ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه میلیون/تیم‌های ملی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیر مجموعه‌ای از صفحاتی که در ویکی‌پدیای انگلیسی در ردهٔ en:Category:National_sports_teams_by_country موجود است ولی در ویکی‌پدیای فارسی موجود نیستند بر پایه تعداد میان‌ویکی و حجم مقاله فهرست شده‌اند. لطفا در ساخت این صفحات همکاری کنید.

 تعداد میان‌ویکی، نشان‌دهندهٔ تعداد زبان‌هایی است که مقاله در آن‌ها موجود است.

 حجم صفحه، حجم صفحهٔ مقاله را بر حسب بایت نمایش می‌دهد.

 برای افزودن نام خود به عنوان کاربر سازنده، به جای «نام سازنده»، ~~~ را قرار دهید تا نامتان به صورت خودکار جایگزین شود.

رده:تیم‌های ملی بر پایه کشور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:National_sports_teams_of_North_Macedonia 24 335 14
2 en::Category:National_sports_teams_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo 13 146 14
3 en::Category:National_sports_teams_of_Greenland 12 102 14
4 en::Category:National_sports_teams_of_the_Republic_of_the_Congo 11 124 14
5 en::Category:National_sports_teams_of_Nauru 5 101 14
6 en::Category:National_sports_teams_of_Palau 4 101 14
7 en::Category:National_sports_teams_of_the_Federated_States_of_Micronesia 4 135 14
8 en::Category:National_sports_teams_of_Zanzibar 2 154 14
9 en::Category:National_sports_teams_of_the_Marshall_Islands 2 131 14
10 en::Category:National_sports_teams_of_the_West_Indies 2 110 14
11 en::Category:National_youth_sports_teams_by_country 2 169 14
12 en::Category:National_sports_teams_of_Overseas_France 1 163 14
13 en::Category:National_sports_teams_of_South_Ossetia 1 128 14
14 en::Category:National_sports_teams_of_Tokelau 1 98 14
15 en::Category:National_sports_teams_of_the_Basque_Country 1 277 14
16 en::Category:National_sports_teams_of_the_Dutch_Caribbean 1 193 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی منحل‌شده بر پایه کشور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:National_sports_teams_of_Serbia_and_Montenegro 9 141 14
2 en::Category:National_sports_teams_of_West_Germany 4 185 14

رده:تیم‌های ملی مردان بر پایه کشور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Men's_national_sports_teams_of_New_Zealand 1 175 14
2 en::Category:Men's_national_sports_teams_of_Singapore 1 168 14

رده:تیم‌های ملی ورزشی زنان بر پایه کشور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_South_Africa 5 187 14
2 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Peru 4 162 14
3 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Venezuela 4 199 14
4 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Bangladesh 3 180 14
5 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Hong_Kong 3 233 14
6 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Ivory_Coast 3 205 14
7 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Latvia 3 167 14
8 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Northern_Ireland 3 331 14
9 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Uganda 3 173 14
10 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Uruguay 3 193 14
11 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Wales 3 238 14
12 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_the_Czech_Republic 3 203 14
13 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Bolivia 2 177 14
14 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Botswana 2 178 14
15 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Cuba 2 184 14
16 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_El_Salvador 2 118 14
17 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Fiji 2 184 14
18 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Indonesia 2 181 14
19 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Mali 2 145 14
20 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Malta 2 139 14
21 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Pakistan 2 174 14
22 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Paraguay 2 177 14
23 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Qatar 2 154 14
24 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Singapore 2 176 14
25 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Zambia 2 164 14
26 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_the_Philippines 2 191 14
27 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Andorra 1 170 14
28 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Angola 1 168 14
29 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Antigua_and_Barbuda 1 183 14
30 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Armenia 1 175 14
31 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Barbados 1 183 14
32 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Belize 1 179 14
33 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Cambodia 1 172 14
34 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Chad 1 145 14
35 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Eswatini 1 176 14
36 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Gabon 1 161 14
37 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Gibraltar 1 178 14
38 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Guatemala 1 183 14
39 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Guinea 1 151 14
40 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Haiti 1 171 14
41 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Kosovo 1 172 14
42 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Kyrgyzstan 1 192 14
43 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Laos 1 163 14
44 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Lesotho 1 171 14
45 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Libya 1 171 14
46 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Luxembourg 1 184 14
47 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Malawi 1 168 14
48 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Malaysia 1 170 14
49 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Mauritius 1 160 14
50 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Moldova 1 170 14
51 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Myanmar 1 169 14
52 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Namibia 1 154 14
53 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_New_Caledonia 1 195 14
54 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Niger 1 170 14
55 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Overseas_France 1 187 14
56 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Rwanda 1 174 14
57 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Samoa 1 185 14
58 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Senegal 1 154 14
59 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Sri_Lanka 1 181 14
60 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Syria 1 187 14
61 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Togo 1 168 14
62 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_Uzbekistan 1 180 14
63 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_the_Central_African_Republic 1 234 14
64 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_the_Comoros 1 162 14
65 en::Category:Women's_national_sports_teams_of_the_Faroe_Islands 1 175 14

en:Category:National_youth_sports_teams_by_country[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Australia 2 148 14
2 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Germany 2 143 14
3 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Portugal 2 146 14
4 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Qatar 2 141 14
5 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Belgium 1 147 14
6 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Brazil 1 170 14
7 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Canada 1 141 14
8 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Italy 1 154 14
9 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Romania 1 147 14
10 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Sweden 1 140 14
11 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Switzerland 1 155 14
12 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Ukraine 1 143 14
13 en::Category:National_youth_sports_teams_of_the_United_Kingdom 1 176 14
14 en::Category:National_youth_sports_teams_of_the_United_States 1 174 14

رده:کشورها در رقابت‌های ورزشی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Rugby_World_Cup_by_nation 4 148 14
2 en::Category:Nations_at_cycling_events 3 114 14
3 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1983 2 92 14
4 en::Category:Countries_at_the_FIBA_Basketball_World_Cup 1 82 14
5 en::Category:Nations_at_aquatics_events 1 45 14
6 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1954 1 105 14
7 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1959 1 105 14
8 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1963 1 105 14
9 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1966 1 105 14
10 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1967 1 92 14
11 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1971 1 92 14
12 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1974 1 92 14
13 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1975 1 92 14
14 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1979 1 92 14
15 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1987 1 92 14
16 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1991 1 92 14
17 en::Category:Nations_at_sport_events_in_1997 1 92 14
18 en::Category:Nations_at_sport_events_in_2001 1 92 14
19 en::Category:Nations_at_sport_events_in_2003 1 92 14
20 en::Category:Nations_at_sport_events_in_2005 1 92 14
21 en::Category:Nations_at_sport_events_in_2021 1 102 14

en:Category:National_sports_teams_of_the_Basque_Country[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Basque_Country_national_ice_hockey_team 6 3458 0
2 en:Basque_Country_women's_national_football_team 3 25447 0
3 en:Basque_Country_national_rugby_union_team 2 16309 0
4 en:Basque_Country_autonomous_basketball_team 1 29258 0
5 en:Basque_Country_women's_national_rugby_union_team 1 11841 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_the_Basque_Country 1 1655 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی سرزمین‌های فرادریایی و وابسته‌های پادشاهی بریتانیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:National_sports_teams_of_Jersey 4 147 14
2 en::Category:National_sports_teams_of_the_Falkland_Islands 2 149 14
3 en::Category:National_sports_teams_of_the_Isle_of_Man 2 170 14
4 en::Category:National_sports_teams_of_Guernsey 1 151 14

en:Category:National_sports_teams_of_Overseas_France[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:National_sports_teams_of_Saint_Pierre_and_Miquelon 2 127 14
2 en::Category:National_sports_teams_of_Mayotte 1 91 14
3 en::Category:National_sports_teams_of_Wallis_and_Futuna 1 118 14

