الگو:جعبه میله

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
این مستندات الگوی «جعبه میله» برای تمامی الگوهای شامل جعبه میله/توضیحات تراگنجانش شده است [ویرایش]. 

{{جعبه میله}}، {{میله درصد}}، {{میله پیکسل}}، {{میله لگاریتمیک}}، {{میله انباشته}} و {{فاصله میله}} خانواده‌ای از الگوهایی برای ساخت نمودارهای میله‌ای افقی هستند.

استفاده[ویرایش]

{{جعبه میله
 |عرض    = ''عرض نمودار''     (اختیار)
 |عرض میله  = ''عرض محدودهٔ میله‌ها''   (اختیاری؛ پیش‌فرض آن 100px است)
 |شناور   = (left|چپ|right|راست|none|هیچ)     (اختیاری؛ پیش‌فرض آن none است)
 |عنوان   = ''عنوان نمودار''     (اختیاری)
 |میله عنوان = ''رنگ میلهٔ عنوان''      (اختیاری؛ پیش‌فرض آن none است)
 |چپ۱    = ''سرآیند ستون اول چپ''  (اختیاری)
 |چپ۲    = ''سرآیند ستون دوم چپ'' (اختیاری)
 |راست۱   = ''''سرآیند ستون اول راست''  (اختیاری)
 |راست۲   = ''''سرآیند ستون دوم راست''  (اختیاری)
 |نوارها   = ''محتوای نمودار''       (پایین را ببینید)
 |توضیح   = ''توضیحی برای درج در زیر نمودار''  (اختیاری)
 }}

محتوای نمودار[ویرایش]

نمودار تولیدشده می‌تواند بی‌نهایت میله داشته باشد. چهار نوع میله برای این کار وجود دارد:

میلهٔ درصدی

{{میله درصد|برچسب ردیف|رنگ|مقدار (عرض به درصد)|برچسب اختیاری برای مقدار}}

اگر برچسب مقدار وارد نشده باشد، این برچسب با استفاده از مقدار درصد وارد شده و نماد «٪» ساخته خواهد شد. این نوع میله همچنین دارای گونه‌های {{میله درصد ۲}} و {{میله درصد ۳}} است که تعداد میله‌های بیشتری را برای ردیف یکسان نشان می‌دهند.

میلهٔ پیکسلی

{{میله پیکسل|برچسب ردیف|رنگ|مقدار (عرض به پیکسل)|پسوند مقدار|برچسب اختیاری برای مقدار}}

اگر برچسب برای مقدار وارد شود، از پیشوند مقدار چشم‌پوشی خواهد شد. در غیر این صورت، برچسب مقدار با استفاده از خود مقدار و پسوند مقدار ساخته خواهد شد. هر دو روش نتیجه‌ای یکسان خواهند داشت؛ به نمونه‌های زیر که هردو نتیجه‌ای یکسان دارند، دقت کنید:

{{میله پیکسل|فلان|red|۱۲||۱۲٫۳۴۵}}
{{میله پیکسل|فلان|red|۱۲|٫۳۴۵}}

این نوع میله دارای گونهٔ {{میله پیکسل ۲}} نیز هست که دو میله را برای یک برچسب ردیف نمایش می‌دهد.

میلهٔ لگاریتمیک

{{میله لگاریتمیک|مبنای لگاریتم|برچسب ردیف|رنگ|مقدار|پسوند مقدار|برچسب اختیاری مقدار}}</pre>
این میله مشابه میلهٔ پیکسلی است، با این تفاوت که عرض میله به‌شکل ''log{{sub|base}}(value)&times; 30'' محاسبه می‌شود. مبنای پیش‌فرض برابر با ۲ است، که برای مقدارهای کمتر از ۱۰۰ یک نمودار هم‌اندازه با نوارهای کناری ایجاد می‌کند. برای رسیدگی به اعداد بزرگ‌تر و کوتاه‌تر کردن میله‌ها، مبنا را افزایش دهید. همانند {{الگو۲|میله پیکسل}}، هرگاه <code>مقدار + پسوند مقدار = برچسب اختیاری مقدار</code>، نتیجهٔ یکسان برگردانده خواهد شد:
<pre>{{میله لگاریتمیک|۲|فلان|red|۱۰۰||۱۰۰٬۳۴۵}}
{{میله لگاریتمیک|۲|فلان|red|۱۰۰|٬۳۴۵}}

