پودمان:Wd/i18n

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد] [پاکسازی]
-- The values and functions in this submodule should be localized per wiki.
local p = {}

function p.init(aliasesP)
	p = {
	["errors"] = {
		["unknown-data-type"]     = "Unknown or unsupported datatype '$1'.",
		["missing-required-parameter"] = "No required parameters defined, needing at least one",
		["extra-required-parameter"]  = "Parameter '$1' must be defined as optional",
		["no-function-specified"]   = "You must specify a function to call", -- equal to the standard module error message
		["main-called-twice"]     = 'The function "main" cannot be called twice',
		["no-such-function"]      = 'The function "$1" does not exist' -- equal to the standard module error message
	},
	["info"] = {
		["edit-on-wikidata"] = "ویرایش در ویکی‌داده"
	},
	["numeric"] = {
		["decimal-mark"] = ".",
		["delimiter"]  = ","
	},
	["datetime"] = {
		["prefixes"] = {
			["decade-period"] = ""
		},
		["suffixes"] = {
			["decade-period"] = "s",
			["millennium"]  = " millennium",
			["century"]    = " century",
			["million-years"] = " million years",
			["billion-years"] = " billion years",
			["year"]     = " year",
			["years"]     = " years"
		},
		["julian-calendar"] = "Julian calendar", -- linked page title
		["julian"]     = "Julian",
		["BCE"]       = "BCE",
		["CE"]       = "CE",
		["common-era"]   = "Common Era" -- linked page title
	},
	["coord"] = {
		["latitude-north"] = "N",
		["latitude-south"] = "S",
		["longitude-east"] = "E",
		["longitude-west"] = "W",
		["degrees"]    = "°",
		["minutes"]    = "'",
		["seconds"]    = '"',
		["separator"]   = ", "
	},
	["values"] = {
		["unknown"] = "unknown",
		["none"]  = "none"
	},
	["cite"] = {
			["version"] = "2", -- increment this each time the below parameters are changed to avoid conflict errors
			["web"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *web page sources* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite web]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]    = "website",
				[aliasesP.referenceURL]  = "url",
				[aliasesP.publicationDate] = "date",
				[aliasesP.retrieved]    = "access-date",
				[aliasesP.title]      = "title",
				[aliasesP.archiveURL]   = "archive-url",
				[aliasesP.archiveDate]   = "archive-date",
				[aliasesP.language]    = "language",
				[aliasesP.author]     = "author", -- existence of author1, author2, author3, etc. is assumed
				[aliasesP.publisher]    = "publisher",
				[aliasesP.quote]      = "quote",
				[aliasesP.pages]      = "pages" -- extra option
			},
			["q"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *sources other than web pages* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite Q]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]        = "1",
				[aliasesP.pages]          = "pages",
				[aliasesP.column]         = "at",
				[aliasesP.chapter]         = "chapter",
				[aliasesP.sectionVerseOrParagraph] = "section",
				["external-id"]          = "id", -- used for any type of database property ID
				[aliasesP.title]          = "title",
				[aliasesP.publicationDate]     = "date",
				[aliasesP.retrieved]        = "access-date"
			}
		}
}

	p.getOrdinalSuffix = function(num)
		if tostring(num):sub(-2,-2) == '1' then
			return "th" -- 10th, 11th, 12th, 13th, ... 19th
		end
		
		num = tostring(num):sub(-1)
		
		if num == '1' then
			return "st"
		elseif num == '2' then
			return "nd"
		elseif num == '3' then
			return "rd"
		else
			return "th"
		end
	end

	p.addDelimiters = function(n)
		local left, num, right = string.match(n, "^([^%d]*%d)(%d*)(.-)$")
		return left .. (num:reverse():gsub("(%d%d%d)", "%1" .. p['numeric']['delimiter']):reverse()) .. right
	end
	
	return p
end

return p