روز ژولیوسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

روز ژولیوسی (به انگلیسی: Julian day)، عددی است صحیح؛ نشانگر تعداد روزهای گذرانده شده از مبدازمانی مشخصی است.

این مبدأ زمانی دقیقاً ظهر روز دوشنبه اول ژانویه سال ۴۷۱۳ قبل از میلاد است. آن روز مشخص روز صفر قرار داده شده‌است و با سپری شدن هر روز، یک عدد به این شمارنده افزوده می‌گردد. برای نشان دادن دقیقتر زمان می‌توان از اعداد کسری نیز استفاده کرد. روز ژولیوسی به صورت عدد منفی (برای روزهای قبل از مبدأ) قابل استفاده است.

این گاهشماری ابتدا توسط ستاره‌شناسان به منظور قرار دادن یک کمیت عددی برای ثبت وقایع پیشنهاد گشت، و پس از آن گروه‌های دیگری نیز از آن استفاده کردند، از آن جمله در دریانوردی و در پروتکل‌های مخابراتی. باید توجه شود که روز ژولیوسی هیچ ارتباطی با تقویم ژولیوسی ندارد.

اکنون2457925.6763889 روز ژولیوسی است.

دگرگون یافته‌های این گاهشماری[ویرایش]

  • روز ژولیوسی اصلاح شده: روز ژولیوسی رقم نسبتاً بزرگی است. برای حل این مشکل مبدأ را در نیمه شب چهارشنبه ۱۷ نوامبر ۱۸۵۷ قرار دادند و این گاهشماری را ژولیوسی اصلاح شده گفتند. برای یافتن این عدد کافی است از روز ژولیوسی عدد ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٫۵ کم گردد.

این قرارداد در سال ۱۹۵۷ بسته شد و گویا هدف ستاره‌شناسان برای این‌کار کاستن از تعداد بیت لازم برای شمارنده روزهای سفینه اسپوتنیک بود. روز میلادی From Wikipedia, the free encyclopedia از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد Jump to: navigation , search پرش به: ناوبری، جستجو "JDN" redirects here. "JDN" تغییرمسیر اینجا. For the military IT system, see Joint Data Network. برای سیستم‌های نظامی آن، به مشترک داده شبکه. For the comic book character Julian Gregory Day, see Calendar Man. برای کتاب کمیک شخصیت میلادی گریگوری روز، نگاه کنید به تقویم مرد. Not to be confused with Julian year (disambiguation). نمی‌شود با اشتباه سال میلادی (ابهامزدایی).

Julian day is used in the Julian date (JD) system of time measurement for scientific use by the astronomy community, presenting the interval of time in days and fractions of a day since January 1, 4713 BC Greenwich noon. روز میلادی است قبل مورد استفاده در تاریخ میلادی (دکترای حقوق) سیستم زمان اندازه‌گیری علمی را برای استفاده توسط جامعه نجوم، ارائه فاصله از هم در روز و کسری از روز از ژانویه ۱، ۴٬۷۱۳ گرینویچ پیش از میلاد). The use of Julian date to refer to the day-of-year (ordinal date) is usually considered to be incorrect although it is widely used that way. استفاده از تاریخ میلادی به (اشاره به روز از سال تاریخ ترتیبی) است که معمولاً در نظر گرفته می‌شود نادرست با وجود آن که به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود که راه. Julian date is recommended for astronomical use by the International Astronomical Union. تاریخ میلادی است توصیه می‌شود نجومی برای استفاده توسط اتحادیه بین‌المللی نجوم. Contents محتویات [hide]

 * 1 Julian Date ۱ تاریخ میلادی
 * 2 Alternatives ۲ جایگزین
 * 3 History ۳ تاریخچه
 * 4 Calculation ۴ محاسبه
 o 4.1 Converting Gregorian calendar date to Julian Day Number 4.1 تبدیل تاریخ میلادی به تقویم میلادی روز شماره
 o 4.2 Finding Julian date given Julian Day Number and time of day 4.2 پیدا کردن تاریخ میلادی داده میلادی روز شماره و زمان از روز
 o 4.3 Gregorian calendar from Julian day number 4.3 تقویم میلادی از شماره روز میلادی
 o 4.4 Gregorian calendar from Unix time 4.4 تقویم میلادی از زمان یونیکس
 * 5 See also ۵ همچنین ببینید
 * 6 Footnotes ۶ پانویسها
 * 7 References ۷ پیوند به بیرون
 * 8 External links ۸ پیوند به بیرون

[ edit ] Julian Date [ ویرایش ] تاریخ میلادی

Historical Julian dates were recorded relative to GMT or Ephemeris Time , but the International Astronomical Union now recommends that Julian Dates be specified in Terrestrial Time , and that when necessary to specify Julian Dates using a different time scale, that the time scale used be indicated when required, such as JD(UT1). تاریخی تاریخ میلادی و یا ساعت ثبت شد نسبت به اوقات شرعی زمان، اما اتحادیه بین‌المللی منجمان اکنون توصیه می‌کند که تاریخ‌های میلادی مشخص شده است در زمینی زمان، و در صورت لزوم به میلادی تاریخ مشخص با استفاده از یک مقیاس زمانی مختلف، که مقیاس زمانی مورد استفاده قرار گیرد می‌شود وقتی که، مانند دکترای (UT1). The fraction of the day is found by converting the number of hours, minutes, and seconds after noon into the equivalent decimal fraction. کسری از روز است با تبدیل تعدادی از ساعت، دقیقه، ثانیه و بعد از ظهر به کسر اعشاری معادل دربرداشت.

The term Julian date is also used to refer to: مدت تاریخ میلادی نیز استفاده می‌شود مراجعه شود به:

 * Julian calendar dates تقویم میلادی خرما
 * ordinal dates (day-of-year) تاریخ ترتیبی (روز از سال)

The use of Julian date to refer to the day-of-year (ordinal date) is usually considered to be incorrect although it is widely used that way in the earth sciences, computer programming, military and the food industry. [ 1 ] استفاده از تاریخ میلادی به اشاره به استفاده روز از سال ترتیبی (تاریخ) است که معمولاً در نظر گرفته می‌شود نادرست با وجود آن که به طور گسترده‌ای که در راه علوم زمین، برنامه‌نویسی کامپیوتر، نظامی و صنایع غذایی. [۱]

The Julian date (JD) is the interval of time in days and fractions of a day since January 1, 4713 BC Greenwich noon, Julian proleptic calendar . [ 2 ] In precise work, the timescale, eg, Terrestrial Time (TT) or Universal Time (UT), should be specified. [ 3 ] تاریخ میلادی (دکترای حقوق) روز به روز فاصله از هم در روز و کسرهای از ژانویه ۱، ۴٬۷۱۳ سال قبل از میلاد ظهر گرینویچ، proleptic تقویمی که در سال ۴۶ میلادی زمان ژولیوس سزار در روم تنظیم شده . [۲] در کار دقیق، timescale، به عنوان مثال، زمینی زمان (TT) و یا جهانی زمان (دانشگاه تهران)، باید مشخص شده است. [۳]

