فهرست دهستان‌های تلدو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان تلدو

استان تولدو در بخش خودمختار کاستیا-لامانچای اسپانیا ۲۰۴ دهستان دارد.

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آخفرین ۲۲۷۹
آلامدا د لا ساگرا ۳۱۸۳
آلبارئال د تاخو ۶۵۹
آلکابن ۷۰۷
آلکانییسو ۳۳۶
آلکاودته د لا خارا ۱۹۷۶
آلکلئا د تاخو ۸۴۳
آلدئا ان کابو ۲۰۶
آلدئانوئبا د بارباریا ۷۰۳
آلدئانوئبا د سان بارتلمه ۵۳۰
آلمندرال د لا کانیادا ۳۶۸
آلمناسید د تلدو ۸۱۳
آلمرکس ۲۳۷۱
آنیبر د تاخو ۵۰۹۵
آرسیکیار ۷۲۰
آرخس ۴۳۰۹
آسوتان ۳۰۵
بارسینس ۲۱۴
بارگاس ۷۹۶۳
بلبیس د لا خارا ۱۷۳۵
برکس ۲۶۴۰
بوئنابنتورا ۴۶۴
بورگوییس د تلدو ۱۹۹۳
بوروخن ۱۳۷۶
کابانیاس د لا ساگرا ۱۷۳۹
کابانیاس د یپس ۲۶۵
کابسامسادا ۴۶۹
کالرا ای چساس ۴۱۵۷
کالروئلا ۲۹۵
کالسادا د اورپسا ۵۷۴
کامارنا ۲۸۳۸
کامارنییا ۵۶۳
ال کامپییو د لا خارا ۴۳۴
کامونیاس ۱۸۵۶
کاردیل د لس منتس ۲۵۶
کارمنا ۸۶۰
ال کارپیو د تاخو ۲۱۹۱
کارانکه ۲۷۶۱
کاریچس ۲۹۶
ال کاسار د اسکالنا ۱۵۸۹
کاساروبیس دل منته ۴۳۲۱
کاساسبوئناس ۲۳۲
کاستییو د بایوئلا ۱۰۵۴
کاسالگاس ۱۵۶۱
سبیا ۳۳۳۶
سدییو دل کندادو ۲۲۰۷
لس سرالبس ۴۱۳
سربرا د لس منتس ۳۲۹
چساس د کانالس ۲۰۸۴
چوئکا ۲۵۵
سیروئلس ۴۹۴
کبخا ۲۰۴۷
کبیسا ۳۲۰۷
کنسوئگرا ۱۰۵۳۸
کرال د آلماگوئر ۵۹۶۶
کوئربا ۱۴۲۱
دمینگو پرس ۴۹۸
دسباریس ۲۲۸۰
اروستس ۲۰۹
اسکالنا ۳۰۵۳
اسکالنییا ۱۵۰۵
اسپینسو دل ری ۵۸۸
اسکیبیاس ۴۸۱۲
لا استریا ۳۲۲
فوئنسالیدا ۹۱۶۴
گالبس ۳۳۸۳
گارسیتوم ۱۴۸
خریندته ۲۱۷۹
گوادامور ۱۷۷۴
لا گواردیا ۲۳۲۹
لاس هرنسیاس ۷۵۹
هرروئلا د اورپسا ۴۴۵
هینخسا د سان بیسنته ۴۸۱
هنتانار ۱۳۲
هرمیگس ۴۸۰
هوئکاس ۵۰۶
هوئرتا د بالدکارابانس ۱۷۸۴
لا ایگلسوئلا ۴۱۱
اییان د باکاس ۶
اییسکاس ۱۵۸۳۰
لاگارترا ۱۵۵۶
لایس ۳۷۸
لییو ۲۷۶۲
لمینچار ۱۴۲۹
لوسییس ۵۰۸
مادریدخس ۱۱۰۳۰
ماگان ۱۹۸۹
مالپیکا د تاخو ۱۹۹۱
مانسانکه ۴۵۵
ماکدا ۵۶۰
مارخالیسا ۳۰۲
ماروپه ۱۵۵
ماسکاراکه ۴۹۵
لا ماتا ۹۵۳
ماسارامبرس ۱۳۱۴
مخرادا ۱۳۲۳
مناسالباس ۳۲۰۶
منتریدا ۳۵۲۱
مسگار د تاخو ۲۴۶
میگوئل استبان ۵۴۳۵
مسخن ۴۵۳۹
مهداس د لا خارا ۵۲۲
