پودمان:Unsubst

پودمان به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

پودمان کمکی برای آسان‌سازی تبدیل یک الگوی جایگزین‌شده به یک انتقال الگو.

الگوهای نگهداری، مانند {{مدرک}} یا {{بهبود منبع}} هرگز نباید جایگزین شوند. راه دورزدن این کار، استفاده از شکل منتقل‌شده یک الگوی جایگزین است.

مانند هر الگوی دیگر با پارامترهای فهرست‌شده در گروه قالب پیشفرض، جعبه اطلاعات باید از پودمان:Unsubst-infobox استفاده کند.

استفاده

برای تبدیل یک الگو به الگوی خودجایگزین، کد الگو را در دستور زیر بکار ببرید:

{{SAFESUBST:<noinclude />#invoke:Unsubst||$B=

 [ ... کد الگو در اینجا ... ]

}}

هنگامیکه wikitext to display وجود ندارد باید به صورت "$B" نشان داده شود. همه دیگر پارامترها که به #invoke فرستاده می‌شوند به عنوان مقادیر پیش‌فرض در فراخوان الگوی ساخته‌شده، کپی می‌شوند. اگر مقدار هریک از این پیش‌فرض‌ها __DATE__ باشد آن مقدار، در فراخوان الگوی ساخته‌شده، برابر ماه و سال جاری خواهد بود.

برخی الگوها یک <noinclude> دارند اما در انتهای الگو با </noinclude> سازگار نیستند. در این موارد، </noinclude> از دست رفته باید پیش از }} آورده شوند.

پیشرفته

{{SAFESUBST:<noinclude />#invoke:Unsubst||$params=[ parameters ]|$aliases=[ aliases ]|$flags=[ flags ]|$B=

 [ ... کد الگو در اینجا ... ]

}}

به خاطر محدودیت‌های لوآ، هنگامی که الگو جایگزین شد پارامترها معمولا به صورت تصادفی، مرتب می‌شوند. از |$params= می‌توان در #invoke:Unsubst استفاده کرد تا پارامترهای الگو را به صورت منظم و جداشده با ویرگول "،" فهرست کرد (نمونه egg,bacon,sausage,cheese,spam). در این فهرست، پارامترهای عددی باید پیش از دیگر پارامترها آورده شوند. هر پارامتر باقیمانده‌ای به انتهای فراخوان ایجادشده فرستاده می‌شود.

نام‌های فرضی یا مستعار پارامترها می‌توانند در |$aliases= فهرست شده (نباید در |$params= فهرست شوند) و به صورت خودکار، جایگزین شوند. هر نام فرضی یا مستعار و جایگزین آن باید به صورت alias>replacement نوشته شود و هریک از جفت‌ها باید با ویرگول "،" از یکدیگر جدا شوند (مانند œuf>egg,melt>cheese). توجه کنید که این پارامترها می‌توانند با یا بدون |$params= نیز کار کنند.

می‌توان از |$flags= برای دستکاری دیگر بخش‌های رفتار پودمان استفاده کرد. مقادیر ورودی با ویرگول "،" از یکدیگر جدا شده‌اند. flagsهای درست override (به پارامترهای #invoke: اجازه می‌دهد که بر پارامترهای اصلی فراخوان الگو، اولویت پیدا کنند); keep-whitespace (از حذف فضای سفید از پارامترهای بی‌نام، جلوگیری می‌کند); and remove-empty (همه پارامترها را حذف می‌کند).

از این پارامترها می‌توان در دستورهای تجزیه‌کننده استفاده کرد تا گزینه‌های پیشرفته‌تری بدست آورد. توجه کنید که در پارامترها در هر دستور تجزیه‌کننده با الگو، یا پودمان فراخوان، باید از SAFESUBST:<noinclude /> استفاده کنید.

نمونه

{{SAFESUBST:<noinclude />#invoke:Unsubst||foo=bar |date=__DATE__ |$B=

 [ ... کد الگو در اینجا ... ]

}}
Original Result
{{جا:نمونه}} {{نمونه|date=دسامبر ۲۰۲۳}}
{{جا:نمونه|foo=X}} {{Example|foo=X|date=دسامبر ۲۰۲۳}}
{{جا:نمونه|baz=X}} {{Example|baz=X|date=دسامبر ۲۰۲۳}}
{{جا:نمونه|تاریخ=ژانویه ۲۰۰۱}} {{نمونه|foo=bar|تاریخ=ژانویه ۲۰۰۱}}

local checkType = require('libraryUtil').checkType

local p = {}

local BODY_PARAM = '$B'

local specialParams = {
	['$params'] = 'parameter list',
	['$aliases'] = 'parameter aliases',
	['$flags'] = 'flags',
	['$B'] = 'template content',
	['$template-name'] = 'template invocation name override',
}

function p.main(frame, body)
	-- If we are substing, this function returns a template invocation, and if
	-- not, it returns the template body. The template body can be specified in
	-- the body parameter, or in the template parameter defined in the
	-- BODY_PARAM variable. This function can be called from Lua or from
	-- #invoke.