The Julian day number (JDN) [ 4 ] is the integer part of the Julian date (JD). [ 3 ] The day commencing at the above-mentioned epoch is JDN 0. میلادی تعداد روز (JDN) [4] است قسمت صحیح از تاریخ میلادی (دکترای). [۳] در روز شروع فوق عصر است JDN 0. Now, at 07:36, Wednesday April 20, 2011 (UTC) the Julian day number is 2455671. در حال حاضر، در، ساعت ۰۷:۳۶ چهارشنبه ۲۰۱۱ آوریل 20 (UTC) میلادی تعداد روز ۲٬۴۵۵٬۶۷۱ است. Negative values can be used for dates preceding JD 0, though they predate all recorded history. مقادیر منفی را می‌توان مورد استفاده در ۰ قبل دکترای تاریخ، هر چند همه آنها قبل از موقع بخصوص تاریخ ثبت شده. However, in this case, the JDN is the greatest integer not greater than the Julian date rather than simply the integer part of the JD. با این حال، در این مورد، JDN است بزرگترین عدد صحیح بزرگتر از تاریخ میلادی به سادگی به جای قسمت صحیح از دکترای حقوق ندارد.

A Julian date of 2454115.05486 means that the date and Universal Time is Sunday January 14, 2007 at 13:18:59.9. تاریخ میلادی از ۲۴۵۴۱۱۵٫۰۵۴۸۶ بدان معنی است که تاریخ و زمان جهانی یکشنبه ۲۰۰۷ ژانویه ۱۴ در ۱۳:۱۸:۵۹٫۹ است.

The decimal parts of a Julian date: اعشاری بخش‌هایی از تاریخ میلادی: ۰٫۱ = 2.4 hours or 144 minutes or 8640 seconds ۰٫۱ = ۲٫۴ ساعت یا ۱۴۴ دقیقه یا ۸۶۴۰ ثانیه ۰٫۰۱ = 0.24 hours or 14.4 minutes or 864 seconds ۰٫۰۱ = ۰٫۲۴ یا ساعت ۱۴٫۴ دقیقه یا ۸۶۴ ثانیه ۰٫۰۰۱ = 0.024 hours or 1.44 minutes or 86.4 seconds ۰٫۰۰۱ = ۰٫۰۲۴ ساعت یا ۱٫۴۴ دقیقه یا ۸۶٫۴ ثانیه ۰٫۰۰۰۱ = 0.0024 hours or 0.144 minutes or 8.64 seconds ۰٫۰۰۰۱ = ۰٫۰۰۲۴ ۰٫۱۴۴ ساعت یا دقیقه یا ۸٫۶۴ ثانیه ۰٫۰۰۰۰۱ = 0.00024 hours or 0.0144 minutes or 0.864 seconds. ۰٫۰۰۰۰۱ = ۰٫۰۰۰۲۴ ساعت یا دقیقه یا ۰٫۸۶۴ ۰٫۰۱۴۴ ثانیه صورت گرفت.

Almost 2.5 million Julian days have elapsed since the initial epoch. تقریباً ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ روز میلادی را اولیه سپری شده از زمان عصر. JDN 2,400,000 was November 16, 1858. 2،۴۰۰،000 JDN 1858 نوامبر ۱۶ بود. JD 2,500,000.0 will occur on August 31, 2132 at noon UT. دکترای ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٫۰ خواهد شد در ۲۱۳۲ اوت ۳۱ در دانشگاه تهران ظهر اتفاق می‌افتد.

If the Julian date of noon is applied to the entire midnight-to-midnight civil day centered on that noon, [ 5 ] rounding Julian dates (fractional days) for the twelve hours before noon up while rounding those after noon down, then the remainder upon division by 7 represents the day of the week , with 0 representing Monday, 1 representing Tuesday, and so forth. اگر تاریخ میلادی از ظهر نیمه شب است اعمال شده به کل نیمه شب به روز ظهر مدنی محور در آن، [۵] گرد کردن تاریخ میلادی (روز کسری) را برای دوازده ساعت پیش از ظهر تا در حالی که گرد کردن آن بعد از ظهر را، پس از آن باقی‌مانده پس از تقسیم به ۷ نشان دهنده روز در هفته، با به نمایندگی از ۰ دوشنبه، ۱ به نمایندگی از سه، و غیره. Now at 07:36, Wednesday April 20, 2011 (UTC) the nearest noon JDN is 2455672 yielding a remainder of 2. در حال حاضر در ۰۷:۳۶، چهارشنبه ۲۰۱۱ آوریل 20 (UTC) نزدیکترین JDN ظهر است ۲٬۴۵۵٬۶۷۲ بازده باقی‌مانده از ۲.

The Julian day number can be considered a very simple calendar , where its calendar date is just an integer. میلادی تعداد در روز می‌تواند در نظر گرفته شود بسیار ساده تقویم، جایی که آن تقویم تاریخ فقط یک عدد است. This is useful for reference, computations, and conversions. این روش برای مرجع، محاسبات و تبدیل. It allows the time between any two dates in history to be computed by simple subtraction. این اجازه می‌دهد تا زمان بین هر دو تاریخ را در تاریخ به ساده محاسبه شده توسط تفریق.

The Julian day system was introduced by astronomers to provide a single system of dates that could be used when working with different calendars and to unify different historical chronologies. میلادی سیستم روز توسط ستاره‌شناسان معرفی شد تا بتواند به یک سیستم واحد از تاریخ است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد در هنگام کار با تقویم‌های مختلف و برای متحد کردن chronologies مختلف تاریخی است. Apart from the choice of the zero point and name, this Julian day and Julian date are not directly related to the Julian calendar , although it is possible to convert any date from one calendar to the other. جدا از انتخاب از نقطه صفر و نام این روز میلادی و تاریخ میلادی به نه به طور مستقیم مرتبط با تقویم میلادی، هر چند این امکان وجود دارد برای تبدیل هر تاریخ از یک تقویم به دیگری. [ edit ] Alternatives [ ویرایش ] جایگزین