میله‌های انباشه

{{میله انباشته|برچسب اول راست|برچسب اول چپ|رنگ ۱|عرض ۱ (به پیکسل)|...|رنگ ۵|عرض ۵ (به پیکسل)|یادداشت۱=برچسب دوم راست|یادداشت۲=برچسب دوم چپ|عنوان۱=«کوته‌نوشت» ۱|...|عنوان۵=«کوته‌نوشت» ۵|تراز=xxxx(l|c|r|d)|جمع‌شده=(بله|yes|...)|شناسه=شناسهٔ جمع‌شونده}}

عنوانn برای تنظیم متن «کوته‌نوشت» میلهٔ مرتبط با آن کاربرد دارد و هرگاه نشانگر موس بر روی میله برود، نمایش داده می‌شود. تراز برای تنظیم تراز متن (چپ، وسط، راست یا پیش‌فرض) برای هر ستون کاربرد دارد. تمامی پارامترها اختیاری هستند، اما در صورتی که شناسه وارد نشده باشد، جمع‌شده تأثیری نخواهد داشت. از آنجا که دکمهٔ پیش‌فرض با نمودار هم‌پوشانی دارد، باید از دکمهٔ سفارشی استفاده شود (نمونهٔ آخر را ببینید).

فاصلهٔ میله

{{فاصله میله|جداکنندهٔ اختیاری|ارتفاع=عدد (وارد نکردن واحد باعث می‌شود که پیش‌فرض px انتخاب شود؛ پیش‌فرض آن 10px است)}}

در این الگو، عدم استفاده از جداکننده باعث ایجاد یک ردیف خالی می‌شود. یکی جداکننده مفید دیگر <hr> است که یک خط افقی ایجاد می‌کند.

نمونه‌ها[ویرایش]

با استفاده از {{میله درصد}}:

{{جعبه میله
|شناور  = چپ
|توضیح  = توزیع کالاها
|عرض میله = 200px
|نوارها  =
{{میله درصد|فلان|red|۳۰}}
{{میله درصد|بهمان|green|۴۰}}
{{میله درصد|بیسار|blue|۲۰}}
{{فاصله میله|مجهول}}
{{میله درصد|فلان‌بهمان|orange|۸}}
{{میله درصد|بهمان‌فلان|teal|۲|۱/۵۰}}
}}
فلان
۳۰٪
بهمان
۴۰٪
بیسار
۲۰٪
نیمه دوم
فلان‌بهمان
۸٪
بهمان‌فلان
۱/۵۰
توزیع کالاها

با استفاده از {{میله پیکسل}}:

{{جعبه میله
|عنوان   = حجم کالاها
|میله عنوان = #DDD
|چپ۱    = نوع کالاها
|راست۲   = تعداد
|عرض    = 400px
|نوارها   =
{{میله پیکسل|فلان|red|۳۳|٬۲۱۳}}
{{میله پیکسل|بهمان|green|۱۲۳|٬۱۲۳}}
{{میله پیکسل|فلان‌بهمان|blue|۲۱۰|٬۱۲۱}}
{{میله پیکسل|فوبار|orange|۱۳||۱۲٬۸۵۴}}
|توضیح   = برخی کالاها بر پایهٔ وزن نمایش داده شده‌اند.
}}
حجم کالاها
نوع کالاها تعداد
فلان
۳۳٬۲۱۳
بهمان
۱۲۳٬۱۲۳
فلان‌بهمان
۲۱۰٬۱۲۱
فوبار
۱۲٬۸۵۴
برخی کالاها بر پایهٔ وزن نمایش داده شده‌اند.