en:Category:National_sports_teams_of_insular_areas_of_the_United_States[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:National_sports_teams_of_the_Northern_Mariana_Islands 2 170 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی افغانستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Afghanistan_men's_national_field_hockey_team 6 2894 0
2 en:Afghanistan_national_beach_soccer_team 5 10228 0
3 en:Afghanistan_national_under-19_cricket_team 5 9273 0
4 en::Category:Afghanistan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 207 14
5 en:Afghanistan_national_baseball_team 3 2143 0
6 en::Category:Afghanistan_at_the_World_Aquatics_Championships 2 178 14
7 en:Afghanistan_national_bandy_team 2 1092 0
8 en:Afghanistan_A_cricket_team 1 3147 0
9 en:Afghanistan_national_rugby_sevens_team 1 3148 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی آلبانی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Albania_men's_national_volleyball_team 12 7529 0
2 en:Albania_Davis_Cup_team 7 3590 0
3 en:Albania_men's_national_handball_team 5 1031 0
4 en:Albania_national_beach_soccer_team 5 4282 0
5 en::Category:Albania_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Albania 3 2321 10
7 en::Category:Albania_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
8 en::Category:Albania_national_basketball_team 2 138 14
9 en::Category:Albania_at_the_European_Aquatics_Championships 1 105 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی الجزایر[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Algeria_men's_national_handball_team 19 26136 0
2 en:Algeria_men's_national_ice_hockey_team 10 9778 0
3 en:Algeria_Davis_Cup_team 8 1829 0
4 en:Algeria_national_beach_soccer_team 7 3137 0
5 en:Algeria_national_futsal_team 6 10193 0
6 en:Algeria_national_rugby_union_team 5 29916 0
7 en:Algeria_men's_national_water_polo_team 4 2433 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Algeria 4 2521 10
9 en::Category:Algeria_at_the_World_Aquatics_Championships 3 166 14
10 en::Category:Algeria_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
11 en:Algeria_men's_national_junior_handball_team 2 13402 0
12 en::Category:Algeria_national_rugby_union_team 2 129 14
13 en:Algeria_national_athletics_team 1 22280 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی آندورا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Andorra_national_rugby_union_team 10 9531 0
2 en:Andorra_national_beach_soccer_team 8 6369 0
3 en:Andorra_Davis_Cup_team 7 5923 0
4 en:Andorra_men's_national_ice_hockey_team 7 5313 0
5 en:Andorra_national_roller_hockey_team 6 3683 0
6 en:Andorra_men's_national_volleyball_team 5 3466 0
7 en:Andorra_national_futsal_team 5 8264 0
8 en:Andorra_men's_national_handball_team 4 2519 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Andorra 4 1928 10
10 en::Category:Andorra_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
11 en::Category:Andorra_at_the_World_Aquatics_Championships 1 166 14
12 en:Andorra_men's_national_pitch_and_putt_team 1 3130 0
13 en:Andorra_national_rugby_sevens_team 1 14150 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی آنگولا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Angola_women's_national_handball_team 18 79262 0
2 en:Angola_men's_national_handball_team 16 9620 0
3 en:Angola_Davis_Cup_team 7 652 0
4 en:Angola_national_roller_hockey_team 6 4472 0
5 en:Angola_national_futsal_team 5 5577 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Angola 4 1581 10
7 en::Category:Angola_at_the_World_Aquatics_Championships 3 163 14
8 en::Category:Angola_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
9 en::Category:Angola_women's_national_basketball_team 1 206 14
10 en:Angola_women's_national_junior_handball_team 1 47653 0
11 en:Angola_women's_national_youth_handball_team 1 41157 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی آنتیگوا و باربودا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Antigua_and_Barbuda_Davis_Cup_team 6 847 0
2 en:Antigua_and_Barbuda_men's_national_basketball_team 5 8389 0
3 en:Antigua_and_Barbuda_Fed_Cup_team 4 1791 0
4 en::Category:Antigua_and_Barbuda_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 231 14
5 en::Category:Antigua_and_Barbuda_at_multi-sport_events 2 163 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Antigua_and_Barbuda 2 1295 10
7 en::Category:Antigua_and_Barbuda_at_the_World_Aquatics_Championships 1 202 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی آرژانتین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Argentina_men's_national_field_hockey_team 17 35493 0
2 en:Argentina_national_cricket_team 9 34074 0
3 en:Argentina_men's_national_ice_hockey_team 7 7938 0
4 en:Argentina_national_roller_hockey_team 6 3572 0
5 en:Argentina_national_baseball_team 5 4421 0
6 en::Category:Argentina_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
7 en:Argentina_national_polo_team 3 2140 0
8 en:Argentina_national_rugby_league_team 3 6532 0
9 en::Category:Argentina_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
10 en:Argentina_men's_national_softball_team 2 3437 0
11 en:Argentina_national_beach_handball_team 2 1705 0
12 en:Argentina_national_korfball_team 2 2734 0
13 en::Category:Argentina_national_sports_teams_navigational_boxes 2 235 14
14 en:Argentina_men's_national_squash_team 1 4477 0
15 en::Category:Argentina_national_tennis_team 1 132 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی ارمنستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Armenia_men's_national_ice_hockey_team 15 9381 0
2 en:Armenia_Davis_Cup_team 7 1528 0
3 en::Category:Armenia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
4 en:Armenia_national_korfball_team 3 4677 0
5 en::Category:Armenia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
6 en:Armenia_national_baseball_team 2 755 0
7 en:Armenia_men's_national_ball_hockey_team 1 1884 0
8 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Armenia 1 87 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی آروبا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Aruba_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
2 en:Aruba_men's_national_basketball_team 3 2479 0
3 en:Aruba_national_korfball_team 3 2356 0
4 en::Category:Aruba_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
5 en:Aruba_women's_national_softball_team 1 1023 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Aruba 1 972 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی استرالیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Australia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
2 en:Australia_national_badminton_team 3 4782 0
3 en::Category:Australia_national_baseball_team 3 188 14
4 en:Australia_national_roller_hockey_team 3 1402 0
5 en::Category:Australia_national_sports_teams_navigational_boxes 3 236 14
6 en::Category:Australia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
7 en:Australian_National_Korfball_team 2 6640 0
9 en:Australian_Athletics_Team 1 16138 0
10 en:Australian_national_quidditch_team 1 5539 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی اتریش[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Austria_Davis_Cup_team 12 24663 0
2 en:Austria_men's_national_field_hockey_team 10 14277 0
3 en:Austria_national_rugby_union_team 10 6382 0
4 en:Austria_men's_national_water_polo_team 8 1892 0
5 en::Category:Austria_men's_national_ice_hockey_team 7 305 14
6 en:Austria_national_baseball_team 7 3837 0
7 en:Austria_national_beach_soccer_team 7 3388 0
8 en:Austria_national_American_football_team 5 1065 0
9 en:Austria_national_cricket_team 5 9755 0
10 en:Austria_national_roller_hockey_team 5 2910 0
11 en:A1_Team_Austria 4 5313 0
12 en::Category:Austria_national_basketball_team 4 211 14
13 en::Category:Austria_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 281 14
14 en::Category:Austria_at_the_World_Aquatics_Championships 2 251 14
15 en:Austria_men's_national_ball_hockey_team 2 2507 0
16 en:Austria_at_the_Hopman_Cup 1 3802 0
17 en:Austria_men's_national_squash_team 1 7017 0
18 en:Austria_men's_national_under-19_volleyball_team 1 9436 0
19 en:Austria_national_rugby_league_team 1 2386 0
20 en:Austria_national_speedway_team 1 4300 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جمهوری آذربایجان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_Azerbaijan 11 2131 10
2 en::Category:Azerbaijan_national_basketball_team 10 223 14
3 en:Azerbaijan_Davis_Cup_team 7 986 0
4 en::Category:Azerbaijan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
5 en:Azerbaijan_men's_national_field_hockey_team 3 4340 0
6 en::Category:Azerbaijan_at_the_World_Aquatics_Championships 2 175 14
7 en::Category:Azerbaijan_national_futsal_team 2 142 14
8 en:Azerbaijan_men's_national_handball_team 1 1196 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی باهاما[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bahamas_Davis_Cup_team 8 905 0
2 en:Bahamas_men's_national_basketball_team 8 14521 0
3 en:Bahamas_national_beach_soccer_team 6 3734 0
4 en:Bahamas_national_rugby_union_team 6 4569 0
5 en:Bahamas_Fed_Cup_team 5 1722 0
6 en:Bahamas_national_cricket_team 4 5437 0
7 en::Category:Bahamas_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 203 14
8 en:Bahamas_national_baseball_team 3 735 0
9 en:Bahamas_women's_national_basketball_team 3 2260 0
10 en:Bahamas_national_rugby_sevens_team 2 1045 0
11 en:Template:National_sports_teams_of_the_Bahamas 2 1649 10
12 en::Category:Bahamas_at_the_World_Aquatics_Championships 1 178 14
13 en:Bahamas_men's_national_softball_team 1 1712 0
14 en::Category:Bahamas_national_basketball_team 1 149 14
15 en:Bahamas_women's_national_rugby_union_team 1 2684 0
16 en:Bahamas_women's_national_softball_team 1 1593 0
17 en:Bahamas_women's_national_volleyball_team 1 1156 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی بحرین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bahrain_men's_national_ice_hockey_team 8 9568 0
2 en:Bahrain_Davis_Cup_team 6 897 0
3 en:Bahrain_men's_national_volleyball_team 5 1416 0
4 en::Category:Bahrain_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 195 14
5 en:Bahrain_national_cricket_team 4 9377 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Bahrain 4 1357 10
7 en:Bahrain_Fed_Cup_team 2 1856 0
8 en::Category:Bahrain_women's_national_football_team 2 272 14
9 en::Category:Bahrain_at_the_World_Aquatics_Championships 1 166 14
10 en:Bahrain_national_beach_handball_team 1 1961 0
11 en:Bahrain_women's_national_cricket_team 1 1979 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی بنگلادش[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bangladesh_Davis_Cup_team 7 1637 0
2 en:Template:National_sports_teams_of_Bangladesh 7 1888 10
3 en:Bangladesh_men's_national_field_hockey_team 6 7264 0
4 en:Bangladesh_national_under-19_cricket_team 4 16279 0
5 en::Category:Bangladesh_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
6 en:Bangladesh_national_kabaddi_team 3 8115 0
8 en:Bangladesh_A_cricket_team 2 18637 0
9 en:Bangladesh_men's_national_volleyball_team 2 8517 0
10 en:Bangladesh_national_beach_soccer_team 2 2109 0
11 en::Category:Bangladesh_at_the_World_Aquatics_Championships 1 175 14
12 en:Bangladesh_national_rugby_sevens_team 1 1437 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی باربادوس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Barbados_Davis_Cup_team 9 2207 0
2 en:Barbados_national_rugby_union_team 7 5971 0
3 en:Barbados_men's_national_basketball_team 6 9743 0
4 en:Barbados_national_cricket_team 6 25597 0
5 en:Barbados_Fed_Cup_team 4 1881 0
6 en::Category:Barbados_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_Barbados 3 1452 10
8 en::Category:Barbados_at_the_World_Aquatics_Championships 1 169 14
9 en:Barbados_men's_national_field_hockey_team 1 3888 0
10 en:Barbados_national_rugby_sevens_team 1 2050 0
11 en:Barbados_women's_national_rugby_union_team 1 3270 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی بلاروس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Belarus_men's_national_handball_team 22 13167 0
2 en:Belarus_men's_national_volleyball_team 12 8907 0
3 en:Belarus_Davis_Cup_team 11 15628 0
4 en::Category:Belarus_men's_national_ice_hockey_team 9 245 14
5 en:Belarus_national_beach_soccer_team 9 5892 0
6 en:Belarus_men's_national_field_hockey_team 7 6991 0
7 en:Belarus_national_bandy_team 7 9325 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Belarus 7 2378 10
9 en::Category:Belarus_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 214 14
10 en::Category:Belarus_at_the_World_Aquatics_Championships 2 185 14
11 en:Belarus_national_baseball_team 2 1198 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی بلژیک[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Belgium_men's_national_ice_hockey_team 18 12952 0
2 en:Belgium_Davis_Cup_team 15 13213 0
3 en:Belgium_men's_national_handball_team 11 2141 0
4 en:Belgium_national_baseball_team 9 3455 0
5 en:Belgium_national_beach_soccer_team 8 2391 0
6 en:Belgium_national_cricket_team 8 18286 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Belgium 6 3864 10
8 en::Category:Belgium_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 214 14
9 en:Belgium_national_korfball_team 4 8890 0
10 en:Belgium_men's_national_softball_team 3 4858 0
11 en::Category:Belgium_at_the_World_Aquatics_Championships 2 185 14
12 en:Belgium_national_rugby_league_team 2 8726 0
13 en::Category:Belgium_national_rugby_union_team 2 200 14
14 en:Belgium_at_the_Hopman_Cup 1 6492 0
15 en::Category:Belgium_men's_national_field_hockey_team 1 187 14
16 en:Belgium_national_bobsleigh_team 1 3525 0
17 en::Category:Belgium_national_futsal_team 1 163 14
18 en:Belgium_national_quidditch_team 1 23189 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی بلیز[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Belize_national_beach_soccer_team 6 3723 0
2 en:Belize_men's_national_basketball_team 5 6861 0
3 en:Belize_national_cricket_team 4 13536 0
4 en::Category:Belize_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
5 en::Category:Belize_at_multi-sport_events 2 138 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Belize 1 996 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی بنین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Benin_Davis_Cup_team 7 805 0
2 en:Benin_national_rugby_union_team 4 3172 0
3 en::Category:Benin_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
4 en::Category:Benin_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
5 en:Benin_women's_national_handball_team 2 1279 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Benin 2 1162 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی بوتان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bhutan_national_cricket_team 6 9784 0
2 en::Category:Bhutan_at_multi-sport_events 3 149 14
3 en::Category:Bhutan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
4 en:Bhutan_women's_national_basketball_team 2 2500 0
5 en:Bhutan_women's_national_cricket_team 2 7827 0
6 en::Category:Bhutan_national_futsal_team 1 92 14
7 en::Category:Bhutan_women's_national_football_team 1 114 14
8 en:Template:National_sports_teams_of_Bhutan 1 986 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی بولیوی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bolivia_Davis_Cup_team 8 968 0
2 en:Bolivia_Fed_Cup_team 6 2004 0
3 en:Bolivia_national_beach_soccer_team 5 8592 0
4 en:Bolivia_national_futsal_team 5 5678 0
5 en::Category:Bolivia_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 195 14
6 en:Bolivia_national_baseball_team 2 627 0
8 en::Category:Bolivia_at_the_World_Aquatics_Championships 1 166 14
9 en::Category:Bolivia_national_basketball_team 1 141 14
10 en:Template:National_sports_teams_of_Bolivia 1 1449 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی بوسنی و هرزگوین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bosnia_and_Herzegovina_men's_national_handball_team 18 11133 0
2 en:Bosnia_and_Herzegovina_Davis_Cup_team 8 27468 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Bosnia_and_Herzegovina 5 2689 10
4 en::Category:Bosnia_and_Herzegovina_at_the_European_Athletics_Championships 3 237 14
5 en::Category:Bosnia_and_Herzegovina_at_the_World_Aquatics_Championships 2 245 14
6 en::Category:Bosnia_and_Herzegovina_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 274 14
7 en:Bosnia_and_Herzegovina_men's_national_water_polo_team 2 11185 0
8 en::Category:Bosnia_and_Herzegovina_national_basketball_team 2 191 14
9 en:Bosnia_and_Herzegovina_national_rugby_league_team 2 4745 0
10 en::Category:Bosnia_and_Herzegovina_national_ice_hockey_team 1 290 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی بوتسوانا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Botswana_Davis_Cup_team 6 1462 0
2 en:Botswana_Fed_Cup_team 4 2420 0
3 en:Botswana_national_cricket_team 4 17639 0
4 en::Category:Botswana_at_the_World_Aquatics_Championships 3 169 14
5 en::Category:Botswana_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Botswana 2 1577 10
8 en:Botswana_men's_national_softball_team 1 4031 0
9 en::Category:Botswana_national_basketball_team 1 204 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی برزیل[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Brazil_national_rugby_union_team 14 29204 0
2 en:Brazil_men's_national_field_hockey_team 11 14011 0
3 en:Brazil_national_rugby_sevens_team 11 8866 0
4 en:Brazil_national_baseball_team 9 19621 0
5 en:Brazil_men's_national_ice_hockey_team 8 10906 0
6 en:Brazil_national_cricket_team 6 11740 0
7 en:Brazil_national_roller_hockey_team 6 2642 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Brazil 6 4275 10
9 en:A1_Team_Brazil 5 14096 0
10 en:Brazil_national_beach_handball_team 5 6309 0
11 en:Brazil_national_American_football_team 4 9536 0
12 en:Brazil_national_rugby_league_team 4 3038 0
13 en::Category:Brazil_at_the_World_Aquatics_Championships 3 220 14
14 en::Category:Brazil_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
15 en:Brazil_national_badminton_team 3 2683 0
16 en:Brazil_women's_national_softball_team 3 646 0
17 en:Brazil_national_korfball_team 2 2778 0
18 en::Category:Brazil_national_rugby_league_team 1 294 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی برونئی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Brunei_Davis_Cup_team 5 666 0
2 en:Brunei_Fed_Cup_team 4 655 0
3 en:Brunei_national_rugby_union_team 4 5172 0
4 en::Category:Brunei_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
5 en:Brunei_national_cricket_team 3 2361 0
6 en:Brunei_national_baseball_team 2 896 0
7 en:Brunei_national_rugby_sevens_team 2 3552 0
8 en::Category:Brunei_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_Brunei 1 1307 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی بورکینافاسو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Burkina_Faso_Davis_Cup_team 5 710 0
2 en::Category:Burkina_Faso_at_the_World_Aquatics_Championships 3 181 14
3 en::Category:Burkina_Faso_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 210 14
4 en:Burkina_Faso_national_rugby_union_team 3 2219 0
5 en:Burkina_Faso_women's_national_basketball_team 3 1752 0
6 en::Category:Burkina_Faso_at_multi-sport_events 2 156 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_Burkina_Faso 2 1492 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی بلغارستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bulgaria_men's_national_handball_team 11 4251 0
2 en:Bulgaria_Davis_Cup_team 9 28394 0
3 en:Bulgaria_men's_national_water_polo_team 9 2703 0
4 en:Bulgaria_national_rugby_union_team 9 4550 0
5 en:Bulgaria_national_beach_soccer_team 8 3608 0
6 en:Bulgaria_national_futsal_team 6 7557 0
7 en:Bulgaria_national_cricket_team 5 9628 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Bulgaria 5 3195 10
9 en::Category:Bulgaria_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 218 14
10 en:Bulgaria_national_korfball_team 3 3143 0
11 en:Bulgaria_at_the_Hopman_Cup 2 2217 0
12 en::Category:Bulgaria_at_the_World_Aquatics_Championships 2 189 14
13 en:Bulgaria_national_badminton_team 2 3952 0
14 en:Bulgaria_national_baseball_team 2 2162 0
15 en:Bulgaria_national_rugby_league_team 2 3056 0
16 en:Bulgaria_men's_national_field_hockey_team 1 3369 0
17 en::Category:Bulgaria_men's_national_ice_hockey_team 1 228 14
18 en:Bulgaria_men's_national_under-21_volleyball_team 1 8117 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی بوروندی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Burundi_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
2 en:Burundi_national_rugby_union_team 3 2247 0
3 en::Category:Burundi_at_multi-sport_events 2 141 14
4 en::Category:Burundi_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Burundi 2 937 10
6 en:Burundi_national_badminton_team 1 1142 0
7 en:Burundi_women's_national_rugby_union_team 1 1087 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی کامبوج[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cambodia_Davis_Cup_team 6 718 0
2 en:Cambodia_national_rugby_union_team 4 2422 0
3 en::Category:Cambodia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
4 en:Cambodia_national_baseball_team 3 3780 0
5 en::Category:Cambodia_at_multi-sport_events 2 153 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Cambodia 2 1229 10
7 en::Category:Cambodia_at_the_World_Aquatics_Championships 1 169 14
8 en::Category:Cambodia_national_basketball_team 1 203 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی کامرون[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cameroon_women's_national_volleyball_team 15 8198 0
2 en:Cameroon_women's_national_handball_team 10 6081 0
3 en:Cameroon_national_beach_soccer_team 7 3274 0
4 en:Cameroon_Davis_Cup_team 6 1009 0
5 en:Cameroon_women's_national_basketball_team 5 5512 0
6 en:Cameroon_men's_national_handball_team 4 3689 0
7 en:Cameroon_national_cricket_team 4 3590 0
8 en:Cameroon_national_rugby_union_team 4 5527 0
9 en:Cameroon_Fed_Cup_team 3 1911 0
10 en::Category:Cameroon_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
11 en:Cameroon_national_futsal_team 3 3616 0
12 en:Cameroon_national_baseball_team 2 1129 0
13 en:Template:National_sports_teams_of_Cameroon 2 1753 10
14 en::Category:Cameroon_at_the_World_Aquatics_Championships 1 169 14
15 en::Category:Cameroon_women's_national_cricket_team 1 158 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی کانادا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Canada_national_rugby_union_team 5 205 14
2 en:A1_Team_Canada 4 11073 0
3 en::Category:Canada_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 210 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Canada 4 5218 10
5 en:Canada_national_badminton_team 3 5426 0
6 en::Category:Canada_national_baseball_team 3 203 14
7 en::Category:Canada_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
8 en::Category:Canada_national_sports_teams_navigational_boxes 2 220 14
9 en::Category:Canada_national_rugby_league_team 1 205 14
10 en::Category:Canada_national_tennis_team 1 130 14
11 en::Category:Canadian_national_team_sportspeople 1 103 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی دماغه سبز[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cape_Verde_women's_national_basketball_team 7 5124 0
2 en::Category:Cape_Verde_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
3 en:Template:National_sports_teams_of_Cape_Verde 2 896 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی کاتالونیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Catalonia_national_ice_hockey_team 6 3462 0
2 en:Catalonia_national_korfball_team 6 7790 0
3 en:Catalonia_men's_national_futsal_team 5 6681 0
4 en:Catalonia_national_basketball_team 5 9291 0
5 en:Catalonia_national_rugby_union_team 5 17456 0
6 en:Catalonia_women's_national_football_team 4 15830 0
7 en:Catalonia_national_rugby_league_team 3 13575 0
8 en:Catalonia_women's_national_futsal_team 3 5598 0
9 en:Catalonia_men's_national_pitch_and_putt_team 2 4961 0
10 en:Catalonia_men's_national_roller_hockey_team 2 5272 0
11 en:Catalonia_national_racquetball_team 2 5565 0
12 en:Catalonia_women's_national_roller_hockey_team 1 3690 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جمهوری آفریقای مرکزی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Central_African_Republic_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 314 14
2 en::Category:Central_African_Republic_at_the_World_Aquatics_Championships 2 229 14
3 en::Category:Central_African_Republic_at_multi-sport_events 1 175 14
4 en::Category:Central_African_Republic_national_basketball_team 1 183 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_the_Central_African_Republic 1 1227 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی چاد[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Chad_men's_national_basketball_team 6 10333 0
2 en::Category:Chad_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
3 en::Category:Chad_at_multi-sport_events 2 127 14
4 en:Chad_national_rugby_union_team 2 1454 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Chad 2 696 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی شیلی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Chile_Davis_Cup_team 13 11502 0
2 en:Chile_national_beach_soccer_team 8 4312 0
3 en:Chile_men's_national_field_hockey_team 6 14098 0
4 en:Chile_national_cricket_team 6 11537 0
5 en:Chile_national_futsal_team 5 9364 0
6 en:Chile_national_roller_hockey_team 5 3020 0
7 en:Chile_men's_national_water_polo_team 4 1735 0
8 en::Category:Chile_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
9 en::Category:Chile_national_basketball_team 3 259 14
10 en:Chile_national_rugby_league_team 3 6832 0
11 en::Category:Chile_national_rugby_union_team 3 198 14
12 en::Category:Chile_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
13 en:Chile_men's_national_ice_hockey_team 2 9661 0
14 en:Chile_national_baseball_team 2 4770 0
15 en:Template:National_sports_teams_of_Chile 2 2682 10
16 en:Chile_men's_national_pitch_and_putt_team 1 1952 0
17 en:Chile_national_inline_hockey_team 1 987 0
18 en::Category:Chile_national_rugby_league_team 1 170 14

