فهرست سیارک‌ها (۳۲۰۰۱–۳۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۳۲۰۰۱ - ۳۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۳۲۰۰۱ تا ۳۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۳۲۰۰۱ 2000 HF51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۲ 2000 HK51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۳ 2000 HN51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۴ 2000 HR51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۵ 2000 HG52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۶ 2000 HM52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۷ 2000 HY52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۸ 2000 HM53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۰۹ 2000 HN54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۰ 2000 HW54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۱ 2000 HF56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۲ 2000 HE57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۳ 2000 HJ57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۴ 2000 HL64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۵ 2000 HC67 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۶ 2000 HC76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۷ 2000 HC77 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۸ 2000 HD78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۱۹ 2000 HK83 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۰ 2000 HZ87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۱ 2000 HE88 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۲ 2000 HH88 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۳ 2000 HO89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۴ 2000 HP89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۵ 2000 HX89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۶ 2000 HQ90 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۷ 2000 HO100 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۳۲۰۲۸ 2000 JU12 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۲۹ 2000 JJ14 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۰ 2000 JX14 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۱ 2000 JC16 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۲ 2000 JG16 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۳ 2000 JV16 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۴ 2000 JE17 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۵ 2000 JS18 ۳ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۶ 2000 JP19 ۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۷ 2000 JZ21 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۸ 2000 JN22 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۳۹ 2000 JO23 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۰ 2000 JH26 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۱ 2000 JP26 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۲ 2000 JZ26 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۳ 2000 JO27 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۴ 2000 JB28 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۵ 2000 JD28 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۶ 2000 JR28 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۷ 2000 JW28 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۸ 2000 JM31 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۴۹ 2000 JJ32 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۰ 2000 JA37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۱ 2000 JF37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۲ 2000 JJ37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۳ 2000 JN37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۴ 2000 JT37 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۵ 2000 JS39 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۶ 2000 JM41 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۷ 2000 JT41 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۸ 2000 JW43 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۵۹ 2000 JE44 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۰ 2000 JN46 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۱ 2000 JK48 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۲ 2000 JQ49 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۳ 2000 JF51 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۴ 2000 JU51 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۵ 2000 JC52 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۶ 2000 JK52 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۷ 2000 JW56 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۸ 2000 JE58 ۶ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۶۹ 2000 JS60 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۰ 2000 JC61 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۱ 2000 JG61 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۲ 2000 JL61 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۳ 2000 JT61 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۴ 2000 JF64 ۱۰ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۵ 2000 JU66 ۱ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۶ 2000 JA70 ۲ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۷ 2000 JW72 ۲ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۸ 2000 JQ75 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۷۹ 2000 JT75 ۵ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۰ 2000 JG77 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۱ 2000 JT77 ۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۲ 2000 JH83 ۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۲ 2000 KO ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۴ 2000 KP5 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۵ 2000 KD8 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۶ 2000 KV17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۷ 2000 KB25 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۸ 2000 KE25 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۸۹ 2000 KO28 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۰ 2000 KC29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۱ 2000 KE30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۲ 2000 KG31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۳ 2000 KQ31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۴ 2000 KX32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۵ 2000 KG38 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۶ Puckett ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۷ 2000 KN39 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۸ 2000 KB43 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۳۲۰۹۹ 2000 KA48 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۰ 2000 KU48 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۱ 2000 KA51 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۲ 2000 KB52 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۳ 2000 KF52 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۴ 2000 KR52 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۵ 2000 KT52 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۶ 2000 KD58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۷ 2000 KX64 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۸ 2000 KZ64 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۰۹ 2000 KQ70 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۰ 2000 KA73 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۱ 2000 KD73 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۲ 2000 KK73 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۳ 2000 KP73 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۴ 2000 KY75 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۵ 2000 KQ80 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۳۲۱۱۶ 2000 LD4 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۱۷ 2000 LD5 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۱۸ 2000 LW5 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۱۹ 2000 LM7 