چندوجهی کپلر–پوآنسو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در هندسه، چندوجهی کپلر-پوآنسو هر کدام از چهار چندوجهی ستاره ای منتظم است. آنها ممکن است از طریق ادامه دادن هر ضلع دوازده وجهی منظم و بیست وجهی منتظم در سه بعد بدست آیند، و از لحاظ داشتن وجه‌های پنتاگراممی منظم یا شکل‌های راس با اینها متفاوت هستند. همه آنها را می‌توان به گونه ای دیگر به عنوان آنالوگ‌های سه بعدی پنتاگرام مشاهده کرد. این اجسام عباراتند از:

Small stellated dodecahedron.png Great dodecahedron.png Great stellated dodecahedron.png Great icosahedron.png
دوازده‌وجهی ستاره‌ای کوچک
{۵، ۵/۲}
دوازده‌وجهی بزرگ
{۵/۲، ۵}
دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ
{۳، ۵/۲}
بیست‌وجهی بزرگ
{۵/۲، ۳}

فهرست[ویرایش]

نام تصویر کاشی کاری کروی نمودار ستاره ای نماد شلفی و نمودار کاکستر وجه ها
{p}
ضلع‌ها راس ها
{q}
Vertex
figure

(config.)
Petrie polygon مشخصه اولر Density تقارن مزدوج
دوازده‌وجهی بزرگ
(gD)
Great dodecahedron (gray with yellow face).svg Great dodecahedron tiling.png Second stellation of dodecahedron facets.svg {۵, ۵/۲}
CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.png
۱۲
{۵}
۳۰ ۱۲
{۵/۲}
Great dodecahedron vertfig.png
(55)/2
Skeleton Gr12, Petrie, stick, size m, 3-fold.png
{۶}
−6 3 Ih دوازده‌وجهی ستاره‌ای کوچک
دوازده‌وجهی ستاره‌ای کوچک
(sD)
Small stellated dodecahedron (gray with yellow face).svg Small stellated dodecahedron tiling.png First stellation of dodecahedron facets.svg {۵/۲, ۵}
CDel node.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node 1.png
۱۲
{۵/۲}
۳۰ ۱۲
{۵}
Small stellated dodecahedron vertfig.png
(5/2)5
Skeleton St12, Petrie, stick, size m, 3-fold.png
{۶}
−6 3 Ih دوازده‌وجهی بزرگ
بیست‌وجهی بزرگ
(gI)
Great icosahedron (gray with yellow face).svg Great icosahedron tiling.png Great icosahedron stellation facets.svg {۳, ۵/۲}
CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.png
۲۰
{۳}
۳۰ ۱۲
{۵/۲}
Great icosahedron vertfig.svg
(35)/2
Skeleton Gr20, Petrie, stick, size m, 5-fold.png
{۱۰/۳}
2 7 Ih دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ
دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ
(sgD = gsD)
Great stellated dodecahedron (gray with yellow face).svg Great stellated dodecahedron tiling.png Third stellation of dodecahedron facets.svg {۵/۲, ۳}
CDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node 1.png
۱۲
{۵/۲}
۳۰ ۲۰
{۳}
Great stellated dodecahedron vertfig.png
(5/2)3
Skeleton GrSt12, Petrie, stick, size m, 5-fold.png
{۱۰/۳}
2 7 Ih بیست‌وجهی بزرگ

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیا انگلیسی