رده:تیم‌های ملی چین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:China_men's_national_ice_hockey_team 17 13162 0
2 en:China_men's_national_field_hockey_team 11 8470 0
3 en:China_national_baseball_team 10 9920 0
4 en:China_Davis_Cup_team 8 2182 0
5 en:China_national_badminton_team 6 9951 0
6 en:China_national_bandy_team 5 2018 0
7 en:China_national_cricket_team 5 8464 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_China 5 3961 10
9 en:A1_Team_China 4 12715 0
10 en:China_men's_national_junior_ice_hockey_team 4 2183 0
11 en::Category:China_national_rugby_union_team 4 129 14
12 en::Category:China_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
13 en:China_men's_national_floorball_team 3 2851 0
14 en:China_national_table_tennis_team 3 32885 0
15 en::Category:China_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
16 en:China_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 1915 0
17 en:China_national_korfball_team 2 5851 0
18 en::Category:China_national_sports_teams_navigational_boxes 2 245 14
19 en:Acceleration_Team_China 1 3756 0
20 en:China_(Superleague_Formula_team) 1 3301 0
21 en::File:China_FA.png 1 3205 6
22 en:China_at_the_Hopman_Cup 1 4369 0
23 en::File:Chinese_Ice_Hockey_Federation_Logo.png 1 1398 6

رده:تیم‌های ورزشی ملی کلمبیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Colombia_Davis_Cup_team 9 26044 0
2 en:Colombia_national_rugby_union_team 9 6607 0
3 en:Colombia_national_baseball_team 8 7056 0
4 en:Colombia_men's_national_water_polo_team 6 1925 0
5 en:Colombia_men's_national_handball_team 5 4765 0
6 en:Colombia_men's_national_ice_hockey_team 5 10704 0
7 en:Colombia_national_beach_soccer_team 5 9074 0
8 en:Colombia_national_roller_hockey_team 5 1312 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Colombia 5 2747 10
10 en::Category:Colombia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
11 en::Category:Colombia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
12 en:Colombia_national_rugby_league_team 2 2971 0
13 en:Colombia_men's_national_squash_team 1 4350 0
14 en::Category:Colombia_national_basketball_team 1 96 14
15 en:Colombia_national_rugby_sevens_team 1 1054 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی اتحاد قمر[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Comoros_men's_national_basketball_team 4 972 0
2 en::Category:Comoros_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 203 14
3 en::Category:Comoros_at_multi-sport_events 2 167 14
4 en::Category:Comoros_at_the_World_Aquatics_Championships 2 178 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_the_Comoros 1 688 10

en:Category:National_sports_teams_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:DR_Congo_women's_national_handball_team 11 5649 0
2 en:DR_Congo_women's_national_basketball_team 7 7276 0
3 en:DR_Congo_men's_national_basketball_team 6 9447 0
4 en:DR_Congo_men's_national_volleyball_team 5 1368 0
5 en:DR_Congo_national_rugby_union_team 3 2379 0
6 en::Category:Democratic_Republic_of_the_Congo_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 272 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo 3 1410 10
8 en::Category:Democratic_Republic_of_the_Congo_at_multi-sport_events 2 197 14
9 en:DR_Congo_women's_national_under-19_basketball_team 1 2123 0

