یکاهای آشنا در دستگاه بین‌المللی (اس‌آی)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

یکاهای آشنا در دستگاه بین‌المللی یکاها، (به انگلیسی: Non-SI units mentioned in the SI)، یکاهایی هستند که به عنوان بخشی از (اس آی) تعریف نشده‌اند، اما به صورت دیگری در آن دستگاه بین‌المللی یکاها شناخته‌شده هستند،[۱][۲] زیرا که آن‌ها یا: یکاهایی هستند که کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر (CGPM سی‌جی‌پی‌ام)، استفاده از آنها را به عنوان مضرب یا پیش‌مضرب‌هایی از یکاهای دستگاه اس‌آی پذیرفته یا می‌پذیرد؛ آنها در برنامه‌های مهم مطرح روز در سطح جهانی مورد مصرف دارند، و یا: آن یکاهایی که به گونهٔ دیگری در سراسر جهان با پذیرش و استقبال روبرو هستند.

یکاهای رسمی پذیرفته‌شده برای استفاده با اس‌آی[ویرایش]

نام کلید واژه کمیت مورد گفتگو یکای اس‌آی برابر
یکاهای با کاربرد گسترده که شاید همیشه هم استفاده شوند
دقیقه min زمان (SI unit multiple) 1 min = 60 s
ساعت h زمان (SI unit multiple) 1 h = 60 min = 3600 s
روز d زمان (SI unit multiple) 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
درجه ° plane angle (dimensionless unit) ۱° = (π / 180) rad
دقیقه plane angle (dimensionless unit) ۱′ = (۱ / ۶۰)° = (π / 10800) rad
ثانیه plane angle (dimensionless unit) ۱″ = (۱ / ۶۰)′ = (۱ / ۳۶۰۰)° = (π / 648000) rad
هکتار ha area (decimal unit multiple) 1 ha = 100 a = 10000 m2 = 1 hm2
لیتر l یا L حجم (decimal unit multiple) 1 L = 1 dm3 = 0.001 m3 = ۱۰۰۰ cm3
تن t جرم (فیزیک) (decimal unit multiple) 1 t = 103 kg = 1 Mg
یکای کیهانی au یا AU[۱][۳] طول 1 AU = ۱٫۴۹۵۹۷۸۷۰۷×۱۰۱۱ m (exact)
یکاهای لگاریتمی
نپر Np level of a field quantity 1 Np = 1[۴]
level of a power quantity 1 Np = 1[۵]
بل B level of a field quantity 1 B = ln(10)/2 Np = ln(10)/2[۶]
level of a power quantity
دسی‌بل dB level of a field quantity 1 dB = 0.1 B[۷]
level of a power quantity
یکاهایی که مقدارشان به صورت تجربی به دست آمده
الکترون‌ولت eV انرژی 1 eV = ۱٫۶۰۲۱۷۶۵۳(۱۴)×۱۰−۱۹ J
یکای جرم اتمی
dalton
u
Da
جرم 1 u = 1 Da = ۱٫۶۶۰۵۳۸۸۶(۲۸)×۱۰−۲۷ kg
یکاهای طبیعی (n.u.)
n.u. of speed (سرعت نور in vacuum) c0 سرعت ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ m/s (exact)[۸]
n.u. of action (reduced Planck constant) ħ action ۱٫۰۵۴۵۷۱۶۸(۱۸)×۱۰−۳۴ J·s
n.u. of mass (electron mass) me جرم ۹٫۱۰۹۳۸۲۶(۱۶)×۱۰−۳۱ kg
n.u. of time ħ / mec02 زمان ۱٫۲۸۸۰۸۸۶۶۷۷(۸۶)×۱۰−۲۱ s
یکاهای اتمی (a.u.)
a.u. of charge (بار الکترون) e بار الکتریکی ۱٫۶۰۲۱۷۶۵۳(۱۴)×۱۰−۱۹ C
a.u. of mass (electron mass) me جرم ۹٫۱۰۹۳۸۲۶(۱۶)×۱۰−۳۱ kg
a.u. of action (reduced Planck constant) ħ action ۱٫۰۵۴۵۷۱۶۸(۱۸)×۱۰−۳۴ J·s
a.u. of length, bohr (شعاع بور) a0 طول ۰٫۵۲۹۱۷۷۲۱۰۸(۱۸)×۱۰−۱۰ m
a.u. of energy, hartree (Hartree energy) Eh انرژی ۴٫۳۵۹۷۴۴۱۷(۷۵)×۱۰−۱۸ J
a.u. of time ħ / Eh زمان ۲٫۴۱۸۸۸۴۳۲۶۵۰۵(۱۶)×۱۰−۱۷ s

یکاهای متداول به طور رسمی پذیرفته نشده در اس‌آی[ویرایش]

نام کلید واژه کمیت مورد گفتگو یکای اس‌آی برابر
ångström, آنگستروم Å طول ۱ Å = 0.1 nm = 10−10 m = 100 pm
آر a مساحت 1 a = 1 dam2 = 100 m2
barn b مساحت 1 b = 10−28 m2
بار بار فشار 1 bar = 105 Pa
میلی‌بار mbar فشار 1 mbar = ۱ hPa = 100 Pa
اتمسفر atm فشار 1 atm = 1013.25 mbar = 1013.25 hPa = ۱۰۱۳۲۵ Pa exactly (commonly used in atmospheric meteorology, in oceanography and for pressures within liquids, or in the industry for pressures within containers of liquefied gas)
dyne per square سانتی‌متر (barye) Ba فشار 1 Ba = 0.1 Pa = 0.1 N/m2 = ۱۰۰ g·cm−1·s−2
میلی‌متر جیوه mmHg فشار 1 mmHg = ۱۳۳٫۳۲۲۳۸۷۴۱۵ Pa at 0 °C = ۱۳۳٫۳۲۲۳۸۷۴۱۵ N/m۲ at 0 °C = ۱۳۳٫۳۲۲۳۸۷۴۱۵ kg·cm−۱·s−۲ at ۰ °C
تور (یکا) Torr فشار 1 Torr = 1/760 atm = ۱۳۳٫۳۲۲۳۶۸۴۲۱٫٫٫ Pa = ۱۳۳٫۳۲۲۳۶۸۴۲۱٫٫٫ N/m2 = ۱۳۳٫۳۲۲۳۶۸۴۲۱٫٫٫ kg·cm−1·s−2

