فهرست دهستان‌های پالنسیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان پالنسیا

استان پالنسیا در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۱۹۱ دهستان دارد.

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبارکا د کامپس ۵۱
آبیا د لاس ترس ۲۰۱
آگویلار د کامپو ۷٬۵۶۵
آلار دل ری ۱٬۲۴۲
آلبا د سراتو ۹۷
آمایوئلاس د آریبا ۴۱
آمپودیا ۶۷۸
آموسکو ۵۴۰
آنتیگوداد ۴۲۲
آرکنادا ۵۷
آستودییو ۱٬۲۷۱
آوتییا دل پینو ۲۴۵
آوتییو د کامپس ۱۹۱
آیوئلا ۷۹
بالتاناس ۱٬۵۱۹
باکرین د کامپس ۲۸
بارسنا د کامپس ۶۳
باروئلو د سانتویان ۱٬۶۶۹
باسکنس د اوخدا ۱۹۸
بسریل د کامپس ۱٬۰۵۷
بلمنته د کامپس ۴۱
برسسییا ۷۱
بادا د کامپس ۲۲
بادییا د ریسکو ۱۷۷
بادییا دل کامینو ۱۸۰
برانیسرا ۲۸۹
بوئنابیستا د بالدابیا ۳۹۹
بوستییو د لا بگا ۳۷۶
بوستییو دل پارامو د کارین ۹۰
کالاهرا د بدو ۱۲۶
کالسادا د لس ملینس ۳۷۹
کاپییاس ۱۰۷
کاردنیسا د بلپخرا ۵۳
کارین د لس کندس ۲٬۳۸۰
کاستیل د بلا ۱۰۳
کاسترخن د لا پنیا ۵۹۸
کاسترییو د دن خوان ۳۳۶
کاسترییو د اونیلو ۱۷۱
کاسترییو د بییابگا ۲۸۵
کاسترمچو ۲۵۸
سرباتس د لا کوئسا ۳۶۳
سربرا د پیسوئرگا ۲٬۶۷۴
سبیکو د لا تره ۶۳۲
سبیکو نابرو ۲۵۴
سیسنرس ۵۷۴
کبس د سراتو ۲۳۴
کیاسس د بدو ۱۵۴
کنگستو د بالدابیا ۲۷۰
کردبییا لا رئال ۱۲۳
کوبییاس د سراتو ۸۳
دهسا د منتخو ۲۱۵
دهسا د رمانس ۴۶
دوئنیاس ۲٬۹۸۵
اسپینسا د سراتو ۲۵۸
اسپینسا د بییاگنسالو ۲۴۴
فرچییا ۲۵۴
فرسنو دل ریو ۱۹۳
فرمیستا ۹۳۶
فوئنتس د نابا ۸۰۴
فوئنتس د بالدپرو ۲۴۴
گریختا ۹۲۲
گواردو ۸٬۳۳۷
گواسا د کامپس ۷۱
هرمدس د سراتو ۱۲۹
هررا د پیسوئرگا ۲٬۵۳۱
هررا د بالدکانیاس ۱۹۶
هنتریا د سراتو ۱۲۰
هرنییس د سراتو ۱۱۸
هوسییس ۲۳۰
ایترو د لا بگا ۲۳۱
لاگارتس ۱۷۰
لانتادییا ۴۸۶
لدیگس ۱۰۳
لما د وسیسا ۳۱۶
لماس ۵۷
ماگاس د پیسوئرگا ۷۳۵
مانکییس ۶۸
مانتینس ۱۷۹
مارسییا د کامپس ۶۶
ماساریگس ۲۷۳
ماسوئکس د بالدخیناته ۱۲۷
ملگار د یوسو ۳۶۹
منسس د کامپس ۱۴۶
میسیسس د اوخدا ۱۰۶
منسن د کامپس ۷۲۲
مراتینس ۷۸
مودا ۱۱۶
نگال د لاس هوئرتاس ۶۶
اولئا د بدو ۴۵
اولمس د اوخدا ۳۱۸
اوسرنییو ۹۳
اوسرنو لا مایر ۱٬۶۳۷
