫۶۰ ۱٫۹۷ ۱۷۳ A۵III-IV
۱۹ Hya ۱۹ ۷۸۵۵۶ ۴۴۸۸۳ ۰۹h ۰۸m ۴۲٫۱۹s ‏ ۲۲٫۲″ ۳۵′ ‎−۰۸° ۵٫۶۰ −۱٫۶۰ ۸۹۸ B۹٫۵III
۲۸ Hya ۲۸ ۸۱۴۲۰ ۴۶۲۲۱ ۰۹h ۲۵m ۲۴٫۰۴s ‏ ۰۲٫۶″ ۰۷′ ‎−۰۵° ۵٫۶۰ −۰٫۹۸ ۶۷۵ K۵III
۱ Hya ۱ ۷۰۹۵۸ ۴۱۲۱۱ ۰۸h ۲۴m ۳۵٫۱۴s ‏ ۰۴٫۲″ ۴۵′ ‎−۰۳° ۵٫۶۱ ۳٫۴۴ ۸۹ F۳V
۵۵ Hya ۵۵ ۱۳۰۱۵۸ ۷۲۳۲۳ ۱۴h ۴۷m ۲۲٫۵۶s ‏ ۲۷٫۲″ ۳۷′ ‎−۲۵° ۵٫۶۱ −۰٫۷۶ ۶۱۳ B۹IV/V
۷۷۳۵۳ ۴۴۳۵۶ ۰۹h ۰۱m ۵۸٫۰۲s ‏ ۵۸٫۲″ ۲۸′ ‎−۰۰° ۵٫۶۴ −۰٫۷۳ ۶۱۳ K۰III
۱۷ Crt ۱۷ ۱۰۰۲۸۷ ۱۱h ۳۲m ۱۶٫۳۰s ‏ ۴۰٫۰″ ۱۵′ ‎−۲۹° ۵٫۶۴
۱۱۱۲۹۵ ۶۲۵۰۰ ۱۲h ۴۸m ۲۶٫۳۶s ‏ ۵۰٫۰″ ۳۵′ ‎−۲۷° ۵٫۶۵ ۰٫۸۰ ۳۰۴ G۸III
۵۹ Hya ۵۹ ۱۳۲۲۱۹ ۷۳۲۸۴ ۱۴h ۵۸m ۳۹٫۲۹s ‏ ۲۶٫۳″ ۳۹′ ‎−۲۷° ۵٫۶۵ ۰٫۵۰ ۳۵۰ A۶IV
۸۲۰۷۷ ۴۶۵۱۱ ۰۹h ۲۹m ۱۲٫۶۵s ‏ ۵۶٫۹″ ۴۴′ ‎−۲۰° ۵٫۶۶ −۱٫۵۸ ۹۱۳ K۴/K۵III
χ۲ Hya χ۲ ۹۶۳۱۴ ۵۴۲۵۵ ۱۱h ۰۵m ۵۷٫۵۵s ‏ ۱۶٫۱″ ۱۷′ ‎−۲۷° ۵٫۶۹ −۱٫۲۶ ۷۹۹ B۸V
۱۱۷۷۱۶ ۶۶۰۶۵ ۱۳h ۳۲m ۳۵٫۹۶s ‏ ۳۳٫۸″ ۴۱′ ‎−۲۸° ۵٫۶۹ ۱٫۶۱ ۲۱۴ A۰/A۱V
۷۴۷۹۴ ۴۳۰۲۶ ۰۸h ۴۶m ۰۲٫۴۵s ‏ ۵۵٫۶″ ۰۲′ ‎−۰۲° ۵٫۷۰ ۱٫۰۴ ۲۷۸ K۰III:
۸۷۴۲۷ ۴۹۳۳۹ ۱۰h ۰۴m ۲۱٫۰۲s ‏ ۰۸٫۱″ ۱۷′ ‎−۲۴° ۵٫۷۰ ۱٫۲۳ ۲۵۵ F۰V
۹۵۲۲۱ ۵۳۶۹۹ ۱۰h ۵۹m ۱۳٫۷۴s ‏ ۱۴٫۸″ ۴۴′ ‎−۳۳° ۵٫۷۰ ۲٫۲۷ ۱۵۹ F۲V
۹۱۸۸۹ ۵۱۹۳۳ ۱۰h ۳۶m ۳۲٫۲۲s ‏ ۴۲٫۶″ ۱۳′ ‎−۱۲° ۵٫۷۱ ۳٫۷۶ ۸۰ F۷V
۱۰۰۸۹۳ ۵۶۶۲۰ ۱۱h ۳۶m ۳۴٫۹۲s ‏ ۱۱٫۹″ ۳۴′ ‎−۳۳° ۵٫۷۱ ۰٫۵۴ ۳۵۲ K۰III
۳ Hya ۳ ۷۲۹۶۸ ۴۲۱۴۶ ۰۸h ۳۵m ۲۸٫۲۱s ‏ ۵۶٫۴″ ۵۸′ ‎−۰۷° ۵٫۷۲ ۱٫۱۴ ۲۶۸ A۱spe...
۷۹۱۸۱ ۴۵۱۵۸ ۰۹h ۱۱m ۵۸٫۷۷s ‏ ۵۱٫۹″ ۴۴′ ‎−۱۹° ۵٫۷۲ ۰٫۹۰ ۳۰۰ G۸III
۷۸۷۰۲ ۴۴۹۲۳ ۰۹h ۰۹m ۰۴٫۲۵s ‏ ۴۳٫۰″ ۱۹′ ‎−۱۸° ۵٫۷۳ ۱٫۲۲ ۲۶۰ A۰/A۱V
۱۱۸۳۴۹ ۶۶۴۰۰ ۱۳h ۳۶m ۴۸٫۵۱s ‏ ۴۲٫۸″ ۲۹′ ‎−۲۶° ۵٫۷۳ ۰٫۳۶ ۳۸۶ A۷V+...
