پودمان:For

پودمان به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[ایجاد] [پاکسازی]
local mArguments --initialize lazily
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local yesNo = require('Module:Yesno')
local p = {}

--Implements {{For}} from the frame
--uses capitalized "For" to avoid collision with Lua reserved word "for"
function p.For (frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	return p._For(mArguments.getArgs(frame))
end

--Implements {{For}} but takes a manual arguments table
function p._For (args)
	local use = args[1]
	if (not use) then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'پارامتر زمینه ارائه نشده‌است. برای پیغام «دیگر کاربردها» از الگوی {{دیگر کاربردها}} استفاده کنید.',
			'الگو:برای',
			args.category
		)
	end
	local pages = {}
	function two (a, b) return a, b, 1 end --lets us run ipairs from 2
	for k, v in two(ipairs(args)) do table.insert(pages, v) end
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	local skipCat = title.isTalkPage or title.namespace == 2 --don't categorise talk pages and userspace
	local oddCat = skipCat and '' or '[[رده:الگو:سرنویس که از پارامترهای غیر معمول استفاده می‌کند]]'
	local category = yesNo(args.category)
	return mHatnote._hatnote(
		mHatlist.forSeeTableToString({{use = use, pages = pages}}),
		{selfref = args.selfref}
	) .. (
			(use == 'دیگر کاربردها') and ((category == true) or (category == nil)) and
			oddCat or ''
		)
end

return p