فهرست دهستان‌های تروئل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان تروئل

استان تروئل در بخش خودمختار آراگون اسپانیا ۲۳۶ دهستان دارد.

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبابوخ ۸۴
آبخوئلا ۶۵
آگواتن ۲۳
آگوابیبا ۷۰۱
آگویلار دل آلفامبرا ۷۹
آلاکن ۴۲۲
آلبا ۲۴۷
آلبالاته دل آرسبیسپو ۲۱۷۹
آلباراسین ۱۰۵۴
آلبنتسا ۲۹۹
آلکاینه ۸۰
آلکالا د لا سلبا ۴۹۹
آلکانییس ۱۵٬۱۳۰
آلکریسا ۳۵۸۲
آلفامبرا ۶۸۲
آلیاگا ۳۹۹
آیپوس ۱۳۷
آیسا ۶۹۲
آیوئبا ۱۱
آلمهاخا ۳۰
آلبراس ۸۲
آلپنیس ۲۷
آنادن ۱۶
آندرا ۷۹۹۳
آرکس د لاس سالیناس ۱۲۷
آرنس د یدو ۲۲۵
آرخنته ۲۴۴
آرینیو ۸۵۶
آسایلا ۱۶۲
بادناس ۲۱
باگوئنا ۴۲۲
بانین ۱۷۴
باراچینا ۱۵۷
بئا ۳۷
بسیته ۶۰۳
بیو ۳۳۴
بلمنته د سان خسه ۱۴۴
برگه ۲۴۴
بساس ۷۴
بلانکاس ۱۷۴
بلسا ۱۳۵
بردن ۱۴۴
برنچالس ۴۴۶
بوئنیا ۷۷
بورباگوئنا ۳۰۱
کابرا د مرا ۱۱۵
کالاسیته ۱۱۴۷
کالامچا ۴۳۸۹
کالاندا ۳۶۴۴
کالمارده ۷۳
کامانیاس ۱۳۸
کامارنا د لا سیرا ۱۵۹
کامارییاس ۱۰۷
کامینرئال ۷۵۵
کانیادا د بناتاندوس ۵۹
لا کانیادا د بریچ ۱۰۹
کانیادا بییدا ۴۵
کانییسار دل اولیبار ۱۰۷
کانتابیخا ۷۴۷
کاسکانته دل ریو ۱۰۶
کاستخن د ترنس ۸۵
کاستل د کابرا ۱۴۰
ال کاستیار ۷۷
کاستیته ۷۸۷
کاستلنو ۱۲۰
کاستلسراس ۸۲۷
سدرییاس ۵۴۲
سلاداس ۴۳۰
سیا ۲۸۹۶
لا سریرا ۱۲۵
لا کدنیرا ۳۳۷
کربالان ۸۴
کرتس د آراگن ۱۰۵
کسا ۸۸
کرتاس ۶۱۸
کریبیین ۱۱۰
لا کوبا ۵۶
کوبلا ۴۵
کوکالن ۹۵
ال کوئربو ۱۱۱
کوئباس د آلمودن ۱۱۸
کوئباس لابراداس ۱۵۲
اخولبه ۲۲۵
اسکریهوئلا ۱۹۷
اسکوچا ۱۰۹۷
استرکوئل ۲۹۲
فرروئلا د هوئربا ۷۳
فنفریا ۲۶
فرمیچه آلتو ۲۰۲
فرنلس ۱۰۱
فرتانته ۲۰۸
فس کالاندا ۲۸۹
لا فرسندا ۴۷۷
فریاس د آلباراسین ۱۵۷
فوئنفرادا ۴۳
فوئنتس کالینتس ۱۲۷
فوئنتس کلاراس ۶۰۸
فوئنتس د روبیلس ۱۱۷
فوئنتسپالدا ۳۸۴
گالبه ۱۵۳
گارگایو ۱۰۳
گئا د آلباراسین ۴۲۴
لا خینبرسا ۲۳۴
گریگس ۱۳۵
گوادالابیار ۲۷۴
گودار ۱۰۰
هیخار ۱۹۱۲
هینخسا د خارکه ۱۶۲
لا هس د لا بیخا ۱۰۶
هوئسا دل کمون ۱۱۱
لا ایگلسوئلا دل سید ۴۹۲
خابالیاس ۸۷
خارکه د لا بال ۹۹
خاتیل ۶۱
خرکاس ۳۹
خسا ۳۸
لاگوئروئلا ۵۶
لانسوئلا ۲۹
لیبرس ۱۴۶
لیدن ۷۲
لینارس د مرا ۳۲۰
