الگو:مرور کلی مجموعه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد[ویرایش]

هدف این الگو، اضافه کردن ساده‌ی یک جدول مرور مجموعه (براساس en:WP:TVOVERVIEW) برای مجموعه‌های تلویزیونی است که نیازمند آنند. یا در قالب ساده (یعنی فقط قسمت‌ها و تاریخ‌ها) یا با اطلاعات افزوده (مثل شبکه‌ها، رتبه بندی‌ها و ...)

نحو[ویرایش]

مرور اصلی[ویرایش]

{{Series overview
| seasonT     = TEXT
| caption     = TEXT
| infoheader    = TEXT
| info{A-Z}    = TEXT

| color*      = COLOR
| link*      = TEXT
| linkT*      = TEXT
| linkR*      = TEXT
| aux{A-Z}*    = TEXT
| episodes*    = NUMBER
| start*      = DATE
| end*       = DATE
| network*     = TEXT
| info{A-Z}*    = TEXT
}}

ویژه‌ها[ویرایش]

تکی[ویرایش]
{{Series overview
| color*S     = COLOR
| link*S      = TEXT
| linkT*S     = TEXT
| linkR*S     = TEXT
| aux{A-Z}*S    = TEXT
| episodes*S    = NUMBER
| start*S     = DATE
| end*S      = DATE
| network*S    = TEXT
| info{A-Z}*S   = TEXT
}}
چندتایی[ویرایش]
{{Series overview
| color*S{A-Z}   = COLOR
| link*S{A-Z}   = TEXT
| linkT*S{A-Z}   = TEXT
| linkR*S{A-Z}   = TEXT
| aux{A-Z}*S{A-Z} = TEXT
| episodes*S{A-Z} = NUMBER
| start*S{A-Z}   = DATE
| end*S{A-Z}    = DATE
| network*S{A-Z}  = TEXT
| info{A-Z}*S{A-Z} = TEXT
}}

فصل جدا[ویرایش]

{{Series overview
| color*      = COLOR
| link*      = TEXT
| linkT*      = TEXT
| linkR*      = TEXT
| aux{A-Z}*    = TEXT
| episodes*    = NUMBER
| network*     = TEXT
| info{A-Z}*    = TEXT

| color*{A-Z}   = COLOR
| aux{A-Z}*{A-Z}  = TEXT
| episodes*{A-Z}  = NUMBER
| start*{A-Z}   = DATE
| end*{A-Z}    = DATE
| network*{A-Z}  = TEXT
| info{A-Z}*{A-Z} = TEXT
}}

* indicates any number that is a positive integer, starting from one for regular/split seasons, and zero for specials.

مثال‌ها[ویرایش]

مثال پایه‌ای[ویرایش]

کد
{{Series overview
| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)

متن پیوند جایگزین با زیرنویس و پیوندهای متنی خام[ویرایش]

کد
{{Series overview
| caption  = Series overview

| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| linkT1   = Chapter One
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| linkT2   = Chapter Two
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| linkT3   = Chapter Three
| linkR3   = {{مرجع ساختگی|1}}
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
}}
Series overview
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
Chapter One26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
Chapter Two26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
Chapter Three[1]26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)

Series/Season & "dd mmm yyyy" dates[ویرایش]

The top-left cell displays either Series or Season, determined if the |df= parameter of the first {{Start date}} template is set. If it is included (|df=y), the cell will display Series, otherwise the cell will display Season. This can be overridden by setting either |seriesT= or |seasonT= to custom text.

کد
{{Series overview
| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8|df=y}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15|df=y}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13|df=y}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21|df=y}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19|df=y}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26|df=y}}
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)

فصل جدا[ویرایش]

کد
{{Series overview
| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| link3   = #Season 3
| episodes3 = 38
| color3A  = #000000
| episodes3A = 13
| start3A  = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3A   = {{تاریخ پایان|2014|12|24}}
| color3B  = #00004A
| episodes3B = 12
| start3B  = {{تاریخ آغاز|2015|2|15}}
| end3B   = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
| color3C  = #00008A
| episodes3C = 13
| start3C  = {{تاریخ آغاز|2015|11|4}}
| end3C   = {{تاریخ پایان|2016|1|31}}
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳3813۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-12-۲۴)
12۱۵ فوریه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-02-۱۵)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)
13۴ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-11-۰۴)۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۰۱۶-01-۳۱)

ویژه‌ها[ویرایش]

کد
{{Series overview
| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}

| color3S  = #00004A
| link3S   = #Special
| linkT3S  = S
| episodes3S = 1
| start3S  = {{تاریخ آغاز|2015|10|21}}
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)
S1۲۱ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-10-۲۱)

And with the |episodes parameter removed and the link text changed.

فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)
Special۲۱ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-10-۲۱)

اول ویژه، بدنبال آن فصل یک[ویرایش]

کد
{{Series overview
| color0S  = #00004A
| link0S   = #Special
| linkT0S  = S
| episodes0S = 1
| start0S  = {{تاریخ آغاز|2011|10|21}}

| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
S1۲۱ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-10-۲۱)
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)

اطلاعات اضافی[ویرایش]

کد
{{Series overview
| infoheader = [[رتبه‌بندی نیلسن]]
| infoA   = Rank
| infoB   = Rating
| infoC   = Average viewership<br />(in millions)

| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}
| infoA1   = 55
| infoB1   = 11.8
| infoC1   = 3.2

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}
| infoA2   = 65
| infoB2   = 9.2

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
| infoA3   = 63
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفتهرتبهدرجه‌بندیمیانگین بیننده
(برحسب میلیون)
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)5511.83.2
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)659.2TBA
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)63TBATBA

Single column with only the |infoheader parameter.

فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)

شبکه‌های چندگانه[ویرایش]

کد
{{Series overview
| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}
| network1  = [[The WB]]

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
| network3  = [[سی‌دابلیو (شبکه تلویزیونی)]]
}}
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بارشبکه
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)The WB
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)سی‌دابلیو (شبکه تلویزیونی)

ستون‌های کمکی[ویرایش]

کد
{{Series overview
| auxA    = عنوان
| auxB    = داستان‌ها

| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| auxA1   = ''First''
| auxB1   = 13
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = {{تاریخ پایان|2013|6|15}}

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| auxA2   = ''Second''
| auxB2   = 14
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| auxA3   = ''Third''
| auxB3   = 15
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = {{تاریخ پایان|2015|6|26}}
}}
فصلعنوانداستان‌هاقسمت‌هاروی آنتن رفته
اولین بارآخرین بار
۱First1326۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-06-۱۵)
۲Second1426۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳Third1526۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۲۶)

منتشر شده[ویرایش]

کد
{{Series overview
| released  = y

| color1   = #74E387
| link1   = #Season 1
| episodes1 = 26
| start1   = {{تاریخ آغاز|2012|9|8}}
| end1    = start

| color2   = #004000
| link2   = #Season 2
| episodes2 = 26
| start2   = {{تاریخ آغاز|2013|9|13}}
| end2    = {{تاریخ پایان|2014|6|21}}

| color3   = #000000
| link3   = #Season 3
| episodes3 = 26
| start3   = {{تاریخ آغاز|2014|9|19}}
| end3    = start
}}
فصلقسمت‌هامنتشرشده
اولین بارآخرین بار
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۱)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)

End dates omitted with the |allreleased parameter set.

فصلقسمت‌هامنتشرشده
۱26۸ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۰۸)
۲26۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۳)
۳26۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۱۹)

پارامترها[ویرایش]

Parameter Description Type Status
Caption caption An appropriate caption for the table, normally something like "Series overview". Required if the table is not the first or only item in the section. When a caption is not required on the page where the table is located, but is on a page where the table is transcluded, the caption may be wrapped in <includeonly> and </includeonly>. Text Optional
Header titles Season/Series seasonT Set to change custom text in the cell where Series/Season is typically displayed.
Format: Series
Alternate: seriesT
Text Optional
Info header infoheader The header of the extra information (e.g. Nielsen ratings) for the series in question. If there is only one extra column of extra info, use this parameter.
Format: Nielsen ratings
Text Optional
Info sub-headers info{A-Z} The sub-headers of the extra information (e.g. Viewers (in millions)) for the series in question. 26 columns are available for extra information (labelled infoA ... infoZ).
Format: Viewers (in millions)
Text Optional
Auxiliary aux{A-Z} The titles of the auxiliary columns. 26 columns are available for auxiliary columns (labelled auxA ... auxZ).
Format: Title
Text Optional
Season specifics Color color* The color of the season table for the season in question.
Format: black / #000000
Color Required
Link link* The link to the season in question.
ویکی‌پدیا:تراگنجانش format: <includeonly>List of iZombie episodes</includeonly>#Season 1 (2015)
Non-transclusion format: #Season 1 (2015)
Text Required
Link Text linkT* Alternate text to display in the season link rather than the season number.
Format: Special
Text Optional
Raw Link Text linkR* Additional text to display next to the season link, outside of the link itself. Good for references or notes.
Format: {{efn}}
Text Optional
Auxiliary aux{A-Z}* Auxiliary columns for season titles, etc. This column spans rows when succeeding auxiliary parameters are not set.
Format: Coven
Text Optional
Episodes episodes* The number of episodes in the season in question.
Format: 22
Exclusion: {{N/A|TBA}}
Number Optional
Start date start* The start date of the season in question.
Format: {{Start date|2015|3|17}}
Exclusion: {{N/A|TBA}}
Date Optional
End date end* The end date of the season in question. If equal to start (i.e. the season was aired/released on the same day), the date spans over two columns. Not included if the "allreleased" parameter is set.
Format: {{End date|2015|6|9}}
Exclusion: {{N/A|TBA}}
Date/Text Optional
Network network* The network that multiple seasons have aired under, if a series has aired on two or more networks. The span of the network column is calculated automatically.
Format: ABC
Text Optional
Info info{A-Z}* The values of the extra information (e.g. Ratings) for the season in question.
Note: Information cell parameters will be automatically set to {{N/A|TBA}} if set for a previous season (e.g. info1A) but not included for the current season (e.g. info2A).
Format: 28
Text Optional
Release Released released Determines whether the television series in question was released online or aired. Changes "Originally/First/Last aired" to "Originally/First/Last released".
Format: y
Text Optional
All Released allreleased Determines whether the television series has all episodes in every season released on the same day (e.g. نارنجی مد جدید است).
Format: y
Text Optional

* indicates any number that is a positive integer, starting from one for regular/split seasons, and zero for specials.