۷۱۰۹۵ ۴۱۲۹۹ ۰۸h ۲۵m ۳۵٫۵۵s ‏ ۰۸٫۱″ ۰۶′ ‎+۰۲° ۵٫۷۴ −۰٫۵۹ ۶۰۱ K۵III
۸۲۵۷۳ ۴۶۸۱۳ ۰۹h ۳۲m ۲۰٫۴۳s ‏ ۰۱٫۲″ ۲۴′ ‎−۱۹° ۵٫۷۴ ۰٫۵۸ ۳۵۱ A۴III
۷۶۳۷۶ ۴۳۷۹۸ ۰۸h ۵۵m ۱۲٫۴۲s ‏ ۲۸٫۳″ ۱۴′ ‎−۱۸° ۵٫۷۵ ۰٫۱۷ ۴۲۵ K۲/K۳III
۷۸۶۶۸ ۴۴۹۳۶ ۰۹h ۰۹m ۱۱٫۵۰s ‏ ۲۷٫۷″ ۲۱′ ‎−۱۲° ۵٫۷۶ ۰٫۰۱ ۴۶۰ G۶III
۵۷ Hya ۵۷ ۱۳۰۲۷۴ ۷۲۳۷۸ ۱۴h ۴۷m ۵۷٫۵۶s ‏ ۴۶٫۱″ ۳۸′ ‎−۲۶° ۵٫۷۶ ۰٫۱۴ ۴۳۴ B۹٫۵V
۴۸ Hya ۴۸ ۱۲۲۰۶۶ ۶۸۳۹۰ ۱۴h ۰۰m ۰۰٫۲۵s ‏ ۳۶٫۶″ ۰۰′ ‎−۲۵° ۵٫۷۷ ۱٫۹۸ ۱۸۷ F۶V
۸۰۴۷۹ ۴۵۷۴۳ ۰۹h ۱۹m ۳۳٫۱۱s ‏ ۰۴٫۳″ ۵۰′ ‎−۱۵° ۵٫۷۹ ۰٫۳۴ ۴۰۰ K۱/K۲III
۹۷۰۲۳ ۵۴۵۶۱ ۱۱h ۰۹m ۵۳٫۳۸s ‏ ۰۲٫۸″ ۲۲′ ‎−۳۲° ۵٫۷۹ ۰٫۶۹ ۳۴۲ A۱V
۷۲۶۶۰ ۴۲۰۲۸ ۰۸h ۳۴m ۰۱٫۶۴s ‏ ۰۵٫۸″ ۰۹′ ‎−۰۲° ۵٫۸۰ ۰٫۸۰ ۳۲۶ A۱V
۷۶۹۳۲ ۴۴۰۷۵ ۰۸h ۵۸m ۴۳٫۷۸s ‏ ۵۹٫۷″ ۰۷′ ‎−۱۶° ۵٫۸۰ ۴٫۱۶ ۷۰ F۷/F۸IV/V
۱۱۸۶۴۶ ۶۶۵۶۳ ۱۳h ۳۸m ۴۲٫۱۳s ‏ ۳۸٫۴″ ۳۳′ ‎−۲۹° ۵٫۸۱ ۲٫۳۶ ۱۶۰ F۳V
۱۱۹۷۵۲ ۶۷۱۴۳ ۱۳h ۴۵m ۳۶٫۹۴s ‏ ۵۷٫۵″ ۰۶′ ‎−۲۶° ۵٫۸۱ ۱٫۰۸ ۲۸۷ A۰V
۸۰۰۵۰ ۴۵۵۵۹ ۰۹h ۱۷m ۰۷٫۷۳s ‏ ۲۶٫۶″ ۳۴′ ‎−۱۴° ۵٫۸۳ ۰٫۴۴ ۳۸۹ K۰III
۶۰ Hya ۶۰ ۱۳۲۸۵۱ ۷۳۵۶۶ ۱۵h ۰۲m ۰۶٫۳۸s ‏ ۳۷٫۹″ ۰۳′ ‎−۲۸° ۵٫۸۳ ۰٫۸۴ ۳۲۵ A۴IV
۱۰۳۰۲۶ ۵۷۸۴۱ ۱۱h ۵۱m ۴۱٫۶۲s ‏ ۰۲٫۷″ ۵۰′ ‎−۳۰° ۵٫۸۵ ۳٫۳۶ ۱۰۲ F۸V
۸۲۲۳۲ ۴۶۶۱۸ ۰۹h ۳۰m ۲۲٫۵۴s ‏ ۳۷٫۹″ ۳۴′ ‎−۱۵° ۵٫۸۶ ۱٫۴۵ ۲۴۹ K۲III
۱۰۹۹۶۰ ۶۱۷۲۰ ۱۲h ۳۹m ۰۳٫۴۸s ‏ ۲۰٫۵″ ۲۵′ ‎−۳۰° ۵٫۸۶ −۰٫۲۶ ۵۴۷ K۲/K۳III
۹۳۶۵۷ ۵۲۸۴۱ ۱۰h ۴۸m ۱۴٫۱۳s ‏ ۱۶٫۳″ ۴۱′ ‎−۳۱° ۵٫۸۷ ۰٫۲۹ ۴۲۶ A۱V
۱۲۵۲۷۶ ۶۹۹۶۵ ۱۴h ۱۹m ۰۱٫۱۳s ‏ ۵۸٫۷″ ۴۸′ ‎−۲۵° ۵٫۸۷ ۴٫۶۲ ۵۸ F۷Vw
