ارزش افزوده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ارزش افزوده (به انگلیسی: Value added) به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.

همچنین ارزش افزوده معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی با عنوان «سود اقتصادی» نیز شناخته می‌شود.[۱]

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود.[۲]

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Value added," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ارزش اﻓﺰوده و ﺳﻮد:

ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ(ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد.اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﺪ  ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ارزش ﻣﻮاد و ﺧﺪﻣﺎت  ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺧﺎرج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻮن  ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺎﻏﻼن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.