ارزش افزوده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ارزش افزوده (به انگلیسی: Value added) به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود.[۱]

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Value added," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ارزش اﻓﺰوده و ﺳﻮد:

ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ(ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد.اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﺪ  ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ارزش ﻣﻮاد و ﺧﺪﻣﺎت  ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺧﺎرج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻮن  ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺎﻏﻼن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.