گامتوفیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسیEnglish
چرخه زندگی گیاهان

گامتوفیت به نسلی از چرخهٔ زندگی گیاهان گفته می‌شود که گامت تولید می‌کنند. گامتوفیت‌ها بر خلاف اسپوروفیتها هاپلوئید هستند (به جز چند استثنا). گامتوفیت از نموی هاگ حاصل از میوز اسپوروفیت به وجود می‌آید، و هنگامی که بالغ می‌شود، طی تقسیم میتوز گامت‌های نر (انتروزویید) و (یا) ماده (تخم زا) تولید می‌کند.

گامتوفیت در خزه‌گیان بخش اصلی و قابل رؤیت گیاه را تشکیل می‌دهد، در حالی که در سرخس‌ها به پروتال، در بازدانگان به آندوسپرم و دانه گرده و در نهان‌دانگان به کیسهٔ رویانی و دانه گرده محدود می شود

منابع[ویرایش]

Several gametophytes growing in a terrarium.
Pine gametophyte (outside) surrounding the embryo (inside)

A gametophyte is one of the two alternating phases in the life cycle of plants and algae. It is a haploid multicellular organism that develops from a haploid spore that has one set of chromosomes. The gametophyte is the sexual phase in the life cycle of plants and algae. It develops sex organs that produce gametes, haploid sex cells that participate in fertilization to form a diploid zygote which has two sets of chromosomes. Cell division of the zygote results in a new diploid multicellular organism, the second stage in the life cycle known as the sporophyte, the function of which is to produce haploid spores by meiosis.

Algae

In some multicellular green algae (Ulva lactuca is one example), red algae and brown algae, sporophytes and gametophytes may be externally indistinguishable (isomorphic). In Ulva the gametes are isogamous, all of one size, shape and general morphology.[1]

Land plants

In land plants, anisogamy is universal. As in animals, female and male gametes are called, respectively, eggs and sperm. In extant land plants, either the sporophyte or the gametophyte may be reduced (heteromorphic).[2]

Bryophytes

In bryophytes (mosses, liverworts, and hornworts), the gametophyte is the most visible stage of the life cycle. The bryophyte gametophyte is longer lived, nutritionally independent, and the sporophytes are typically attached to the gametophytes and dependent on them.[3] When a moss spore germinates it grows to produce a filament of cells (called the protonema). The mature gametophyte of mosses develops into leafy shoots that produce sex organs (gametangia) that produce gametes. Eggs develop in archegonia and sperm in antheridia.[4]

In some bryophyte groups such as many liverworts of the order Marchantiales, the gametes are produced on specialized structures called gametophores (or gametangiophores).

Vascular plants

All vascular plants are sporophyte dominant, and a trend toward smaller and more sporophyte-dependent female gametophytes is evident as land plants evolved towards reproduction by seeds.[5] Vascular plants such as ferns that produce only one type of spore are said to be homosporous. They have exosporic gametophytes—that is, the gametophyte is free-living and develops outside of the spore wall. Exosporic gametophytes can either be bisexual, capable of producing both sperm and eggs in the same thallus (monoicous), or specialized into separate male and female organisms (dioicous).

In heterosporous vascular plants (plants that produce both microspores and megaspores), the gametophyte develops endosporically, within the spore wall. These gametophytes are unisexual, producing either sperm or eggs but not both.

Ferns

In most ferns, for example, in the leptosporangiate fern Dryopteris, the gametophyte is a photosynthetic free living autotrophic organism called a prothallus that produces gametes and maintains the sporophyte during its early multicellular development. However, in some groups, notably the clade that includes Ophioglossaceae and Psilotaceae, the gametophytes are subterranean and subsist by forming mycotrophic relationships with fungi.

