کلوتار دوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱

کلوتار دوم(۵۸۴-۶۲۹) دارای لقبهای بزرگ (le Grand) و جوان (le Jeune)، پادشاه مروونژی نوستریا و میان سالهای ۶۱۳ تا ۶۲۹ پادشاه همه فرانک‌ها بود. او چهل و پنج سال پادشاهی کرد که در میان شهریاران مروونژی از همه درازتر بود.

زندگی[ویرایش]

پیش از اینکه وی چشم به جهان بگشاید پدرش شیلپریک یکم مرده بود. مادرش ملکه فردگوند تا زمان مرگش در ۵۹۷ جانشین پادشاه پیشین و نیابت سلطنت را برای پادشاه وقت بر عهده داشت و به طور کامل به فرمانروایی خودکامه و مستقل با درایت و خونباری بسیار می‌پرداخت. پس از مرگ او کلوتار سیزده ساله به تنهایی به پادشاهی پرداخت و به همانند درایت مادرش سعی در کنترل سرتاسر قدرت کرد. وی مانند مادرش به دشمنی خونبار با ملکه برونهیلدا فرمانروای اوسترازیا ادامه داد.

در ۵۹۹ به جنگ با عموزادگانش تئودریک دوم از بورگوندی و تئودبرت دوم از اوستراسیا پرداخت و آنها را شکست داد. در ۶۰۵ کوشید بر پادشاهی تئودوریک دست یازد ولی ناکام ماند. با مرگ تئودریک در ۶۱۳ کلوتار خود را آماده لشکرکشی به مرزهای او می‌نمود ولی دو تن از شهرداران کاخ‌های اوستراسیا با یک شورش اوستراسیا را بدو واسپردند. ملکه برونهیلدای پیر و پسر بزرگش زیگبرت دوم به جنگ با او شتافتند ولی سپاهیان در میدان جنگ آنها را تنها گذاردند، این دو به ناچار گریختند ولی در نزدیک دریاچه نوشاتل به چنگ سربازان کلوتار افتادند و به دستور او کشته شدند. برونهیلدا را پس از سه روز شکنجه سخت میان چهار اسب بستند و هر اسب را به سویی راندند تا پاره‌پاره شود.

از این پس کلوتار دوم پس از پدر بزرگش کلوتار یکم نخستین کسی بود که به پادشاهی همه فرانکها می‌رسید.

کلوتار دوم در ۶۱۵ آگهی‌ای را با نام فرمان پاریس پخش نمود که نمونه‌ای همانند مگنا کارتا در انگلستان بود. او در این فرمان قانونهای بسیاری را پایه‌ریزی کرد و یهودیان را از بسیاری حقوق محروم داشت.

در ۶۲۳ او فرمانروایی بر اوسترازیا را به پسر جوانش داگوبرت یکم سپرد. راستی این بود که وی با این کار سیاسی خودمختاری اوسترازیا را به پپن یکم شهردار کاخ اوسترازیا و اسقف آرنولف متزی می‌سپرد که وی را در پیروزیش یاری رسانده بودند.

او در ۶۲۹ مرد. پس از مرگش شهرداران کاخها آغاز به رخنه در دستگاه سیاسی مروونژی‌ها نمودند که اندک‌اندک به ناتوانی شاهان مروونژی و سرانجام واژگونی آنها انجامید.

نگاره‌ای از کلوتار دوم در هنگام پیمان بستن با لومباردها

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

Wikipedia contributors, "Chlothar II," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlothar_II&oldid=206185473