فهرست دهستان‌های بورگس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان بورگس

استان بورگس در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۳۶۹ دهستان دارد.

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آباخاس ۵۵
آدرادا د هاسا ۲۷۳
آگواس کاندیداس ۹۴
آگویلار د بوربا ۸۴
آلبییس ۱۶۳
آلکسرو د ملا ۵۲
آلفس د بریسیا ۱۳۴
آلفس د کینتانادوئنیاس ۱٬۰۷۷
آلفس د سانتا گادئا ۱۵۱
آلتابله ۶۰
لس آلتس ۲۲۱
آمیوگو ۸۴
آنگویکس ۱۵۳
آراندا د دوئرو ۳۰٬۳۰۹
آراندییا ۱۹۳
آراوسو د میل ۳۸۷
آراوسو د سالس ۷۰
آراوسو د تره ۱۰۷
آرکس ۳۱۱
آرنییاس د ریپیسوئرگا ۲۳۰
آریخا ۲۲۲
آرلانسن ۳۷۳
آرایا د اوکا ۵۸
آتاپوئرکا ۲۰۲
لس آوسینس ۱۳۸
آبیانسا د مونیو ۱۵۲
باهابن د اسگوئبا ۱۳۶
لس بالباسس ۳۵۰
بانیس د بالدئارادس ۴۵۴
بانیوئلس د بوربا ۴۴
باربادییو د هررس ۱۴۵
باربادییو دل مرکادو ۱۷۵
باربادییو دل پس ۱۰۱
باریو د مونیو ۳۵
لس باریس د بوربا ۲۴۹
باریس د کلینا ۷۵
باسکنسییس دل تسو ۳۷۷
باسکونیانا ۶۲
بلبیمبره ۸۱
بلرادو ۲٬۰۷۹
بربرانا ۸۶
برلانگاس د را ۲۴۷
برسسا د بوربا ۵۰
بسو ۱۲۱
براساکرتا ۹۴
بریبیسکا ۶٬۴۴۱
بوخدو ۱۲۵
بونیل ۱۷۴
بورگس ۱۶۷٬۹۶۲
بوستو د بوربا ۲۲۱
کابانیس د اسگوئبا ۲۶۳
کابسن د لا سیرا ۷۵
کالروئگا ۴۲۴
کامپییو د آراندا ۱۹۴
کامپلارا ۸۸
کانیکسا د لا سیرا ۶۲۹
کانتابرانا ۴۷
کاراسو مونیسیپالیتی ۵۰
کارسدو د بوربا ۴۳
کارسدو د بورگس ۱۷۳
کاردنیادیخو ۶۱۶
کاردنیاخیمنو ۵۱۳
کاردنیوئلا ریپیکو ۹۲
کاریاس ۴۲
کاسکاخارس د بوربا ۵۸
کاسکاخارس د لا سیرا ۲۹
کاستیانس د کاسترو ۶۷
کاستیل د پنس ۳۱
کاستیلدلگادو ۷۹
کاسترییو د لا رینا ۲۶۹
کاسترییو د لا بگا ۵۹۵
کاسترییو د ریپیسوئرگا ۸۴
کاسترییو دل بال ۵۰۷
کاسترییو ماتاخودیس ۸۰
کاسترخریس ۹۷۶
کایوئلا ۱۳۲
سبرکس ۷۹
سلادا دل کامینو ۹۷
سرسو د ریو تیرن ۷۵۸
سراتن د خوارس ۷۱
سیادنچا ۱۱۶
سییاپرلاتا ۵۶
سییروئلو د آباخو ۳۱۸
سییروئلو د آریبا ۸۱
سیروئلس د سربرا ۱۵۳
کگیس ۲۵۴
کندادو د تربینیو ۱٬۱۲۷