Because the starting point or reference epoch is so long ago, numbers in the Julian day can be quite large and cumbersome. از آنجا که نقطه شروع یا مرجع عصر است تا چندی پیش، در شماره روز میلادی می‌تواند کاملاً بزرگ و دست و پاگیر. A more recent starting point is sometimes used, for instance by dropping the leading digits, in order to fit into limited computer memory with an adequate amount of precision. اخیر نقطه شروع است گاهی، استفاده می‌شود به عنوان مثال با رها کردن منجر رقم، به منظور برازش در حافظه کامپیوتر محدود با مقدار کافی از دقت. In the following table, times are given in 24 hour notation. در جدول زیر، زمان در ۲۴ ساعت نشان گذاری داده می‌شود. Name نام Epoch عصر Calculation محاسبه Current value ارزش کنونی Notes یادداشت‌ها Julian Date (JD) تاریخ میلادی (دکترای حقوق) 12:00 January 1, 4713 BC, Monday ۰۰:۰۰ تاریخ ۱ ژانویه ۴٬۷۱۳ سال قبل از میلاد، دوشنبه ۲۴۵۵۶۷۱٫۸۱۷۳۴ ۲۴۵۵۶۷۱٫۸۱۷۳۴ Julian Day Number (JDN) میلادی تعداد روز (JDN) 12:00 January 1, 4713 BC, Monday ۰۰:۰۰ تاریخ ۱ ژانویه ۴٬۷۱۳ سال قبل از میلاد، دوشنبه JDN = floor (JD) JDN طبقه = (دکترای حقوق) ۲۴۵۵۶۷۱ ۲۴۵۵۶۷۱ The day of the epoch is JDN 0. روز عصر JDN 0 است. Changes at noon UT or TT. تغییرهای ظهر در دانشگاه تهران یا TT.

(JDN 0 = November 24, 4714 BC, Gregorian proleptic.) (JDN 0 = ۲۴ نوامبر ۴٬۷۱۴ سال قبل از میلاد، proleptic میلادی) Reduced Julian Day (RJD) کاهش روز میلادی (RJD) 12:00 November 16, 1858, Tuesday ۰۰:۰۰ ۱۸۵۸ نوامبر ۱۶، سه RJD = JD − 2400000 RJD دکترای = -- ۲۴۰۰۰۰۰ ۵۵۶۷۱٫۸۱۷۳۴ ۵۵۶۷۱٫۸۱۷۳۴ Used by astronomers استفاده شده توسط اخترشناسان Modified Julian Day (MJD) روز اصلاح میلادی (MJD) 00:00 November 17, 1858, Wednesday ۰۰:۰۰ ۱۸۵۸ نوامبر ۱۷، چهارشنبه MJD = JD − 2400000.5 MJD دکترای = -- ۲۴۰۰۰۰۰٫۵ ۵۵۶۷۱٫۳۱۷۳۴ ۵۵۶۷۱٫۳۱۷۳۴ Introduced by SAO in 1957, معرفی شده توسط سائو در سال ۱۹۵۷،

Note that it starts from midnight rather than noon. توجه داشته باشید که آن را از نیمه شب به جای ظهر شروع می‌شود. Truncated Julian Day (TJD) روز کوتاه میلادی (TJD) 00:00 May 24, 1968, Friday ۰۰:۰۰ ۱۹۶۸ مه ۲۴، جمعه 00:00 November 10, 1995, Tuesday ۰۰:۰۰ ۱۹۹۵ نوامبر ۱۰، سه TJD = JD − 2440000.5 TJD دکترای = -- ۲۴۴۰۰۰۰٫۵ TJD = (JD − 0.5) mod 10000 TJD = (دکترای—۰٫۵) وزارت دفاع ۱۰٬۰۰۰ ۱۵۶۷۱٫۳۱۷۳۴ ۱۵۶۷۱٫۳۱۷۳۴ ۵۶۷۱٫۳۱۷۳۴ ۵۶۷۱٫۳۱۷۳۴ - Definition as introduced by NASA [ 6 ] -- تعریف به عنوان ناسا معرفی شده توسط [۶] - NIST definition—جانب تعریف Dublin Julian Day (DJD) روز دوبلین میلادی (DJD) 12:00 December 31, 1899, Sunday ۰۰:۰۰ ۱۸۹۹ دسامبر ۳۱، یکشنبه DJD = JD − 2415020 DJD دکترای = -- ۲۴۱۵۰۲۰ ۴۰۶۵۱٫۸۱۷۳۴ ۴۰۶۵۱٫۸۱۷۳۴ Introduced by the IAU in 1955 معرفی شده توسط دانشگاه آزاد در سال ۱۹۵۵ Chronological Julian Day (CJD) روز زمانی میلادی (CJD) 00:00 January 1, 4713 BC, Monday ۰۰:۰۰ تاریخ ۱ ژانویه ۴٬۷۱۳ سال قبل از میلاد، دوشنبه CJD = JD + 0.5 + time zone adjustment CJD = دکترای + + ۰٫۵ ساعت تنظیم منطقه 2455672.317338 (UT) ۲۴۵۵۶۷۲٫۳۱۷۳۳۸ (دانشگاه تهران) Specific to time zone; Changes at midnight zone time; UT CJD given خاص به منطقه زمانی؛ تغییرهای در زمان نیمه شب منطقه؛ دانشگاه تهران داده CJD Lilian Day Number شماره روز لیلیان October 15, 1582, Friday (as Day 1) 1582 اکتبر ۱۵، جمعه (به عنوان روز ۱) floor (JD − ۲۲۹۹۱۶۰٫۵) طبقه (دکترای—۲۲۹۹۱۶۰٫۵) ۱۵۶۵۱۱ ۱۵۶۵۱۱ The count of days of the Gregorian calendar for Lilian date reckoned in Universal time. تعداد روز از تقویم میلادی برای تاریخ لیلیان حساب در زمان جهانی. ANSI Date مؤسسه تاریخ January 1, 1601, Monday (as Day 1) 1601 ژانویه ۱، دوشنبه (به عنوان روز ۱) floor (JD − ۲۳۰۵۸۱۲٫۵) طبقه (دکترای—۲۳۰۵۸۱۲٫۵) ۱۴۹۸۵۹ ۱۴۹۸۵۹ The origin of COBOL integer dates منشأ کوبول عدد صحیح تاریخ Rata Die راتا مرگ January 1, 1, Monday (as Day 1) ژانویه ۱، ۱، دوشنبه (به عنوان روز ۱) floor (JD − ۱۷۲۱۴۲۴٫۵) طبقه (دکترای—۱۷۲۱۴۲۴٫۵) ۷۳۴۲۴۷ ۷۳۴۲۴۷ The count of days of the Common Era (Gregorian) تعداد روز از عصر حاضر است (میلادی) Unix Time زمان یونیکس January 1, 1970, Thursday 1970 ژانویه ۱، پنجشنبه (JD − ۲۴۴۰۵۸۷٫۵) × ۸۶۴۰۰ (دکترای—۲۴۴۰۵۸۷٫۵) × ۸۶۴۰۰ ۱۳۰۳۲۸۵۰۱۸ ۱۳۰۳۲۸۵۰۱۸ Counts by the second, not the day شمارش توسط دوم، نه روز

