۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۰ ۱ ۲ ←
اصلییک
ترتیبییکمین
تجزیه۱
مقسوم‌علیه‌ها۱
یونانی
Α´
رومی
I
پایه ۲۱۲
پایه ۳۱۳
پایه ۴۱۴
پایه ۵۱۵
پایه ۶۱۶
پایه ۸۱۸
پایه ۱۲۱۱۲
پایه ۱۶۱۱۶
پایه ۲۰۱۲۰
پایه ۳۶۱۳۶

۱ ( به حرف، یک)، یکی از رقم‌ها و نیز اولین عدد طبیعی و دومین عدد حسابی است که پس از ۰ و پیش از ۲ قرار دارد.

ویژگی‌ها[ویرایش]

  • ۱ تنها عددی است که نه اول است و نه مرکب.
  • ۱ به توان هر عددی برسد حاصل یک خواهد شد.
  • هر عددی به توان ۱ برابر است با همان عدد.
  • یکی از دو عددی است که معکوسش با خودش برابر است.
  • هر عدد ضربدر یک خود عدد می‌شود.
  • اولین عدد طبیعی است.
  • اولین عدد صحیح مثبت است.
  • یکی از دو عددی است که اگر به توان صفر برسد برابر با خودش می‌شود


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ یک‌صد هکتو h
۱۰۳ یک‌هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ یکصد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یوتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۶۶ آنویجینتیلیون آندسیلیون
۱۰۶۹ دویجینتیلیون آندسیلیارد
۱۰۷۲ ترسویجینتیلیون دودسیلیون
۱۰۷۵ کوادرویجینتیلیون دودسیلیارد
۱۰۷۸ کوینکاویجینتیلیون تریدسیلیون
۱۰۸۱ سیسویجینتیلیون تریدسیلیارد
۱۰۸۴ سپتمویجینتیلیون کوادردسیلیون
۱۰۸۷ آکتوویجینتیلیون کوادردسیلیارد
۱۰۹۰ نومویجینتیلیون کویندسیلیون
۱۰۹۳ تریویجینتیلیون کویندسیلیارد
۱۰۹۶ آنتریویجینتیلیون سیدسیلیون
۱۰۹۹ دوتریویجینتیلیون سیدسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول
۱۰googol = ۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکس
۱۰googolplex = ۱۰۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکسیان

منابع[ویرایش]

  • Weisstein, Eric W. "۱". MathWorld.