کنتراس ۱۱۰
کرونیا دل کنده ۱۶۷
کباروبیاس ۶۴۰
کوبییو دل کامپو ۷۶
کوبو د بوربا ۱۱۴
لا کوئبا د را ۱۱۱
کوئباس د سان کلمنته ۶۵
انسیو ۶۵
اسپینسا د سربرا ۱۱۱
اسپینسا د لس منترس ۲٬۰۴۲
اسپینسا دل کامینو ۳۷
استپار ۸۱۷
فنتیسو ۷۴
فراندبینس ۹۵
فرسندا د لا سیرا تیرن ۱۱۹
فرسننیا ۱۱۳
فرسنییو د لاس دوئنیاس ۳۱۵
فرسنو د ریو تیرن ۲۴۵
فرسنو د ردییا ۴۸
فریاس ۲۵۱
فوئنتبوربا ۷۶
فوئنتسن ۲۶۷
فوئنتلسسپد ۱۷۹
فوئنتلیسندو ۱۱۸
فوئنتملینس ۱۱۷
فوئنتنبرو ۱۹۷
فوئنتسپینا ۶۴۶
گالبارس ۳۲
لا گایگا ۸۷
گریخالبا ۱۲۱
گریسالنیا ۴۹
گومیل د ایسان ۶۰۷
گومیل د مرکادو ۳۵۸
هاسیناس ۲۰۸
هاسا ۳۶
هنتاناس ۶۷
هنتانگاس ۱۴۹
هنتریا د لا کانترا ۱۳۶
هنتریا د بالدئارادس ۲۱۰
هنتریا دل پینار ۸۲۰
لاس هرماساس ۱۴۳
هرنییس دل کامینو ۷۴
لا هرا ۴۴۶
هرتیگولا ۱۲۶
هیالس د را ۲۷۶
هوئرمسس ۱۴۷
هوئرتا د ری ۱٬۲۰۰
هومادا ۱۹۶
هورنس ۶۷
ایبئاس د خوارس ۱٬۰۲۵
ایبرییس ۱۰۰
ایگلسیاروبیا ۵۷
ایگلسیاس ۱۸۰
ایسار ۴۱۲
ایترو دل کاستییو ۱۲۲
خارامییو د لا فوئنته ۳۱
خارامییو کمادو ۱۷
خونتا د تراسلالما ۱۸۸
خونتا د بییالبا د لسا ۹۷
خوریسدیکسین د لارا ۶۳
خوریسدیکسین د سان سادرنیل ۸۰
لرما ۲٬۵۵۸
یانو د بوربا ۵۴
مادریگال دل منته ۱۹۷
مادریگالخو دل منته ۲۱۴
ماهامود ۱۷۵
مامبرییا د کاسترخن ۱۴۹
مامبرییاس د لارا ۷۴
ماملار ۶۷
مانسیلس ۴۰
ماسوئلا ۸۱
مسریس ۳۱۲
مدینا د پمار ۵٬۰۲۴
ملگار د فرنامنتال ۱٬۹۸۶
مرینداد د کوئستا وریا ۵۰۵
مرینداد د منتیخا ۹۱۴
مرینداد د ریو وبیرنا ۱٬۳۶۰
مرینداد د ستسکوئبا ۵۴۰
مرینداد د بالدپرس ۵۰۴
مرینداد د بالدیبیلسو ۵۳۳
میلاگرس ۵۰۲
میراندا د ابرو ۳۶٬۲۴۰
میرابچه ۱۱۰
مدوبار د لا امپاردادا ۳۰۹
مناستریو د لا سیرا ۳۹
مناستریو د ردییا ۲۲۱
منکالبییو ۱۱۴
منتروبیو د لا دماندا ۹۶
منتریو ۱۷۳
مرادییو د را ۲۱۹
نابا د را ۲۶۰
ناباس د بوربا ۴۹
نبردا ۱۰۲
نیلا ۲۲۸
اولمدییو د را ۱۹۵
اولمییس د مونیو ۴۳
اونیا ۱٬۵۳۲
اوکییاس ۷۹
اوربانخا ریپیکو ۱۷۷
پادییا د آباخو ۱۰۲
