الگو:جعبه سوانح هواپیما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو در جستارهای مرتبط به سوانح هواپیما (یک، دو یا سه هواپیما) استفاده کنید.

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس}}}
{{{علت حادثه}}}
تاریخ{{{تاریخ}}}
علت{{{نوع}}}
محل حادثه{{{محل حادثه}}}
{{{مختصات}}}
کل کشته‌شدگان{{{کل کشته‌شدگان}}}
کل مجروحان{{{کل مجروحان}}}
مفقودین{{{مفقودین}}}
کل بازماندگان{{{کل بازماندگان}}}
هواپیمای یکم
[[پرونده:{{{تصویر هواپیما۱}}}|{{{اندازه تصویر هواپیما1}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس هواپیما۱}}}
نوع{{{نوع هواپیما}}}
نام{{{نام هواپیما}}}
شرکت هواپیمایی{{{شرکت هواپیمایی}}}
شماره پرواز یاتا{{{شماره پرواز یاتا}}}
شماره پرواز ایکائو{{{شماره پرواز ایکائو}}}
شناسه تماس{{{شناسه تماس}}}
شماره دم{{{شماره دم}}}
مبدا پرواز{{{مبدا پرواز}}}
توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه بین‌راه}}}
اولین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه اول}}}
دومین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه دوم}}}
سومین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه سوم}}}
چهارمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه چهارم}}}
پنجمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه پنجم}}}
ششمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه ششم}}}
آخرین توقف‌گاه بین‌راه{{{آخرین توقف‌گاه}}}
مقصد{{{مقصد}}}
سرنشینان{{{سرنشینان}}}
مسافرین{{{مسافرین}}}
خدمه{{{خدمه}}}
کشته‌شدگان{{{کشته‌شدگان}}}
مجروحین{{{مجروحین}}}
مفقودین{{{مفقودین}}}
بازماندگان{{{بازماندگان}}}
هواپیمای دوم
[[پرونده:{{{تصویر هواپیما۲}}}|{{{اندازه تصویر هواپیما2}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس هواپیما۲}}}
علت{{{نوع هواپیما۲}}}
نام{{{نام هواپیما۲}}}
شرکت هواپیمایی{{{شرکت هواپیمایی۲}}}
شماره پرواز یاتا{{{شماره پرواز یاتا۲}}}
شماره پرواز ایکائو{{{شماره پرواز ایکائو۲}}}
شناسه تماس{{{شناسه تماس۲}}}
شماره دم{{{شماره دم۲}}}
مبدا{{{مبدا۲}}}
توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه بین‌راه۲}}}
اولین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه اول۲}}}
دومین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه دوم۲}}}
سومین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه سوم۲}}}
چهارمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه چهارم۲}}}
پنجمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه پنجم۲}}}
ششمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه ششم۲}}}
آخرین توقف‌گاه بین‌راه{{{آخرین توقف‌گاه۲}}}
مقصد{{{مقصد۲}}}
سرنشینان{{{سرنشینان۲}}}
