پادشاه هئون دئوک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

پادشاه هئون دئوک ( ۸۰۹ میلادی تا ۸۲۶ میلادی ) ( هانگول : 헌덕왕 ) ( هانجا : 憲德王 ) چهل و یکمین پادشاه شیلا بود. در سال ۸۱۴ میلادی سیلی بزرگ در منطقه غربی رخ داد و در سال بعد قحطی در استان ها و شهر ها نیز رخ داد در سال های بعد این قحطی ها ادامه یافت. در این وضعیت دشوار سلسله تانگ در چین توسط فرمانداری به اسم لیسادو مورد قیام قرار گرفت. در سال ۸۱۶ پادشاه هئوندئوک ۳۰ هزار سرباز را تحت رهبری کیم وونگ وون رهبری و به سرکوب شورش ها کمک کرد. گفته شده که پادشاه هئون دئوک، آئجانگ و برادرش را نابود کرد و خود بر تخت نشست و قدرت شیلا را تقویت کرد. امپراطور هئون دوک در سال ۸۲۶ میلادی و پس از ۱۷ سال حکمرانی بر شیلا درگذشت و حکومت به برادرش پادشاه هونگ دئوک رسید. او برادر پادشاه سوسئونگ بود و در زمان سلطنت پادشاه آئه جانگ به عنوان نایب السلطنه خدمت میکرد. در سال ۸۱۰ او تاسیسات آبیاری کشور را تعمیر کرد. او همچنین پسرش کیم هئون جانگ را با نقره ای بودایی و تصاویر طلایی به چین فرستاد تا برای صلح ابدی امپراطور دعا کند. در دوران سلطنت او دو شورشی بزرگ اتفاق افتاد که هئون دئوک هر دو شورش را سرکوب کرد . در سال ۸۲۴ او که از تهدید های شمال نگران بود دستور داد دیواری در نزدیکی رودخانه تائدونگ که در آن زمان مرز شمالی کشور بود، ساخته شود.

در سال ۷۹۶ به او درجه افسر نظامی داده شد، او قبلاً در سال های آخر پادشاهی وون سئونگ یک پایه سیاسی محکم ایجاد کرده بود. این پایگاه قدرت او را قادر ساخت تا با به قدرت رسیدن پادشاه آئه جانگ به مقام نایب السلطنه صعود پیدا کند. در دوره سلطنت پادشاه آئه جانگ قدرت او به حدی بود که خانواده اش حتی برای دربار چین نیز شناخته شده بود، هئون دئوک قدرتمند ترین فرد در دوره شاه آئه جانگ بود.

منابع[ویرایش]