 * The Modified Julian Day is found by rounding downward. تغییر روز میلادی رو به پایین دربرداشت توسط گرد کردن. The MJD was introduced by the Smithsonian Astrophysical Observatory in 1957 to record the orbit of Sputnik via an IBM 704 (36-bit machine) and using only 18 bits until August 7, 2576. MJD بود ۱۹۵۷ معرفی شده توسط رصدخانه اخترفیزیک اسمیتسونیان در مدار برای ضبط از اسپوتنیک از طریق آی بی ام ۷۰۴ (۳۶ بیتی ماشین آلات) و تنها با استفاده از ۱۸ بیت تا ۲۵۷۶ اوت 7. MJD is the epoch of OpenVMS , using 63-bit date/time postponing the next Y2K campaign to July 31, 31086 02:48:05.47. [ 7 ] MJD است از عصر OpenVMS، با استفاده از ۶۳ بیتی تاریخ / زمان به تعویق انداختن بعدی مبارزات انتخاباتی Y2K به تاریخ ۳۱ ژوئیه ۳۱٬۰۸۶ ۰۲:۴۸:۰۵٫۴۷. [۷]
 * The Dublin Julian Day (DJD) is the number of days that has elapsed since the epoch of the solar and lunar ephemerides used from 1900 through 1983, Newcomb's Tables of the Sun and Ernest W. Brown 's Tables of the Motion of the Moon (1919). دوبلین میلادی روز (DJD) قمری است تعداد روزهایی که سپری شده است و از عصر خورشیدی ephemerides استفاده می‌شود از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۸۳، در جداول Newcomb از خورشید و ارنست دبلیو براون 'جداول ثانیه از حرکت ماه (1919). This epoch was noon UT on January 0 , 1900, which is the same as noon UT on December ۳۱, ۱۸۹۹. این عصر در دانشگاه تهران ظهر بود ژانویه ۰، سال ۱۹۰۰، که همان ظهر در دانشگاه تهران ۱۸۹۹ دسامبر 31. The DJD was defined by the International Astronomical Union at their 1955 meeting in Dublin , Ireland . [ 8 ] DJD بود تعریف شده توسط اتحادیه بین‌المللی نجوم در نشست خود را سال ۱۹۵۵ در دوبلین، ایرلند . [۸]
 * The Chronological Julian Day was recently proposed by Peter Meyer [ 9 ] [ 10 ] and has been used by some students of the calendar and in some scientific software packages. [ 11 ] زمانی میلادی روز پیتر بود مایر به تازگی پیشنهاد شده توسط [۹] [۱۰] است و در مورد استفاده توسط برخی از دانشجویان از تقویم و برخی از بسته‌های نرم‌افزاری علمی است. [۱۱]
 * The Lilian day number is a count of days of the Gregorian calendar and not defined relative to the Julian Date. تعداد روز لیلیان است تعداد روز از تقویم گرگوری و تعریف نشده است نسبت به تاریخ میلادی. It is an integer applied to a whole day; day 1 was October 15, 1582, which was the day the Gregorian calendar went into effect. این یک عدد صحیح اعمال شده به روز تمام است؛ ۱ روز ۱۵۸۲ اکتبر ۱۵، که روز تقویم میلادی رفت و به اثر بود. The original paper defining it makes no mention of the time zone, and no mention of time-of-day. [ 12 ] It was named for Aloysius Lilius , the principal author of the Gregorian calendar. مقاله اصلی تعریف آن را می‌سازد هیچ اشاره‌ای به منطقه زمان، و هیچ اشاره‌ای به زمان خاص از روز. [۱۲] آن را برای نامگذاری شد Aloysius Lilius، نویسنده اصلی از تقویم میلادی.
 * The ANSI Date defines January 1, 1601 as day 1, and is used as the origin of COBOL integer dates. مؤسسه تاریخ تعریف می ۱۶۰۱ ژانویه ۱ به عنوان روز ۱ است، و از استفاده به عنوان منشأ کوبول خرما عدد صحیح است. This epoch is the beginning of the previous 400-year cycle of leap years in the Gregorian calendar, which ended with the year 2000. این دوره ۲۰۰۰، شروع قبلی ۴۰۰ سال کبیسه از چرخه سال در تقویم گرگوری، که به پایان رسید با سال.
 * Rata Die is a system (or more precisely a family of three systems) used in the book Calendrical Calculations. راتا مرگ محاسبات است که یک سیستم (یا دقیق تر یک خانواده از سه سیستم) استفاده می‌شود کتاب Calendrical در. It uses the local timezone, and day 1 is January 1, 1, that is, the first day of the Christian or Common Era in the proleptic Gregorian calendar. آن استفاده می‌کند اختلاف محلی، و در روز ۱ ژانویه است ۱، ۱، است که، اولین روز از مسیحی یا عصر حاضر است در تقویم میلادی proleptic.

The Heliocentric Julian Day (HJD) is the same as the Julian day, but adjusted to the frame of reference of the Sun , and thus can differ from the Julian day by as much as 8.3 minutes, that being the time it takes the Sun's light to reach Earth. خورشیدمرکزی میلادی روز (HJD) است همان روز میلادی است، اما متناسب با چارچوب مرجع از یکشنبه، و در نتیجه می‌تواند دقیقه متفاوت از میلادی روز به میزان ۸٫۳، که در حال زمان آن طول می‌کشد خورشید نور برای رسیدن به زمین. As two separate astronomical measurements can exist that were taken when the Earth, astronomical objects, and Sun are in a straight line but the Earth was actually on opposite sides of the Sun for the two measurements, that is at one roughly 500 light seconds nearer to the astronomical than the Sun for the first measure, then 500 light seconds further from the astronomical object than the Sun for the second measure, then the subsequent light time error between two Julian Day measures can amount to nearly as much as 1000 seconds different relative to the same Heliocentric Julian Day interval which can make a significant difference when measuring temporal phenomena for short period astronomical objects over long time intervals. به عنوان دو جداگانه اندازه‌گیری نجومی تواند وجود داشته باشد که زمانی که زمین و اشیاء نجومی، و خورشید در یک خط راست هستند، اما در واقع در زمین طرف مقابل آفتاب برای دو اندازه‌گیری، که در یک حدود ۵۰۰ ثانیه نور به تقوا نزدیکتر بود گرفته شد نجومی از خورشید برای اندازه‌گیری اول، و سپس ۵۰۰ ثانیه نور بیشتری از جسم نجومی از خورشید برای اندازه‌گیری دوم، سپس پس از آن خطا هم نور بین دو میلادی اقدامات روز می‌تواند به حدود ۱۰۰۰ تا حد ثانیه مقدار نسبی مختلف به همان خورشیدمرکزی میلادی فاصله روز که می‌تواند تفاوت قابل توجهی در هنگام اندازه‌گیری اشیاء پدیده زمانی برای مدت کوتاهی بیش از فواصل نجومی مدت زمان طولانی را. The Julian day is sometimes referred to as the Geocentric Julian Day (GJD) in order to distinguish it from HJD. گاهی اوقات در روز میلادی) را به عنوان روز زمینی میلادی (GJD به منظور آن را متمایز از HJD. [ edit ] History [ ویرایش ] تاریخچه

