پرش به محتوا

الگو:Ombox

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو یک فرا الگو است که برای ساخت دسته‌ای از الگوها استفاده می‌شود، از آن مستقیما به عنوان یک الگو در صفحات استفاده نکنید. مورد استفاده الگوهای بر پایه این الگو صفحاتی در فضاهای نام غیر از فضای اصلی و صفحات بحث می‌باشد.

این الگو هنوز کامل نیست ولی می‌توانید از آن استفاده کنید تا در عمل استفاده آن آزمایش شود.

This is the {{Ombox}} ([O]ther pages [m]essage [box]) metatemplate. etter image, then use them instead of the default images shown here.

استفاده

مثال کاربرد ساده:

{{Ombox| text = Some text.}}

Complex example:

{{Ombox
| type   = style
| image   = [[Image:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = The message body text.
}}

Other pages message box types

The following examples use different type parameters but use no image parameters; thus, they use the default images for each type.

نمونه‌ها

Some examples using the "notice" style:

پارامترها

List of all parameters:

{{Ombox
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| plainlinks = no
| text = The message body text. 
| small = {{{small|}}} / yes
| smallimage = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smalltext = A shorter message body text.
}}

type

If no type parameter is given the template defaults to type notice. That means it gets a gray border.

image

No parameter = If no image parameter is given the template uses a default image. Which default image it uses depends on the type parameter.
An image = Should be an image with usual wiki notation. 40px - 50px width are usually about right depending on the image height to width ratio. (But the message box can handle images of any size.) For example:
image = [[Image:Crystal package settings.png|40px]]
none = Means that no image is used.

imageright

No parameter = If no imageright parameter is given then no image is shown on the right side.
An image = Should be an image with usual wiki notation. 40px - 50px width are usually about right depending on the image height to width ratio. (But the message box can handle images of any size.) For example:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Anything = Any other object that you want to show on the right side.

style

Optional CSS values used by the entire message box table. Without quotation marks " " but with the ending semicolons ;. For example:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Optional CSS values used by the text cell. For example:
textstyle = text-align: center;

plainlinks

Normally on Wikipedia, external links have an arrow icon next to them, like this: Example.com. However, in message boxes, the arrow icon is suppressed by default, like this: Example.com. To get the normal style of external link with the arrow icon, use |plainlinks=no.

text

The message body text.

پارامترهای small

small

yes = Makes it a smaller right floating message box. This also makes the default images smaller. Note that any data fed to the smallimage, smallimageright and smalltext parameters is only used if "small=yes". To make it so your template also understands the small parameter you can use this code:
small = {{{small|}}}

smallimage

No parameter = If no smallimage parameter is given then this template falls back to use the image parameter. If the image parameter also is empty then a small default image is used.
An image = Should be an image with usual wiki notation. 30px width is usually about right. For example:
smallimage = [[Image:Replacement filing cabinet.svg|30px]]
none = Means that no image is used. This overrides any image fed to image, when "small=yes".

smallimageright

No parameter = If no smallimageright parameter is given then this template falls back to use the imageright parameter. If the imageright parameter also is empty then no image is shown on the right side.
An image = Should be an image with usual wiki notation. 30px width is usually about right. For example:
smallimageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|30px]]
Anything = Any other object that you want to show on the right side.
none = Means that no right side image is used. This overrides any image fed to imageright, when "small=yes".

smalltext

A shorter version of the message body text. If no smalltext parameter is given then this template falls back to use the text parameter.

جستارهای وابسته

There are several meta-templates in the mbox family:
 • {{ambox}} – For article message boxes.
 • {{cmbox}} – For category message boxes.
 • {{imbox}} – For file (image) page message boxes.
 • {{mbox}} – Has namespace detection, for message boxes that are used on several types of pages and thus need to change style depending on what page they are used on.
 • {{ombox}} – For other pages message boxes.
 • {{tmbox}} – For talk page message boxes.

Closely related meta-templates:

 • {{asbox}} – For article stub message boxes.
 • {{dmbox}} – For disambiguation and set index message boxes.
 • {{fmbox}} – For header and footer message boxes.