۷۲۵۶۱ ۴۲۰۰۸ ۰۸h ۳۳m ۴۳٫۴۹s ‏ ۲۵٫۳″ ۴۵′ ‎+۰۴° ۵٫۸۹ −۵٫۲۲ ۵۴۳۳ G۵III
۷۰۶۵۲ ۴۱۰۸۰ ۰۸h ۲۲m ۵۴٫۱۰s ‏ ۳۵٫۳″ ۳۲′ ‎−۰۷° ۵٫۹۲ −۱٫۱۱ ۸۳۲ M۱III
۸۲۷۴۷ ۴۶۸۹۷ ۰۹h ۳۳m ۲۶٫۱۰s ‏ ۵۰٫۵″ ۵۱′ ‎−۲۲° ۵٫۹۲ ۱٫۱۲ ۲۹۷ B۹٫۵V
۱۰۳۵۹۶ ۵۸۱۵۸ ۱۱h ۵۵m ۴۰٫۱۳s ‏ ۳۷٫۳″ ۲۸′ ‎−۲۸° ۵٫۹۳ ۰٫۱۱ ۴۷۷ K۴III
۷۶۵۷۹ ۴۳۸۹۹ ۰۸h ۵۶m ۳۴٫۱۳s ‏ ۳۱٫۳″ ۴۲′ ‎−۱۶° ۵٫۹۵ −۰٫۸۲ ۷۳۸ K۳III
۸۲۶۶۰ ۴۶۸۵۹ ۰۹h ۳۲m ۵۵٫۷۸s ‏ ۰۰٫۵″ ۳۱′ ‎−۱۳° ۵٫۹۵ −۱٫۰۶ ۸۲۳ K۴III
HR ۴۴۵۸ ۱۰۰۶۲۳ ۵۶۴۵۲ ۱۱h ۳۴m ۲۹٫۹۵s ‏ ۰۰٫۰″ ۵۰′ ‎−۳۲° ۵٫۹۶ ۶٫۰۶ ۳۱ K۰V
۷۱۷۶۶ ۴۱۵۹۷ ۰۸h ۲۸m ۵۱٫۰۱s ‏ ۵۴٫۹″ ۴۴′ ‎−۰۹° ۶٫۰۱ −۱٫۳۹ ۹۸۵ F۲III
۷۶۱۵۱ ۴۳۷۲۶ ۰۸h ۵۴m ۱۸٫۱۹s ‏ ۰۴٫۳″ ۲۶′ ‎−۰۵° ۶٫۰۱ ۴٫۸۵ ۵۶ G۳V
۸۱۵۶۷ ۴۶۲۸۸ ۰۹h ۲۶m ۲۲٫۳۱s ‏ ۵۰٫۶″ ۲۷′ ‎−۰۱° ۶٫۰۱ −۱٫۱۴ ۸۷۶ K۳III
۸۹۴۵۵ ۵۰۵۳۶ ۱۰h ۱۹m ۱۶٫۸۸s ‏ ۴۱٫۲″ ۳۱′ ‎−۱۲° ۶٫۰۱ ۱٫۸۹ ۲۱۷ A۸III
φ۲ Hya φ۲ ۹۱۸۸۰ ۵۱۹۰۵ ۱۰h ۳۶m ۱۶٫۶۸s ‏ ۳۹٫۶″ ۲۰′ ‎−۱۶° ۶٫۰۱ −۱٫۳۵ ۹۶۷ M۱III
۷۰۹۳۷ ۴۱۲۱۴ ۰۸h ۲۴m ۳۶٫۴۲s ‏ ۰۰٫۷″ ۴۳′ ‎−۰۴° ۶٫۰۳ ۱٫۹۸ ۲۱۱ F۲V
۷۰۰۱۳ ۴۰۸۱۸ ۰۸h ۱۹m ۴۹٫۸۵s ‏ ۵۳٫۱″ ۵۶′ ‎+۰۳° ۶٫۰۴ −۰٫۲۱ ۵۷۹ G۸III
۹۱۲۸۰ ۵۱۵۵۱ ۱۰h ۳۱m ۴۸٫۷۳s ‏ ۱۳٫۵″ ۱۴′ ‎−۲۸° ۶٫۰۴ ۲٫۹۰ ۱۳۸ F۶/F۷V
۹۲۲۴۵ ۵۲۱۱۳ ۱۰h ۳۸m ۵۰٫۴۴s ‏ ۳۷٫۱″ ۲۶′ ‎−۱۲° ۶٫۰۴ ۰٫۸۳ ۳۵۹ A۰Vn
۱۲۱۱۵۶ ۶۷۸۹۰ ۱۳h ۵۴m ۱۶٫۷۵s ‏ ۰۹٫۹″ ۳۴′ ‎−۲۸° ۶٫۰۵ ۲٫۰۴ ۲۰۶ K۲III
۹۵۴۵۶ ۵۳۸۱۸ ۱۱h ۰۰m ۴۰٫۸۴s ‏ ۲۲٫۶″ ۵۰′ ‎−۳۱° ۶٫۰۶ ۳٫۵۹ ۱۰۲ F۸V
۱۷ Hya ۱۷ ۷۶۳۶۹ ۴۳۸۲۲ ۰۸h ۵۵m ۲۹٫۶۰s ‏ ۱۵٫۹″ ۵۸′ ‎−۰۷° ۶٫۰۷ ۱٫۱۲ ۳۱۸
۷۷۲۵۰ ۴۴۳۱۵ ۰۹h ۰۱m ۳۱٫۴۰s ‏ ۲۷٫۶″ ۳۸′ ‎+۰۵° ۶٫۰۸ −۰٫۸۴ ۷۸۹ F۳IV+...