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۰ 2000 LC8 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۱ 2000 LF9 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۲ 2000 LD10 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۳ 2000 LO10 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۴ 2000 LH11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۵ 2000 LZ11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۶ 2000 LF12 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۷ 2000 LK12 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۸ 2000 LL13 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۲۹ 2000 LV14 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۰ 2000 LN16 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۱ 2000 LQ16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۲ 2000 LS16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۳ 2000 LU16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۴ 2000 LQ17 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۵ 2000 LF18 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۶ 2000 LN18 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۷ 2000 LM19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۸ 2000 LQ19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۳۹ 2000 LT19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۰ 2000 LF21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۱ 2000 LB24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۲ 2000 LU26 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۳ 2000 LA27 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۴ 2000 LA29 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۵ 2000 LE30 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۶ 2000 LF30 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۷ 2000 LW30 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۸ 2000 LX30 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۴۹ 2000 LY30 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۰ 2000 LJ31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۱ 2000 LX31 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۲ 2000 LK34 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۳ 2000 LM34 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۳ 2000 MH ۲۳ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۳ 2000 MN ۲۲ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۳ 2000 MY ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۷ 2000 MR1 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۸ 2000 MD2 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۵۹ 2000 MR2 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۶۰ 2000 MT2 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۶۱ 2000 MR3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۶۲ 2000 MV5 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۶۳ 2000 MZ5 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۳۲۱۶۴ 2000 NW4 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۶۵ 2000 NY5 ۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۶۶ 2000 NN6 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۶۷ 2000 NU8 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۶۸ 2000 NP9 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۶۹ 2000 NT9 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۰ 2000 NU9 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۱ 2000 ND10 ۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۲ 2000 NB11 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۳ 2000 NF12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۴ 2000 NW12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۵ 2000 NF14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۶ 2000 NS14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۷ 2000 NZ14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۸ 2000 ND15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۷۹ 2000 NC16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۰ 2000 NY16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۱ 2000 NB17 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۲ 2000 NR18 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۳ 2000 ND19 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۴ Yamaura ۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۵ 2000 ND23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۶ 2000 NM23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۷ 2000 NR23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۸ 2000 NR25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۸۹ 2000 NT25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۰ 2000 NM26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۱ 2000 NZ26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۲ 2000 NH27 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۳ 2000 NK27 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۴ 2000 NY27 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۵ 2000 NT28 ۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۵ 2000 OK ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۵ 2000 OV ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۸ 2000 OK1 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۱۹۹ 2000 ON2 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۰ Seiicyoshida ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۱ 2000 OZ2 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۲ 2000 OA3 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۳ 2000 OF3 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۴ 2000 OL5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۵ 2000 OS5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۶ 2000 OM6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۷ Mairepercy ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۸ Johnpercy ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۰۹ 2000 OW9 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۰ 2000 OD10 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۱ 2000 OZ10 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۲ 2000 OV11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۳ 2000 OE13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۴ 2000 OV15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۵ 2000 OG16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۶ 2000 OY17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۷ 2000 OE18 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۸ 2000 OE19 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۱۹ 2000 OU20 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۰ 2000 OL21 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۱ 2000 OY22 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۲ Charlesvest ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۳ 2000 OE23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۴ 2000 OK23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۵ 2000 OL23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۶ 2000 OQ23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۷ 2000 OM25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۸ 2000 OH26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۲۹ 2000 OX26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۰ 2000 OP27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۱ 2000 OT27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۲ 2000 OU27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۳ 2000 OZ29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۴ 2000 OW31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۵ 2000 OJ32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۶ 2000 OE35 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۷ 2000 OA37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۸ 2000 ON37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۳۹ 2000 OB39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۰ 2000 OK39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۱ 2000 ON39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۲ 