en:Category:National_sports_teams_of_the_Republic_of_the_Congo[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Congo_women's_national_handball_team 8 4375 0
2 en:Congo_Davis_Cup_team 6 1059 0
3 en:Republic_of_the_Congo_men's_national_basketball_team 6 10936 0
4 en:Republic_of_the_Congo_women's_national_basketball_team 5 1907 0
5 en:Congo_men's_national_handball_team 4 3377 0
6 en:Congo_Fed_Cup_team 3 743 0
7 en::Category:Republic_of_the_Congo_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 229 14
8 en:Template:National_sports_teams_of_the_Republic_of_the_Congo 2 1472 10
9 en::Category:Republic_of_the_Congo_at_the_World_Aquatics_Championships 1 235 14
10 en:Republic_of_the_Congo_national_rugby_union_team 1 1045 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جزایر کوک[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cook_Islands_national_rugby_union_team 7 13395 0
2 en:Cook_Islands_men's_national_basketball_team 5 3728 0
3 en:Cook_Islands_national_beach_soccer_team 4 3102 0
4 en:Cook_Islands_national_futsal_team 4 4429 0
5 en:Cook_Islands_national_rugby_sevens_team 4 4665 0
6 en::Category:Cook_Islands_at_multi-sport_events 3 174 14
7 en::Category:Cook_Islands_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 218 14
8 en:Cook_Islands_national_cricket_team 3 3826 0
9 en:Cook_Islands_women's_national_rugby_sevens_team 2 3581 0
10 en::Category:Cook_Islands_at_the_World_Aquatics_Championships 1 193 14
11 en:Cook_Islands_men's_national_junior_handball_team 1 2476 0
12 en:Cook_Islands_men's_national_youth_handball_team 1 2925 0
13 en::Category:Cook_Islands_national_rugby_league_team 1 255 14
14 en:Template:National_sports_teams_of_the_Cook_Islands 1 1753 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی کاستاریکا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Costa_Rica_Davis_Cup_team 8 903 0
2 en:Costa_Rica_national_futsal_team 8 6217 0
3 en:Costa_Rica_national_beach_soccer_team 7 3724 0
4 en:Costa_Rica_Fed_Cup_team 5 1810 0
5 en:Costa_Rica_men's_national_basketball_team 5 8526 0
6 en:Costa_Rica_national_rugby_union_team 5 6219 0
7 en:Costa_Rica_national_cricket_team 4 12091 0
8 en::Category:Costa_Rica_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
9 en:Costa_Rica_national_baseball_team 3 1202 0
10 en::Category:Costa_Rica_women's_national_football_team 3 284 14
11 en:Costa_Rica_women's_national_handball_team 3 2843 0
12 en::Category:Costa_Rica_at_the_World_Aquatics_Championships 2 175 14
13 en:Costa_Rica_men's_national_volleyball_team 2 2744 0
14 en:Template:National_sports_teams_of_Costa_Rica 2 1751 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی کرواسی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Croatia_Davis_Cup_team 18 32073 0
2 en:Croatia_national_baseball_team 8 5099 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Croatia 7 3509 10
4 en:Croatia_men's_national_field_hockey_team 5 5079 0
5 en:Croatia_national_cricket_team 4 7900 0
6 en::Category:Croatia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
7 en:Croatia_national_beach_handball_team 3 19272 0
8 en::Category:Croatia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
9 en::Category:Croatia_men's_national_ice_hockey_team 2 226 14
10 en:Croatia_at_the_Hopman_Cup 1 3829 0
11 en:Croatia_men's_national_youth_handball_team 1 3067 0
12 en::Category:Croatia_national_futsal_team 1 136 14
13 en:Croatia_national_speedway_team 1 2589 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی کوبا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cuba_men's_national_handball_team 15 9569 0
2 en:Cuba_Davis_Cup_team 8 1899 0
3 en:Cuba_men's_national_field_hockey_team 8 6254 0
4 en:Cuba_national_futsal_team 8 4404 0
5 en::Category:Cuba_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
6 en::Category:Cuba_national_baseball_team 3 176 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_Cuba 3 2187 10
8 en::Category:Cuba_at_the_World_Aquatics_Championships 2 157 14
9 en:Cuba_men's_national_under-21_volleyball_team 2 12960 0
10 en::Category:Cuba_national_basketball_team 2 191 14
11 en:Cuba_national_cricket_team 2 3604 0
12 en::Category:Cuba_national_sports_teams_navigational_boxes 2 216 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی قبرس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cyprus_men's_national_handball_team 8 1035 0
2 en:Cyprus_national_rugby_union_team 8 28125 0
3 en:Cyprus_Davis_Cup_team 7 25131 0
4 en:Cyprus_national_futsal_team 7 3834 0
5 en::Category:Cyprus_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 192 14
6 en:Cyprus_national_cricket_team 4 6339 0
7 en:Cyprus_national_baseball_team 3 951 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Cyprus 3 1877 10
9 en::Category:Cyprus_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
10 en:Cyprus_national_rugby_sevens_team 2 3802 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جمهوری چک[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Czech_Republic_men's_national_handball_team 24 13514 0
2 en:Czech_Republic_Davis_Cup_team 15 21848 0
3 en:Czech_Republic_national_baseball_team 11 4508 0
4 en::Category:Czech_Republic_men's_national_ice_hockey_team 8 311 14
5 en:Czech_Republic_men's_national_field_hockey_team 7 10845 0
6 en:Czech_Republic_men's_national_floorball_team 7 3461 0
7 en:Czech_Republic_national_beach_soccer_team 7 3235 0
8 en:Czech_Republic_national_rugby_league_team 5 15781 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_the_Czech_Republic 5 4496 10
10 en:A1_Team_Czech_Republic 4 12314 0
11 en::Category:Czech_Republic_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 224 14
12 en:Czech_Republic_men's_national_softball_team 4 3517 0
13 en:Czech_Republic_men's_national_inline_hockey_team 3 6330 0
14 en:Czech_Republic_national_bandy_team 3 3064 0
15 en:Czech_Republic_national_cricket_team 3 15543 0
16 en:Czech_Republic_national_korfball_team 3 7126 0
18 en::Category:Czech_Republic_at_the_World_Aquatics_Championships 2 208 14
19 en::Category:Czech_Republic_national_rugby_union_team 2 222 14
20 en:Czech_Republic_at_the_Hopman_Cup 1 8727 0
21 en:Czech_Republic_men's_national_squash_team 1 6544 0
22 en:Czech_Republic_men's_national_under-19_volleyball_team 1 10036 0
23 en::Category:Czech_Republic_national_futsal_team 1 158 14
24 en:Czech_Republic_national_speedway_team 1 7926 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی دانمارک[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Denmark_Davis_Cup_team 15 2065 0
2 en:Denmark_men's_national_volleyball_team 13 1456 0
3 en:Denmark_national_futsal_team 11 5182 0
4 en:Denmark_men's_national_field_hockey_team 9 6272 0
5 en:Denmark_national_beach_soccer_team 6 25091 0
6 en:Denmark_national_badminton_team 5 9119 0
7 en:Denmark_national_cricket_team 5 28830 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Denmark 5 4077 10
9 en::Category:Denmark_men's_national_ice_hockey_team 4 286 14
10 en:Denmark_national_American_football_team 4 1350 0
11 en::Category:Denmark_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
12 en::Category:Denmark_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
13 en:Denmark_national_baseball_team 2 1363 0
14 en:Denmark_national_beach_handball_team 2 1498 0
15 en:Denmark_national_rugby_league_team 2 6257 0
16 en::Category:Denmark_national_rugby_union_team 2 197 14
17 en:Denmark_at_the_Hopman_Cup 1 2775 0
18 en:Denmark_men's_national_junior_handball_team 1 13833 0
19 en:Denmark_men's_national_pitch_and_putt_team 1 2184 0
20 en:Denmark_men's_national_softball_team 1 4439 0
21 en:Denmark_men's_national_squash_team 1 7084 0
22 en:Denmark_men's_national_youth_handball_team 1 7434 0
23 en:Denmark_national_speedway_team 1 22374 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جیبوتی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Djibouti_Davis_Cup_team 5 756 0
2 en::Category:Djibouti_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
3 en::Category:Djibouti_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
4 en:Djibouti_men's_national_handball_team 1 1470 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Djibouti 1 730 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی دومینیکا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Dominica_at_multi-sport_events 4 162 14
2 en::Category:Dominica_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
3 en:Dominica_men's_national_under-16_basketball_team 2 1400 0
4 en:Dominica_national_cricket_team 1 9418 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Dominica 1 846 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی جمهوری دومینیکن[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Dominican_Republic_national_baseball_team 11 22410 0
2 en:Dominican_Republic_Davis_Cup_team 9 2424 0
3 en:Dominican_Republic_men's_national_handball_team 5 4342 0
4 en:Dominican_Republic_men's_national_field_hockey_team 4 2635 0
5 en:Dominican_Republic_national_rugby_union_team 4 2481 0
6 en::Category:Dominican_Republic_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 236 14
7 en::Category:Dominican_Republic_national_baseball_team 2 258 14
8 en::Category:Dominican_Republic_national_sports_teams_navigational_boxes 2 248 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_the_Dominican_Republic 2 2344 10
10 en::Category:Dominican_Republic_at_the_World_Aquatics_Championships 1 211 14
11 en:Dominican_Republic_men's_national_under-16_basketball_team 1 484 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی تیمور شرقی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:East_Timor_at_multi-sport_events 3 157 14
2 en::Category:East_Timor_at_the_World_Aquatics_Championships 2 141 14
3 en::Category:East_Timor_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 204 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_East_Timor 2 1164 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی اکوادور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Ecuador_Davis_Cup_team 10 7314 0
2 en:Ecuador_men's_national_basketball_team 9 4591 0
3 en:Ecuador_Fed_Cup_team 6 1751 0
4 en:Ecuador_women's_national_basketball_team 6 1493 0
5 en:Ecuador_national_beach_soccer_team 5 5921 0
6 en:Ecuador_national_futsal_team 5 8988 0
7 en:Ecuador_national_rugby_union_team 5 2827 0
8 en::Category:Ecuador_women's_national_football_team 4 350 14
9 en::Category:Ecuador_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
10 en:Ecuador_national_baseball_team 3 1059 0
11 en::Category:Ecuador_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
12 en:Ecuador_national_rugby_league_team 2 5771 0
13 en:Template:National_sports_teams_of_Ecuador 2 1471 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی مصر[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Egypt_men's_national_field_hockey_team 11 7098 0
2 en:Egypt_women's_national_volleyball_team 11 3968 0
3 en:Egypt_national_futsal_team 9 11882 0
4 en:Egypt_Davis_Cup_team 8 5827 0
5 en:Egypt_national_beach_soccer_team 7 2842 0
6 en:Egypt_women's_national_basketball_team 6 7926 0
7 en:Egypt_Fed_Cup_team 5 2106 0
8 en:Egypt_national_American_football_team 4 5009 0
9 en:Egypt_women's_national_handball_team 4 1866 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Egypt 4 2875 10
11 en::Category:Egypt_at_the_World_Aquatics_Championships 3 160 14
12 en::Category:Egypt_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
13 en:Egypt_men's_national_squash_team 3 6654 0
14 en:Egypt_national_roller_hockey_team 3 2314 0
15 en:Egypt_women's_national_squash_team 2 5153 0
16 en:Egypt_men's_national_junior_handball_team 1 9029 0
17 en:Egypt_men's_national_under-19_volleyball_team 1 11317 0
18 en:Egypt_national_cricket_team 1 15504 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی السالوادور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:El_Salvador_Davis_Cup_team 8 1852 0
2 en:El_Salvador_national_rugby_union_team 5 10047 0
3 en:El_Salvador_Fed_Cup_team 4 1933 0
4 en:El_Salvador_men's_national_basketball_team 4 7597 0
5 en::Category:El_Salvador_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 207 14
6 en:El_Salvador_national_baseball_team 3 816 0
7 en:El_Salvador_national_rugby_league_team 3 8919 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_El_Salvador 2 1436 10
10 en::Category:El_Salvador_at_the_World_Aquatics_Championships 1 178 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی انگلستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_England 8 3513 10
2 en:England_national_roller_hockey_team 6 2894 0
3 en:England_national_badminton_team 5 7896 0
4 en::Category:England_at_multi-sport_events 1 129 14
5 en:England_women's_national_under-20_basketball_team 1 5113 0
6 en::Category:National_youth_sports_teams_of_England 1 181 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی گینه استوایی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Equatorial_Guinea_men's_national_basketball_team 4 3316 0
2 en::Category:Equatorial_Guinea_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 225 14
3 en::Category:Equatorial_Guinea_at_multi-sport_events 2 171 14
4 en:Equatorial_Guinea_men's_national_under-16_basketball_team 2 1507 0
5 en:Equatorial_Guinea_national_futsal_team 2 5846 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Equatorial_Guinea 1 832 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی اریتره[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Eritrea_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
2 en:Eritrea_men's_national_basketball_team 3 1237 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Eritrea 2 684 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی استونی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Estonia_men's_national_ice_hockey_team 15 15571 0
2 en:Estonia_Fed_Cup_team 9 12823 0
3 en:Estonia_Davis_Cup_team 8 2123 0
4 en:Estonia_men's_national_handball_team 8 10304 0
5 en:Estonia_national_bandy_team 8 5828 0
6 en:Estonia_national_beach_soccer_team 8 5251 0
7 en:Estonia_national_rugby_union_team 8 6538 0
8 en:Estonia_men's_national_floorball_team 7 6885 0
9 en:Estonia_women's_national_ice_hockey_team 7 7295 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Estonia 6 2757 10
11 en:Estonia_men's_national_junior_ice_hockey_team 5 18896 0
12 en:Estonia_national_cricket_team 5 5877 0
13 en:Estonia_women's_national_floorball_team 5 2459 0
14 en:Estonia_men's_national_under-18_ice_hockey_team 4 5056 0
15 en::Category:Estonia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 203 14
16 en:Estonia_national_baseball_team 3 950 0
17 en::Category:Estonia_women's_national_football_team 3 258 14
18 en::Category:Estonia_at_the_European_Athletics_Championships 2 206 14
19 en::Category:Estonia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
20 en:Estonia_national_rugby_league_team 2 4123 0
21 en:Estonia_men's_national_under-18_basketball_team 1 2580 0
22 en:Estonia_men's_national_under-20_basketball_team 1 1526 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی اسواتینی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Eswatini_national_rugby_union_team 4 2936 0
2 en::Category:Eswatini_at_multi-sport_events 3 135 14
3 en:Eswatini_national_cricket_team 3 20357 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Eswatini 3 1013 10
5 en::Category:Swaziland_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
6 en::Category:Eswatini_men's_national_basketball_team 1 211 14
7 en::Category:Swaziland_at_the_World_Aquatics_Championships 1 169 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی اتیوپی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Ethiopia_men's_national_basketball_team 6 6222 0
2 en:Ethiopia_Davis_Cup_team 5 705 0
3 en:Ethiopia_Fed_Cup_team 3 730 0
4 en::Category:Ethiopia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Ethiopia 2 1034 10
6 en::Category:Ethiopia_at_the_World_Aquatics_Championships 1 169 14
7 en:Ethiopia_men's_national_under-16_basketball_team 1 4357 0
8 en:Ethiopia_women's_national_volleyball_team 1 828 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جزایر فارو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Faroe_Islands_men's_national_handball_team 9 4003 0
2 en::Category:Faroe_Islands_at_the_World_Aquatics_Championships 1 196 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی فیجی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Fiji_Davis_Cup_team 5 1768 0
2 en:Fiji_national_beach_soccer_team 5 2790 0
3 en::Category:Fiji_national_rugby_union_team 5 235 14
4 en:Fiji_national_futsal_team 4 5937 0
5 en::Category:Fiji_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
6 en:Fiji_national_cricket_team 3 19492 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Fiji 2 1988 10
9 en::Category:Fiji_at_the_World_Aquatics_Championships 1 157 14
10 en:Fiji_men's_national_field_hockey_team 1 2821 0
11 en::Category:Fiji_national_basketball_team 1 135 14
12 en::Category:Fiji_national_rugby_league_team 1 282 14
13 en:Fiji_national_under-19_cricket_team 1 17590 0
14 en::Category:Fiji_women's_national_football_team 1 212 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی فنلاند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Finland_men's_national_handball_team 14 4564 0
2 en:Finland_Davis_Cup_team 10 1897 0
3 en::Category:Finland_men's_national_ice_hockey_team 10 286 14
4 en:Finland_national_rugby_union_team 10 7507 0
5 en:Finland_men's_national_floorball_team 8 21821 0
6 en:Finland_national_bandy_team 8 15990 0
7 en:Finland_men's_national_field_hockey_team 7 6058 0
8 en:Finland_national_futsal_team 7 16632 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Finland 6 3843 10
10 en:Finland_national_American_football_team 5 4669 0
11 en::Category:Finland_national_basketball_teams 5 195 14
12 en:Finland_national_beach_soccer_team 5 4168 0
13 en::Category:Finland_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 195 14
14 en::Category:Finland_at_the_European_Athletics_Championships 3 206 14
15 en:Finland_men's_national_ball_hockey_team 3 2254 0
16 en:Finland_men's_national_inline_hockey_team 3 5182 0
17 en:Finland_national_baseball_team 3 2079 0
18 en:Finland_national_cricket_team 3 12348 0
19 en::Category:Finland_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
20 en:Finland_men's_national_under-19_volleyball_team 2 9777 0
21 en:Finland_men's_national_under-21_volleyball_team 2 6972 0
22 en:Finland_men's_national_squash_team 1 9378 0
23 en:Finland_national_speedway_team 1 3634 0
24 en:Finland_women's_national_under-20_basketball_team 1 2746 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی فرانسه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:France_men's_national_ice_hockey_team 22 21249 0
2 en:France_Davis_Cup_team 14 14302 0
3 en:France_men's_national_field_hockey_team 12 9057 0
4 en:France_national_baseball_team 11 18420 0
5 en:France_national_futsal_team 9 15595 0
6 en:France_national_American_football_team 7 10180 0
7 en:France_national_roller_hockey_team 7 3301 0
8 en:A1_Team_France 6 14045 0
9 en:France_men's_national_junior_ice_hockey_team 6 8436 0
10 en::Category:France_national_rugby_union_team 6 193 14
11 en:Template:National_sports_teams_of_France 6 5006 10
12 en::Category:France_at_the_European_Athletics_Championships 3 204 14
13 en::Category:France_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
14 en:France_national_cricket_team 3 17125 0
15 en:France_national_korfball_team 3 4520 0
16 en:France_at_the_Hopman_Cup 2 14893 0
17 en::Category:France_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
18 en:France_men's_national_ball_hockey_team 2 2063 0
19 en:France_men's_national_junior_handball_team 2 5036 0
20 en:France_men's_national_pitch_and_putt_team 2 4165 0
21 en:France_men's_national_squash_team 2 10212 0
22 en:France_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 3665 0
23 en:France_national_badminton_team 2 4937 0
24 en:France_national_bandy_team 2 785 0
25 en::Category:France_national_rugby_league_team 2 352 14
26 en:Acceleration_Team_France 1 4174 0
27 en:France_men's_national_inline_hockey_team 1 571 0
28 en:France_men's_national_under-19_volleyball_team 1 13687 0
29 en:France_men's_national_under-21_volleyball_team 1 7179 0
30 en:France_national_speedway_team 1 3320 0
33 en:Roller_Derby_France 1 4480 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی گابن[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Gabon_men's_national_basketball_team 9 10361 0
2 en:Gabon_Davis_Cup_team 6 669 0
3 en:Gabon_men's_national_handball_team 4 3730 0
4 en::Category:Gabon_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
5 en::Category:Gabon_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
6 en::Category:Gabon_women's_national_football_team 1 253 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی گامبیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Gambia_men's_national_basketball_team 6 6022 0
2 en:Gambia_national_cricket_team 4 2550 0
3 en::Category:Gambia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 200 14
4 en::Category:The_Gambia_at_multi-sport_events 2 161 14
5 en::Category:The_Gambia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 182 14
6 en:Gambia_women's_national_volleyball_team 1 1298 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_the_Gambia 1 959 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی گرجستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Georgia_men's_national_ice_hockey_team 14 24845 0
2 en:Georgia_men's_national_water_polo_team 9 14734 0
3 en:Georgia_Davis_Cup_team 8 1645 0
4 en:Georgia_men's_national_handball_team 7 3883 0
5 en:Georgia_national_futsal_team 7 8182 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Georgia 7 2152 10
7 en::Category:Georgia_national_rugby_union_team 4 297 14
8 en:Georgia_national_rugby_league_team 3 6466 0
9 en::Category:Georgia_(country)_at_the_World_Aquatics_Championships 2 196 14
10 en::Category:Georgia_(country)_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 301 14
11 en:Georgia_national_baseball_team 2 875 0
12 en:Georgia_men's_national_under-16_basketball_team 1 2810 0
13 en:Georgia_men's_national_under-18_basketball_team 1 2684 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی آلمان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Germany_men's_national_field_hockey_team 17 35940 0
2 en:Germany_national_baseball_team 12 12705 0
3 en:Germany_national_beach_soccer_team 9 5212 0
4 en:Germany_national_American_football_team 8 3578 0
5 en::Category:Germany_men's_national_ice_hockey_team 7 286 14
6 en:Germany_national_roller_hockey_team 7 2878 0
7 en:Germany_national_bandy_team 6 7038 0
8 en:Germany_national_cricket_team 6 16007 0
9 en:A1_Team_Germany 5 14054 0
10 en::Category:Germany_at_the_World_Championships_in_Athletics 5 195 14
11 en:Germany_national_rugby_league_team 5 16106 0
12 en:Template:National_sports_teams_of_Germany 5 5670 10
13 en:Germany_national_korfball_team 4 7165 0
14 en::Category:Germany_national_rugby_union_team 4 197 14
16 en:Germany_men's_national_ball_hockey_team 3 2463 0
17 en:Germany_national_badminton_team 3 5547 0
18 en::Category:Germany_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
19 en:Germany_men's_national_ice_sledge_hockey_team 2 4592 0
20 en:Germany_men's_national_inline_hockey_team 2 3486 0
21 en:Germany_national_beach_handball_team 2 1176 0
22 en:Germany_women's_national_beach_handball_team 2 1606 0
24 en:Acceleration_Team_Germany 1 3093 0
25 en:Germany_men's_national_pitch_and_putt_team 1 2940 0
26 en:Germany_men's_national_squash_team 1 9387 0
27 en:Germany_national_speedway_team 1 7898 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی غنا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Ghana_men's_national_field_hockey_team 7 5571 0
2 en:Ghana_Davis_Cup_team 6 624 0
3 en:Ghana_women's_national_basketball_team 5 2027 0
4 en:Ghana_men's_national_handball_team 4 1434 0
5 en:Ghana_national_baseball_team 4 4245 0
6 en:Ghana_national_cricket_team 4 26185 0
7 en:Ghana_national_rugby_union_team 4 4471 0
8 en::Category:Ghana_at_the_World_Aquatics_Championships 3 160 14
9 en::Category:Ghana_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
10 en:Ghana_men's_national_basketball_team 3 4586 0
11 en:Template:National_sports_teams_of_Ghana 3 1654 10
12 en:Ghana_national_futsal_team 2 3350 0
13 en:Ghana_national_rugby_league_team 1 3613 0
14 en:Ghana_women's_national_handball_team 1 1190 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی یونان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Greece_men's_national_handball_team 16 10884 0
2 en:Greece_Davis_Cup_team 10 1741 0
3 en:Greece_national_baseball_team 10 4905 0
4 en:Greece_national_cricket_team 7 9734 0
5 en:Greece_national_rugby_union_team 7 4731 0
6 en:Greece_national_beach_soccer_team 6 3093 0
7 en:Greece_national_futsal_team 6 5280 0
8 en:Greece_national_rugby_league_team 6 27325 0
9 en:Greece_men's_national_field_hockey_team 5 1859 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Greece 5 3399 10
11 en:A1_Team_Greece 4 4819 0
12 en::Category:Greece_at_the_European_Athletics_Championships 3 204 14
13 en::Category:Greece_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
14 en::Category:Greece_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
15 en:Greece_men's_national_ball_hockey_team 2 2200 0
16 en:Greece_national_korfball_team 2 4683 0
17 en:Greece_at_the_Hopman_Cup 1 2881 0
18 en:Greece_men's_national_under-19_volleyball_team 1 10037 0
19 en:Greece_men's_national_under-21_volleyball_team 1 7276 0
20 en::Category:Greece_national_ice_hockey_team 1 224 14
21 en::Category:Greece_national_rugby_league_team 1 219 14
22 en:Greece_women's_national_under-20_basketball_team 1 6338 0