منتئاراگن ۵۴۹
منتسکلارس ۴۰۶
مرا ۱۰۰۷۲
نامبرکا ۲۹۶۷
لا نابا د ریکمالییو ۷۰۲
ناباهرمسا ۴۲۰۹
نابالکان ۲۲۳۸
نابالمرالخو ۶۳
لس نابالمرالس ۲۶۳۶
لس نابالوسییس ۲۶۷۰
نابامرکوئنده ۷۰۸
نبلخاس ۳۳۳۲
نس ۸۰۶
نمبلا ۹۸۱
نبس ۱۹۱۱
نومانسیا د لا ساگرا ۳۷۱۳
نونیو گمس ۱۹۸
اوکانیا ۷۱۸۰
اولیاس دل ری ۵۶۹۱
اونتیگلا ۲۱۱۳
اورگاس ۲۷۳۲
اورپسا ۲۸۶۰
اوترو ۲۴۴
پالمکه ۷۳۹
پانتخا ۳۱۵۵
پاردس د اسکالنا ۱۴۵
پارییاس ۴۱۰
پلاهوستان ۳۷۲
پپینو ۱۸۰۴
پلان ۳۷۵۸
پرتییو د تلدو ۲۰۹۷
لا پوئبلا د آلمرادیل ۵۷۷۰
لا پوئبلا د منتالبان ۷۸۴۰
لا پوئبلانوئبا ۲۱۴۵
ال پوئنته دل آرسبیسپو ۱۴۳۱
پوئرتو د سان بیسنته ۲۴۸
پولگار ۱۴۶۰
کرو ۱۲۸۴
کینتانار د لا اوردن ۱۰۴۷۱
کیسمندو ۱۵۳۳
ال رئال د سان بیسنته ۱۰۵۰
رکاس ۳۱۳۸
رتامسو ۱۳۲
ریلبس ۶۲۶
ربلدو دل ماسو ۳۹۹
ال رمرال ۸۰۷
سان بارتلمه د لاس آبیرتاس ۴۴۷
سان مارتین د منتالبان ۷۴۸
سان مارتین د پوسا ۸۲۵
سان پابلو د لس منتس ۲۲۸۲
سان رمان د لس منتس ۱۳۶۹
سانتا آنا د پوسا ۴۱۱
سانتا کروس د لا سارسا ۴۸۱۴
سانتا کروس دل رتامار ۲۵۵۵
سانتا اولایا ۳۱۱۱
سانتو دمینگ کاودییا ۸۰۱
سارتاخادا ۱۲۷
سگورییا ۱۱۳۲
سسنیا ۱۰۸۵۴
سبییخا د لا خارا ۹۰۷
سنسکا ۱۰۶۸۵
ستییو د لاس پالماس ۲۱۱
تالابرا د لا رینا ۸۳۷۹۳
تمبلکه ۲۲۷۱
ال تبسو ۲۱۷۷
تلدو ۷۷۶۰۱
ترالبا د اورپسا ۲۹۸
لا تره د استبان هامبران ۱۷۵۹
ترسییا د لا خارا ۳۰۳
تریکو ۸۳۱
تریخس ۱۱۶۰۷
تتانس ۴۱۷
تورلکه ۹۴۴
اوخنا ۳۹۴۲
اوردا ۳۱۶۴
بالدبردخا ۷۴۰
بالمخادو ۳۱۰۹
بلادا ۲۴۳۶
لاس بنتاس کن پنیا آگویلرا ۱۳۵۱
لاس بنتاس د رتامسا ۱۷۸۲
لاس بنتاس د سان خولیان ۲۳۳
لا بییا د دن فادریکه ۴۱۷۷
بییاکانیاس ۱۰۲۰۸
بییافرانکا د لس کابایرس ۵۳۲۷
بییالوئنگا د لا ساگرا ۳۲۱۶
بییامیل د تلدو ۷۵۳
بییامینایا ۵۸۶
بییاموئلاس ۷۳۷
بییانوئبا د آلکاردته ۳۷۷۳
بییانوئبا د بگاس ۸۰۵
بییارخو د منتالبان ۷۶
بییاروبیا د سانتیاگو ۲۸۹۳
بییاسکا د لا ساگرا ۱۵۸۱
بییاسکییا ۲۵۱۵
بییاتباس ۲۴۸۱
ال بیسو د سان خوان ۲۳۳۹
لس یبنس ۶۳۴۱
یلس ۳۱۱۳
یپس ۴۷۲۹
یونکلر ۲۶۸۴
یونکلییس ۷۰۶
یونکس ۶۶۰۳

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]