2000 OE40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۳ 2000 OU40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۴ 2000 OK43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۵ 2000 OM43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۶ 2000 OQ43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۷ 2000 OS43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۸ 2000 OV44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۴۹ 2000 OM45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۰ 2000 OF46 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۱ 2000 OH50 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۲ 2000 OJ51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۳ 2000 OP51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۴ 2000 OR51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۵ 2000 OT51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۶ 2000 OL52 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۷ 2000 OW52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۸ 2000 OF53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۵۹ 2000 OT53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۶۰ 2000 OG57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۶۱ 2000 OS58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۶۲ 2000 OA60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۶۳ Kusnierkiewicz ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۲۲۶۴ 2000 PC1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۶۵ 2000 PJ1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۶۶ 2000 PN1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۶۷ Hermannweyl ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۶۸ 2000 PX1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۶۹ 2000 PB2 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۰ Inokuchihiroo ۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۱ 2000 PH4 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۲ Hasegawayuya ۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۳ 2000 PC6 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۴ 2000 PU10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۵ 2000 PS13 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۶ 2000 PV14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۷ 2000 PE15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۸ 2000 PU15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۷۹ 2000 PX16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۰ 2000 PF17 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۱ 2000 PP21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۲ 2000 PS23 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۳ 2000 PD24 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۴ 2000 PH24 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۵ 2000 PR24 ۳ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۶ 2000 PS24 ۳ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۷ 2000 PF26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۸ Terui ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۸۹ 2000 QR4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۰ 2000 QH5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۱ 2000 QP8 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۲ 2000 QR8 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۳ 2000 QT8 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۴ Zajonc ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۵ 2000 QD10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۶ 2000 QY10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۷ 2000 QN11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۸ 2000 QD12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۲۹۹ 2000 QD17 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۰ 2000 QL20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۱ 2000 QN23 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۲ 2000 QO24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۳ 2000 QT24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۴ 2000 QC25 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۵ 2000 QD28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۶ 2000 QT28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۷ 2000 QG31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۸ 2000 QZ31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۰۹ 2000 QN32 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۰ 2000 QY35 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۱ 2000 QA38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۲ 2000 QT38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۳ 2000 QO39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۴ 2000 QO42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۵ 2000 QO43 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۶ 2000 QA44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۷ 2000 QE44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۸ 2000 QO47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۱۹ 2000 QL49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۰ 2000 QN51 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۱ 2000 QO53 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۲ 2000 QS57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۳ 2000 QW60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۴ 2000 QB61 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۵ 2000 QG62 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۶ 2000 QO62 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۷ 2000 QA63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۸ 2000 QW63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۲۹ 2000 QJ64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۰ 2000 QK64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۱ 2000 QK65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۲ 2000 QV69 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۳ 2000 QQ71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۴ 2000 QM77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۵ 2000 QO82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۶ 2000 QB86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۷ 2000 QM87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۸ 2000 QS87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۳۹ 2000 QA88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۰ 2000 QY88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۱ 2000 QG89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۲ 2000 QE90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۳ 2000 QD92 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۴ 2000 QV94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۵ 2000 QF99 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۶ 2000 QS99 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۷ 2000 QK101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۸ 2000 QL103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۴۹ 2000 QA109 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۰ 2000 QP115 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۱ 2000 QH116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۲ 2000 QT116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۳ 2000 QX118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۴ 2000 QN119 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۵ 2000 QA122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۶ 2000 QM124 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۷ 2000 QR124 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۸ 2000 QS124 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۵۹ 2000 QZ128 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۰ 2000 QV133 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۱ 2000 QF135 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۲ 2000 QS136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۳ 2000 QX136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۴ 