	-- Return the template body if we aren't substing.
	if not mw.isSubsting() then
		if body ~= nil then
			return body
		elseif frame.args[BODY_PARAM] ~= nil then
			return frame.args[BODY_PARAM]
		else
			error(string.format(
				"no template content specified (use parameter '%s' from #invoke)",
				BODY_PARAM
			), 2)
		end
	end

	-- Sanity check for the frame object.
	if type(frame) ~= 'table'
		or type(frame.getParent) ~= 'function'
		or not frame:getParent()
	then
		error(
			"argument #1 to 'main' must be a frame object with a parent " ..
			"frame available",
			2
		)
	end

	-- Find the invocation name.
	local mTemplateInvocation = require('Module:Template invocation')
	local name

	if frame.args['$template-name'] and '' ~= frame.args['$template-name'] then
		name = frame.args['$template-name']										-- override whatever the template name is with this name
	else
		name = mTemplateInvocation.name(frame:getParent():getTitle())
	end

	-- Combine passed args with passed defaults
	local args = {}
	if string.find( ','..(frame.args['$flags'] or '')..',', ',%s*override%s*,' ) then
		for k, v in pairs( frame:getParent().args ) do
			args[k] = v
		end
		for k, v in pairs( frame.args ) do
			if not specialParams[k] then
				if v == '__DATE__' then
					v = mw.getContentLanguage():formatDate( 'F Y' )
				end
				args[k] = v
			end
		end
	else
		for k, v in pairs( frame.args ) do
			if not specialParams[k] then
				if v == '__DATE__' then
					v = mw.getContentLanguage():formatDate( 'F Y' )
				end
				args[k] = v
			end
		end
		for k, v in pairs( frame:getParent().args ) do
			args[k] = v
		end
	end

	-- Trim parameters, if not specified otherwise
	if not string.find( ','..(frame.args['$flags'] or '')..',', ',%s*keep%-whitespace%s*,' ) then
		for k, v in pairs( args ) do args[k] = mw.ustring.match(v, '^%s*(.*)%s*$') or '' end
	end

	-- Pull information from parameter aliases
	local aliases = {}
	if frame.args['$aliases'] then
		local list = mw.text.split( frame.args['$aliases'], '%s*,%s*' )
		for k, v in ipairs( list ) do
			local tmp = mw.text.split( v, '%s*>%s*' )
			aliases[tonumber(mw.ustring.match(tmp[1], '^[1-9][0-9]*$')) or tmp[1]] = ((tonumber(mw.ustring.match(tmp[2], '^[1-9][0-9]*$'))) or tmp[2])
		end
	end
	for k, v in pairs( aliases ) do
		if args[k] and ( not args[v] or args[v] == '' ) then
			args[v] = args[k]
		end
		args[k] = nil
	end

	-- Remove empty parameters, if specified
	if string.find( ','..(frame.args['$flags'] or '')..',', ',%s*remove%-empty%s*,' ) then
		local tmp = 0
		for k, v in ipairs( args ) do
			if v ~= '' or ( args[k+1] and args[k+1] ~= '' ) or ( args[k+2] and args[k+2] ~= '' ) then
				tmp = k
			else
				break
			end
		end
		for k, v in pairs( args ) do
			if v == '' then
				if not (type(k) == 'number' and k < tmp) then args[k] = nil end
			end
		end
	end

	-- Order parameters
	if frame.args['$params'] then
		local params, tmp = mw.text.split( frame.args['$params'], '%s*,%s*' ), {}
		for k, v in ipairs(params) do
			v = tonumber(mw.ustring.match(v, '^[1-9][0-9]*$')) or v
			if args[v] then tmp[v], args[v] = args[v], nil end
		end
		for k, v in pairs(args) do tmp[k], args[k] = args[k], nil end
		args = tmp
	end

	return mTemplateInvocation.invocation(name, args)
end

p[''] = p.main -- For backwards compatibility

return p