۸۵۵۱۹ ۴۸۳۹۶ ۰۹h ۵۱m ۵۹٫۵۳s ‏ ۰۴٫۶″ ۳۲′ ‎−۱۶° ۶٫۰۸ ۰٫۶۶ ۳۹۵ K۰III
۷۵۱۴۰ ۴۳۲۰۴ ۰۸h ۴۸m ۰۴٫۸۷s ‏ ۳۱٫۵″ ۳۳′ ‎−۰۶° ۶٫۰۹ −۰٫۴۶ ۶۶۷
۱۰۸۱۱۰ ۶۰۶۰۳ ۱۲h ۲۵m ۱۸٫۴۱s ‏ ۵۶٫۴″ ۴۴′ ‎−۲۷° ۶٫۰۹ −۰٫۳۸ ۶۴۳ K۳III
۲۱ Hya ۲۱ ۷۹۱۹۳ ۴۵۱۸۴ ۰۹h ۱۲m ۲۶٫۰۵s ‏ ۳۵٫۶″ ۰۶′ ‎−۰۷° ۶٫۱۰ ۱٫۵۱ ۲۶۹ A۳m
۹۱۷۰۶ ۵۱۷۹۵ ۱۰h ۳۴m ۵۷٫۷۶s ‏ ۳۴٫۸″ ۱۰′ ‎−۲۳° ۶٫۱۰ ۲٫۰۹ ۲۰۷ F۶V
۱۲۴۵۷۶ ۶۹۶۲۳ ۱۴h ۱۵m ۰۱٫۲۸s ‏ ۵۴٫۷″ ۱۶′ ‎−۲۹° ۶٫۱۰ −۰٫۵۴ ۶۹۵ A۱V
۸۲۵۴۳ ۴۶۸۴۰ ۰۹h ۳۲m ۴۱٫۴۱s ‏ ۵۱٫۳″ ۵۱′ ‎+۰۱° ۶٫۱۱ ۰٫۵۸ ۴۱۶ F۷IV-V
۸۶۶۱۲ ۴۸۹۴۳ ۰۹h ۵۹m ۰۶٫۳۲s ‏ ۰۲٫۸″ ۵۷′ ‎−۲۳° ۶٫۱۱ −۰٫۳۱ ۶۲۸ B۵V
۷۰۱۴۸ ۴۰۸۵۹ ۰۸h ۲۰m ۱۷٫۰۱s ‏ ۴۷٫۴″ ۱۹′ ‎−۰۵° ۶٫۱۲ ۰٫۱۲ ۵۱۶ K۲III
۷۵۹۱۶ ۴۳۵۸۰ ۰۸h ۵۲m ۳۰٫۷۴s ‏ ۵۸٫۶″ ۱۳′ ‎−۱۳° ۶٫۱۲ ۱٫۰۴ ۳۳۸ K۱III
۸۲۴۷۷ ۴۶۷۶۸ ۰۹h ۳۱m ۵۵٫۷۷s ‏ ۱۳٫۴″ ۲۲′ ‎−۱۰° ۶٫۱۲ ۰٫۹۲ ۳۵۸
۸۲۶۳۸ ۴۶۸۶۹ ۰۹h ۳۳m ۰۲٫۰۰s ‏ ۱۹٫۰″ ۳۰′ ‎−۰۸° ۶٫۱۲ ۰٫۷۲ ۳۹۳
۸۹۹۱۱ ۵۰۷۹۰ ۱۰h ۲۲m ۱۲٫۹۶s ‏ ۵۹٫۷″ ۵۱′ ‎−۱۹° ۶٫۱۲ −۰٫۵۵ ۷۰۴ A۰V
۱۰ Hya ۱۰ ۷۴۵۹۱ ۴۲۹۳۱ ۰۸h ۴۵m ۰۱٫۲۸s ‏ ۵۰٫۱″ ۴۰′ ‎+۰۵° ۶٫۱۳ ۲٫۱۲ ۲۰۷ A۶V
۷۶۴۹۴ ۴۳۹۰۲ ۰۸h ۵۶m ۳۷٫۰۴s ‏ ۱۱٫۷″ ۱۴′ ‎+۰۴° ۶٫۱۳ −۱٫۳۴ ۱۰۱۶ G۸II-III
۸۲۴۲۸ ۴۶۷۴۴ ۰۹h ۳۱m ۳۸٫۹۷s ‏ ۰۷٫۱″ ۳۳′ ‎−۱۰° ۶٫۱۳ ۲٫۴۶ ۱۷۷ F۰Vn
۷۰۵۷۴ ۴۱۰۳۶ ۰۸h ۲۲m ۳۰٫۲۰s ‏ ۴۵٫۰″ ۱۰′ ‎−۰۶° ۶٫۱۴ ۲٫۰۷ ۲۱۲ A۸IV
۷۹۱۰۸ ۴۵۱۶۷ ۰۹h ۱۲m ۱۲٫۹۱s ‏ ۰۱٫۲″ ۵۲′ ‎+۰۳° ۶٫۱۴ ۰٫۸۳ ۳۷۶ A۰V
۸۲۰۴۳ ۴۶۵۲۹ ۰۹h ۲۹m ۲۴٫۴۷s ‏ ۱۸٫۶″ ۱۲′ ‎−۰۲° ۶٫۱۴ ۰٫۳۲ ۴۷۵ F۰III
۱۱۱۷۸۶ ۶۲۷۸۸ ۱۲h ۵۱m ۵۷٫۹۷s ‏ ۱۸٫۱″ ۴۴′ ‎−۲۶° ۶٫۱۴ ۲٫۲۴ ۱۹۶ A۰III
۱۲۱۶۹۹ ۶۸۱۷۷ ۱۳h ۵۷m ۲۷٫۷۵s ‏ ۲۱٫۵″ ۰۱′ ‎−۲۳° ۶٫۱۴ −۰٫۱۷ ۵۹۶ K۲/K۳III
۱۰۰۳۰۷ ۵۶۲۹۳ ۱۱h ۳۲m ۲۳٫۳۴s ‏ ۴۸٫۷″ ۴۴′ ‎−۲۶° ۶٫۱۵ −۰٫۵۹ ۷۲۸ M۲III
۷۸۱۹۶ ۴۴۷۳۸ ۰۹h ۰۶m ۵۹٫۹۵s ‏ ۴۵٫۸″ ۲۷′ ‎+۰۱° ۶٫۱۶ −۱٫۲۵ ۹۹۱ M۱III
۱۰۵۶۸۶ ۵۹۳۰۷ ۱۲h ۱۰m ۰۲٫۵۸s ‏ ۱۷٫۰″ ۴۲′ ‎−۳۴° ۶٫۱۶ ۱٫۱۴ ۳۲۹ A۰V
۱۰۳۲۶۶ ۵۷۹۷۱ ۱۱h ۵۳m ۲۶٫۸۷s ‏ ۵۹٫۷″ ۰۳′ ‎−۳۵° ۶٫۱۷ ۱٫۷۸ ۲۴۶ A۲V
۷۰۱۱۰ ۴۰۸۵۸ ۰۸h ۲۰m ۱۲٫۹۸s ‏ ۳۲٫۸″ ۵۴′ ‎−۰۰° ۶٫۱۸ ۳٫۱۳ ۱۳۳ F۹V
۷۳۲۸۱ ۴۲۲۹۹ ۰۸h ۳۷m ۲۷٫۱۷s ‏ ۰۲٫۴″ ۵۶′ ‎−۰۴° ۶٫۱۸ ۰٫۷۹ ۳۹۱
۷۷۰۸۴ ۴۴۱۶۲ ۰۸h ۵۹m ۳۹٫۹۴s ‏ ۲۸٫۱″ ۱۲′ ‎−۱۹° ۶٫۱۹ ۳٫۲۰ ۱۲۹ F۵IV/V
۱۲۰۴۵۵ ۶۷۵۲۳ ۱۳h ۵۰m ۰۶٫۵۴s ‏ ۵۲٫۵″ ۰۴′ ‎−۲۹° ۶٫۱۹ ۰٫۹۷ ۳۶۱ A۰V
۱۰۳۷۸۹ ۵۸۲۷۲ ۱۱h ۵۷m ۰۳٫۷۸s ‏ ۵۵٫۶″ ۱۸′ ‎−۳۳° ۶٫۲۰ ۰٫۸۸ ۳۷۸ B۹٫۵V
۹۵۶۹۸ ۵۳۹۶۳ ۱۱h ۰۲m ۲۴٫۴۱s ‏ ۵۲٫۳″ ۴۹′ ‎−۲۶° ۶٫۲۱ ۲٫۵۹ ۱۷۳ A۹III/IV
۱۱۹۶۲۳ ۶۷۰۷۱ ۱۳h ۴۴m ۴۵٫۷۰s ‏ ۰۳٫۲″ ۳۰′ ‎−۲۵° ۶٫۲۱ −۰٫۴۷ ۷۰۶ K۳III
۷۴۸۶۰ ۴۳۰۳۵ ۰۸h ۴۶m ۰۶٫۸۹s ‏ ۲۴٫۵″ ۰۰′ ‎−۱۱° ۶٫۲۲ −۴٫۱۳ ۳۸۳۵ K۵III
۸۵۹۰۵ ۴۸۵۸۴ ۰۹h ۵۴m ۳۱٫۸۳s ‏ ۱۴٫۸″ ۲۹′ ‎−۲۲° ۶٫۲۳ ۰٫۵۰ ۴۵۷ A۲/A۳III
۸۸۶۹۹ ۵۰۰۶۶ ۱۰h ۱۳m ۱۹٫۴۸s ‏ ۴۴٫۳″ ۰۱′ ‎−۲۷° ۶٫۲۳ ۰٫۷۴ ۴۰۹ A۹m...