پالنسیا ۸۰٬۸۰۱
پالنسوئلا ۳۰۰
پارامو د بدو ۱۰۷
پاردس د نابا ۲٬۳۶۶
پایو د اوخدا ۹۵
پدراسا د کامپس ۱۲۲
پدرسا د لا بگا ۳۷۵
پرالس ۱۰۵
لا پرنیا ۴۷۴
پینو دل ریو ۲۷۸
پینیا د کامپس ۲۷۶
پبلاسین د آریو ۹۲
پبلاسین د کامپس ۱۸۸
پبلاسین د سراتو ۱۲۷
پلنتینس ۸۶
پمار د بالدیبیا ۵۳۸
پسا د لا بگا ۲۸۰
پسو د وراما ۴۲
پرادانس د اوخدا ۲۳۷
لا پوئبلا د بالدابیا ۱۵۲
کینتانا دل پوئنته ۲۵۹
کینتانییا د اونسنیا ۲۲۷
رینسو د سراتو ۸۵
رندو د لا بگا ۲۵۰
رکنا د کامپس ۵۳
رسپندا د لا پنیا ۲۴۷
ربنگا د کامپس ۱۸۹
ربییا د کیاسس ۸۳
ریباس د کامپس ۲۰۹
ریبرس د لا کوئسا ۸۴
سالدانیا ۳٬۲۱۵
سالیناس د پیسوئرگا ۲۵۹
سان سبریان د کامپس ۵۱۸
سان سبریان د مودا ۱۹۴
سان کریستبال د بدو ۴۳
سان مامس د کامپس ۹۶
سان رمان د لا کوبا ۱۱۰
سانتا سسیلیا دل آلکر ۱۶۰
سانتا کروس د بدو ۶۵
سانترباس د لا بگا ۵۲۶
سانتیبانیس د اکلا ۹۷
سانتیبانیس د لا پنیا ۱٬۴۷۱
سانتیو ۲۸۵
لا سرنا ۱۲۷
ستو د سراتو ۲۲۳
ستبانیادو ای پریراتو ۱۸۱
تابانرا د سراتو ۱۶۵
تابانرا د بالدابیا ۵۲
تامارا د کامپس ۹۴
تاریگو د سراتو ۵۷۲
ترکمادا ۱٬۱۴۲
ترمرمخن ۸۲
ترییو ۹۱
بالبوئنا د پیسوئرگا ۷۱
بالدلمییس ۸۲
بالدرابانو ۷۶
بالد وسیسا ۱۲۲
بایه د سراتو ۱۱۹
بایه دل رترتییو ۲۰۴
بلییا دل ریو کارین ۱٬۷۱۷
بنتا د بانیس ۶٬۰۲۴
برتابییو ۲۱۷
لا بید د اوخدا ۱۳۷
بییاباستا د بالدابیا ۴۰
بییاسیدالر ۷۰
بییاکنانسیو ۸۸
بییادا ۱٬۲۶۸
بییالس د بالدابیا ۸۵
بییاهان ۱۳۵
بییاهررس ۲۵۶
بییالاکو ۷۵
بییالبا د گواردو ۲۴۲
بییالکاسار د سیرگا ۲۳۵
بییالکن ۸۱
بییالبن ۴۳۱
بییالوئنگا د لا بگا ۶۷۳
بییامارتین د کامپس ۱۴۸
بییامدیانا ۲۳۳
بییامریل ۱۴۸
بییامرنتا ۳۱۵
بییاموئرا د لا کوئسا ۶۲
بییاموریل د سراتو ۵٬۰۷۰
بییانوئبا دل ربیار ۹۶
بییانونیو د بالدابیا ۱۲۸
بییاپربدو ۹۳
بییارمنترو د کامپس ۱۴
بییارابه ۲۵۹
بییارامیل ۱٬۰۴۲
بییاساراسینو ۲۵۰
بییاسیلا د بالدابیا ۹۷
بییاتورده ۲۴۲
بییاومبرالس ۸۶۴
بییابیوداس ۴۵۸
بییریاس د کامپس ۱۲۶
بییدره ۴۲
بییدریگو ۱۱۵
بییلدو ۴۷۹
بییتا دل پارامو ۴۳۳
بییبیکو ۱۱۳

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون[ویرایش]