en:Category:National_sports_teams_of_Greenland[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Greenland_men's_national_handball_team 17 4836 0
2 en:Greenland_women's_national_handball_team 10 3462 0
3 en::Category:Greenland_national_football_team 1 369 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Greenland 1 616 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی گرنادا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Grenada_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
2 en::Category:Grenada_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
3 en:Grenada_men's_national_basketball_team 2 1895 0
4 en:Grenada_national_cricket_team 1 13814 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Grenada 1 781 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی گواتمالا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Guatemala_Davis_Cup_team 8 950 0
2 en:Guatemala_national_futsal_team 7 6725 0
3 en:Guatemala_Fed_Cup_team 5 735 0
4 en:Guatemala_national_beach_soccer_team 5 2784 0
5 en:Guatemala_men's_national_basketball_team 4 5056 0
6 en:Guatemala_men's_national_handball_team 4 3118 0
7 en:Guatemala_national_rugby_union_team 4 3383 0
8 en::Category:Guatemala_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
9 en:Guatemala_national_baseball_team 3 1018 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Guatemala 2 1434 10
11 en::Category:Guatemala_at_the_World_Aquatics_Championships 1 172 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی گینه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Guinea_men's_national_basketball_team 6 9798 0
2 en:Guinea_women's_national_basketball_team 5 1515 0
3 en::Category:Guinea_at_the_World_Aquatics_Championships 3 163 14
4 en::Category:Guinea_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
5 en::Category:Guinea_at_multi-sport_events 2 131 14
6 en:Guinea_women's_national_handball_team 2 1453 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Guinea 2 926 10
8 en:Guinea_men's_national_handball_team 1 1562 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی گینه بیسائو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Guinea-Bissau_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 213 14
2 en:Guinea-Bissau_men's_national_basketball_team 2 5209 0
3 en::Category:Guinea-Bissau_women's_national_football_team 1 347 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Guinea-Bissau 1 867 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی گویان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Guyana_national_rugby_union_team 5 7423 0
2 en:Guyana_men's_national_basketball_team 4 12090 0
3 en:Guyana_national_cricket_team 4 10500 0
4 en:Guyana_national_rugby_sevens_team 4 7675 0
5 en::Category:Guyana_at_multi-sport_events 3 131 14
6 en::Category:Guyana_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
7 en:Guyana_women's_national_field_hockey_team 3 1467 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Guyana 3 1150 10
9 en:Guyana_women's_national_basketball_team 2 2005 0
10 en:Guyana_women's_national_rugby_union_team 2 3795 0
11 en::Category:Guyana_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی هائیتی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Haiti_Davis_Cup_team 5 1592 0
2 en::Category:Haiti_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
3 en:Haiti_men's_national_basketball_team 3 8080 0
4 en:Haiti_national_futsal_team 3 3895 0
5 en::Category:Haiti_at_the_World_Aquatics_Championships 1 160 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Haiti 1 1180 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی هندوراس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Honduras_Davis_Cup_team 8 1627 0
2 en:Honduras_Fed_Cup_team 4 1982 0
3 en::Category:Honduras_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
4 en:Honduras_national_baseball_team 3 1062 0
5 en:Honduras_national_futsal_team 3 6702 0
6 en::Category:Honduras_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_Honduras 2 1250 10
8 en::Category:Honduras_women's_national_football_team 1 275 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی هنگ کنگ[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Hong_Kong_men's_national_ice_hockey_team 13 15980 0
2 en:Hong_Kong_national_cricket_team 13 42172 0
3 en:Hong_Kong_Davis_Cup_team 6 2100 0
4 en:Hong_Kong_national_baseball_team 5 3726 0
5 en:Hong_Kong_national_korfball_team 4 9060 0
6 en::Category:Hong_Kong_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
7 en:Hong_Kong_national_badminton_team 3 6549 0
8 en::Category:Hong_Kong_national_basketball_team 3 206 14
9 en::Category:Hong_Kong_national_rugby_union_team 3 150 14
10 en:Template:National_sports_teams_of_Hong_Kong 3 3016 10
12 en::Category:Hong_Kong_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
13 en:Hong_Kong_national_rugby_league_team 2 7147 0
14 en:Hong_Kong_men's_national_handball_team 1 1673 0
15 en:Hong_Kong_men's_national_softball_team 1 1910 0
16 en:Hong_Kong_men's_national_squash_team 1 7700 0
17 en:Hong_Kong_men's_national_under-18_ice_hockey_team 1 8795 0
18 en::Category:Hong_Kong_national_sports_teams_navigational_boxes 1 278 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی مجارستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Hungary_men's_national_handball_team 26 78307 0
2 en:Hungary_Davis_Cup_team 10 44889 0
3 en:Hungary_national_futsal_team 10 17200 0
4 en:Hungary_national_rugby_union_team 8 8143 0
5 en:Hungary_national_bandy_team 7 5372 0
6 en:Hungary_national_beach_soccer_team 7 4284 0
7 en:Hungary_men's_national_field_hockey_team 5 1958 0
8 en::Category:Hungary_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 195 14
9 en:Hungary_national_American_football_team 3 8267 0
10 en:Hungary_national_korfball_team 3 5560 0
11 en:Template:National_sports_teams_of_Hungary 3 4058 10
12 en::Category:Hungary_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
13 en::Category:Hungary_men's_national_ice_hockey_team 2 226 14
14 en:Hungary_national_baseball_team 2 964 0
15 en:Hungary_national_beach_handball_team 2 2265 0
16 en:Hungary_national_cricket_team 2 4835 0
17 en:Hungary_national_rugby_sevens_team 2 3141 0
18 en:Hungary_at_the_Hopman_Cup 1 2782 0
19 en::Category:Hungary_national_rugby_league_team 1 358 14
20 en:Hungary_national_speedway_team 1 6328 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی ایسلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Iceland_men's_national_handball_team 28 26863 0
2 en:Iceland_men's_national_ice_hockey_team 12 13580 0
3 en:Iceland_Davis_Cup_team 8 1388 0
4 en:Iceland_men's_national_water_polo_team 6 1844 0
5 en:Iceland_men's_national_junior_ice_hockey_team 4 5123 0
6 en::Category:Iceland_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_Iceland 3 2153 10
8 en::Category:Iceland_at_the_European_Athletics_Championships 2 206 14
9 en::Category:Iceland_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
10 en:Iceland_national_baseball_team 2 658 0
11 en:Iceland_men's_national_under-18_ice_hockey_team 1 1445 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی هند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:India_Davis_Cup_team 14 25225 0
2 en:India_men's_national_ice_hockey_team 8 14592 0
3 en:India_men's_national_water_polo_team 5 3801 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_India 5 3566 10
5 en:A1_Team_India 4 12639 0
6 en:India_national_badminton_team 4 5659 0
7 en::Category:India_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
8 en:India_national_roller_hockey_team 3 3380 0
9 en::Category:India_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
10 en::Category:India_men's_national_field_hockey_team 2 264 14
11 en:India_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 6656 0
12 en:India_national_baseball_team 2 3760 0
13 en:India_national_blind_cricket_team 2 16294 0
14 en:India_national_korfball_team 2 9718 0
15 en:India_at_the_Hopman_Cup 1 3883 0
16 en:India_men's_national_junior_ice_hockey_team 1 8039 0
17 en:India_men's_national_squash_team 1 7817 0
18 en:India_national_rugby_league_team 1 3837 0
19 en::Category:India_national_rugby_union_team 1 135 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی اندونزی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Indonesia_Davis_Cup_team 7 10993 0
2 en:Indonesia_national_badminton_team 5 48376 0
3 en:Indonesia_national_baseball_team 5 1782 0
4 en:A1_Team_Indonesia 4 12305 0
5 en:Indonesia_men's_national_ice_hockey_team 4 16096 0
6 en:Indonesia_national_cricket_team 4 6411 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Indonesia 4 2546 10
8 en::Category:Indonesia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
9 en::Category:Indonesia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
10 en:Indonesia_national_korfball_team 2 3904 0
11 en::Category:Indonesia_national_rugby_union_team 2 172 14
13 en:Indonesia_men's_national_handball_team 1 1040 0
14 en:Indonesia_men's_national_softball_team 1 2377 0

رده:تیم‌های ملی ایران[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Iran_at_the_World_Aquatics_Championships 1 157 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی عراق[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Iraq_men's_national_volleyball_team 7 5089 0
2 en:Iraq_Davis_Cup_team 6 852 0
3 en:Iraq_Fed_Cup_team 3 618 0
4 en::Category:Iraq_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
5 en:Iraq_national_baseball_team 2 1045 0
6 en::Category:Iraq_at_the_World_Aquatics_Championships 1 157 14
7 en:Iraq_women's_national_handball_team 1 4595 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Iraq 1 1436 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی ایرلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Ireland_cricket_team 21 113300 0
2 en:Ireland_Davis_Cup_team 7 16648 0
3 en:Ireland_men's_national_water_polo_team 6 8590 0
4 en::Category:Ireland_national_rugby_union_team 6 193 14
5 en:Ireland_men's_national_handball_team 5 4294 0
6 en:A1_Team_Ireland 4 15011 0
7 en:Ireland_national_baseball_team 4 3264 0
8 en::Category:Ireland_national_basketball_team 4 237 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_Ireland 4 3753 10
10 en::Category:Ireland_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 163 14
11 en:Ireland_national_korfball_team 3 7256 0
12 en::Category:Ireland_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
13 en:Ireland_men's_national_pitch_and_putt_team 2 4599 0
14 en:Ireland_under-19_cricket_team 2 5457 0
15 en::Category:Irish_national_football_teams 2 99 14
16 en::Category:Ireland_international_rules_football_team 1 122 14
17 en::Category:Ireland_men's_national_field_hockey_team 1 165 14
18 en::Category:Ireland_men's_national_ice_hockey_team 1 226 14
19 en:Ireland_men's_national_squash_team 1 8132 0
20 en:Ireland_national_hurling_team 1 2764 0
21 en::Category:Ireland_national_rugby_league_team 1 277 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی جمهوری ایرلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Republic_of_Ireland_national_beach_soccer_team 4 9488 0
2 en::Category:Republic_of_Ireland_national_futsal_team 1 268 14