۱۰۵۰۷۸ ۵۹۰۰۸ ۱۲h ۰۵m ۵۶٫۶۹s ‏ ۳۸٫۲″ ۴۱′ ‎−۳۵° ۶٫۲۳ −۰٫۵۱ ۷۲۸ B۷V
۱۲۴۲۸۱ ۶۹۴۵۸ ۱۴h ۱۳m ۱۳٫۲۵s ‏ ۴۴٫۲″ ۳۶′ ‎−۲۶° ۶٫۲۳ −۰٫۴۶ ۷۰۹ K۰III
۸۸۱۸۲ ۴۹۸۰۲ ۱۰h ۰۹m ۵۶٫۴۹s ‏ ۴۲٫۹″ ۰۵′ ‎−۱۲° ۶٫۲۴ ۱٫۷۴ ۲۵۹ A۵m
۹۲۷۷۰ ۵۲۳۹۱ ۱۰h ۴۲m ۳۱٫۳۸s ‏ ۲۸٫۴″ ۵۸′ ‎−۱۳° ۶٫۲۴ −۰٫۵۳ ۷۳۸ K۳/K۴III:
۸۲۰۷۴ ۴۶۵۴۳ ۰۹h ۲۹m ۳۲٫۴۳s ‏ ۴۷٫۴″ ۱۴′ ‎−۰۴° ۶٫۲۵ ۲٫۵۷ ۱۷۷ G۶IV
۸۲۶۷۴ ۴۶۸۹۳ ۰۹h ۳۳m ۱۹٫۹۴s ‏ ۲۴٫۵″ ۱۱′ ‎−۰۷° ۶٫۲۵ ۰٫۷۰ ۴۲۱
۸۸۰۲۵ ۴۹۶۸۹ ۱۰h ۰۸m ۳۵٫۴۵s ‏ ۴۳٫۰″ ۳۶′ ‎−۱۵° ۶٫۲۵ ۰٫۰۱ ۵۷۸ A۰V
۸۲۱۸۰ ۴۶۵۶۹ ۰۹h ۲۹m ۴۹٫۸۸s ‏ ۴۳٫۲″ ۲۰′ ‎−۲۳° ۶٫۲۶ −۲٫۲۶ ۱۶۴۶ K۲/K۳III
۸۱۹۸۰ ۴۶۵۰۴ ۰۹h ۲۹m ۰۲٫۳۴s ‏ ۲۴٫۹″ ۱۵′ ‎−۰۱° ۶٫۲۷ ۱٫۴۷ ۲۹۷ F۰Vn
۸۶۲۶۶ ۴۸۷۶۳ ۰۹h ۵۶m ۴۶٫۸۹s ‏ ۵۹٫۱″ ۳۲′ ‎−۲۶° ۶٫۲۷ ۲٫۰۶ ۲۲۷ A۴V
۱۳۱۹۱۹ ۷۳۱۷۱ ۱۴h ۵۷m ۱۳٫۷۲s ‏ ۲۷٫۴″ ۰۹′ ‎−۲۹° ۶٫۲۸ ۰٫۱۲ ۵۵۷ B۸/B۹V
۹۱۸۸۱ ۵۱۸۸۵ ۱۰h ۳۶m ۰۴٫۵۱s ‏ ۳۱٫۰″ ۴۰′ ‎−۲۶° ۶٫۲۹ ۳٫۰۷ ۱۴۳ F۵V
۸۰۷۱۹ ۴۵۸۵۴ ۰۹h ۲۰m ۵۵٫۴۶s ‏ ۰۳٫۲″ ۳۷′ ‎−۱۵° ۶٫۳۰ ۲٫۸۸ ۱۵۸ F۶V
۸۷۳۴۴ ۴۹۳۲۱ ۱۰h ۰۴m ۰۲٫۸۳s ‏ ۰۵٫۱″ ۰۶′ ‎−۱۸° ۶٫۳۰ ۰٫۴۷ ۴۷۷ B۸V
۶۹۹۹۷ ۴۰۷۶۶ ۰۸h ۱۹m ۱۵٫۱۱s ‏ ۵۷٫۰″ ۰۹′ ‎−۱۰° ۶٫۳۱ ۱٫۱۴ ۳۵۳ F۳IIIp
۳۷ Hya ۳۷ ۸۳۶۵۰ ۴۷۴۲۷ ۰۹h ۳۹m ۴۷٫۴۲s ‏ ۱۳٫۰″ ۳۴′ ‎−۱۰° ۶٫۳۱ −۱٫۳۳ ۱۰۹۸ A۰Vn
۱۱۲۵۱۹ ۶۳۲۴۳ ۱۲h ۵۷m ۳۳٫۱۷s ‏ ۱۲٫۵″ ۴۵′ ‎−۲۲° ۶٫۳۱ ۰٫۸۳ ۴۰۷ K۰III
۷۹۷۵۲ ۴۵۴۲۴ ۰۹h ۱۵m ۲۴٫۹۵s ‏ ۲۹٫۵″ ۰۱′ ‎−۱۵° ۶٫۳۲ ۱٫۱۸ ۳۴۸ A۰V
۱۰۰۹۵۳ ۵۶۶۵۷ ۱۱h ۳۷m ۰۱٫۲۲s ‏ ۱۶٫۸″ ۵۹′ ‎−۳۲° ۶٫۳۲ ۲٫۰۴ ۲۳۴ F۵V
۸۳۱۰۴ ۴۷۰۷۰ ۰۹h ۳۵m ۳۳٫۸۲s ‏ ۵۹٫۹″ ۳۴′ ‎−۱۹° ۶٫۳۳ ۱٫۶۳ ۲۸۳ A۰V
۷۵۸۱۱ ۴۳۵۷۰ ۰۸h ۵۲m ۲۴٫۱۸s ‏ ۲۵٫۲″ ۲۰′ ‎+۰۵° ۶٫۳۴ ۰٫۲۲ ۵۴۷ A۵V
۷۹۰۶۶ ۴۵۱۵۰ ۰۹h ۱۱m ۵۵٫۶۹s ‏ ۰۷٫۲″ ۲۸′ ‎+۰۵° ۶٫۳۴ ۲٫۸۱ ۱۶۶ A۹IVe...
