الگو:آیکون

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Symbol question fa.svg

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

جدول

نشان  نوع  کد 
مقالهٔ برگزیده مقالهٔ برگزیده {{icon|برگزیده}}
نامزد مقالهٔ برگزیده مقالهٔ نامزد برگزیدگی {{icon|گمب}}
بازبینی مقالهٔ برگزیده بازبینی مقالهٔ برگزیده {{icon|بمب}}
نگارهٔ برگزیده تصویر برگزیده {{icon|گنب}}
درگاه برگزیده درگاه برگزیده {{icon|دب}}
نامزد درگاه برگزیده درگاه نامزد برگزیدگی {{icon|گدب}}
بازبینی درگاه برگزیده بازبینی درگاه برگزیده {{icon|بدب}}
موضوع برگزیده موضوع برگزیده {{icon|موضوعب}}
نامزد موضوع برگزیده موضوع نامزد برگزیدگی {{icon|گموب}}
نامزد حذف از موضوع‌های برگزیده موضوع برگزیدهٔ نامزد حذف {{icon|بموضوعب}}
مقالهٔ خوب مقالهٔ خوب {{icon|خوب}}
نامزد مقالهٔ خوب مقالهٔ نامزد خوبیدگی {{icon|گمخ}}
بازبینی مقالهٔ خوب بازبینی مقالهٔ خوب {{icon|بمخ}}
موضوع خوب موضوع خوب {{icon|موضوعخ}}
نامزد موضوع خوب موضوع نامزد خوبیدگی {{icon|گموخ}}
نامزد حذف از موضوع‌های خوب موضوع خوبیدگی نامزد حذف {{icon|بموضوعخ}}
مقالهٔ متوسط مقالهٔ متوسط {{icon|متوسط}}
مقالهٔ ضعیف مقالهٔ ضعیف {{icon|ضعیف}}
مقالهٔ ابتدایی مقالهٔ ابتدایی {{icon|ابتدایی}}
مقالهٔ خرد مقالهٔ خرد {{icon|خرد}}
فهرست برگزیده فهرست برگزیده {{icon|فب}}
نامزد فهرست برگزیده فهرست نامزد برگزیدگی {{icon|گفب}}
نامزد حذف از فهرست‌های برگزیده بازبینی فهرست برگزیده {{icon|بفب}}
نشان  نوع  کد 
مقالهٔ درجه فهرست مقالات فهرست {{icon|فهرست}}
کتاب ویکی‌پدیا کتاب ویکی‌پدیا {{icon|کتاب}}
رده رده {{icon|رده}}
صفحهٔ ابهام‌زدایی صفحهٔ ابهام‌زدایی {{icon|ابهام‌زدایی}}
پرونده پرونده {{icon|پرونده}}
درگاه درگاه {{icon|درگاه}}
صفحهٔ پروژه صفحهٔ پروژه {{icon|پروژه}}
تغییرمسیر تغییرمسیر {{icon|تغییرمسیر}}
الگو الگو {{icon|الگو}}
آسان مقاله‌نویسی {{icon|آسان}}
آیا می‌دانستید که؟ آیا می‌دانستید؟ {{icon|آمیک}}
آیا می‌دانستید که؟ آیا می‌دانستید؟ (جایگزین) {{icon|DYK2}}
از میان خبرها در خبرها {{icon|خبر}}
یادبود در این روز {{icon|یادبود}}
پرسش پرسش {{icon|سوال}}
صفحهٔ ویکی‌انبار صفحهٔ انبار {{icon|انبار}}
صفحهٔ فراویکی صفحهٔ فراویکی {{icon|متا}}
صفحهٔ ویکی‌کتاب صفحهٔ ویکی‌کتاب {{icon|ویکی‌کتاب}}
صفحهٔ ویکی‌داده صفحهٔ ویکی‌داده {{icon|داده}}
صفحهٔ ویکی‌خبر صفحهٔ ویکی‌خبر {{icon|ویکی‌خبر}}
صفحهٔ ویکی‌پدیا صفحهٔ ویکی‌پدیا {{icon|ویکی‌پدیا}}
ویکی‌پروژه صفحهٔ ویکی‌پروژه {{icon|ویکی‌پروژه}}
صفحهٔ ویکی‌گفتاورد صفحهٔ ویکی‌گفتاورد {{icon|گفتاورد}}
صفحهٔ ویکی‌نبشته صفحهٔ ویکی‌نبشته {{icon|ویکی‌نبشته}}
صفحهٔ ویکی‌گونه صفحهٔ ویکی‌گونه {{icon|گونه}}
صفحهٔ ویکی‌دانشگاه صفحهٔ ویکی‌دانشگاه {{icon|ویکی‌دانشگاه}}
صفحهٔ ویکی‌سفر صفحهٔ ویکی‌سفر {{icon|ویکی‌سفر}}
صفحهٔ ویکی‌واژه صفحهٔ ویکی‌واژه {{icon|ویکی‌واژه}}
جایزهٔ چهار جایزه چهار {{icon|چهار}}
جایزهٔ میلیون جایزه میلیون {{icon|میلیون}}
صفحه نامزد حذف صفحهٔ نامزد حذف {{icon|نبح}}
مقالهٔ ممیزی‌شده از موضوع محدود شد {{icon|شد}}
نشد نشد {{icon|نشد}}