2000 QS137 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۵ 2000 QV138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۶ 2000 QA142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۷ 2000 QL144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۸ 2000 QS146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۶۹ 2000 QQ149 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۰ 2000 QY151 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۱ 2000 QM154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۲ 2000 QL159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۳ 2000 QZ168 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۴ 2000 QK169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۵ 2000 QM169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۶ 2000 QP169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۷ 2000 QP170 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۸ 2000 QB173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۷۹ 2000 QR177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۰ 2000 QE184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۱ 2000 QP185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۲ 2000 QE187 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۳ 2000 QG188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۴ 2000 QQ190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۵ 2000 QU191 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۶ 2000 QB192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۷ 2000 QR193 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۸ 2000 QU201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۸۹ 2000 QJ202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۰ 2000 QA203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۱ 2000 QO203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۲ 2000 QF207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۳ 2000 QT209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۴ 2000 QL210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۵ 2000 QV213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۶ 2000 QY213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۷ 2000 QL214 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۸ 2000 QT218 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۳۲۳۹۹ 2000 QA219 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۳۲۴۰۰ 2000 QK220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۴۰۱ 2000 QO226 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۲۴۰۲ 2000 QF231 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۳۲۴۰۳ 2000 QK249 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۲۴۰۳ 2000 RN ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۰۵ 2000 RD1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۰۶ 2000 RE1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۰۷ 2000 RT1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۰۸ 2000 RU12 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۰۹ 2000 RR16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۰ 2000 RH19 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۱ 2000 RY24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۲ 2000 RW25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۳ 2000 RR26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۴ 2000 RT29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۵ 2000 RH30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۶ 2000 RS31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۷ 2000 RK32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۸ 2000 RD33 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۱۹ 2000 RY33 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۰ 2000 RS40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۱ 2000 RB41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۲ 2000 RO42 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۳ 2000 RO43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۴ 2000 RY62 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۵ 2000 RL64 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۶ 2000 RP68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۷ 2000 RU68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۸ 2000 RC75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۲۹ 2000 RP83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۰ 2000 RQ83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۱ 2000 RC84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۲ 2000 RT86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۳ 2000 RF92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۴ 2000 RW96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۵ 2000 RZ96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۶ 2000 RQ97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۷ 2000 RR97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۸ 2000 RW98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۳۹ 2000 RO99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۰ 2000 RC100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۱ 2000 RO100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۲ 2000 RS100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۳ 2000 RD101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۴ 2000 RL101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۵ 2000 RC104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۶ 2000 SY5 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۷ 2000 SG6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۸ 2000 SD12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۴۹ 2000 SR16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۰ 2000 SH25 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۱ 2000 SP25 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۲ 2000 SC39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۳ 2000 SF42 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۴ 2000 SD50 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۵ 2000 SW60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۶ 2000 SH72 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۷ 2000 SZ85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۸ 2000 SF87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۵۹ 2000 SK87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۰ 2000 SY92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۱ 2000 SP93 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۲ 2000 SU112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۳ 2000 SO129 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۴ 2000 SB132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۵ 2000 SM141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۶ 2000 SN153 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۷ 2000 SL174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۸ 2000 SS176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۶۹ 2000 SL188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۰ 2000 SD190 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۱ 2000 SK205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۲ 2000 SC210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۳ 2000 SG210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۴ 2000 SP212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۵ 2000 SD234 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۶ 2000 SP237 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۷ 2000 SV238 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۸ 2000 SV289 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۷۹ 2000 SL312 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۰ 2000 SG348 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۱ 2000 SF352 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۲ 2000 ST354 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۳ 2000 SM362 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۴ 2000 TV29 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۵ 