۱۰۶۱۹۸ ۵۹۵۸۸ ۱۲h ۱۳m ۱۲٫۹۷s ‏ ۳۱٫۰″ ۰۷′ ‎−۳۴° ۶٫۳۴ −۰٫۸۹ ۹۱۱ M۴/M۵Ib/II:
۱۰۶۲۵۷ ۵۹۶۲۲ ۱۲h ۱۳m ۳۶٫۸۰s ‏ ۳۴٫۴″ ۴۷′ ‎−۳۳° ۶٫۳۴ ۰٫۸۶ ۴۰۶ A۰V
۷۲۹۰۸ ۴۲۱۴۲ ۰۸h ۳۵m ۲۴٫۹۶s ‏ ۳۶٫۴″ ۴۴′ ‎+۰۲° ۶٫۳۵ ۰٫۲۱ ۵۵۱ G۹III
۹۷۳۹۳ ۵۴۷۲۵ ۱۱h ۱۲m ۱۴٫۷۸s ‏ ۰۱٫۸″ ۲۶′ ‎−۳۲° ۶٫۳۵ −۰٫۲۳ ۶۷۶ M۲/M۳III
۱۲۴۱۶۲ ۶۹۳۹۸ ۱۴h ۱۲m ۲۴٫۵۵s ‏ ۴۸٫۰″ ۲۱′ ‎−۲۴° ۶٫۳۵ ۰٫۴۹ ۴۸۴ K۲III
۱۲۵۲۷۹ ۶۹۹۷۷ ۱۴h ۱۹m ۰۷٫۱۷s ‏ ۲۸٫۲″ ۰۸′ ‎−۲۷° ۶٫۳۵ −۰٫۶۹ ۸۳۴ K۵III
۸۸۸۰۶ ۵۰۱۴۲ ۱۰h ۱۴m ۰۸٫۹۸s ‏ ۵۰٫۳″ ۴۸′ ‎−۲۳° ۶٫۳۶ −۱٫۷۰ ۱۳۳۶ M۱III
۷۴۳۹۳ ۴۲۸۵۴ ۰۸h ۴۳m ۵۹٫۷۹s ‏ ۰۴٫۵″ ۲۰′ ‎+۰۴° ۶٫۳۷ −۰٫۴۰ ۷۳۸ B۹٫۵III-IV
۸۳۷۳۱ ۴۷۴۵۴ ۰۹h ۴۰m ۲۰٫۰۷s ‏ ۰۹٫۱″ ۴۶′ ‎−۱۰° ۶٫۳۷ −۰٫۶۸ ۸۳۸ A۲V
۷۲۴۶۲ ۴۱۸۹۳ ۰۸h ۳۲m ۳۳٫۳۹s ‏ ۴۸٫۷″ ۰۱′ ‎−۱۵° ۶٫۳۸ ۲٫۱۳ ۲۳۱ A۷IV/V
۱۰۷۸۶۹ ۶۰۴۶۸ ۱۲h ۲۳m ۴۷٫۸۲s ‏ ۰۷٫۴″ ۲۰′ ‎−۳۰° ۶٫۳۹ −۰٫۵۷ ۸۰۳ K۵III
۳۴ Hya ۳۴ ۸۳۳۷۳ ۴۷۲۴۹ ۰۹h ۳۷m ۵۱٫۵۴s ‏ ۲۸٫۱″ ۲۵′ ‎−۰۹° ۶٫۴۰ ۱٫۱۰ ۳۷۵ A۱V
R Hya ۱۱۷۲۸۷ ۶۵۸۳۵ ۱۳h ۲۹m ۴۲٫۸۲s ‏ ۵۲٫۹″ ۱۶′ ‎−۲۳° ۶٫۴۰ −۲٫۵۵ ۲۰۱۲ M۶/M۷e Mira variable
۷۴۶۸۸ ۴۲۹۵۱ ۰۸h ۴۵m ۲۰٫۷۷s ‏ ۰۳٫۷″ ۳۶′ ‎−۰۲° ۶٫۴۱ ۱٫۷۱ ۲۸۳ F۲+...