با استفاده از {{میله لگاریتمیک}}:

{{جعبه میله
|شناور   = چپ
|عنوان   = حجم کالاها
|میله عنوان = #DDD
|چپ۱    = گونهٔ کالاها
|راست۲   = تعداد
|عرض    = 400px
|نوارها   =
{{میله لگاریتمیک|۱۰|فلان|red|۳۳|٬۲۱۳}}
{{میله لگاریتمیک|۱۰|بهمان|green|۱۲۳|٬۱۲۳}}
{{میله لگاریتمیک|۱۰|فلان‌بهمان|blue|۹۱۰|٬۱۲۱}}
{{میله لگاریتمیک|۱۰|بهمان‌فلان|orange|۲||۱٬۸۴۵}}
|توضیح   = برخی کالاها بر پایهٔ مقیاس لگاریتمیک نمایش یافته‌اند.
}}
حجم کالاها
گونهٔ کالاها تعداد
فلان
۳۳٬۲۱۳
بهمان
۱۲۳٬۱۲۳
فلان‌بهمان
۹۱۰٬۱۲۱
بهمان‌فلان
۱٬۸۴۵
برخی کالاها بر پایهٔ مقیاس لگاریتمیک نمایش یافته‌اند.

با استفاده از {{میله درصد ۲}}:

{{جعبه میله
|عنوان   = نتایج انتخابات
|میله عنوان = #AAF
|چپ۱    = حزب
|چپ۲    = سال
|راست۱   = تعداد آراء
|راست۲   = تغییر
|عرض    = 300px
|نوارها   =
{{میله درصد ۲|چپ|۱۸۹۸|silver|۳۳|۱۹۰۲|red|۴۲|+۹٪}}
{{میله درصد ۲|راست|۱۸۹۸|silver|۴۰|۱۹۰۲|black|۳۵|-۵٪}}
{{میله درصد ۲|وسط|۱۸۹۸|silver|۱۷|۱۹۰۲|blue|۱۰|-۷٪}}
{{میله درصد ۲|سایر|۱۸۹۸|silver|۱۰|۱۹۰۲|gray|۱۳|+۳٪}}
|توضیح   = مقایسهٔ نتایج انتخابات ۱۸۹۸ و ۱۹۰۲ در آزادستان.
}}
نتایج انتخابات
حزب سال تعداد آراء تغییر
چپ ۱۸۹۸
  
۳۳٪ +۹٪
۱۹۰۲
  
۴۲٪
راست ۱۸۹۸
  
۴۰٪ -۵٪
۱۹۰۲
  
۳۵٪
وسط ۱۸۹۸
  
۱۷٪ -۷٪
۱۹۰۲
  
۱۰٪
سایر ۱۸۹۸
  
۱۰٪ +۳٪
۱۹۰۲
  
۱۳٪
مقایسهٔ نتایج انتخابات ۱۸۹۸ و ۱۹۰۲ در آزادستان.

با استفاده از {{میله انباشته}}:

{{جعبه میله
|شناور = چپ
|عرض  = 300px
|عنوان =
<div class="mw-customtoggle-a mw-customtoggle-b">گشودن همه</div>
<div class="mw-customtoggle-b">گشودن آخرین مورد</div>
|نوارها =
{{میله انباشته|ژانویه|(---)|red|۳|blue|۲۲|تراز=ddcd|شناسه=a}}
{{میله انباشته|فوریه|+۶۰٫۳٪|red|۸|blue|۲۶|green|۶|شناسه=a}}
{{میله انباشته|مارس|۹۹|red|۱۱|blue|۱۸|green|۸|orange|۱۱|magenta|۲۰|یادداشت۲=+۲۵٪|تراز=cdrl|شناسه=a}}
{{میله انباشته|آوریل|۱۴۲|red|۱۵|blue|۲۴|green|۸|orange|۱۳|magenta|۲۶|یادداشت۱=فلان|یادداشت۲=+۱۱٪|جمع‌شده=بله|شناسه=b}}
}}
گشودن همه
گشودن آخرین مورد
ژانویه
(---)
فوریه
+۶۰٫۳٪
مارس
۹۹ +۲۵٪
آوریل فلان
۱۴۲ +۱۱٪

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]