پادییا د آریبا ۱۳۰
پادرنس د بوربا ۶۵
پالاسیس د لا سیرا ۸۹۷
پالاسیس د ریپیسوئرگا ۳۱
پالاسوئلس د لا سیرا ۸۱
پالاسوئلس د مونیو ۷۲
پامپلیگا ۴۱۷
پانکربو ۴۸۴
پاردییا ۱۲۵
پارتیدو د لا سیرا ان تبالینا ۶۸
پدرسا د دوئرو ۵۱۷
پدرسا د ریو وربل ۲۷۴
پدرسا دل پارامو ۱۱۱
پدرسا دل پرینسیپه ۲۴۳
پنیاراندا د دوئرو ۶۰۰
پرال د آرلانسا ۲۳۴
پیرنیگاس ۴۲
پیندا د لا سیرا ۱۲۸
پیندا تراسمنته ۱۸۲
پینییا د لس باروئکس ۱۴۲
پینییا د لس مرس ۵۰
پینییا تراسمنته ۲۱۹
پسا د لا سال ۳۸۸
پرادانس د بوربا ۵۳
پرادلوئنگو ۱٬۶۶۷
پرسنسیو ۲۶۰
لا پوئبلا د آرگانسن ۴۱۲
پوئنتدورا ۱۲۹
کمادا ۲۴۸
کینتانا دل پیدیو ۱۸۸
کینتانابوربا ۴۶
کینتانالس ۸۷
کینتانارتونیو ۱۳۹
کینتاناپایا ۱۱۹
کینتانار د لا سیرا ۱٬۹۴۴
کینتانابیدس ۸۸
کینتانییا د لا ماتا ۱۶۵
کینتانییا دل آگوا ای تردوئلس ۵۷۴
کینتانییا دل ککو ۱۱۶
کینتانییا سان گارسیا ۹۶
کینتانییا بیبار ۵۴۶
لاس کینتانییاس ۳۷۱
رابانرا دل پینار ۱۳۵
رابانس ۹۱
رابه د لاس کالساداس ۱۶۵
ربیدو د لا تره ۱۵۷
ردسییا دل کامینو ۱۵۲
ردسییا دل کامپو ۸۸
رگومیل د لا سیرا ۴۶۱
رینسو ۲۳
رتوئرتا ۶۷
ربییا دل کامپو ۱۱۶
ربییا بایخرا ۱۳۰
لا ربییا ای آهدو ۱۳۰
ربییاروس ۱۵۷
رسمندو ۲۶
ریکابادو د لا سیرا ۷۲
را ۲٬۲۷۲
رخاس ۹۳
ریوئلا د ریو فرانکو ۳۱۷
روبنا ۱۷۹
روبلاسدو د آباخو ۳۴
روکاندیو ۱۰۴
سالاس د بوربا ۱۵۲
سالاس د لس اینفانتس ۲٬۰۶۴
سالدانیا د بورگس ۱۲۶
سالینییاس د بوربا ۵۴
سان آدریان د خوارس ۴۸
سان خوان دل منته ۱۷۰
سان مامس د بورگس ۲۱۱
سان مارتین د روبیالس ۲۳۵
سان مییان د لارا ۷۵
سان بیسنته دل بایه ۵۰
سانتا سسیلیا ۱۲۴
سانتا کروس د لا سالسدا ۱۷۵
سانتا کروس دل بایه وربین ۱۱۹
سانتا گادئا دل سید ۱۷۷
سانتا اینس ۱۹۲
سانتا ماریا دل کامپو ۷۲۸
سانتا ماریا دل اینبیرنو ۶۸
سانتا ماریا دل مرکادییو ۱۸۳
سانتا ماریا ریباردندا ۱۱۶
سانتا اولایا د بوربا ۴۰
سانتیبانیس د اسگوئبا ۱۴۹
سانتیبانیس دل بال ۶۴
سانتو دمینگو د سیلس ۳۰۵