۷۱۶۶۳ ۴۱۵۶۴ ۰۸h ۲۸m ۲۹٫۱۶s ‏ ۰۱٫۶″ ۳۱′ ‎−۰۲° ۶٫۴۲ ۱٫۷۷ ۲۷۸ A۵m
۷۵۲۱۷ ۴۳۲۴۶ ۰۸h ۴۸m ۳۷٫۴۸s ‏ ۴۱٫۴″ ۰۲′ ‎−۰۱° ۶٫۴۲ ۰٫۶۸ ۴۵۸
۱۰۴۰۳۹ ۵۸۴۳۶ ۱۱h ۵۸m ۵۴٫۳۹s ‏ ۳۱٫۷″ ۵۴′ ‎−۲۵° ۶٫۴۲ −۰٫۷۶ ۸۹۱ A۱IV/V
۱۲۱۷۵۸ ۶۸۲۲۴ ۱۳h ۵۷m ۵۸٫۸۶s ‏ ۵۳٫۱″ ۵۹′ ‎−۲۵° ۶٫۴۲ ۰٫۱۷ ۵۷۹ K۱III
۷۱۶۶۵ ۴۱۵۴۷ ۰۸h ۲۸m ۱۹٫۷۸s ‏ ۵۸٫۳″ ۴۸′ ‎−۰۸° ۶٫۴۳ −۰٫۶۵ ۸۴۹
۷۶۰۲۷ ۴۳۶۲۳ ۰۸h ۵۳m ۰۵٫۳۵s ‏ ۰۸٫۵″ ۵۷′ ‎−۱۶° ۶٫۴۳ ۰٫۸۹ ۴۱۷ K۱III
۹۷۳۴۴ ۵۴۷۰۳ ۱۱h ۱۱m ۵۷٫۸۶s ‏ ۲۲٫۱″ ۴۸′ ‎−۲۶° ۶٫۴۳ ۰٫۸۴ ۴۲۷ K۰III
۱۱۱۲۲۶ ۶۲۴۴۸ ۱۲h ۴۷m ۵۳٫۶۷s ‏ ۰۶٫۳″ ۵۱′ ‎−۲۴° ۶٫۴۳ −۰٫۶۶ ۸۵۳ B۸V
۱۲۰۶۹۰ ۶۷۶۲۰ ۱۳h ۵۱m ۲۰٫۷۰s ‏ ۲۳٫۲″ ۲۳′ ‎−۲۴° ۶٫۴۳ ۴٫۹۳ ۶۵ G۵V
۹۵۸۵۷ ۵۴۰۳۰ ۱۱h ۰۳m ۱۶٫۰۹s ‏ ۳۸٫۸″ ۵۷′ ‎−۳۱° ۶٫۴۴ −۰٫۳۸ ۷۵۳ M۲/M۳III
۹۸۲۲۱ ۵۵۱۶۴ ۱۱h ۱۷m ۳۸٫۸۸s ‏ ۱۴٫۳″ ۴۴′ ‎−۳۴° ۶٫۴۴ ۳٫۰۹ ۱۵۲ F۳V
۹۹۷۱۲ ۵۵۹۵۳ ۱۱h ۲۷m ۵۸٫۶۷s ‏ ۴۳٫۹″ ۱۹′ ‎−۳۵° ۶٫۴۴ −۱٫۵۰ ۱۲۶۴ K۴/K۵III
۱۰۱۵۶۳ ۵۷۰۰۱ ۱۱h ۴۱m ۰۸٫۶۰s ‏ ۴۸٫۶″ ۱۱′ ‎−۲۹° ۶٫۴۴ ۳٫۳۵ ۱۳۵ G۲III/IV
۷۴۶۸۵ ۴۲۹۸۱ ۰۸h ۴۵m ۳۴٫۸۴s ‏ ۵۲٫۴″ ۳۹′ ‎+۰۴° ۶٫۴۵ ۰٫۹۳ ۴۱۴
۷۹۹۹۴ ۴۵۵۴۳ ۰۹h ۱۶m ۵۷٫۰۵s ‏ ۱۰٫۶″ ۰۶′ ‎−۱۱° ۶٫۴۵ ۱٫۱۹ ۳۶۸
۸۳۳۵۲ ۴۷۲۴۲ ۰۹h ۳۷m ۴۵٫۹۴s ‏ ۱۴٫۲″ ۱۰′ ‎−۰۳° ۶٫۴۵ ۰٫۷۴ ۴۵۲
۸۸۵۹۵ ۵۰۰۱۳ ۱۰h ۱۲m ۳۸٫۱۰s ‏ ۱۰٫۱″ ۰۹′ ‎−۱۹° ۶٫۴۵ ۳٫۳۳ ۱۳۷ F۷V
۹۴۶۱۹ ۵۳۳۸۷ ۱۰h ۵۵m ۱۱٫۵۸s ‏ ۵۳٫۹″ ۳۹′ ‎−۲۰° ۶٫۴۵ ۰٫۰۰ ۶۳۷ K۱III
۱۱۷۷۱۸ ۶۶۰۶۰ ۱۳h ۳۲m ۳۴٫۵۲s ‏ ۵۵٫۰″ ۳۳′ ‎−۲۹° ۶٫۴۵ ۳٫۰۸ ۱۵۴ F۵IV
۷۴۱۹۰ ۴۲۷۰۱ ۰۸h ۴۲m ۰۹٫۸۳s ‏ ۵۷٫۵″ ۵۷′ ‎−۱۱° ۶٫۴۶ ۱٫۱۳ ۳۷۹ A۵m
۷۹۴۸۱ ۴۵۳۰۵ ۰۹h ۱۴m ۰۳٫۰۹s ‏ ۴۱٫۳″ ۴۱′ ‎−۱۴° ۶٫۴۶ ۰٫۲۶ ۵۶۷ G۶/G۸III/IV
۱۰۹۰۷۴ ۶۱۱۷۲ ۱۲h ۳۲m ۰۴٫۴۰s ‏ ۰۱٫۴″ ۳۲′ ‎−۳۲° ۶٫۴۶ ۰٫۲۵ ۵۶۸ A۳V
۷۶۴۷۸ ۴۳۸۵۰ ۰۸h ۵۵m ۵۴٫۴۹s ‏ ۲۲٫۰″ ۲۶′ ‎−۱۵° ۶٫۴۷ −۰٫۵۱ ۸۱۳ K۲III
۸۹۸۱۶ ۵۰۷۲۸ ۱۰h ۲۱m ۲۸٫۷۰s ‏ ۳۹٫۲″ ۴۲′ ‎−۲۳° ۶٫۴۷ ۱٫۱۸ ۳۷۳ A۴IV/V
۹۶۷۲۳ ۵۴۴۳۰ ۱۱h ۰۸m ۱۵٫۷۷s ‏ ۲۰٫۸″ ۵۸′ ‎−۲۹° ۶٫۴۷ ۰٫۷۴ ۴۵۷ A۱V
۶۸۶۶۷ ۴۰۲۶۳ ۰۸h ۱۳m ۲۱٫۷۹s ‏ ۵۷٫۲″ ۰۹′ ‎−۰۱° ۶٫۴۸ ۰٫۴۷ ۵۱۹
۷۵۰۹۸ ۴۳۱۵۲ ۰۸h ۴۷m ۲۱٫۴۸s ‏ ۱۰٫۳″ ۰۳′ ‎−۱۷° ۶٫۴۸ −۰٫۳۶ ۷۶۲ A۲V
۷۸۶۱۴ ۴۴۸۸۸ ۰۹h ۰۸m ۴۴٫۵۲s ‏ ۳۷٫۸″ ۱۶′ ‎−۱۶° ۶٫۴۸ ۱٫۰۷ ۳۹۴ K۰IIICN...