2000 TY44 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۶ 2000 TY56 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۷ 2000 TM61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۸ 2000 TF64 ۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۸۹ 2000 UG17 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۰ 2000 UU27 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۱ 2000 UU107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۲ 2000 VJ15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۳ 2000 WR3 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۴ 2000 WY125 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۵ 2000 WT171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۶ 2000 WX182 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۷ 2000 XF18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۸ 2000 XX37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۲۴۹۹ 2000 YS11 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۲۵۰۰ 2000 YV76 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۲۵۰۱ 2000 YV135 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۳۲۵۰۲ 2001 BG77 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۳۲۵۰۳ 2001 FN57 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۳۲۵۰۴ 2001 HP8 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۳۲۵۰۵ 2001 KF17 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۳۲۵۰۶ 2001 KP30 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۳۲۵۰۷ 2001 LR15 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۱
۳۲۵۰۸ 2001 MR11 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۳۲۵۰۹ 2001 MW29 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۳۲۵۰۹ 2001 NS ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۱ 2001 NX17 ۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۲ 2001 OM14 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۳ 2001 OL31 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۴ 2001 OK34 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۵ 2001 OU42 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۶ 2001 OH46 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۷ 2001 OA54 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۸ 2001 OZ69 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۱۹ 2001 OB73 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۰ 2001 OG73 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۱ 2001 OR80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۲ 2001 OE81 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۳ 2001 OY82 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۴ 2001 OC85 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۵ 2001 OZ85 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۶ 2001 OD98 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۷ 2001 OS104 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۸ 2001 OZ105 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۲۵۲۹ 2001 PD7 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۰ 2001 PW12 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۱ 2001 PG13 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۲ Thereus ۹ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۳ 2001 PS29 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۴ 2001 PL37 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۵ 2001 PZ40 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۶ 2001 PD41 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۷ 2001 PH43 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۸ 2001 PB44 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۳۹ 2001 PD59 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۰ 2001 PN62 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۱ 2001 QF2 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۲ 2001 QK7 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۳ 2001 QL11 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۴ 2001 QY11 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۵ 2001 QV13 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۶ 2001 QE14 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۷ 2001 QW14 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۸ 2001 QU18 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۴۹ 2001 QA19 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۰ 2001 QT19 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۱ 2001 QF22 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۲ 2001 QU23 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۳ 2001 QC27 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۴ 2001 QZ28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۵ 2001 QZ29 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۶ 2001 QH30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۷ 2001 QT30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۸ 2001 QV30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۵۹ 2001 QN31 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۰ 2001 QV31 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۱ 2001 QE38 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۲ 2001 QA45 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۳ 2001 QA53 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۴ Glass ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۵ 2001 QC69 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۶ 2001 QC70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۷ 2001 QQ70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۸ 2001 QD71 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۶۹ Deming ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۰ Peruindiana ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۱ Brayton ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۲ 2001 QR74 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۳ 2001 QD75 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۴ 2001 QM78 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۵ 2001 QY78 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۶ 2001 QK79 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۷ 2001 QC87 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۸ 2001 QY88 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۷۹ 2001 QJ97 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۰ 2001 QY97 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۱ 2001 QW98 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۲ 2001 QW101 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۳ 2001 QZ101 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۴ 2001 QW105 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۵ 2001 QQ107 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۶ 2001 QQ116 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۷ 2001 QO117 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۸ 2001 QD124 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۸۹ 2001 QR127 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۰ 2001 QF130 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۱ 2001 QV134 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۲ 2001 QR135 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۳ 2001 QK138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۴ 2001 QV141 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۵ 2001 QA150 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۶ 2001 QS154 ۲۹ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۷ 2001 QC157 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۸ 2001 QN159 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۵۹۹ 2001 QL160 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۰ 2001 QF173 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۱ 2001 QA181 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۲ 2001 QE185 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۳ 2001 QL199 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۴ 2001 QP212 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۵ Lucy ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۶ 2001 QY217 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۷ 2001 QH220 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۸ 2001 QA231 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۰۹ 2001 QF243 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۰ 2001 QA245 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۱ 2001 QB253 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۲ 2001 QA256 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۳ 2001 QU265 ۲۷ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۴ 2001 QY266 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۵ 2001 QU277 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۶ 2001 QH279 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۷ 2001 QY283 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۸ 2001 QL293 ۳۱ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۱۹ 2001 QC295 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۲۰ 2001 QZ295 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۲۶۲۰ 2001 RZ ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۲ 2001 RZ16 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۳ 2001 RV23 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۴ 2001 RQ44 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۵ 2001 RZ45 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۶ 2001 RX64 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۷ 2001 RO69 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۸ 2001 RK70 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۲۹ 2001 RQ70 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۰ 2001 RZ71 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۱ 2001 RS74 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۲ 2001 RS75 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۳ 2001 RY93 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۴ 2001 RU103 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۴ 2001 SN ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۶ 2001 SD58 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۲۶۳۶ 2021 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2042 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2050 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2531 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2595 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2601 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2609 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2723 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 2763 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 3010 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 3109 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 3538 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4056 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4070 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4208 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4319 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4635 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4640 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4692 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4711 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4721 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4800 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4804 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4826 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4848 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 4900 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 5553 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6072 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6107 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6124 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6180 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6278 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6287 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6323 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6537 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6720 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6742 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6750 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6755 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6802 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 6806 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۶۳۶ 7566 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۲۶۷۹ 1070 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۰ 1095 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۱ 1166 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۲ 1177 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۳ 1202 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۴ 1269 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۵ 1294 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۶ 2072 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۷ 3166 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۸ 4025 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۸۹ 4043 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۹۰ 4075 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۹۱ 4269 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۹۲ 4329 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۹۳ 4339 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۹۴ 4408 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۲۶۹۵ 1016 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۶۹۶ 1055 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۶۹۷ 1069 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۶۹۸ 1104 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۶۹۹ 1286 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۰ 1351 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۱ 1353 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۲ 2028 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۳ 2087 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۴ 2140 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۵ 2157 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۶ 2212 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۷ 3089 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۸ 3160 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۰۹ 3355 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۰ 4063 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۱ 4132 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۲ 4135 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۳ 4159 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۴ 5008 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۵ 5105 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۶ 5133 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۷ 5155 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۷۱۸ 1103 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۱۹ 1153 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۰ Simoeisios ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۱ 2335 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۲ 3340 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۳ 4028 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۴ Woerlitz ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۵ 4057 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۶ Chromios ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۷ 4268 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۸ 4517 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۹ 5179 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۲۷۲۹ 1951 RX ۴ سپتامبر ۱۹۵۱
۳۲۷۳۱ Annaivanovna ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۸