یدو ۱۸۶
لسکس ۱۹۱
مایکاس ۳۹
مانسانرا ۵۱۶
مارتین دل ریو ۴۷۵
ماس د لاس ماتاس ۱۴۴۰
لا ماتا د لس اولمس ۲۶۶
ماسالن ۵۸۵
مسکیتا د خارکه ۱۲۴
میرامبل ۱۳۹
میرابته د لا سیرا ۴۴
ملینس ۳۱۱
منفرته د میوئلا ۷۶
منرئال دل کامپو ۲۴۸۰
منریو ۳۱۴
منتالبان ۱۴۸۷
منتئاگودو دل کاستییو ۶۵
منترده د آلباراسین ۵۷
مرا د روبیلس ۱۵۵۳
مسکاردن ۵۴
مسکروئلا ۷۰۳
مونیسا ۷۰۹
نگوئرا د آلباراسین ۱۵۵
نگوئراس ۲۹
نگوئروئلاس ۲۲۳
اوبن ۷۲
اودن ۲۵۷
اوخس نگرس ۵۱۶
اولبا ۲۳۳
اولیته ۴۶۵
لس اولمس ۱۴۲
اوریهوئلا دل ترمدال ۶۰۵
اوریس ۱۷۵
پالومار د آریس ۲۲۲
پانکرودو ۱۲۴
لاس پاراس د کاستیته ۸۱
پنیاریا د تاستابینس ۵۲۶
پراسنسه ۱۱۴
پرالخس ۸۳
پرالس دل آلفامبرا ۲۹۶
پیتارکه ۱۱۴
پلو ۵۵
ال پبو ۱۳۵
لا پرتیادا ۲۷۲
پسندن ۸۸
پسوئل دل کامپو ۱۰۳
لا پوئبلا د هیخار ۱۰۱۵
لا پوئبلا د بالبرده ۵۵۱
پوئرتمینگالبو ۱۹۰
رافالس ۱۷۲
رییو ۱۱۵
ریدبا ۱۸۲
ردناس ۸۷
ریوئلا ۲۲۱
روبیالس ۵۴
روبیلس د لا سریدا ۵۵
روبیلس د مرا ۶۹۹
سالسدییو ۷
سالدن ۳۲
سامپر د کالاندا ۹۷۴
سان آگوستین ۱۴۲
سان مارتین دل ریو ۲۴۳
سانتا کروس د نگوئراس ۳۶
سانتا ئولالیا دل کامپو ۱۱۶۴
سارین ۱۰۷۲
سگورا د لس بانیس ۳۶
سنو ۵۱
سینگرا ۹۱
ترینته ۱۷۷
تروئل ۳۳٬۲۳۸
تریل ای ماسگسو ۳۱
ترمن ۳۵
ترنس ۲۴۲
ترالبا د لس سیسنس ۲۱۸
تره د آرکاس ۹۶
تره د لاس آرکاس ۳۶
تره دل کمپته ۱۷۱
تره لس نگرس ۱۰۷
ترسییا د آلکانییس ۴۶۸
ترسییا دل ربیار ۱۷۳
ترلاکارسل ۲۴۰
ترمچا د خیلکا ۱۵۸
ترس د آلباراسین ۱۴۶
تربلییا ۲۰۰
تریخاس ۸۶
تریخو دل کامپو ۵۲۹
تراماکاستیل ۱۱۶
تراماکاستییا ۱۳۰
ترنچن ۱۰۱
اورئا د گان ۵۸۲
اوترییاس ۳۲۷۱
بالاکلچه ۲۴
بالبنا ۲۱۶
بالدئالگرفا ۷۰۸
بالدکوئنکا ۳۹
بالدلینارس ۱۳۴
بالدلترمو ۳۴۶
بالدربرس ۲۰۸۳
ال بایسییو ۵۹
بالخونکرا ۴۲۴
بگوییاس د لا سیرا ۲۳
بییافرانکا دل کامپو ۳۶۸
بییاهرمسا دل کامپو ۱۰۲
بییانوئبا دل ربیار د لا سیرا ۵۰
بییار دل کبو ۲۱۳
بییار دل سالس ۹۸
بییارلوئنگو ۲۱۲
بییارکمادو ۹۱۶
بییاریا د لس پینارس ۱۸۸
بییاستار ۳۳۳
بییل ۳۲۲
بیناسیته ۲۷۱
بیسیدو ۱۷۴
بیبل دل ریو مارتین ۸۴
لا سما ۲۷

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون[ویرایش]