۱۰۲۴۳۸ ۵۷۵۰۷ ۱۱h ۴۷m ۱۵٫۹۹s ‏ ۰۹٫۴″ ۱۷′ ‎−۳۰° ۶٫۴۸ ۵٫۲۳ ۵۸ G۵V
۱۰۲۸۸۸ ۵۷۷۴۹ ۱۱h ۵۰m ۳۷٫۲۴s ‏ ۴۰٫۶″ ۱۶′ ‎−۲۷° ۶٫۴۸ ۰٫۵۷ ۴۹۵ G۸III
۱۱۷۵۵۸ ۶۵۹۶۹ ۱۳h ۳۱m ۳۳٫۲۲s ‏ ۴۵٫۹″ ۰۶′ ‎−۲۸° ۶٫۴۸ ۱٫۷۸ ۲۸۴ A۱V
۱۲۶۴۰۰ ۷۰۵۳۸ ۱۴h ۲۵m ۴۷٫۷۷s ‏ ۰۷٫۶″ ۵۱′ ‎−۲۶° ۶٫۴۸ ۲٫۰۵ ۲۵۱ K۰III
۹۱۷۹۰ ۵۱۸۵۲ ۱۰h ۳۵m ۳۸٫۸۶s ‏ ۰۸٫۴″ ۳۴′ ‎−۱۸° ۶٫۴۹ ۲٫۲۰ ۲۳۵ A۵IV/V
۱۰۵۱۱۳ ۵۹۰۲۱ ۱۲h ۰۶m ۰۵٫۲۵s ‏ ۳۸٫۷″ ۵۷′ ‎−۳۲° ۶٫۴۹ ۲٫۹۴ ۱۶۷ G۰V
۱۱۴۵۷۶ ۶۴۳۷۵ ۱۳h ۱۱m ۳۹٫۲۴s ‏ ۰۶٫۲″ ۳۳′ ‎−۲۶° ۶٫۴۹ ۱٫۲۳ ۳۶۷ A۵V
۱۱۷۰۳۳ ۶۵۶۸۲ ۱۳h ۲۸m ۰۱٫۸۸s ‏ ۰۸٫۰″ ۲۴′ ‎−۲۶° ۶٫۴۹ −۱٫۱۲ ۱۰۸۷ K۵III
۸۹۷۴۷ ۵۰۶۹۳ ۱۰h ۲۱m ۰۷٫۹۸s ‏ ۰۵٫۶″ ۵۹′ ‎−۱۷° ۶٫۵۰ ۲٫۶۸ ۱۸۹ F۳IV
۱۰۶۵۰۰ ۵۹۷۴۲ ۱۲h ۱۵m ۰۶٫۴۲s ‏ ۱۳٫۹″ ۱۴′ ‎−۲۹° ۶٫۵۰ ۰٫۷۵ ۴۶۱ K۰III
۲۹ Hya ۲۹ ۸۱۷۲۸ ۴۶۳۶۵ ۰۹h ۲۷m ۱۴٫۶۵s ‏ ۲۵٫۳″ ۱۳′ ‎−۰۹° ۶٫۵۳ −۱٫۴۸ ۱۳۰۴ A۲V
HD ۸۲۹۴۳ ۸۲۹۴۳ ۴۷۰۰۷ ۰۹h ۳۴m ۵۰٫۷۴s ‏ ۴۶٫۴″ ۰۷′ ‎−۱۲° ۶٫۵۴ ۴٫۳۵ ۹۰ G۰V has two planets
۱۷ Hya ۱۷ ۷۶۳۷۰ ۴۳۸۲۲ ۰۸h ۵۵m ۲۹٫۶۰s ‏ ۱۶٫۰″ ۵۸′ ‎−۰۷° ۶٫۶۷ ۱٫۷۲ ۳۱۹
۲۵ Hya ۲۵ ۸۰۱۰۵ ۴۵۵۸۸ ۰۹h ۱۷m ۲۹٫۲۲s ‏ ۴۲٫۷″ ۵۷′ ‎−۱۱° ۷٫۰۷ ۱٫۵۰ ۴۲۴
HD ۷۲۶۵۹ ۷۲۶۵۹ ۴۲۰۳۰ ۰۸h ۳۴m ۰۳٫۱۹s ‏ ۰۵٫۶″ ۳۴′ ‎−۰۱° ۷٫۴۸ ۳٫۹۳ ۱۶۸ has a planet
HD ۷۴۱۵۶ ۷۴۱۵۶ ۴۲۷۲۳ ۰۸h ۴۲m ۲۵٫۱۲s ‏ ۴۱٫۲″ ۳۴′ ‎+۰۴° ۷٫۶۲ ۳٫۵۷ ۲۱۱ G۰V has three planets
φ۱ Hya φ۱ ۹۱۳۶۹ ۵۱۶۱۴ ۱۰h ۳۲m ۴۱٫۱۷s ‏ ۳۰٫۷″ ۵۷′ ‎−۱۶° ۷٫۶۲ ۳٫۲۵ ۲۴۴ G۲V
HD ۷۰۵۷۳ ۷۰۵۷۳ ۰۸h ۲۲m ۴۹٫۹۵s ‏ ۳۳٫۶″ ۵۱′ ‎+۰۱° ۸٫۷۰ G۱-۱٫۵V has a planet

References[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Hydra». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۰۸.