۳۲۷۳۲ 1975 SH1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۳۲۷۳۲ 1976 SB ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۲۷۳۲ 1978 RM ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۳۵ 1978 SX4 ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۳۶ 1978 UE5 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۳۲۷۳۷ 1978 UZ6 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۳۲۷۳۸ 1978 VT1 ۱ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۳۹ 1978 VA5 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۴۰ 1978 VB7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۴۱ 1978 VX8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۴۲ 1978 VB10 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۷۴۳ 1979 MR1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۲۷۴۴ 1979 MR5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۲۷۴۵ 1981 DO1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۲۷۴۶ 1981 EW2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۴۷ 1981 EY5 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۴۸ 1981 EY7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۴۹ 1981 EA9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۰ 1981 EG9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۱ 1981 EB12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۲ 1981 EZ13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۳ 1981 EB14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۴ 1981 EK15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۵ 1981 EP15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۶ 1981 ER15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۷ 1981 EP18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۸ 1981 ES18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۵۹ 1981 EC28 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۰ 1981 ER28 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۱ 1981 ED31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۲ 1981 ER32 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۳ 1981 EH35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۴ 1981 EL36 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۵ 1981 EC40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۶۶ 1982 UY7 ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۲۷۶۷ 1983 RY2 ۱ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۲۷۶۸ 1983 RZ4 ۵ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۲۷۶۹ 1984 AJ1 ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۲۷۷۰ Starchik ۲۳ دسامبر ۱۹۸۴
۳۲۷۷۱ 1985 RK3 ۶ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۲۷۷۱ 1986 JL ۱۱ مه ۱۹۸۶
۳۲۷۷۱ 1986 TD ۵ اکتبر ۱۹۸۶
۳۲۷۷۱ 1986 VZ ۳ نوامبر ۱۹۸۶
۳۲۷۷۵ 1986 WP2 ۲۹ نوامبر ۱۹۸۶
۳۲۷۷۶ Nriag ۲۹ مه ۱۹۸۷
۳۲۷۷۷ 1987 QF1 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
۳۲۷۷۸ 1988 CW1 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۳۲۷۷۹ 1988 CZ2 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۳۲۷۸۰ 1988 CR5 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۲۷۸۱ 1988 DD2 ۱۷ فوریه ۱۹۸۸
۳۲۷۸۲ 1988 RX10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۲۷۸۳ 1988 RK13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۲۷۸۳ 1989 AR ۴ ژانویه ۱۹۸۹
۳۲۷۸۵ 1989 CU1 ۱۰ فوریه ۱۹۸۹
۳۲۷۸۶ 1989 GW2 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۳۲۷۸۷ 1989 ST1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۲۷۸۸ 1989 SJ3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۲۷۸۹ 1989 SF5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۰ 1989 SM8 ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۱ 1989 TQ2 ۳ اکتبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۲ 1989 TR7 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۳ 1989 TQ15 ۳ اکتبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۴ 1989 UE5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۵ 1989 WA3 ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹
۳۲۷۹۶ Ehrenfest ۲ مارس ۱۹۹۰
۳۲۷۹۶ 1990 OJ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۰
۳۲۷۹۸ 1990 OA2 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۳۲۷۹۹ 1990 QN1 ۲۲ اوت ۱۹۹۰
۳۲۸۰۰ 1990 QC19 ۱۷ اوت ۱۹۹۰
۳۲۸۰۱ 1990 RF5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۱ 1990 SK ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۳ 1990 SR1 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۴ 1990 SO2 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۵ 1990 SM3 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۶ 1990 SF13 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۷ Quarenghi ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۸ 1990 TP2 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۲۸۰۹ Sommerfeld ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۲۸۱۰ 1990 TS10 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۲۸۱۱ Apisaon ۱۴ اکتبر ۱۹۹۰
۳۲۸۱۲ 1990 UY4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۳۲۸۱۳ 1990 WH4 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۱۳ 1990 XZ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۰
۳۲۸۱۵ 1991 GK1 ۱۴ آوریل ۱۹۹۱
۳۲۸۱۶ 1991 PP1 ۲ اوت ۱۹۹۱
۳۲۸۱۷ 1991 PZ5 ۶ اوت ۱۹۹۱
۳۲۸۱۸ 1991 PL10 ۱۴ اوت ۱۹۹۱
۳۲۸۱۹ 1991 PM15 ۸ اوت ۱۹۹۱
۳۲۸۲۰ 1991 PU19 ۸ اوت ۱۹۹۱
۳۲۸۲۱ 1991 RC3 ۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۳۲۸۲۲ 1991 RB16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۳۲۸۲۳ 1991 TM8 ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۳۲۸۲۴ 1992 CJ3 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۲۵ 1992 CK3 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۲۶ 1992 DC1 ۲۶ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۲۷ 1992 DF1 ۲۸ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۲۸ 1992 DM8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۲۹ 1992 DT10 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۳۰ 1992 DL11 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۳۱ 1992 DA12 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۳۲۸۳۲ 1992 EB2 ۵ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۳ 1992 EW2 ۶ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۴ 1992 EO4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۵ 1992 EO5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۶ 1992 EC6 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۷ 1992 EK7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۸ 1992 EL8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۳۹ 1992 EY8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۰ 1992 ED9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۱ 1992 EO9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۲ 1992 EO13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۳ 1992 EC18 ۳ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۴ 1992 EN25 ۸ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۵ 1992 FU1 ۲۶ مارس ۱۹۹۲
۳۲۸۴۶ 1992 GS1 ۵ آوریل ۱۹۹۲
۳۲۸۴۷ 1992 JO3 ۱ مه ۱۹۹۲
۳۲۸۴۷ 1992 MD ۲۹ ژوئن ۱۹۹۲
۳۲۸۴۹ 1992 OO2 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۳۲۸۵۰ 1992 RY4 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۱ 1992 RC6 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۲ 1992 RE7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۳ Dobereiner ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۴ 1992 SC13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۵ 1992 SF17 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۶ 1992 SA25 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۷ 1992 UG6 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۳۲۸۵۸ 1993 BA3 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۳