en:Category:National_sports_teams_of_the_Iroquois_Confederacy[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Iroquois_men's_national_lacrosse_team 4 80912 0
2 en:Template:National_sports_teams_of_the_Iroquois_Confederacy 1 713 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی اسرائیل[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Israel_Davis_Cup_team 12 27665 0
2 en:Israel_men's_national_handball_team 11 12359 0
3 en:Israel_national_baseball_team 8 26761 0
4 en:Israel_national_rugby_union_team 8 7192 0
5 en:Israel_men's_national_water_polo_team 7 2266 0
6 en::Category:Israel_national_basketball_team 7 268 14
7 en:Israel_national_beach_soccer_team 6 12439 0
8 en:Israel_national_cricket_team 6 10544 0
9 en:Israel_national_futsal_team 5 4256 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Israel 5 3178 10
11 en::Category:Israel_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
12 en:Israel_national_American_football_team 3 10435 0
13 en:Israel_national_roller_hockey_team 2 3323 0
14 en:Israel_at_the_Hopman_Cup 1 2184 0
15 en::Category:Israel_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14
16 en:Israel_men's_national_lacrosse_team 1 36754 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی ایتالیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_Italy 7 5556 10
2 en:A1_Team_Italy 6 13617 0
3 en::Category:Italy_at_the_World_Aquatics_Championships 2 241 14
4 en::Category:Italy_national_athletics_team 2 154 14
5 en:Italy_national_cycling_team 2 13095 0
6 en::Category:Italy_national_ice_hockey_teams 2 246 14
7 en:Italy_national_korfball_team 2 3245 0
8 en:Acceleration_Team_Italy 1 3109 0
9 en:Italy_at_the_Hopman_Cup 1 8335 0
10 en:Italy_national_bobsleigh_team 1 16207 0
11 en:Italy_national_fencing_team 1 34255 0
12 en::Category:Italy_national_rugby_league_team 1 243 14
13 en:Italy_national_short_track_team 1 8311 0
14 en:Italy_national_swimming_team 1 31091 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی ساحل عاج[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Ivory_Coast_national_rugby_union_team 18 12879 0
2 en:Ivory_Coast_Davis_Cup_team 8 1182 0
3 en:Ivory_Coast_national_beach_soccer_team 6 2809 0
4 en:Ivory_Coast_men's_national_handball_team 5 4287 0
5 en::Category:Ivory_Coast_at_the_World_Aquatics_Championships 3 178 14
6 en::Category:Ivory_Coast_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 207 14
8 en:Template:National_sports_teams_of_Ivory_Coast 2 1589 10
9 en::Category:Ivory_Coast_national_sports_teams_navigational_boxes 1 230 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی جامائیکا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Jamaica_Davis_Cup_team 7 24228 0
2 en:Jamaica_men's_national_basketball_team 7 13373 0
3 en:Jamaica_national_bobsleigh_team 7 17750 0
4 en:Jamaica_national_beach_soccer_team 5 3062 0
5 en:Jamaica_national_cricket_team 5 8531 0
6 en:Jamaica_national_rugby_sevens_team 5 4879 0
7 en:Jamaica_national_rugby_union_team 5 3813 0
8 en::Category:Jamaica_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 195 14
9 en:Jamaica_men's_national_ice_hockey_team 4 18386 0
10 en:Jamaica_national_rugby_league_team 4 15442 0
11 en:Template:National_sports_teams_of_Jamaica 3 1913 10
12 en::Category:Jamaica_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
13 en:Jamaica_national_baseball_team 2 584 0
14 en:Jamaica_men's_national_field_hockey_team 1 2645 0
15 en:Jamaica_men's_national_junior_ice_hockey_team 1 12890 0
16 en::Category:Men's_national_sports_teams_of_Jamaica 1 49 14

رده:تیم‌های ملی ورزشی در ژاپن[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Japan_men's_national_ice_hockey_team 17 26080 0
2 en:Japan_men's_national_field_hockey_team 15 13268 0
3 en:Japan_Davis_Cup_team 12 16519 0
4 en:Japan_national_American_football_team 9 21381 0
5 en::Category:Japan_national_rugby_union_team 7 184 14
6 en:Japan_national_badminton_team 6 6492 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Japan 6 4868 10
8 en:A1_Team_Japan 5 5173 0
9 en:Japan_national_bandy_team 5 2851 0
10 en::Category:Japan_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 189 14
11 en:Japan_men's_national_junior_ice_hockey_team 4 2041 0
12 en:Japan_men's_national_softball_team 4 4869 0
13 en:Japan_national_cricket_team 4 10502 0
14 en:Japan_national_rugby_league_team 4 15833 0
15 en::Category:Japan_national_baseball_team 3 191 14
16 en:Japan_national_kabaddi_team 3 1756 0
17 en:Japan_national_roller_hockey_team 3 2885 0
18 en:Japan_at_the_Hopman_Cup 2 5928 0
19 en::Category:Japan_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
20 en::Category:Japan_men's_national_basketball_team 2 191 14
21 en:Japan_national_under-19_cricket_team 2 13576 0
22 en:Japan_men's_national_squash_team 1 5620 0
23 en:Japan_men's_national_under-18_ice_hockey_team 1 1839 0
24 en:Japan_national_amateur_boxing_athletes 1 1263 0
25 en:Japan_national_korfball_team 1 3741 0
26 en::Category:Japan_national_volleyball_team 1 87 14
27 en::File:Logo_JRFU.svg 1 2336 6

رده:تیم‌های ورزشی ملی اردن[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Jordan_Davis_Cup_team 6 827 0
2 en:Jordan_women's_national_basketball_team 5 4521 0
3 en::Category:Jordan_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 192 14
4 en:Jordan_national_rugby_union_team 4 2542 0
5 en:Jordan_Fed_Cup_team 3 678 0
6 en::Category:Jordan_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
7 en:Jordan_women's_national_handball_team 2 1191 0
8 en::Category:Jordan_women's_national_football_team 1 255 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_Jordan 1 1251 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی قزاقستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Kazakhstan_Davis_Cup_team 15 2758 0
2 en:Kazakhstan_national_bandy_team 8 8532 0
3 en:Kazakhstan_national_beach_soccer_team 7 4050 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Kazakhstan 6 2905 10
5 en::Category:Kazakhstan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
6 en::Category:Kazakhstan_men's_national_ice_hockey_team 3 279 14
7 en::Category:Kazakhstan_at_the_World_Aquatics_Championships 2 175 14
8 en:Kazakhstan_national_baseball_team 2 382 0
9 en::Category:Kazakhstan_national_rugby_union_team 2 133 14
10 en:Kazakhstan_at_the_Hopman_Cup 1 4976 0
11 en:Kazakhstan_men's_national_handball_team 1 1437 0
12 en::Category:Kazakhstan_national_water_polo_team 1 225 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی کنیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Kenya_national_cricket_team 16 68977 0
2 en:Kenya_men's_national_field_hockey_team 10 6406 0
3 en:Kenya_women's_national_basketball_team 8 5191 0
4 en:Kenya_men's_national_basketball_team 7 7576 0
5 en:Kenya_Davis_Cup_team 6 852 0
6 en::Category:Kenya_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
7 en:Kenya_national_under-19_cricket_team 3 5478 0
8 en::Category:Kenya_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
9 en::Category:Kenya_national_rugby_union_team 2 186 14
10 en:Template:National_sports_teams_of_Kenya 2 1863 10
11 en:Kenya_men's_national_handball_team 1 2294 0
12 en:Kenya_national_athletics_team 1 2262 0
13 en:Kenya_national_rugby_league_team 1 3177 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی کیریباتی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Kiribati_men's_national_basketball_team 4 1449 0
2 en::Category:Kiribati_at_multi-sport_events 3 144 14
3 en::Category:Kiribati_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Kiribati 1 744 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی کره جنوبی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_South_Korea 7 3892 10
2 en:Korea_national_badminton_team 6 6205 0
3 en::Category:South_Korea_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 155 14
4 en::Category:South_Korea_national_baseball_team 3 243 14
5 en::Category:South_Korea_at_the_World_Aquatics_Championships 2 178 14
6 en::Category:South_Korea_national_rugby_union_team 2 160 14
7 en:South_Korea_national_kabaddi_team 1 4718 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی کوزوو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Kosovo_national_futsal_team 5 20540 0
2 en:Kosovo_women's_national_handball_team 5 7311 0
3 en:Kosovo_Davis_Cup_team 3 5530 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Kosovo 3 1691 10
5 en::Category:Kosovo_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 192 14
6 en:Kosovo_men's_national_handball_team 2 9818 0
7 en:Kosovo_Fed_Cup_team 1 5255 0
8 en::Category:Kosovo_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی کویت[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Kuwait_men's_national_ice_hockey_team 11 16200 0
2 en:Kuwait_Davis_Cup_team 6 806 0
3 en:Kuwait_national_cricket_team 5 15144 0
4 en::Category:Kuwait_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 192 14
5 en:Kuwait_men's_national_volleyball_team 4 5411 0
6 en:Kuwait_women's_national_cricket_team 2 9016 0
7 en:Kuwait_women's_national_handball_team 2 1624 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Kuwait 2 1759 10
9 en::Category:Kuwait_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14
10 en:Kuwait_men's_national_squash_team 1 7108 0
11 en:Kuwait_men's_national_wheelchair_basketball_team 1 3124 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی قرقیزستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Kyrgyzstan_men's_national_ice_hockey_team 10 13230 0
2 en:Kyrgyzstan_Davis_Cup_team 6 886 0
3 en:Kyrgyzstan_national_rugby_union_team 6 683 0
4 en:Kyrgyzstan_Fed_Cup_team 5 1964 0
5 en:Kyrgyzstan_national_bandy_team 5 1614 0
6 en::Category:Kyrgyzstan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
7 en::Category:Kyrgyzstan_at_the_World_Aquatics_Championships 2 175 14
8 en:Kyrgyzstan_women's_national_rugby_union_team 2 2561 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Kyrgyzstan 2 1435 10
10 en:Kyrgyzstan_men's_national_junior_ice_hockey_team 1 8607 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی لائوس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Laos_national_beach_soccer_team 5 4608 0
2 en:Laos_national_rugby_union_team 4 2287 0
3 en::Category:Laos_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
4 en::Category:Laos_at_the_World_Aquatics_Championships 1 157 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Laos 1 1135 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی لتونی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Latvia_men's_national_handball_team 15 6801 0
2 en:Latvia_national_rugby_union_team 8 5526 0
3 en:Latvia_Davis_Cup_team 7 10986 0
4 en::Category:Latvia_men's_national_ice_hockey_team 7 283 14
5 en:Latvia_national_bandy_team 7 3505 0
6 en:Latvia_national_futsal_team 7 3905 0
7 en:Latvia_national_beach_soccer_team 6 2114 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Latvia 4 2590 10
9 en::Category:Latvia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
10 en:Latvia_men's_national_water_polo_team 3 1958 0
11 en:Latvia_national_rugby_league_team 3 5632 0
12 en:Latvia_national_rugby_sevens_team 3 5059 0
14 en::Category:Latvia_at_the_European_Athletics_Championships 2 145 14
15 en::Category:Latvia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
16 en:Latvia_national_baseball_team 2 2115 0
17 en:Latvia_national_speedway_team 2 4684 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی لبنان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Lebanon_Davis_Cup_team 8 997 0
2 en:Lebanon_women's_national_basketball_team 6 4879 0
3 en:A1_Team_Lebanon 5 14262 0
4 en:Lebanon_national_beach_soccer_team 5 9938 0
5 en:Lebanon_national_rugby_union_team 4 9669 0
6 en:Lebanon_Fed_Cup_team 3 671 0
7 en::Category:Lebanon_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
8 en::Category:Lebanon_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
9 en:Lebanon_men's_national_ice_hockey_team 2 13529 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Lebanon 2 1797 10
11 en::Category:Lebanon_national_rugby_league_team 1 45 14
12 en::Category:Lebanon_women's_national_football_team 1 257 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی لسوتو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Lesotho_Davis_Cup_team 5 713 0
2 en::Category:Lesotho_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
3 en:Lesotho_national_baseball_team 3 4061 0
4 en:Lesotho_national_cricket_team 3 2259 0
5 en::Category:Lesotho_at_multi-sport_events 2 141 14
6 en:Lesotho_men's_national_basketball_team 2 3660 0
7 en::Category:Lesotho_at_the_World_Aquatics_Championships 1 166 14
8 en:Lesotho_men's_national_softball_team 1 921 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Lesotho 1 1122 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی لیبریا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Liberia_men's_national_basketball_team 6 8890 0
2 en::Category:Liberia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
3 en::Category:Liberia_at_multi-sport_events 2 133 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Liberia 1 905 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی لیبی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Libya_men's_national_basketball_team 6 11562 0
2 en:Libya_Davis_Cup_team 5 2561 0
3 en::Category:Libya_at_the_World_Aquatics_Championships 3 160 14
4 en::Category:Libya_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
5 en:Libya_national_rugby_union_team 3 1904 0
6 en::Category:Libya_at_multi-sport_events 2 154 14
7 en:Libya_men's_national_handball_team 2 3667 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Libya 2 1039 10
9 en::Category:Libya_national_futsal_team 1 142 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی لیختن‌اشتاین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Liechtenstein_national_ice_hockey_team 11 3662 0
2 en:Liechtenstein_Fed_Cup_team 5 1943 0
3 en:Liechtenstein_Davis_Cup_team 4 4876 0
4 en::Category:Liechtenstein_at_the_World_Aquatics_Championships 2 184 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Liechtenstein 2 1039 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی لیتوانی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Lithuania_men's_national_ice_hockey_team 16 11766 0
2 en:Lithuania_men's_national_handball_team 15 8029 0
3 en:Lithuania_men's_national_volleyball_team 10 1633 0
4 en:Lithuania_national_rugby_union_team 10 11975 0
5 en:Lithuania_Davis_Cup_team 8 34726 0
6 en:Lithuania_national_beach_soccer_team 6 6223 0
7 en:Lithuania_men's_national_field_hockey_team 5 1966 0
8 en:Lithuania_men's_national_junior_ice_hockey_team 5 5833 0
9 en:Lithuania_national_baseball_team 4 3719 0
10 en::Category:Lithuania_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 208 14
11 en:Lithuania_men's_national_water_polo_team 3 2081 0
12 en:Lithuania_national_rugby_sevens_team 3 3162 0
13 en:Template:National_sports_teams_of_Lithuania 3 2908 10
14 en::Category:Lithuania_at_the_European_Athletics_Championships 2 151 14
15 en::Category:Lithuania_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
16 en:Lithuania_men's_national_canoe_polo_team 2 1473 0
17 en:Lithuania_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 1367 0
18 en:Lithuania_women's_national_under-19_basketball_team 2 7773 0
19 en::Category:Lithuania_national_futsal_team 1 150 14
20 en:Lithuania_national_rugby_league_team 1 1947 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی لوکزامبورگ[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Luxembourg_men's_national_handball_team 11 4623 0
2 en:Luxembourg_national_rugby_union_team 10 36797 0
3 en:Luxembourg_Davis_Cup_team 8 2055 0
4 en:Luxembourg_men's_national_water_polo_team 5 5319 0
5 en::Category:Luxembourg_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
6 en:Luxembourg_national_cricket_team 3 12707 0
7 en:Luxembourg_national_baseball_team 2 765 0
8 en::Category:Luxembourg_national_ice_hockey_team 2 232 14
9 en:Luxembourg_national_korfball_team 2 4632 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Luxembourg 2 2113 10
11 en::Category:Luxembourg_at_the_World_Aquatics_Championships 1 175 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی ماکائو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Macau_men's_national_ice_hockey_team 11 8693 0
2 en:Macau_national_roller_hockey_team 5 2887 0
3 en:Macau_women's_national_basketball_team 5 1913 0
4 en::Category:Macau_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
5 en:Macau_national_rugby_union_team 3 1446 0
6 en:Macau_women's_national_ice_hockey_team 3 1477 0
7 en::Category:Macau_at_multi-sport_events 2 195 14
8 en::Category:Macau_at_the_World_Aquatics_Championships 1 160 14
9 en:Macau_national_badminton_team 1 923 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی ماداگاسکار[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Madagascar_Davis_Cup_team 7 894 0
2 en:Madagascar_men's_national_basketball_team 6 7948 0
3 en:Madagascar_national_beach_soccer_team 6 4606 0
4 en:Madagascar_women's_national_basketball_team 6 2303 0
5 en:Madagascar_Fed_Cup_team 3 1815 0
6 en::Category:Madagascar_at_the_World_Aquatics_Championships 3 175 14
7 en::Category:Madagascar_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
8 en::Category:Madagascar_national_rugby_union_team 3 205 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_Madagascar 2 1292 10
10 en:Madagascar_women's_national_volleyball_team 1 809 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی مالاوی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Malawi_at_the_Olympics 27 4768 0
2 en:Malawi_at_the_Commonwealth_Games 3 3728 0
3 en::Category:Malawi_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
4 en:Malawi_men's_national_basketball_team 3 5536 0
5 en::Category:Malawi_at_multi-sport_events 2 100 14
6 en::Category:Malawi_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
7 en:Malawi_national_cricket_team 1 8783 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Malawi 1 1026 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی مالزی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Malaysia_men's_national_ice_hockey_team 11 8950 0
2 en:Malaysia_national_cricket_team 7 29649 0
3 en:Malaysia_Davis_Cup_team 6 991 0
4 en:Malaysia_national_beach_soccer_team 6 8527 0
5 en:Malaysia_national_badminton_team 5 15017 0
6 en:A1_Team_Malaysia 4 12986 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Malaysia 4 3085 10
8 en::Category:Malaysia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
9 en:Malaysia_national_baseball_team 3 998 0
10 en::Category:Malaysia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
11 en:Malaysia_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 5644 0
12 en::Category:Malaysia_national_rugby_union_team 2 142 14
13 en::Category:Malaya_national_football_team 1 412 14
14 en::Category:Malaysia_men's_national_field_hockey_team 1 273 14
15 en:Malaysia_men's_national_junior_ice_hockey_team 1 10741 0
16 en:Malaysia_men's_national_squash_team 1 8049 0
17 en:Malaysia_men's_national_wheelchair_basketball_team 1 1344 0
18 en::Category:Malaysia_national_futsal_team 1 135 14
19 en:Malaysia_national_kabaddi_team 1 3993 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی مالدیو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Maldives_men's_national_volleyball_team 4 895 0
2 en:Maldives_national_cricket_team 4 10356 0
3 en::Category:Maldives_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 206 14
4 en::Category:Maldives_at_multi-sport_events 2 170 14
5 en::Category:Maldives_at_the_World_Aquatics_Championships 1 181 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_the_Maldives 1 1237 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی مالی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Mali_men's_national_basketball_team 10 8490 0
2 en:Mali_Davis_Cup_team 5 687 0
3 en:Mali_national_cricket_team 4 2048 0
4 en::Category:Mali_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
5 en:Mali_national_rugby_union_team 3 3441 0
6 en::Category:Mali_at_the_World_Aquatics_Championships 2 157 14
7 en:Template:National_sports_teams_of_Mali 2 1138 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی مالت[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Malta_national_rugby_union_team 9 8227 0
2 en:Malta_men's_national_water_polo_team 8 5641 0
3 en:Malta_Davis_Cup_team 6 1524 0
4 en:Malta_men's_national_field_hockey_team 6 1976 0
5 en:Malta_national_baseball_team 4 1745 0
6 en:Malta_national_beach_soccer_team 4 3451 0
7 en:Malta_national_futsal_team 4 8681 0
8 en:Malta_national_rugby_league_team 4 6599 0
9 en::Category:Malta_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
10 en:Malta_national_cricket_team 3 13898 0
11 en:Template:National_sports_teams_of_Malta 2 1886 10
13 en::Category:Malta_at_the_World_Aquatics_Championships 1 160 14
14 en::Category:Malta_national_rugby_league_team 1 217 14