مسافران{{{مسافرین۲}}}
خدمه{{{خدمه۲}}}
کشته‌شدگان{{{کشته‌شدگان۲}}}
مجروحین{{{مجروحین۲}}}
مفقودین{{{مفقودین۲}}}
بازماندگان{{{بازماندگان۲}}}
هواپیمای سوم
[[پرونده:{{{تصویر هواپیما۳}}}|{{{اندازه تصویر هواپیما3}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس هواپیما۳}}}
علت{{{نوع هواپیما۳}}}
نام{{{نام هواپیما۳}}}
شماره پرواز یاتا{{{شماره پرواز یاتا۳}}}
شماره پرواز ایکائو{{{شماره پرواز ایکائو۳}}}
شناسه تماس{{{شناسه تماس۳}}}
شماره دم{{{شماره دم۳}}}
مبدا{{{مبدا۳}}}
توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه بین‌راه۳}}}
اولین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه اول۳}}}
دومین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه دوم۳}}}
سومین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه سوم۳}}}
چهارمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه چهارم۳}}}
پنجمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه پنجم۳}}}
ششمین توقف‌گاه بین‌راه{{{توقف‌گاه ششم۳}}}
آخرین توقف‌گاه بین‌راه{{{آخرین توقف‌گاه۳}}}
مقصد{{{مقصد۳}}}
سرنشینا{{{سرنشینان۳}}}
مسافران{{{مسافرین۳}}}
خدمه{{{خدمه۳}}}
کشته‌شدگان{{{کشته‌شدگان۳}}}
مجروحین{{{مجروحین۳}}}
مفقودین{{{مفقودین۳}}}
بازماندگان{{{بازماندگان۳}}}
تلفات زمینی
کشته‌شدگان زمینی{{{کشته‌شدگان زمینی}}}
مجروحان زمینی{{{مجروحان زمینی}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه سوانح هواپیما
|نام          = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|تصویر         = 
|اندازه تصویر     = 
|زیرنویس        = 
|علت حادثه       = 
|تاریخ         = 
|نوع          = 
|محل حادثه       = 
|مختصات        = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|کل کشته‌شدگان     = 
|کل مجروحان      = 
|کل مفقودین      = 
|کل بازماندگان     = 
             <!--از اینجا به بعد برای سانحه بین دو یا سه هواپیما استفاده می‌شود. --->
|نوع هواپیما      = 
|تصویر هواپیما     = 
|اندازه تصویر هواپیما = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس هواپیما    = 
|نام هواپیما      = 
|شرکت هواپیمایی    = 
|شماره پرواز یاتا   = 
|شماره پرواز ایکائو  = 
|شناسه تماس      = 
|شماره دم       = 
|مبدا پرواز      = 
|توقف‌گاه بین‌راه    = 
|توقف‌گاه اول      = 
|توقف‌گاه دوم      = 
|توقف‌گاه سوم      = 
|توقف‌گاه چهارم     = 
|توقف‌گاه پنجم     = 
|توقف‌گاه ششم      = 
|آخرین توقف‌گاه     = 
|مقصد         = 
|سرنشینان       = <!-- شمار کل مسافرین و خدمه -->
|مسافرین        = 
|خدمه         = 
|کشته‌شدگان       = 
|مجروحین        = 
|مفقودین        = 
|بازماندگان      = 

