Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «خاوران»

۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۴ سال پیش
جز
+{{بدون منبع}}
 
جز (+{{بدون منبع}})
{{بدون منبع}}
شهرخاوران از توابع شهرستان جهرم است كهکه در 65 كيلومتريکیلومتری حهرم و 120كيلومتري120کیلومتری جنوب شيرازشیراز واقع شده استشده‌است. ايناین شهر به دليلدلیل كوهستانيکوهستانی بودن از آب وهوايوهوای مطبوعيمطبوعی برخوردار است كهکه موجب شده اكثراکثر درختان سردسيريسردسیری و گرمسيريگرمسیری دركناردرکنار هم رويشرویش يابدیابد. ايناین شهر سرسبز پوشيدهپوشیده از درختان و چشمه سارانيسارانی است كهکه آن را به عنوان يكيیکی از مراكزمراکز گردشگريگردشگری منطقه تبديلتبدیل كندکند.