The Julian day number is based on the Julian Period proposed by Joseph Scaliger in 1583, at the time of the Gregorian calendar reform, but it is the multiple of three calendar cycles used with the Julian calendar: میلادی تعداد روز است بر اساس میلادی پیشنهاد دوره Scaliger جوزف در ۱۵۸۳، در آن زمان از تقویم میلادی اصلاحات است، اما از آن است که چند از سه تقویم چرخه با استفاده از تقویم میلادی:

 15 (indiction cycle) × 19 (Metonic cycle) × 28 (Solar cycle) = 7980 years 15 (چرخه دوره پانزده ساله) × ۱۹ (چرخه Metonic) × ۲۸ (چرخه خورشیدی) = ۷٬۹۸۰ سال

Its epoch falls at the last time when all three cycles (if they are continued backward far enough) were in their first year together — Scaliger chose this because it preceded all historical dates. آن دوران می‌افتد در آن زمان گذشته هنگامی که هر سه چرخه (اگر که آنها هم به اندازه کافی به ادامه عقب مانده) در سال اول خود را هم—Scaliger انتخاب این به این دلیل آن را قبل از تمام تاریخ تاریخی است.

Note: although many references say that the Julian in "Julian day" refers to Scaliger's father, Julius Scaliger , in the introduction to Book V of his Opus de Emendatione Temporum ("Work on the Emendation of Time") he states, " Iulianum vocavimus: quia ad annum Iulianum dumtaxat accomodata est ", which translates more or less as "We have called it Julian merely because it is accommodated to the Julian year." توجه: اگر چه منابع بسیاری می‌گویند که میلادی در "روز میلادی" اشاره به پدر Scaliger، ژولیوس Scaliger، در مقدمه کتاب پنجم از خود اپوس د Emendatione Temporum ("کار بر روی اصلاح از زمان") او می‌گوید، "vocavimus Iulianum: quia آگهی سالانه Iulianum dumtaxat accomodata وقت شرق آمریکا "، که ترجمه کم و بیش به عنوان" ما باید آن را به نام جولیان صرفاً به دلیل آن است که سال به میلادی جایگزین ". This Julian refers to Julius Caesar , who introduced the Julian calendar in 46 BC. این اشاره به میلادی ژولیوس سزار، که ۴۶ معرفی میلادی تقویم در پیش از میلاد).

In his book Outlines of Astronomy , first published in 1849, the astronomer John Herschel wrote: در کتاب خود به تشریح نجوم، اول ۱۸۴۹ منتشر شده در، ستاره‌شناس جان هرشل نوشت:

 The first year of the current Julian period, or that of which the number in each of the three subordinate cycles is 1, was the year 4713 BC, and the noon of the 1st of January of that year, for the meridian of Alexandria, is the chronological epoch, to which all historical eras are most readily and intelligibly referred, by computing the number of integer days intervening between that epoch and the noon (for Alexandria) of the day, which is reckoned to be the first of the particular era in question. سال اول از دوره میلادی جاری، یا این که از آن تعداد در هر یک از سه چرخه‌های تابعه است ۱، ۴٬۷۱۳ سال پیش از میلاد)، و قبل از ژانویه ۱ همان سال، برای نصف النهار اسکندریه بود، دوره زمانی، که تمام دوره‌های تاریخی هستند و به آسانی intelligibly، توسط محاسبات عدد صحیح تعداد روزهای دخالت بین که عصر و ظهر (برای اسکندریه) از روز است، که به شمار می‌رود اولین دوره خاص در مراجعه سؤال. The meridian of Alexandria is chosen as that to which Ptolemy refers the commencement of the era of Nabonassar, the basis of all his calculations. خط نصف النهار از اسکندریه به عنوان انتخاب شده است که به بطلمیوس اشاره دارد که از آغاز دوران Nabonassar، اساس تمام محاسبات خود را.

Astronomers adopted Herschel's Julian Days in the late nineteenth century, but used the meridian of Greenwich instead of Alexandria, after the former was adopted as the Prime Meridian after the International Meridian Conference in Washington in 1884. ستاره‌شناسان قرن میلادی به تصویب رسید هرشل در روز در اواخر نوزدهم است، اما استفاده از خط نصف النهار گرینویچ جای اسکندریه، پس از سابق شده بود به تصویب رسید به عنوان نصف النهار گرینویچ بعد از کنفرانس بین‌المللی مریدین در واشنگتن در سال 1884. This has now become the standard system of Julian days. این در حال حاضر تبدیل شدن به سیستم استاندارد روز میلادی. Julian days are typically used by astronomers to date astronomical observations, thus eliminating the complications resulting from using standard calendar periods like eras, years, or months. روز میلادی به طور معمول استفاده شده توسط ستاره‌شناسان به روز نجومی مشاهدات، در نتیجه از بین بردن عوارض ناشی از استفاده از استاندارد تقویم دوره مانند دوره، سال، و یا ماه می باشد. They were first introduced into variable star work by Edward Charles Pickering , of the Harvard College Observatory , in 1890. [ 13 ] آنها معرفی شدند به اولین ستاره متغیر کار توسط چارلز ادوارد پیکرینگ، از رصدخانه دانشگاه هاروارد، در سال ۱۸۹۰. [۱۳]

Julian days begin at noon because when Herschel recommended them, the astronomical day began at noon (it did so until 1925). در ظهر روز میلادی آغاز خواهد شد، چرا که وقتی هرشل آنها توصیه می‌شود، روز نجومی در ظهر آغاز شد (از آن پس تا سال ۱۹۲۵ انجام داد). The astronomical day had begun at noon ever since Ptolemy chose to begin the days in his astronomical periods at noon. روز نجومی در ظهر شروع شده بود از زمانی که بطلمیوس تصمیم به شروع روز در دوره‌های نجومی خود را در ظهر. He chose noon because the transit of the Sun across the observer's meridian occurs at the same apparent time every day of the year, unlike sunrise or sunset, which vary by several hours. او تصمیم گرفت به دلیل حمل و نقل قبل از خورشید در سراسر نصف النهار ناظر را رخ می‌دهد در همان زمان آشکار هر روز از سال، بر خلاف طلوع یا غروب خورشید، که توسط چند ساعت متفاوت است. Midnight was not even considered because it could not be accurately determined using water clocks. نیمه شب بود و حتی در نظر گرفته شود، زیرا نمی‌تواند با دقت مشخص با استفاده از ساعتهای آب. Nevertheless, he double-dated most nighttime observations with both Egyptian days beginning at sunrise and Babylonian days beginning at sunset. با این حال، او دو شب مورخ مشاهدات‌ترین با هر دو مصر روز گذشته در طلوع و بابلی روز گذشته در غروب آفتاب. This would seem to imply that his choice of noon was not , as is sometimes stated, made in order to allow all observations from a given night to be recorded with the same date. این به نظر می‌رسد این مفهوم را می‌رسانند که انتخاب خود را از ظهر بود نیست، همان‌طور که گاهی اوقات اظهار داشت، ساخته شده به منظور اجازه دادن به تمام مشاهدات از شب داده می‌شود با همان تاریخ ثبت شده. [ edit ] Calculation [ ویرایش ] محاسبه