|نوع هواپیما۲     = 
|تصویر هواپیما۲    = 
|اندازه تصویر هواپیما۲ = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس هواپیما۲   = 
|نام هواپیما۲     = 
|شرکت هواپیمایی۲    = 
|شماره پرواز یاتا۲   = 
|شماره پرواز ایکائو۲  = 
|شناسه تماس۲      = 
|شماره دم۲       = 
|مبدا۲         = 
|توقف‌گاه بین‌راه۲    = 
|توقف‌گاه اول۲     = 
|توقف‌گاه دوم۲     = 
|توقف‌گاه سوم۲     = 
|توقف‌گاه چهارم۲    = 
|توقف‌گاه پنجم۲     = 
|توقف‌گاه ششم۲     = 
|آخرین توقف‌گاه۲    = 
|مقصد۲         = 
|سرنشینان۲       = 
|مسافرین۲       = 
|خدمه۲         = 
|کشته‌شدگان۲      = 
|مجروحین۲       = 
|مفقودین۲       = 
|بازماندگان۲      = 

|نوع هواپیما۳     = 
|تصویر هواپیما۳    = 
|اندازه تصویر هواپیما۳ = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس هواپیما۳   = 
|نام هواپیما۳     = 
|شرکت هواپیمایی۳    = 
|شماره پرواز یاتا۳   = 
|شماره پرواز ایکائو۳  = 
|شناسه تماس۳      = 
|شماره دم۳       = 
|مبدا۳         = 
|توقف‌گاه بین‌راه۳    = 
|توقف‌گاه اول۳     = 
|توقف‌گاه دوم۳     = 
|توقف‌گاه سوم۳     = 
|توقف‌گاه چهارم۳    = 
|توقف‌گاه پنجم۳     = 
|توقف‌گاه ششم۳     = 
|آخرین توقف‌گاه۳    = 
|مقصد۳         = 
|سرنشینان۳       = 
|مسافرین۳       = 
|خدمه۳         = 
|کشته‌شدگان۳      = 
|مجروحین۳       = 
|مفقودین۳       = 
|بازماندگان۳      = 
             <!-- اگر کسی روی زمین هم آسیب دیده است. -->
|کشته‌شدگان زمینی    = 
|مجروحان زمینی     = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox aircraft occurrence
| name = <!-- Leave empty unless a custom infobox title is required. -->
| image = <!-- Do not include "File:" -->
| image_upright = 
| alt = 
| caption = 
| occurrence_type = Accident <!-- See usage note below. -->
| date = <!-- {{start date|1993|02|24|df=y}} -->
| summary = 
| site = 
| coordinates = <!--{{coord|LAT|LON|type:event|display = inline,title}} -->
| total_fatalities = <!-- Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground -->
| total_injuries = <!-- same as above -->
| total_missing = <!-- same as above -->
| total_survivors = <!-- Only for occurrences involving more than one aircraft -->
| ground_fatalities = 
| ground_injuries = 
| animal_fatalities =
| animal_injuries =

<!-- The following entries are for occurrences involving a single aircraft: -->
| aircraft_type = 
| aircraft_name = 
| operator = 
| IATA = 
| ICAO = 
| callsign = 
| tail_number = 
| origin = 
| stopover = 
| stopover0 = 
| stopover1 = 
| stopover2 = 
| stopover3 = 
| stopover4 = 
| stopover5 = 
| last_stopover = 
| destination = 
| occupants = 
| passengers = 
| crew = 
| fatalities = 
| injuries = 
| missing = 
| survivors = 

<!-- The following entries are for occurrences involving two or three aircraft: -->
| plane1_image = 
| plane1_image_upright = 
| plane1_alt = 
| plane1_caption = 
| plane1_type = 
| plane1_name = 
| plane1_operator = 
| plane1_IATA = 
| plane1_ICAO = 
| plane1_callsign = 
| plane1_tailnum = 
| plane1_origin = 
| plane1_stopover = 
| plane1_stopover0 = 
| plane1_stopover1 = 
| plane1_stopover2 = 
| plane1_stopover3 = 
| plane1_stopover4 = 
| plane1_stopover5 = 
| plane1_laststopover = 
| plane1_destination = 
| plane1_occupants = 
| plane1_passengers = 
| plane1_crew = 
| plane1_fatalities = 
| plane1_injuries = 
| plane1_missing = 
| plane1_survivors = 

| plane2_image = 
| plane2_image_upright = 
| plane2_alt = 
| plane2_caption = 
| plane2_type = 
| plane2_name = 
| plane2_operator = 
| plane2_IATA = 
| plane2_ICAO = 
| plane2_callsign = 
| plane2_tailnum = 
| plane2_origin = 
| plane2_stopover = 
| plane2_stopover0 = 
| plane2_stopover1 = 
| plane2_stopover2 = 
| plane2_stopover3 = 
| plane2_stopover4 = 
| plane2_stopover5 = 
| plane2_laststopover = 
| plane2_destination = 
| plane2_occupants = 
| plane2_passengers = 
| plane2_crew = 
| plane2_fatalities = 
| plane2_injuries = 
| plane2_missing = 
| plane2_survivors = 

| plane3_image = 
| plane3_image_upright = 
| plane3_alt = 
| plane3_caption = 
| plane3_type = 
| plane3_name = 
| plane3_operator = 
| plane3_IATA = 
| plane3_ICAO = 
| plane3_callsign = 
| plane3_tailnum = 
| plane3_origin = 
| plane3_stopover = 
| plane3_stopover0 = 
| plane3_stopover1 = 
| plane3_stopover2 = 
| plane3_stopover3 = 
| plane3_stopover4 = 
| plane3_stopover5 = 
| plane3_laststopover = 
| plane3_destination = 
| plane3_occupants = 
| plane3_passengers = 
| plane3_crew = 
| plane3_fatalities = 
| plane3_injuries = 
| plane3_missing = 
| plane3_survivors = 
}}