Lycophytes

Extant lycophytes produce two different types of gametophytes. In the families Lycopodiaceae and Huperziaceae, germinating spores into free-living, subterranean and mycotrophic, gametophytes that derive nutrients from symbiosis with fungi. In Isoetes and Selaginella, which are heterosporous, the megaspore remains attached to the parent sporophyte and a highly reduced megagametophyte develops inside. At maturity, the megaspore cracks open at the trilete suture to allow the male gametes to access the egg cells in the archegonia inside. The gametophytes of Isoetes appear to be similar in this respect to those of the extinct Carboniferous giant arborescent clubmosses, Lepidodendron and Lepidostrobus.[6]

Seed plants

The seed plants (gymnosperms and angiosperms) are endosporic and heterosporous. The gametophytes develop into multicellular organisms while still enclosed within the spore wall, and the megaspores are retained within the sporangium.[7]

Heteromorphy

In plants with heteromorphic gametophytes, there are two distinct kinds of gametophytes. Because the two gametophytes differ in form and function, they are termed heteromorphic, from hetero- "different" and morph "form". The egg producing gametophyte is known as a megagametophyte, because it is typically larger, and the sperm producing gametophyte is known as a microgametophyte. Gametophytes which produce egg and sperm on separate plants are termed Dioicous.

In heterosporous plants (water ferns, some lycophytes, as well as all gymnosperms and angiosperms), there are two distinct sporangia, each of which produces a single kind of spore and single kind of gametophyte. However, not all heteromorphic gametophytes come from heterosporous plants. That is, some plants have distinct egg-producing and sperm-producing gametophytes, but these gametophytes develop from the same kind of spore inside the same sporangium; Sphaerocarpos is an example of such a plant.

In the seed plants, the microgametophyte is called pollen. Seed plant microgametophytes consists of two or three cells when the pollen grains exit the sporangium. The megagametophyte develops within the megaspore of extant seedless vascular plants and within the megasporangium in a cone or flower in seed plants. In seed plants, the microgametophyte (pollen grain) travels to the vicinity of the egg cell (carried by a physical or animal vector), and produces two sperm by mitosis.

In gymnosperms the megagametophyte consists of several thousand cells and produces one to several archegonia, each with a single egg cell. The gametophyte becomes a food storage tissue in the seed.[8]

In angiosperms, the megagametophyte is reduced to only a few nuclei and cells, and is sometimes called the embryo sac. A typical embryo sac contains seven cells and eight nuclei, one of which is the egg cell. Two nuclei fuse with a sperm nucleus to form endosperm, which becomes the food storage tissue in the seed.

See also

References

  1. ^ Sadava, David; Hillis, David; Heller, H. Craig; Berenbaum, May (2012). Life: The Science of Biology, Volume 1 (10th ed.). Macmillan. ISBN 978-1464141225. 
  2. ^ Bennici, Andrea (2008). "Origin and early evolution of land plants". Communicative & Integrative Biology. 1 (2): 212–218. ISSN 1942-0889. PMC 2686025Freely accessible. PMID 19513262. 
  3. ^ Budke, J.M.; Goffinet, B.; Jones, C.S. (2013). "Dehydration protection provided by a maternal cuticle improves offspring fitness in the moss Funaria hygrometrica". Annals of Botany. 111: 781–789. doi:10.1093/aob/mct033. PMC 3631323Freely accessible. PMID 23471009. 
  4. ^ Ralf Reski (1998): Development, genetics and molecular biology of mosses. In: Botanica Acta 111, pp 1-15.
  5. ^ Stewart, W.N.; Rothwell, G.W. Palaeobotany and the evolution of plants, second edition. Cambridge, U.K.: Cambridge University press. ISBN 0521382947. 
  6. ^ Brack-Hanes, S.D. (1978). "On the megagametophytes of two Lepidodendracean cones". Botanical Gazette. 139: 140–146. doi:10.1086/336979. 
  7. ^ C.Michael Hogan (2010): Fern. Encyclopedia of Earth. National council for Science and the Environment Archived November 9, 2011, at the Wayback Machine.. Washington, DC
  8. ^ "Vascular Plants :: Description". Digimuse.nmns.edu.tw. Archived from the original on 2014-05-22. Retrieved 2014-07-13.