The Julian day number can be calculated using the following formulas (integer division is used exclusively , that is, the remainder of all divisions are dropped): تعداد روز میلادی را می‌توان محاسبه با استفاده از فرمول زیر تقسیم عدد صحیح استفاده شده است به طور انحصاری، که شده است، باقی‌مانده از همه بخش‌ها کاهش یافته است):

The months (M) January to December are 1 to 12. ماه (م) ژانویه. -دسامبر. می‌شود: ۱ تا 12. For the year (Y) astronomical year numbering is used, thus 1 BC is 0, 2 BC is −1, and 4713 BC is −۴۷۱۲. در سال (ý) (شماره گذاری سال نجومی استفاده می‌شود، بنابراین پیش از میلاد است ۰ ۱، ۲ پیش از میلاد است -۱، و ۴۷۱۳–۴۷۱۲ پیش از میلاد است. D is the day of the month. JDN is the Julian Day Number, which pertains to the noon occurring in the corresponding calendar date. دی ماه روز. JDN است میلادی روز شماره که مربوط به قبل رخ داده در تاریخ تقویم مربوطه. [ edit ] Converting Gregorian calendar date to Julian Day Number [ ویرایش شماره] تقویم میلادی تبدیل تاریخ میلادی به روز

The algorithm is valid for all Gregorian calendar dates after 4800 BC. [ 14 ] الگوریتم معتبر است برای همه تاریخ‌ها تقویم میلادی پس از ۴۸۰۰ سال قبل از میلاد. [۱۴]

You must compute first: شما باید محاسبه اول:

\ آغاز ماتریس {} & = \ frac {14 -- \ متن {ماه}} {۱۲} \ \ \ \ \ سالانه و = \ متن {سال} + ۴٬۸۰۰ -- \ \ \ \ متر و = \ متن {ماه} + 12a—۳ \ \ \ پایان ماتریس {}

then compute: سپس محاسبه:

! ج \ د \ نفر \ متن {روز} + \ frac {153m 2} {5} 365y + + \ frac {سالانه} {4} -- \ frac {سالانه} {100} + \ frac {سالانه} { ۴۰۰} -- ۳۲۰۴۵ [ edit ] Finding Julian date given Julian Day Number and time of day [ ویرایش ] پیدا کردن تاریخ میلادی داده میلادی روز شماره و زمان از روز

For the full Julian date, not counting leap seconds (divisions are real numbers): برای تاریخ میلادی کامل، نه شمارش ثانیه کبیسه (بخش هستند اعداد حقیقی):

\ آغاز ماتریس {} ج \ د و ج = \ د \ ازت + \ frac {\} متن {ساعت—۱۲}! {24} + \ frac {\ {متن دقیقه}} {۱۴۴۰} + \ frac {\} متن {دوم} {۸۶۴۰۰} \ {پایان} ماتریس.

So, for example, January 1, 2000 at midday corresponds to JD = ۲۴۵۱۵۴۵٫۰ بنابراین، برای مثال، ۲۰۰۰ ژانویه ۱ در ظهر دکترای حقوق مربوط به = ۲۴۵۱۵۴۵٫۰

The day of the week can be determined from the Julian day number by calculating it modulo 7, where 0 means Monday. روز هفته می‌توان آن را مشخص از روز میلادی با محاسبه تعداد پیمانه ۷، جایی که ۰ به معنی دوشنبه. JDN mod ۷ وزارت دفاع JDN 7 ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ Day of the week روز هفته Mon دوشنبه Tue سه Wed عروسی کردن با Thu پنجشنبه Fri جمعه Sat شنبه Sun خورشید [ edit ] Gregorian calendar from Julian day number [ ویرایش ] تقویم میلادی از شماره روز میلادی