نمونه[ویرایش]

پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین
UR-PSR (B738) at Ben Gurion Airport.jpg
نگاره هواپیمای ساقط‌شده، اکتبر ۲۰۱۹ در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل‌آویو، اسرائیل
تاریخ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۰۲۰-01-۰۸)
علتCrashed shortly after takeoff, under investigation
محل حادثهنزدیکی شهریار، ایران
۳۵°۳۳′۴۰″ شمالی ۵۱°۰۶′۱۴″ شرقی / ۳۵٫۵۶۱۱۱°شمالی ۵۱٫۱۰۳۸۹°شرقی / 35.56111; 51.10389
هواپیما
نوعبوئینگ ۷۳۷–۸۰۰
شرکت هواپیماییهواپیمایی بین‌المللی اوکراین
شماره پرواز یاتاPS752
شماره پرواز ایکائوAUI752
شناسه تماسUKRAINE INTERNATIONAL 752
شماره دمUR-PSR
مبدا پروازفرودگاه بین‌المللی امام خمینی، تهران
مقصدفرودگاه بین‌المللی بوریسپیل، کی‌یف
مسافرین۱۶۷
خدمه۹
کشته‌شدگان۱۷۶ (همه سرنشینان)
مفقودین۱
{{Infobox aircraft occurrence
|name=پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین
|type       = حملهٔ موشکی [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]
|callsign=UKRAINE INTERNATIONAL 752
|missing=۱
|injuries=
|fatalities=۱۷۶ (همه سرنشینان)
|crew=۹
|passengers=۱۶۷
|destination=[[فرودگاه بین‌المللی بوریسپیل]]، [[کی‌یف]]
|last_stopover=
|stopover0=
|stopover=
|origin=[[فرودگاه بین‌المللی امام خمینی]]، [[تهران]]|tail_number=UR-PSR
|ICAO=AUI752
|image=UR-PSR (B738) at Ben Gurion Airport.jpg
|IATA=PS752
|operator=[[هواپیمایی بین‌المللی اوکراین]]
|aircraft_name=
|aircraft_type=[[بوئینگ ۷۳۷ نسل بعدی|بوئینگ ۷۳۷–۸۰۰]]
|coordinates={{Coord|35|33|40|N|51|06|14|E|region:IR|display=inline}}
|site=نزدیکی [[شهریار (تهران)|شهریار]]، [[ایران]]
|summary=Crashed shortly after takeoff, under investigation
|date={{تاریخ آغاز|2020|01|08|df=y}}
|occurrence_type=
|caption=نگاره هواپیمای ساقط‌شده، اکتبر ۲۰۱۹ در [[فرودگاه بین‌المللی بن گوریون]] در [[تل‌آویو]]، [[اسرائیل]]
|alt=
|image_upright=1.2
|survivors=
}}

ریزقالب[ویرایش]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوها[ویرایش]

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌ها[ویرایش]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقت[ویرایش]

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

نشانه‌گذاری اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو شامل یک میکروفرمت اچ‌کلندر است که جزئیات رویداد را آمادهٔ تجزیه توسط برنامه‌های رایانه‌ای می‌کند. این به وظایفی نظیر فهرست‌نویسی مقاله‌ها و نگهداری از پایگاه‌های داده کمک می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از میکروفرمت‌ها در ویکی‌پدیا، ویکی‌پروژه میکروفرمت در ویکی‌پدیای انگلیسی را ببینید.
کلاس‌های مورد استفاده

کلاس‌ها اچ‌تی‌ام‌ای این میکروفرمت شامل موارد زیر است:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
لطفاً این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید
عناصر تورتویی که از آن‌ها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

زیرالگو[ویرایش]

رده‌های ردیابی[ویرایش]