۳۲۸۵۸ 1993 EL ۱۵ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۰ 1993 FG5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۱ 1993 FM7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۲ 1993 FD10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۳ 1993 FP11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۴ 1993 FW15 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۵ 1993 FQ16 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۶ 1993 FW16 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۷ 1993 FL20 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۸ 1993 FM25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۶۹ 1993 FW26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۰ 1993 FD27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۱ 1993 FQ32 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۲ 1993 FM36 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۳ 1993 FS37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۴ 1993 FJ48 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۵ 1993 FQ58 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۶ 1993 FW60 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۷ 1993 FU73 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۲۸۷۷ 1993 NX ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۲۸۷۹ 1993 OO5 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۲۸۸۰ 1993 OR5 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۲۸۸۱ 1993 OK6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۲۸۸۲ 1993 RW6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۳ 1993 RJ7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۴ 1993 SO14 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۵ 1993 TC25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۶ 1993 TS26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۷ 1993 TT26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۸ 1993 TD27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۲۸۸۹ 1993 TN29 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۲۸۹۰ Schwob ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۳۲۸۹۱ 1994 CE1 ۹ فوریه ۱۹۹۴
۳۲۸۹۱ 1994 DW ۲۲ فوریه ۱۹۹۴
۳۲۸۹۱ 1994 ۱۹۹۴
۳۲۸۹۴ 1994 JK3 ۳ مه ۱۹۹۴
۳۲۸۹۵ 1994 JL5 ۴ مه ۱۹۹۴
۳۲۸۹۶ 1994 NM2 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۴
۳۲۸۹۷ Curtharris ۱ اوت ۱۹۹۴
۳۲۸۹۸ 1994 PS1 ۹ اوت ۱۹۹۴
۳۲۸۹۹ Knigge ۴ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۰ 1994 PG5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۱ 1994 PB9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۲ 1994 PC10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۳ 1994 PN17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۴ 1994 PU24 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۵ 1994 PX32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۲۹۰۵ 1994 RH ۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۲۹۰۷ 1994 RL2 ۱ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۲۹۰۸ 1994 SE2 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۲۹۰۸ 1994 TS ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۳۲۹۱۰ 1994 TE15 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۴
۳۲۹۱۰ 1994 VX ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۳۲۹۱۲ 1994 WS2 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴
۳۲۹۱۳ 1994 YV3 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۳۲۹۱۴ 1995 AG1 ۶ ژانویه ۱۹۹۵
۳۲۹۱۵ 1995 BD2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵
۳۲۹۱۵ 1995 CL ۱ فوریه ۱۹۹۵
۳۲۹۱۵ 1995 CM ۱ فوریه ۱۹۹۵
۳۲۹۱۵ 1995 CZ ۳ فوریه ۱۹۹۵
۳۲۹۱۹ 1995 CJ1 ۳ فوریه ۱۹۹۵
۳۲۹۲۰ 1995 CH2 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۳۲۹۲۰ 1995 EV ۹ مارس ۱۹۹۵
۳۲۹۲۲ 1995 EM2 ۱ مارس ۱۹۹۵
۳۲۹۲۳ 1995 GF3 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۳۲۹۲۴ 1995 GF6 ۶ آوریل ۱۹۹۵
۳۲۹۲۴ 1995 KF ۲۴ مه ۱۹۹۵
۳۲۹۲۶ 1995 ME1 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵
۳۲۹۲۷ 1995 OY3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۳۲۹۲۷ 1995 QZ ۲۰ اوت ۱۹۹۵
۳۲۹۲۹ 1995 QY9 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۳۲۹۳۰ 1995 SC4 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۱ 1995 SY4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۲ 1995 SX15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۳ 1995 SF21 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۴ 1995 SP25 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۵ 1995 SV43 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۶ 1995 SA44 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۶ 1995 TT ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۸ Ivanopaci ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۳۲۹۳۹ 1995 UN2 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۰ 1995 UW4 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۱ 1995 UY4 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۲ 1995 UD7 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۳ Sandyryan ۱۳ نوامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۴ Gussalli ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۵ 1995 WR5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۶ 1995 WZ17 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۷ 1995 YH2 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۸ 1995 YA6 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۳۲۹۴۹ 1996 AR3 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۳۲۹۵۰ 1996 CA1 ۱۰ فوریه ۱۹۹۶
۳۲۹۵۱ 1996 FA2 ۲۰ مارس ۱۹۹۶
۳۲۹۵۲ 1996 FA16 ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۳۲۹۵۳ 1996 GF19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۵۴ 1996 GP20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۵۵ 1996 HC2 ۲۴ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۵۶ 1996 HR18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۵۷ 1996 HX20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۵۸ 1996 HU24 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۵۹ 1996 HB25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۳۲۹۶۰ 1996 NO4 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۳۲۹۶۰ 1996 PS ۹ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۲ 1996 PH1 ۱۱ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۳ 1996 PJ1 ۱۱ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۴ 1996 PS3 ۹ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۵ 1996 PX4 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۶ 1996 PE5 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۷ 1996 PG7 ۸ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۸ 1996 PK8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۹ 1996 PP9 ۶ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۶۹ 1996 QX ۱۹ اوت ۱۹۹۶
۳۲۹۷۱ 1996 RQ10 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۲ 1996 SB2 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۳ 1996 TN11 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۴ 1996 TX16 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۵ 1996 TR23 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۵ 1996 VK ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۷ 1996 VR4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۸ 1996 VG7 ۹ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۷۹ 1996 VH7 ۹ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۰ 1996 VH25 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۱ 1996 VO27 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۲ 1996 VD38 ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۳ 1996 WU2 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۳ 1996 XX ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۵ 1996 XN3 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۶ 1996 XQ6 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۷ 1996 XB9 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۸ 1996 XK19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۸۹ 1996 XA24 ۵ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۹۰ 1996 YD3 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۶
۳۲۹۹۱ 1997 AC3 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۲ 1997 AN3 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۳ 1997 AX6 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۴ 1997 AT21 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۵ 1997 BS1 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۵ 1997 CV ۱ فوریه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۷ 1997 CG3 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۸ 1997 CK5 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۳۲۹۹۹ 1997 CY27 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۳۳۰۰۰ Chenjiansheng ۱۱ فوریه ۱۹۹۷

منابع[ویرایش]