 * Let J be the Julian day number from which we want to compute the date components. اجازه ج به میلادی تعداد روز که از آن ما می‌خواهیم به محاسبه اجزاء تاریخ.
 * From J , compute a relative Julian day number j from a Gregorian epoch starting on March 1, −4800 (ie March 1, 4801 BC in the proleptic Gregorian Calendar), the beginning of the Gregorian quadricentennial 32,044 days before the epoch of the Julian Period. از ج، محاسبه نسبت میلادی تعداد روز از مه میلادی با شروع عصر در تاریخ ۱ مارس -۴٬۸۰۰ (به عنوان مثال تاریخ ۱ مارس ۴٬۸۰۱ سال قبل از میلاد در proleptic تقویم میلادی)، ابتدا از quadricentennial میلادی ۳۲٬۰۴۴ روز قبل از عصر دوره میلادی .
 * From j , compute the number g of Gregorian quadricentennial cycles elapsed (there are exactly 146,097 days per cycle) since the epoch; subtract the days for this number of cycles, it leaves dg days since the beginning of the current cycle. از د، محاسبه تعداد سیکل‌های گرم quadricentennial میلادی سپری شده (چرخه وجود دارد دقیقاً در هر روز ۱۴۶٬۰۹۷) از عصر؛ تفریق روز برای این تعداد سیکل، آن را برگ مدیرکل روز از آغاز دوره جاری است.
 * From dg , compute the number c (from 0 to 4) of Gregorian centennial cycles (there are exactly 36,524 days per Gregorian centennial cycle) elapsed since the beginning of the current Gregorian quadricentennial cycle, number reduced to a maximum of 3 (this reduction occurs for the last day of a leap centennial year where c would be 4 if it were not reduced); subtract the number of days for this number of Gregorian centennial cycles, it leaves dc days since the beginning of a Gregorian century. از مدیرکل، محاسبه تعداد ج (از ۰ تا ۴) از صدمین سالگرد چرخه گرگوری (چرخه وجود دارد که دقیقاً ۳۶٬۵۲۴ صدمین سالگرد روز میلادی در) سپری شده از زمان شروع چرخه گرگوری quadricentennial فعلی، کاهش تعداد به حداکثر ۳ (این کاهش رخ می‌دهد برای آخرین روز از صدمین سال کبیسه که در آن ج می‌باشد) ۴ اگر آن را نمی‌شد کاهش می‌یابد؛ تفریق تعداد روز از این تعداد سیکل صدمین سالگرد میلادی، آن را برگ روز دی سی از ابتدای قرن میلادی.
 * From dc , compute the number b (from 0 to 24) of Julian quadrennial cycles (there are exactly 1,461 days in 4 years, except for the last cycle which may be incomplete by 1 day) since the beginning of the Gregorian century; subtract the number of days for this number of Julian cycles, it leaves db days in the Gregorian century. از دی سی، محاسبه ب عدد (از ۰ تا ۲۴) از چهار سال یکبار چرخه میلادی (دقیقاً وجود دارد ۱٬۴۶۱ روز در ۴ سال، به جز آخرین چرخه که ممکن است ناقص شده توسط ۱ در روز) از ابتدای قرن میلادی؛ تفریق شمار روز از این تعداد سیکل میلادی، آن را برگ روز دسی بل در قرن میلادی.
 * From db , compute the number a (from 0 to 4) of Roman annual cycles (there are exactly 365 days per Roman annual cycle) since the beginning of the Julian quadrennial cycle, number reduced to a maximum of 3 (this reduction occurs for the leap day, if any, where a would be 4 if it were not reduced); subtract the number of days for this number of annual cycles, it leaves da days in the Julian year (that begins on March 1). از دسی بل، محاسبه تعداد ۰–۴) از چرخه روم (سالانه وجود دارد) دقیقاً ۳۶۵ روز در هر چرخه سالانه روم از آغاز چرخه میلادی، تعداد چهار سال یکبار (کاهش به حداکثر ۳ (این کاهش رخ می‌دهد برای روز کبیسه، اگر وجود داشته باشد، که در آن می‌شود کاهش می‌یابد ۴ اگر آن نبود)؛ تفریق تعداد روز از این تعداد سیکل سالانه، آن را برگ روز دا در سال میلادی (که آغاز می‌شود در تاریخ ۱ مارس).
 * Convert the four components g , c , b , a into the number y of years since the epoch, by summing their values weighted by the number of years that each component represents (respectively 400 years, 100 years, 4 years, and 1 year). تبدیل چهار مؤلفه گرم، ج، ب، سالانه به تعداد سال از عصر، توسط جمع ارزش خود را نشان دهنده وزن توسط چندین سال است که هر جزء (به ترتیب ۴۰۰ سال، ۱۰۰ سال، ۴ سال و ۱ سال) .
 * With da , compute the number m (from 0 to 11) of months since March (there are exactly 153 days per 5-month cycle; however, these 5-month cycles are offset by 2 months within the year, ie the cycles start in May, and so the year starts with an initial fixed number of days on March 1, the month can be computed from this cycle by a Euclidian division by 5); subtract the number of days for this number of months (using the formula above), it leaves d days past since the beginning of the month. با دا، محاسبه تعداد متر (از ۰ تا ۱۱) ماه از تاریخ (دقیقاً وجود دارد که ۱۵۳ روز در هر ماه ۵ چرخه؛ با این حال، این چرخه ۵ ماه می سال افست توسط ۲ ماه در داخل، یعنی چرخه شروع در مه، و تا سال شروع می‌شود با تعداد ثابت اولیه روز در تاریخ ۱ مارس، ماه را می‌توان از این چرخه توسط بخش Euclidian محاسبه شده توسط ۵)؛ تفریق تعداد روز برای این تعداد از ماه (با استفاده از فرمول فوق)، آن را برگ د روز گذشته از آغاز ماه.
 * The Gregorian date (Y, M, D) can then be deduced by simple shifts from (y, m, d). تاریخ میلادی (ý، م، د) پس از آن می‌توانید د) با استنباط از ساده شیفت (ý، جز،

The calculations below (which use integer division [div] and modulo [mod] with positive numbers only) are valid for the whole range of dates since −۴۸۰۰. محاسبات زیر را (که از تقسیم عدد صحیح [دیو] و پیمانه [وزارت دفاع] با فقط اعداد مثبت) معتبر هستند برای طیف وسیعی از تاریخ از سال -۴۸۰۰. For dates before 1582, the resulting date components are valid only in the Gregorian proleptic calendar. برای تاریخ قبل از ۱۵۸۲، در نتیجه اجزای تاریخ معتبر هستند فقط در تقویم گرگوری proleptic. This is based on the Gregorian calendar but extended to cover dates before its introduction, including the pre-Christian era. این است که در تقویم گرگوری، اما بر اساس تمدید تاریخ برای پوشش قبل از معرفی آن، از جمله دوران پیش مسیحی. For dates in that era (before year AD ۱)، astronomical year numbering is used. برای تاریخهای در آن دوران (قبل از سال میلادی ۱)، شماره سال نجومی استفاده شده است. This includes a year zero, which immediately precedes AD ۱. این شامل یک سال صفر، که پیش می‌آید بلافاصله م ۱. Astronomical year zero is 1 BC in the proleptic Gregorian calendar and, in general, proleptic Gregorian year (n BC) = astronomical year (Y = ۱ − n). proleptic میلادی) تقویم و، در، proleptic کلی میلادی سال (تعداد = نجومی سال قبل از میلاد) سال (ý = ۱ -- ازت نجوم است ۱ قبل از میلاد در سال صفر. For astronomical year Y (Y <۱)، the proleptic Gregorian year is (۱ − Y) BC. برای نجومی سال سالانه (ý <۱)، سال میلادی proleptic است (۱ -- ý) (پیش از میلاد).