سارخنتس د لا لرا ۱۸۹
ساراسین ۲۵۰
ساسامن ۱٬۴۶۴
لا سکرا د هاسا ۵۹
سلارانا ۱۱۱
سردییس ۳۱
ستییو د لا ریبرا ۶۰۸
ستراخرو ۱۷۴
سترسگودو ۶۹۸
سوسینس دل پارامو ۱۱۱
تامارن ۵۱
تارداخس ۶۱۵
تخادا ۵۰
ترادییس د اسگوئبا ۱۲۵
تینیبلاس د لا سیرا ۴۹
تبار ۴۹
تردمار ۳۸۴
ترسییا دل منته ۸۷
ترگالیندو ۱۴۳
ترلارا ۲۶
ترپادره ۱۱۰
ترساندینو ۸۲۲
ترتلس د اسگوئبا ۵۲۹
تسانتس ۵۷
توبییا دل آگوا ۱۹۰
توبییا دل لاگو ۱۸۲
اوربل دل کاستییو ۹۹
بادکندس ۴۴۵
بالدئانده ۱۴۰
بالدساته ۱۸۱
بالدرس ۱۴۳
بالمالا ۳۰
بایارتا د بوربا ۶۴
بایه د لاس ناباس ۶۴۹
بایه د لسا ۶۵۱
بایه د مانساندو ۱۲۹
بایه د منا ۳٬۳۹۵
بایه د اوکا ۲۳۱
بایه د سانتیبانیس ۶۰۲
بایه د سدانو ۵۳۷
بایه د تبالینا ۱٬۰۷۷
بایه د بالدبسانا ۷۲۳
بایه د بالدلاگونا ۲۱۴
بایه د بالدلوسیو ۳۵۴
بایه د سامانساس ۸۱
بایخرا ۶۲
بایس د پالنسوئلا ۱۰۳
بایوئرکانس ۱۰۸
لا بید د بوربا ۴۱
لا بید ای باریس ۳۲۵
بیلنیا ۳۶
بیلریا د ریخا ۶۴
بیلبیستره دل پینار ۷۷۱
بییادیگو ۱٬۹۵۹
بییاسکوسا د را ۱۷۳
بییاسکوسا لا سمبریا ۶۲
بییاسپاسا ۲۹
بییافرانکا منتس د اوکا ۱۹۶
بییافروئلا ۲۸۰
بییاگالیخو ۶۹
بییاگنسالو پدرنالس ۸۹۸
بییاهس ۳۸۹
بییالبا د دوئرو ۶۲۹
بییالبییا د بورگس ۷۰۲
بییالبییا د گومیل ۱۲۹
بییالدمیرو ۷۴
بییالمانسو ۴۸۴
بییامایر د لس منتس ۲۳۲
بییامایر د تربینیو ۱۱۳
بییامبیستیا ۷۰
بییامدیانییا ۲۷
بییامیل د لا سیرا ۳۹
بییانگمس ۳۲۶
بییانوئبا د آرگانیو ۱۲۵
بییانوئبا د کاراسو ۲۹
بییانوئبا د گومیل ۳۰۱
بییانوئبا د تبا ۶۳
بییاکیران د لا پوئبلا ۶۱
بییاکیران د لس اینفانتس ۲۰۰
بییارکایو د مرینداد د کاستییا لا بیخا ۳٬۸۷۷
بییاریسو ۳۰۰
بییاساندینو ۲۵۳
بییاسور د هررس ۳۲۳
بییاتوئلدا ۶۵
بییابرده دل منته ۱۸۷
بییابرد مخینا ۱۱۹
بییایرنو مرکییاس ۱۹۰
بییاسپکه ۸۲
بییگاس ۱۲۲
بییروئبو ۵۳
بیسکاینس ۶۶
سال ۱۳۳
سارسسا د ریو پیسوئرگا ۵۶
ساسوار ۲۶۵
سونیدا ۸۳

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون[ویرایش]