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ "Units outside the SI". SI brochure (8th edition). BIPM. 2014 [2008]. Retrieved 2015-06-16.
 2. Taylor, Barry N. (ed.) (2001). "The International System of Units (SI)" (PDF). Special Publication 330. Gaithersburg, Maryland: مؤسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST).
 3. "Manuscript Preparation: AJ & ApJ Author Instructions". American Astronomical Society. Archived from the original on 21 February 2016. Retrieved 2015-06-15.
 4. LF = ln(F / F0) Np
 5. LP = 12 ln(P / P0) Np
 6. LF = 2 log10(F / F0) B
 7. LP = log10(P / P0) B
 8. In this case it is not the speed of light, but the length of the metre that is obtained by experiment

This is a list of units that are not defined as part of the International System of Units (SI), but are otherwise mentioned in the SI,[1] because either the General Conference on Weights and Measures (CGPM) accepts their use as being multiples or submultiples of SI-units, they have important contemporary application worldwide, or are otherwise commonly encountered worldwide.

Units officially accepted for use with the SI

Name Symbol Quantity Value in SI units
minute min time 1 min = 60 s
hour h time 1 h = 60 min = 3600 s
day d time 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
astronomical unit au length 1 au = 149597870700 m
degree ° plane angle 1° = (π / 180) rad
minute plane angle 1′ = (1 / 60)° = (π / 10800) rad
second plane angle 1″ = (1 / 60)′ = (1 / 3600)° = (π / 648000) rad
hectare ha area 1 ha = 1 hm2 = 10000 m2
litre l or L volume 1 L = 1 dm3 = 1000 cm3 = 0.001 m3
tonne t mass 1 t = 103 kg
dalton Da mass 1 Da = 1.66053906660(50)×10−27 kg[2][3]
electronvolt eV energy 1 eV = 1.602176634×10−19 J
neper Np logarithmic ratio quantity
bel, decibel B, dB logarithmic ratio quantity

Changes to units mentioned in the SI

With the publication of the 9th SI brochure in 2019,[4] the list of non-SI units listed in tables changed substantially compared to the preceding 8th SI brochure.[5] The table below compares the status of each unit for which the status has changed between editions of the SI Brochure.

Name Symbol 8th SI Brochure 9th SI Brochure
astonomical unit au[6] accepted accepted
unified atomic mass unit u accepted footnote only
n.u. of speed c0 listed not mentioned
n.u. of action ħ listed not mentioned
n.u. of mass me listed not mentioned
n.u. of time ħ/(mec02) listed not mentioned
a.u. of charge e listed not mentioned
a.u. of mass me listed not mentioned
a.u. of action ħ listed not mentioned
a.u. of length a0 listed not mentioned
a.u. of energy Eh listed not mentioned
a.u. of time ħ/Eh listed not mentioned
bar bar listed not mentioned
millimetre of mercury mmHg listed not mentioned
ångström Å listed not mentioned
nautical mile M listed not mentioned
barn b listed not mentioned
knot kn listed not mentioned
erg erg listed not mentioned
dyne dyn listed not mentioned
poise P listed not mentioned
stokes st listed not mentioned
stilb sb listed not mentioned
phot ph listed not mentioned
gal Gal listed footnote only
maxwell Mx listed not mentioned
gauss G listed not mentioned
œrsted Oe listed not mentioned

Other units defined but not officially sanctioned

The following table lists units that are effectively defined in side- and footnotes in the 9th SI brochure. Units that are mentioned without a definition or that occur in historical material recorded in the appendices are not included.

Name Symbol Quantity Equivalent SI unit
gal[7] Gal acceleration 1 Gal = 1 cm⋅s−2 = 0.01 m⋅s−2
unified atomic mass unit[8] u mass 1 u = 1 Da = 1.66053906660(50)×10−27 kg[2]
volt-ampere reactive var reactive power 1 var = 1 V⋅A

See also

References

 1. ^ "SI brochure (9th edition)". BIPM. 2019. §4 Non-SI units that are accepted for use with the SI. Retrieved 2019-05-20.
 2. ^ a b "2018 CODATA Value: atomic mass constant". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Retrieved 2019-05-20.
 3. ^ The latest CODATA value has been substituted for the value listed in the 9th SI Brochure, since it supersedes that value. An associated footnote gives an exact definition of the dalton.
 4. ^ "The International System of Units 9th edition". BIPM. 2019.
 5. ^ "The International System of Units 8th edition" (PDF). BIPM. 2006.
 6. ^ The symbol given for the astronomical unit changed from ua in the 8th to au in the 9th SI Brochure.
 7. ^ This is a unit employed in geodesy and geophysics to express acceleration due to gravity.
 8. ^ As of 2019, the SI brochure no longer lists the unified atomic mass unit (symbol u) as being accepted for use with the SI units, though it notes its equivalence with the dalton in a footnote.