فهرست ستاره‌های سیمرغ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی سیمرغ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Phe α 2261 2081 00h 26m 16.87s ‏ 18.4″ 18′ ‎−42° 2.40 0.52 77 K0III... Ankaa, Nair al Zaurak, Cymbae, Lucida Cymbae
β Phe β 6595 5165 01h 06m 05.11s ‏ 06.6″ 43′ ‎−46° 3.32 −0.60 198 G8IIIvar
γ Phe γ 9053 6867 01h 28m 21.94s ‏ 03.8″ 19′ ‎−43° 3.41 −0.87 234 K5II-III
ε Phe ε 496 765 00h 09m 24.54s ‏ 49.2″ 44′ ‎−45° 3.88 0.71 140 K0III
κ Phe κ 2262 2072 00h 26m 12.12s ‏ 47.7″ 40′ ‎−43° 3.93 2.07 77 A7V
δ Phe δ 9362 7083 01h 31m 14.98s ‏ 23.1″ 04′ ‎−49° 3.93 0.66 147 K0III-IV
ζ Phe ζ 6882 5348 01h 08m 23.06s ‏ 45.0″ 14′ ‎−55° 3.94 −0.73 280 B6V + B0V
η Phe η 4150 3405 00h 43m 21.24s ‏ 47.2″ 27′ ‎−57° 4.36 0.02 240 A0IV
ψ Phe ψ 11695 8837 01h 53m 38.82s ‏ 08.8″ 18′ ‎−46° 4.39 −0.58 321 M4III SB
μ Phe μ 3919 3245 00h 41m 19.58s ‏ 06.0″ 05′ ‎−46° 4.59 0.19 247 G8III
ι Phe ι 221760 116389 23h 35m 04.53s ‏ 54.4″ 36′ ‎−42° 4.69 0.07 273 A2V
222095 116602 23h 37m 50.94s ‏ 32.4″ 29′ ‎−45° 4.74 0.80 200 A2V
λ1 Phe λ1 2834 2472 00h 31m 24.86s ‏ 12.8″ 48′ ‎−48° 4.76 1.15 172 A0V
12055 9095 01h 57m 09.99s ‏ 07.1″ 23′ ‎−47° 4.82 0.26 267 G8III
ν Phe ν 7570 5862 01h 15m 10.57s ‏ 55.5″ 31′ ‎−45° 4.97 4.08 49 F8V may have a dust disk
φ Phe φ 11753 8882 01h 54m 22.06s ‏ 48.8″ 29′ ‎−42° 5.12 0.24 309 A3V
π Phe π 224554 118234 23h 58m 55.72s ‏ 45.4″ 44′ ‎−52° 5.13 0.65 257 K1III
χ Phe χ 12524 9459 02h 01m 42.40s ‏ 48.2″ 42′ ‎−44° 5.15 −0.14 372 K5III
σ Phe σ 223145 117315 23h 47m 15.99s ‏ 35.1″ 13′ ‎−50° 5.18 −1.11 592 B3V
υ Phe υ 6767 5300 01h 07m 47.83s ‏ 13.0″ 29′ ‎−41° 5.21 1.29 198 A3V
ρ Phe ρ 4919 3949 00h 50m 41.13s ‏ 12.9″ 59′ ‎−50° 5.24 0.82 250 F2III
6245 4890 01h 02m 49.19s ‏ 50.4″ 23′ ‎−46° 5.39 1.10 235 G8III
2490 2240 00h 28m 26.42s ‏ 53.6″ 54′ ‎−39° 5.42 −0.10 415 M0III
8651 6592 01h 24m 40.77s ‏ 32.9″ 29′ ‎−41° 5.42 1.03 247 K0III
120 Phe 120 10934 8240 01h 46m 05.93s ‏ 58.4″ 48′ ‎−50° 5.49 −1.10 679 M3III
λ2 Phe λ2 3302 2802 00h 35m 41.13s ‏ 02.4″ 00′ ‎−48° 5.51 2.72 118 F6V
224865 107 00h 01m 20.11s ‏ 14.6″ 20′ ‎−50° 5.53 −0.64 558 M2III
3158 2711 00h 34m 27.62s ‏ 23.5″ 22′ ‎−52° 5.57 3.53 84 F3IV-V
12296 9313 01h 59m 38.85s ‏ 49.0″ 01′ ‎−42° 5.57 1.06 260 K1III
2726 2383 00h 30m 25.97s ‏ 52.9″ 12′ ‎−48° 5.67 2.40 147 F2V
142 522 00h 06m 18.66s ‏ 30.3″ 04′ ‎−49° 5.70 3.66 84 G1IV... یک سیاره دارد(b)
τ Phe τ 224834 88 00h 01m 04.60s ‏ 35.5″ 48′ ‎−48° 5.71 −0.41 546 G8III
ξ Phe ξ 3980 3277 00h 41m 46.30s ‏ 05.2″ 30′ ‎−56° 5.72 1.64 213 Ap
4391 3583 00h 45m 45.43s ‏ 07.8″ 33′ ‎−47° 5.80 4.93 49 G5IV
13336 10035 02h 09m 09.33s ‏ 59.3″ 30′ ‎−43° 5.84 −0.39 574 K1III
13940 10440 02h 14m 31.96s ‏ 00.1″ 10′ ‎−41° 5.91 0.86 334 G9III
4293 3521 00h 44m 57.12s ‏ 34.8″ 40′ ‎−42° 5.94 1.82 217 A7V
11413 8593 01h 50m 54.48s ‏ 22.1″ 12′ ‎−50° 5.94 1.57 244 A1V
3750 3137 00h 39m 51.91s ‏ 46.8″ 47′ ‎−44° 6.00 1.16 303 K1IIICN...