 Let J = JD + 0.5: (note: this shifts the epoch back by one half day, to start it at 00:00UTC, instead of 12:00 UTC); اجازه دهید جی = دکترای + ۰٫۵: (توجه داشته باشید: این شیفت عصر به عقب توسط یک نیم روز، را به تغییر یافتهاست شروع آن در ۰۰:۰۰، به جای 12:00 UTC).
 * let j = J + 32044; (note: this shifts the epoch back to astronomical year -4800 instead of the start of the Christian era in year AD 1 of the proleptic Gregorian calendar). اجازه د = ج + ۳۲٬۰۴۴؛ (توجه داشته باشید: این شیفت عصر به سال نجومی -۴۸۰۰ به جای آن از آغاز عصر مسیحی در سال میلادی ۱ از تقویم میلادی proleptic).
 * let g = j div 146097; let dg = j mod 146097; اجازه گرم مه دیو = ۱۴۶۰۹۷؛ اجازه مدیرکل وزارت دفاع ج = ۱۴۶۰۹۷ ؛
 * let c = (dg div 36524 + 1) × 3 div 4; let dc = dg − c × ۳۶۵۲۴; اجازه ج = (مدیرکل دیو ۳۶٬۵۲۴ + ۱) × ۳ دیو ۴؛ اجازه مدیرکل دی سی = -- ج × ۳۶۵۲۴ ؛
 * let b = dc div 1461; let db = dc mod 1461; ب اجازه دیو = دی سی ۱۴۶۱؛ اجازه دسی بل دی سی وزارت دفاع = ۱۴۶۱ ؛
 * let a = (db div 365 + 1) × 3 div 4; let da = db − a × ۳۶۵; اجازه = (دیو دسی بل ۳۶۵ + ۱) × ۳ دیو ۴؛ اجازه دا دسی بل = -- ۳۶۵ × ؛
 * let y = g × 400 + c × 100 + b × 4 + a ; (note: this is the integer number of full years elapsed since March 1, 4801 BC at 00:00 UTC); اجازه سالانه = × ۴۰۰ گرم + ج + ۱۰۰ × ب × ۴ +؛ (توجه: این تعداد از نوع عدد صحیح کامل سال سپری شده از تاریخ ۱، ۴٬۸۰۱ سال قبل از میلاد در 00:00 UTC) ؛
 * let m = (da × 5 + 308) div ۱۵۳ − 2; (note: this is the integer number of full months elapsed since the last March 1 at 00:00 UTC); اجازه متر = (دا × ۵ + ۳۰۸) دیو ۱۵۳–۲؛ (توجه: این عدد صحیح از ماه کامل سپری شده از سال ۱ در ماه مارس گذشته در 00:00 UTC) ؛
 * let d = da − (m + 4) × 153 div 5 + 122; (note: this is the number of days elapsed since day 1 of the month at 00:00 UTC, including fractions of one day); اجازه د = دا -- (متر + ۴) × ۱۵۳ + ۵ دیو ۱۲۲؛ (توجه: این تعداد روز سپری شده از سال UTC روز ۱ از ماه در ۰۰:۰۰، از جمله کسری از یک روز) ؛
 * let Y = y − 4800 + (m + 2) div 12; let M = (m + 2) mod 12 + 1; let D = d + 1; اجازه سالانه سالانه = -- ۴٬۸۰۰ + (متر + ۲) دیو ۱۲؛ اجازه جز = (متر + ۲) وزارت دفاع ۱۲ + ۱؛ اجازه د = د + ۱.
 return astronomical Gregorian date (Y , M , D). بازگشت میلادی تاریخ نجومی (ý، م، د).

The operations div and mod used here are intended to have the same binary operator priority as the multipication and division, and defined as: دیو عملیات و وزارت دفاع استفاده می‌شود در اینجا در نظر گرفته شده به همان اولویت عملگر دوتایی به عنوان multipication و تقسیم و تعریف می‌شود:

 درخواست \ ضخیم {\ دیو \} د = \ چپ \ lfloor \ frac {س} {د} \ حق \ rfloor؛ س \ ضخیم {\ وزارت دفاع \} س د = -- \ چپ \ lfloor \ frac {س} {د } \ حق \ rfloor \ بار د

You can also use only integers in most of the formula above, by taking J = floor (JD + ۰٫۵)، to compute the three integers (Y، M , D). شما همچنین می‌توانید، فقط استفاده از اعداد صحیح در بسیاری از فرمول فوق با در نظر گرفتن کف = ج (دکترای + ۰٫۵)، برای محاسبه سه عدد صحیح (ý، م، د).

The time of the day is then computed from the fractional day T = frac (JD + ۰٫۵). زمان از روز است و سپس محاسبه تی از روز کسری = frac (دکترای + ۰٫۵). The additive 0.5 constant can also be adjusted to take the local timezone into account, when computing a astronomical Gregorian date localized in another timezone than UTC. ۰٫۵ افزودنی ثابت همچنین می‌توانید تنظیم می‌شود را به منطقه زمانی محلی به حساب، وقتی که محاسبات نجومی تاریخ میلادی در محلی دیگر از منطقه زمانی یافتهاست. To convert the fractional day into actual hours, minutes, seconds, the astronomical Gregorian calendar uses a constant length of 24 hours per day (ie 86400 seconds exactly), ignoring leap seconds inserted or deleted at end of some specific days in the UTC Gregorian calendar. برای تبدیل روز کسری به ساعت واقعی، دقیقه، ثانیه، میلادی تقویم نجومی استفاده می‌کند طول ثابت از ۲۴ ساعت در روز (یعنی ۸۶۴۰۰ ثانیه دقیق)، نادیده گرفتن ثانیه کبیسه درج و یا حذف شده در پایان از چند روز خاص در تقویم گرگوری UTC. If you want to convert it to actual UTC time, you will need to compensate the UTC leap seconds by adding them to J before restarting the computation (however this adjustment requires a lookup table, because leap seconds are not predictable with a simple formula); you'll also need to finally determine which of the two possible UTC date and time is used at times where leap seconds are added (no final compensation will be needed if negative leap seconds are occurring on the rare possible days that could be shorter than 24 hours). اگر می‌خواهید آن را تبدیل به زمان UTC واقعی، شما نیاز به جبران جهش UTC ثانیه با اضافه کردن آنها را به جی قبل از شروع مجدد محاسبات (با این حال این تنظیم نیاز به مراجعه به جدول، چرا که ثانیه کبیسه هستند فرمول ساده قابل پیش بینی نیست با)؛ شما همچنین باید تا در نهایت تعیین کدام یک از دو زمان ممکن UTC و هم در زمانهای که در آن ثانیه کبیسه اضافه می‌شوند (بدون جبران نهایی لازم است اگر ثانیه کبیسه منفی رخ می‌دهد در روز نادر امکان وجود دارد که می‌تواند کوتاه‌تر از ۲۴ مورد استفاده قرار گیرد نیاز ساعت). [ edit ] Gregorian calendar from Unix time [ ویرایش زمان میلادی] تقویم یونیکس از

If 'U' is the Unix time (seconds since January ۱، ۱۹۷۰)، then: 'اگر' زیر است زمان یونیکس (ثانیه از سال ۱۹۷۰ ژانویه ۱)، پس از آن:

 ss = U mod 60 اس اس تو وزارت دفاع = ۶۰
 a = (U − ss) div 60 = (تو—اس اس) دیو ۶۰
 mm = a mod 60 وزارت دفاع میلی‌متر = ۶۰
 b = (a − mm) div 60 ب = (-- میلیمتر) دیو ۶۰
 hh = b mod 24 hh وزارت دفاع = ب ۲۴
 u = U − ss − mm * ۶۰ − hh * ۳۶۰۰ تو = تو—اس اس—۶۰ میلی‌متر * -- hh * ۳۶۰۰

where ss are seconds, mm minutes, hh hours. اس اس که در آن ثانیه‌ها، دقیقه میلی‌متر، ساعت hh. Day, month and year can be calculated as in the section Gregorian calendar from Julian day number , applying calculations to: روز، ماه و سال می‌تواند محاسبه شود همان‌طور که در بخش تقویم میلادی از شماره روز میلادی، استفاده از محاسبات به:

 J = u div 86400 + 2440588 ج = دیو تو ۸۶٬۴۰۰ + ۲٬۴۴۰٬۵۸۸

and D being: و د می‌شود:

 D = d + 1 د = د +

پیوند به بیرون[ویرایش]