پودمان:Message box/configuration

پودمان به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد] [پاکسازی]
--------------------------------------------------------------------------------
--             Message box configuration             --
--                                      --
-- This module contains configuration data for [[Module:Message box]].    --
--------------------------------------------------------------------------------

return {
	ambox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ambox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ambox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'ambox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ambox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'ambox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ambox-protection',
				image = 'Semi-protection-shackle-keyhole.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ambox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default           = 'notice',
		allowBlankParams      = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
		allowSmall         = true,
		smallParam         = 'right',
		smallClass         = 'mbox-small-right',
		substCheck         = true,
		classes           = {'metadata', 'ambox'},
		imageEmptyCell       = true,
		imageCheckBlank       = true,
		imageSmallSize       = '20x20px',
		imageCellDiv        = true,
		useCollapsibleTextFields  = true,
		imageRightNone       = true,
		sectionDefault       = 'مقاله',
		allowMainspaceCategories  = true,
		templateCategory      = 'الگو:پیامی مقاله‌ها',
	    templateCategoryRequireName = true,
		templateErrorCategory    = 'الگو:پیامی مقاله‌ها که برخی پارامترها را ندارند',
		templateErrorParamsToCheck = {'issue', 'fix', 'subst'},
		removalNotice        = '<small>[[راهنما:حذف الگوی نگهداری|چگونگی و زمان حذف پیام این الگو را بدانید]]</small>',
		templatestyles       = 'Module:Message box/ambox.css'
	},
	
	cmbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'cmbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'cmbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'cmbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'cmbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'cmbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'cmbox-protection',
				image = 'Semi-protection-shackle-keyhole.svg'
			},
			notice = {
				class = 'cmbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'cmbox'},
		imageEmptyCell    = true,
		templatestyles    = 'Module:Message box/cmbox.css'
	},
	
	fmbox = {
		types = {
			warning = {
				class = 'fmbox-warning',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			editnotice = {
				class = 'fmbox-editnotice',
				image = 'Information icon4.svg'
			},
			system = {
				class = 'fmbox-system',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'system',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'fmbox'},
		imageEmptyCell    = false,
		imageRightNone    = false,
		templatestyles    = 'Module:Message box/fmbox.css'
	},
	
	imbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'imbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'imbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'imbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'imbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'imbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'imbox-protection',
				image = 'Semi-protection-shackle-keyhole.svg'
			},
			license = {
				class = 'imbox-license licensetpl',
				image = 'Imbox license.png' -- @todo We need an SVG version of this
			},
			featured = {
				class = 'imbox-featured',
				image = 'Cscr-featured.svg'
			},
			notice = {
				class = 'imbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'imbox'},
		imageEmptyCell    = true,
		below        = true,
		templateCategory   = 'الگو:پیامی پرونده',
		templatestyles    = 'Module:Message box/imbox.css'
	},
	
	ombox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'ombox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'ombox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'ombox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ombox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'ombox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ombox-protection',
				image = 'Semi-protection-shackle-keyhole.svg'
			},
			notice = {
				class = 'ombox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'ombox'},
		allowSmall      = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageRightNone    = true,
		templatestyles    = 'Module:Message box/ombox.css'
	},
	
	tmbox = {
		types = {
			speedy = {
				class = 'tmbox-speedy',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			delete = {
				class = 'tmbox-delete',
				image = 'Ambox warning pn.svg'
			},
			content = {
				class = 'tmbox-content',
				image = 'Ambox important.svg'
			},
			style = {
				class = 'tmbox-style',
				image = 'Edit-clear.svg'
			},
			move = {
				class = 'tmbox-move',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'tmbox-protection',
				image = 'Semi-protection-shackle-keyhole.svg'
			},
			notice = {
				class = 'tmbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'tmbox'},
		allowSmall      = true,
		imageRightNone    = true,
		imageEmptyCell    = true,
		templateCategory   = 'الگو:پیامی بحث',
		templatestyles    = 'Module:Message box/tmbox.css'
	}
}