en:Category:National_sports_teams_of_the_Marshall_Islands[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Marshall_Islands_at_multi-sport_events 3 160 14
2 en::Category:Marshall_Islands_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 230 14
3 en::Category:Marshall_Islands_at_the_World_Aquatics_Championships 1 205 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی موریتانی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Mauritania_national_rugby_union_team 5 1785 0
2 en::Category:Mauritania_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
3 en::Category:Mauritania_at_multi-sport_events 2 157 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Mauritania 2 879 10
5 en::Category:Mauritania_national_basketball_team 1 210 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی موریس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Mauritius_Davis_Cup_team 6 892 0
2 en:Mauritius_national_beach_soccer_team 6 7175 0
3 en:Mauritius_national_rugby_union_team 6 8009 0
4 en:Mauritius_Fed_Cup_team 4 1710 0
5 en::Category:Mauritius_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
6 en:Mauritius_men's_national_basketball_team 3 904 0
7 en::Category:Mauritius_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
8 en::Category:Mauritius_at_multi-sport_events 1 137 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_Mauritius 1 1157 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی مکزیک[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Mexico_men's_national_ice_hockey_team 13 17247 0
2 en:Mexico_national_baseball_team 11 10730 0
3 en:Mexico_Davis_Cup_team 10 2116 0
4 en:Mexico_men's_national_field_hockey_team 8 7169 0
5 en:Mexico_men's_national_water_polo_team 8 7636 0
6 en:Mexico_national_American_football_team 6 6274 0
7 en:Mexico_national_futsal_team 5 8384 0
8 en:A1_Team_Mexico 4 15723 0
9 en:Mexico_men's_national_handball_team 4 4939 0
10 en:Mexico_men's_national_volleyball_team 4 13124 0
11 en:Mexico_national_cricket_team 4 13691 0
12 en::Category:Mexico_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
13 en:Mexico_men's_national_junior_ice_hockey_team 3 5710 0
14 en::Category:Mexico_national_basketball_team 3 192 14
15 en::Category:Mexico_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
16 en:Mexico_men's_national_squash_team 2 4603 0
17 en:Mexico_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 1397 0
18 en:Mexico_national_rugby_league_team 2 3081 0
19 en::Category:Mexico_national_rugby_union_team 2 146 14
20 en::Category:Mexico_national_sports_teams_navigational_boxes 2 220 14
21 en:Template:National_sports_teams_of_Mexico 2 3806 10
22 en:Acceleration_Team_Mexico 1 4218 0
23 en:Mexico_men's_national_softball_team 1 4279 0

en:Category:National_sports_teams_of_the_Federated_States_of_Micronesia[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Federated_States_of_Micronesia_national_football_team 4 389 14
2 en::Category:Federated_States_of_Micronesia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 274 14
3 en::Category:Federated_States_of_Micronesia_at_multi-sport_events 2 206 14
4 en:Federated_States_of_Micronesia_national_baseball_team 2 962 0
5 en::Category:Federated_States_of_Micronesia_at_the_World_Aquatics_Championships 1 247 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی مولداوی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Moldova_Davis_Cup_team 7 1804 0
2 en:Moldova_national_beach_soccer_team 5 2734 0
3 en:Moldova_national_futsal_team 4 4452 0
4 en::Category:Moldova_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
5 en:Moldova_national_baseball_team 2 747 0
6 en::Category:Moldova_at_the_World_Aquatics_Championships 1 166 14
7 en:Moldova_men's_national_handball_team 1 1255 0
8 en::Category:Moldova_national_rugby_league_team 1 208 14
9 en::Category:Moldova_national_rugby_union_team 1 142 14
10 en:Template:National_sports_teams_of_Moldova 1 1933 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی موناکو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Monaco_Davis_Cup_team 7 1525 0
2 en:Monaco_national_rugby_union_team 6 5254 0
3 en:A1_Team_Monaco 5 4302 0
4 en::Category:Monaco_at_multi-sport_events 4 157 14
5 en::Category:Monaco_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Monaco 2 969 10
7 en::Category:Monaco_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی مغولستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Mongolia_men's_national_ice_hockey_team 14 16516 0
2 en:Mongolia_national_bandy_team 6 3658 0
3 en:Mongolia_Davis_Cup_team 5 708 0
4 en:Mongolia_national_baseball_team 4 1168 0
5 en::Category:Mongolia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
6 en:Mongolia_men's_national_under-18_ice_hockey_team 3 6165 0
7 en:Mongolia_national_rugby_union_team 3 3379 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Mongolia 2 1702 10
9 en::Category:Mongolia_at_the_World_Aquatics_Championships 1 169 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی مونته‌نگرو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Montenegro_men's_national_handball_team 18 16453 0
2 en:Montenegro_national_futsal_team 6 3584 0
3 en:Montenegro_Davis_Cup_team 5 7078 0
4 en::Category:Montenegro_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
5 en:Montenegro_national_rugby_union_team 3 5621 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Montenegro 3 2073 10
7 en:Montenegro_men's_national_junior_handball_team 2 2639 0
8 en::Category:Montenegro_at_the_World_Aquatics_Championships 1 253 14
9 en:Montenegro_national_rugby_sevens_team 1 6107 0
10 en::Category:Montenegro_national_under-21_football_team 1 342 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی مراکش[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Morocco_men's_national_handball_team 15 8447 0
2 en:Morocco_Davis_Cup_team 11 1990 0
3 en:Morocco_men's_national_ice_hockey_team 9 9791 0
4 en:Morocco_Fed_Cup_team 6 1804 0
5 en:Morocco_national_beach_soccer_team 6 7507 0
6 en:Morocco_national_futsal_team 6 19133 0
7 en::Category:Morocco_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 195 14
8 en:Morocco_women's_national_handball_team 4 1509 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Morocco 4 1627 10
10 en:Morocco_men's_national_water_polo_team 3 1814 0
11 en::Category:Morocco_national_rugby_union_team 3 141 14
12 en::Category:Morocco_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
13 en:Morocco_national_cricket_team 2 3743 0
14 en:Morocco_national_rugby_league_team 2 4992 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی موزامبیک[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Mozambique_national_roller_hockey_team 6 1744 0
2 en:Mozambique_national_futsal_team 5 6925 0
3 en:Mozambique_Davis_Cup_team 4 2001 0
4 en::Category:Mozambique_at_the_World_Aquatics_Championships 3 175 14
5 en::Category:Mozambique_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
6 en:Mozambique_national_cricket_team 3 11601 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Mozambique 3 1416 10
8 en::Category:Mozambique_at_multi-sport_events 2 150 14
9 en::Category:Mozambique_national_basketball_team 1 147 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی میانمار[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Myanmar_Davis_Cup_team 6 1546 0
2 en:Myanmar_national_cricket_team 5 8732 0
3 en:Myanmar_national_beach_soccer_team 4 3528 0
4 en::Category:Myanmar_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
5 en:Myanmar_national_baseball_team 3 1052 0
6 en::Category:Myanmar_at_multi-sport_events 2 151 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی نامیبیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Namibia_national_cricket_team 14 45678 0
2 en:Namibia_Davis_Cup_team 5 9713 0
3 en:Namibia_men's_national_basketball_team 5 2603 0
4 en::Category:Namibia_national_rugby_union_team 4 187 14
5 en:Namibia_national_under-19_cricket_team 4 8945 0
6 en::Category:Namibia_at_the_World_Aquatics_Championships 3 166 14
7 en::Category:Namibia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
8 en:Namibia_national_inline_hockey_team 2 1702 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_Namibia 2 1410 10