221323 116097 23h 31m 26.92s ‏ 36.7″ 50′ ‎−44° 6.02 0.74 371 K0III
224022 117880 23h 54m 38.34s ‏ 00.5″ 18′ ‎−40° 6.03 3.80 91 F8IV
3303 2789 00h 35m 33.32s ‏ 18.3″ 49′ ‎−54° 6.04 1.59 253 K0IV
θ Phe θ 222287 116737 23h 39m 27.92s ‏ 16.4″ 38′ ‎−46° 6.07 1.42 278 A+...
222803 117075 23h 44m 01.05s ‏ 59.3″ 04′ ‎−45° 6.08 1.76 238 G8IV
ω Phe ω 6192 4829 01h 02m 01.81s ‏ 08.7″ 00′ ‎−57° 6.12 0.86 368 G8III
11332 8552 01h 50m 20.08s ‏ 59.4″ 48′ ‎−47° 6.14 0.25 490 K1IV
4304 3527 00h 44m 59.72s ‏ 53.6″ 42′ ‎−53° 6.15 2.87 148 F7III
9414 7115 01h 31m 39.02s ‏ 32.6″ 34′ ‎−45° 6.17 1.22 319 A2V
15064 11231 02h 24m 33.71s ‏ 26.6″ 50′ ‎−40° 6.17 3.70 102 G5IV
2724 2388 00h 30m 27.83s ‏ 22.7″ 56′ ‎−40° 6.18 0.63 420 F2III
11022 8320 01h 47m 16.69s ‏ 36.2″ 45′ ‎−41° 6.18 −0.01 563 K5/M0III
220802 115759 23h 27m 09.08s ‏ 26.2″ 09′ ‎−50° 6.22 0.26 507 B9V
9184 6952 01h 29m 30.54s ‏ 23.3″ 45′ ‎−46° 6.25 −1.14 982 M3III
2529 2256 00h 28m 42.98s ‏ 58.2″ 31′ ‎−50° 6.26 0.93 380 K0III
8681 6595 01h 24m 41.92s ‏ 42.7″ 31′ ‎−44° 6.26 −0.11 613 K1II
9544 7189 01h 32m 36.39s ‏ 39.1″ 43′ ‎−49° 6.27 1.74 263 F4V
224750 25 00h 00m 19.05s ‏ 25.1″ 17′ ‎−44° 6.28 1.97 237 G3IV
4737 3807 00h 48m 56.74s ‏ 51.7″ 41′ ‎−46° 6.28 0.90 388 G8III
14832 11043 02h 22m 11.70s ‏ 59.7″ 11′ ‎−43° 6.30 0.64 441 K0III
469 730 00h 09m 02.35s ‏ 07.1″ 00′ ‎−54° 6.32 0.55 466 G4IV...
13423 10111 02h 10m 04.77s ‏ 56.0″ 48′ ‎−43° 6.32 0.92 392 G8III
223011 117219 23h 46m 01.18s ‏ 56.9″ 10′ ‎−40° 6.32 2.25 213 A7V
1483 1502 00h 18m 42.52s ‏ 08.1″ 14′ ‎−43° 6.33 0.99 381 K2III
14509 10832 02h 19m 24.76s ‏ 54.4″ 50′ ‎−41° 6.36 0.29 534 K2III
3488 2937 00h 37m 18.18s ‏ 37.7″ 23′ ‎−54° 6.40 0.58 476 K0II/IIICN
7082 5477 01h 10m 07.38s ‏ 38.9″ 41′ ‎−57° 6.41 0.90 413 G6II/III
9895 7443 01h 35m 50.60s ‏ 49.2″ 56′ ‎−39° 6.43 3.55 123 F3/F5V
221051 115907 23h 29m 00.80s ‏ 52.9″ 29′ ‎−44° 6.43 0.36 533 K2III
11421 8641 01h 51m 26.35s ‏ 09.2″ 50′ ‎−39° 6.44 0.74 450 K1IIICN...
224782 50 00h 00m 34.29s ‏ 51.6″ 05′ ‎−53° 6.49 2.63 193 G1IV
4849 3903 00h 50m 03.76s ‏ 41.8″ 23′ ‎−43° 6.49 1.56 316 A9/F0III
13387 10096 02h 09m 48.43s ‏ 59.2″ 51′ ‎−40° 6.49 2.32 222 F3V
223549 117571 23h 50m 35.63s ‏ 37.3″ 22′ ‎−47° 6.49 0.87 434 G8III
13218 9951 02h 08m 05.70s ‏ 49.4″ 52′ ‎−41° 6.50 1.80 284 A4V
اچ‌دی ۶۴۳۴ 6434 5054 01h 04m 40.1511s ‏ 17.6″ 29′ ‎–39° 7.72 4.69 131 G2/G3V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۲۰۳۹ 2039 1931 00h 24m 20.28s ‏ 00.2″ 39′ ‎–56° 9.01 4.24 293 G2/G3IV/V یک سیاره دارد (b)
دبلیوای‌اس‌پی-۵ 23h 57m 23.76s ‏ 37.7″ 16′ ‎–41° 12.26 4.90 968 G4V has a transiting planet (b)
دبلیوای‌اس‌پی-۴ 23h 34m 15.06s ‏ 41.1″ 03′ ‎–42° 12.6 5.21 979 G7V has a transiting planet (b)
اچ‌ای۰۱۰۷-۵۲۴۰ 01h 09m 29.10s ‏ 34.0″ 24′ ‎−52° 15.17 ancient star, ستاره کربنی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.