en:Category:National_sports_teams_of_Nauru[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Nauru_men's_national_basketball_team 5 9811 0
2 en::Category:Nauru_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
3 en::Category:Nauru_at_multi-sport_events 2 129 14
4 en:Nauru_women's_national_basketball_team 2 1963 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی نپال[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Nepal_national_cricket_team 12 77501 0
2 en:Nepal_women's_national_cricket_team 5 19168 0
3 en::Category:Nepal_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
4 en:Nepal_national_under-19_cricket_team 3 15969 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Nepal 2 1733 10
6 en::Category:Nepal_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
7 en:Nepal_national_baseball_team 2 1282 0
8 en:Nepal_national_blind_cricket_team 1 3801 0
9 en::Category:Nepal_women's_national_football_team 1 253 14
10 en:Nepal_women's_national_handball_team 1 3818 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی هلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Netherlands_national_cricket_team 17 61466 0
2 en:Netherlands_men's_national_field_hockey_team 16 35635 0
3 en:Netherlands_men's_national_handball_team 16 9565 0
4 en:Netherlands_Davis_Cup_team 15 22335 0
5 en:Netherlands_national_rugby_union_team 15 13353 0
6 en:Netherlands_national_baseball_team 14 62009 0
7 en:Netherlands_national_beach_soccer_team 8 4409 0
8 en:Netherlands_national_bandy_team 6 3575 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_the_Netherlands 5 5107 10
10 en:Netherlands_national_roller_hockey_team 5 3007 0
11 en:A1_Team_Netherlands 4 13611 0
12 en:Netherlands_national_korfball_team 4 8998 0
13 en::Category:Netherlands_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 215 14
14 en::Category:Netherlands_men's_national_ice_hockey_team 3 242 14
15 en:Netherlands_men's_national_softball_team 3 2566 0
16 en:Netherlands_national_American_football_team 3 21333 0
17 en:Netherlands_national_badminton_team 3 5054 0
18 en:Netherlands_national_rugby_league_team 3 16605 0
19 en::Category:Netherlands_at_the_World_Aquatics_Championships 2 190 14
20 en:Netherlands_men's_national_pitch_and_putt_team 2 4430 0
21 en:Netherlands_men's_national_wheelchair_basketball_team 2 6744 0
22 en::Category:Netherlands_national_rugby_union_team 2 297 14
23 en:Netherlands_national_under-19_cricket_team 2 2351 0
24 en:Acceleration_Team_Netherlands 1 3194 0
26 en:Netherlands_at_the_Hopman_Cup 1 2461 0
27 en:Netherlands_men's_national_squash_team 1 8838 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی آنتیل هلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Netherlands_Antilles_Davis_Cup_team 6 1308 0
2 en:Netherlands_Antilles_national_baseball_team 3 2279 0
3 en::Category:Netherlands_Antilles_at_the_Youth_Olympics 2 275 14
4 en::Category:Netherlands_Antilles_at_the_World_Championships_in_Athletics 1 242 14
5 en:Netherlands_Antilles_women's_national_softball_team 1 3113 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی نیوزیلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_New_Zealand 7 4804 10
2 en::Category:New_Zealand_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 207 14
3 en::Category:New_Zealand_at_the_World_Aquatics_Championships 2 178 14
4 en:New_Zealand_national_badminton_team 2 4643 0
5 en:New_Zealand_national_korfball_team 2 6041 0
7 en:New_Zealand_at_the_Hopman_Cup 1 2240 0
8 en::Category:New_Zealand_national_water_polo_team 1 231 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی نیکاراگوئه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Nicaragua_national_baseball_team 10 12778 0
2 en:Nicaragua_men's_national_basketball_team 5 9895 0
3 en::Category:Nicaragua_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Nicaragua 2 1228 10
5 en::Category:Nicaragua_at_multi-sport_events 2 160 14
6 en::Category:Nicaragua_at_the_World_Aquatics_Championships 1 172 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی نیجر[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Niger_men's_national_basketball_team 5 3142 0
2 en::Category:Niger_at_multi-sport_events 4 129 14
3 en::Category:Niger_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
4 en:Niger_national_rugby_union_team 3 3103 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Niger 2 840 10
6 en::Category:Niger_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی نیجریه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Nigeria_men's_national_handball_team 8 4960 0
2 en:Nigeria_Davis_Cup_team 7 915 0
3 en:Nigeria_national_beach_soccer_team 6 8327 0
4 en:Nigeria_national_futsal_team 5 4619 0
5 en:Nigeria_national_rugby_union_team 5 18818 0
6 en:Nigeria_national_cricket_team 4 26212 0
7 en::Category:Nigeria_at_the_World_Aquatics_Championships 3 166 14
8 en::Category:Nigeria_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
9 en:Nigeria_national_baseball_team 3 5324 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Nigeria 2 2217 10
11 en:Nigeria_men's_national_field_hockey_team 2 3286 0
12 en:Nigeria_national_badminton_team 2 5805 0
13 en:Nigeria_national_rugby_league_team 2 3242 0
14 en:Nigeria_national_under-19_cricket_team 2 4379 0
15 en:Nigeria_bobsled_team 1 8723 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی نیووی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Niue_national_rugby_union_team 2 124 14
2 en::Category:Niue_at_multi-sport_events 1 127 14
3 en::Category:Niue_national_football_team 1 201 14
4 en::Category:Niue_national_rugby_league_team 1 163 14

en:Category:National_sports_teams_of_Norfolk_Island[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Athletics_Norfolk_Island 1 2915 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی کره شمالی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:North_Korea_men's_national_volleyball_team 8 1927 0
2 en:North_Korea_national_baseball_team 5 2450 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_North_Korea 3 1941 10
4 en::Category:North_Korea_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 207 14
5 en::Category:North_Korea_at_the_World_Aquatics_Championships 2 178 14
6 en:North_Korea_men's_national_handball_team 1 1691 0
7 en::Category:North_Korea_men's_national_ice_hockey_team 1 237 14
8 en:North_Korea_national_badminton_team 1 754 0

en:Category:National_sports_teams_of_North_Macedonia[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:North_Macedonia_men's_national_handball_team 25 45813 0
2 en:North_Macedonia_men's_national_water_polo_team 9 4338 0
3 en:North_Macedonia_men's_national_ice_hockey_team 8 9150 0
4 en:North_Macedonia_Davis_Cup_team 7 1794 0
5 en:North_Macedonia_national_futsal_team 6 4702 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_North_Macedonia 1 2142 10
7 en:North_Macedonia_men's_national_inline_hockey_team 1 5698 0
8 en:North_Macedonia_men's_national_junior_handball_team 1 4731 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی ایرلند شمالی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
2 en::Category:Northern_Ireland_at_the_Commonwealth_Games 2 265 14
3 en:Template:National_sports_teams_of_Northern_Ireland 1 1460 10
4 en::Category:Northern_Ireland_at_multi-sport_events 1 149 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی نروژ[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Norway_men's_national_handball_team 27 33173 0
2 en:Norway_women's_national_handball_team 26 77320 0
3 en:Norway_women's_national_ice_hockey_team 12 9100 0
4 en:Norway_national_rugby_union_team 9 8150 0
5 en:Norway_Davis_Cup_team 8 17996 0
6 en:Norway_national_bandy_team 8 8049 0
7 en:Norway_national_floorball_team 8 5594 0
8 en:Norway_Fed_Cup_team 7 2048 0
9 en::Category:Norway_men's_national_ice_hockey_team 7 283 14
10 en:Norway_women's_national_bandy_team 7 1042 0
11 en:Norway_national_beach_soccer_team 6 2800 0
12 en:Norway_women's_national_floorball_team 6 4907 0
13 en:Norway_national_cricket_team 5 16092 0
14 en:Norway_national_futsal_team 4 5662 0
15 en:Norway_national_rugby_league_team 4 9290 0
16 en:Norway_women's_national_rugby_union_team 4 7481 0
17 en::Category:Norway_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 258 14
18 en:Norway_men's_national_ice_sledge_hockey_team 3 8957 0
19 en:Norway_women's_national_junior_handball_team 3 7006 0
20 en:Norway_women's_national_under-18_ice_hockey_team 3 6339 0
21 en:Template:National_sports_teams_of_Norway 2 3221 10
22 en::Category:Norway_at_the_World_Aquatics_Championships 2 228 14
23 en:Norway_national_baseball_team 2 840 0
24 en:Norway_women's_national_beach_handball_team 2 5563 0
25 en:Norway_men's_national_pitch_and_putt_team 1 3809 0
26 en:Norway_national_alpine_ski_team 1 3224 0
27 en:Norway_national_speedway_team 1 3277 0
28 en:Norway_women's_national_softball_team 1 1402 0
29 en:Norway_women's_national_youth_handball_team 1 6849 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی عمان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Oman_national_cricket_team 11 33164 0
2 en:Oman_Davis_Cup_team 6 664 0
3 en:Oman_men's_national_ice_hockey_team 6 13714 0
4 en:Oman_men's_national_field_hockey_team 5 7436 0
5 en:Oman_Fed_Cup_team 4 1507 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_Oman 3 1248 10
7 en::Category:Oman_at_multi-sport_events 3 150 14
8 en::Category:Oman_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
9 en:Oman_women's_national_cricket_team 2 7954 0
10 en::Category:Oman_at_the_World_Aquatics_Championships 1 157 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی پاکستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_Pakistan 4 3551 10
2 en::Category:Pakistan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
4 en:Pakistan_national_korfball_team 1 3680 0

en:Category:National_sports_teams_of_Palau[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Palau_national_football_team 5 304 14
2 en:Palau_men's_national_basketball_team 4 2203 0
3 en::Category:Palau_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
4 en:Palau_national_baseball_team 3 1653 0
5 en::Category:Palau_at_multi-sport_events 2 130 14
6 en::Category:Palau_at_the_World_Aquatics_Championships 1 161 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سرزمین‌های فلسطین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Palestine_men's_national_handball_team 3 1732 0
2 en::Category:Palestine_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 227 14
3 en:Palestine_national_beach_soccer_team 2 4382 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_the_State_of_Palestine 1 1134 10
5 en::Category:Palestine_at_the_World_Aquatics_Championships 1 212 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی پاناما[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Panama_men's_national_basketball_team 9 21578 0
2 en:Panama_Davis_Cup_team 8 837 0
3 en:Panama_national_baseball_team 8 7136 0
4 en:Panama_national_beach_soccer_team 6 4006 0
5 en:Panama_national_futsal_team 5 4492 0
6 en:Panama_national_rugby_union_team 5 2364 0
7 en:Panama_national_cricket_team 4 14088 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Panama 3 1190 10
9 en:Panama_Fed_Cup_team 3 1754 0
10 en::Category:Panama_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
11 en::Category:Panama_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14
12 en::Category:Panama_national_sports_teams_navigational_boxes 1 220 14
13 en::Category:Panama_women's_national_football_team 1 271 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی پاپوآ گینه نو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Papua_New_Guinea_national_cricket_team 11 58139 0
2 en:Papua_New_Guinea_men's_national_basketball_team 4 10133 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Papua_New_Guinea 3 2207 10
4 en::Category:Papua_New_Guinea_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 222 14
5 en:Papua_New_Guinea_women's_national_cricket_team 3 11479 0
6 en:Papua_New_Guinea_national_futsal_team 2 4842 0
7 en::Category:Papua_New_Guinea_national_rugby_union_team 2 161 14
8 en::Category:Papua_New_Guinea_women's_national_football_team 2 225 14
9 en::Category:Papua_New_Guinea_at_the_World_Aquatics_Championships 1 194 14
10 en::Category:Papua_New_Guinea_national_rugby_league_team 1 388 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی پاراگوئه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Paraguay_national_futsal_team 10 10967 0
2 en:Paraguay_men's_national_basketball_team 9 12580 0
3 en:Paraguay_Davis_Cup_team 8 2242 0
4 en:Paraguay_national_beach_soccer_team 7 7128 0
5 en:Paraguay_men's_national_handball_team 6 4010 0
6 en::Category:Paraguay_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
7 en:Paraguay_men's_national_field_hockey_team 3 6504 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Paraguay 2 2021 10
10 en:Paraguay_at_the_Hopman_Cup 1 2248 0
11 en::Category:Paraguay_at_the_World_Aquatics_Championships 1 170 14
12 en::Category:Paraguay_national_rugby_union_team 1 142 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی پرو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Peru_men's_national_basketball_team 9 15663 0
2 en:Peru_Davis_Cup_team 8 5626 0
3 en:Peru_men's_national_field_hockey_team 5 4593 0
4 en:Peru_national_futsal_team 5 8965 0
6 en::Category:Peru_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 186 14
7 en:Peru_men's_national_handball_team 3 3010 0
8 en:Peru_national_badminton_team 3 2951 0
9 en:Peru_national_baseball_team 3 589 0
10 en:Peru_national_rugby_league_team 3 6502 0
11 en:Template:National_sports_teams_of_Peru 2 1976 10
12 en:Peru_national_cricket_team 2 24262 0
13 en::Category:Peru_at_the_World_Aquatics_Championships 1 158 14
14 en::Category:Peru_national_rugby_union_team 1 186 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی فیلیپین[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Philippines_Davis_Cup_team 9 19771 0
2 en:Philippines_national_baseball_team 7 18263 0
3 en:Philippines_national_beach_soccer_team 5 12312 0
4 en:Philippines_men's_national_ice_hockey_team 4 35688 0
5 en::Category:Philippines_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 215 14
6 en:Philippines_national_American_football_team 3 11958 0
7 en:Philippines_national_cricket_team 3 14613 0
8 en:Philippines_national_rugby_league_team 3 10670 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_the_Philippines 2 4525 10
10 en:Philippines_men's_national_floorball_team 2 7716 0
11 en:Philippines_national_badminton_team 2 3609 0
12 en::Category:Philippines_national_rugby_union_team 2 155 14
14 en::Category:Philippines_at_the_World_Aquatics_Championships 1 190 14
15 en:Philippines_men's_national_junior_ice_hockey_team 1 10994 0
16 en:Philippines_men's_national_softball_team 1 6622 0
17 en:Philippines_men's_national_water_polo_team 1 3762 0
18 en:Philippines_men's_national_wheelchair_basketball_team 1 10885 0
19 en::Category:Philippines_national_rugby_league_team 1 290 14
20 en::Category:Philippines_national_sports_teams_navigational_boxes 1 222 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی لهستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Poland_men's_national_ice_hockey_team 17 28331 0
2 en:Poland_men's_national_field_hockey_team 11 12988 0
3 en:Poland_national_futsal_team 11 11136 0
4 en:Poland_national_rugby_union_team 11 11880 0
5 en:Poland_Davis_Cup_team 10 33663 0
6 en:Poland_national_beach_soccer_team 10 4826 0
7 en:Poland_men's_national_junior_ice_hockey_team 7 6957 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Poland 6 3605 10
9 en::Category:Poland_at_the_World_Championships_in_Athletics 5 192 14
10 en:Poland_national_American_football_team 5 12038 0
11 en:Poland_national_baseball_team 5 2095 0
12 en:Poland_national_korfball_team 4 9552 0
13 en:Poland_national_rugby_league_team 3 8125 0
14 en::Category:Poland_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
15 en:Poland_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 1376 0
16 en:Poland_national_badminton_team 2 5174 0
17 en::Category:Poland_national_rugby_union_team 2 213 14
18 en::Category:Poland_national_sports_teams_navigational_boxes 2 229 14
19 en:Poland_at_the_Hopman_Cup 1 3734 0
20 en:Poland_national_speedway_team 1 22546 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی پرتغال[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Portugal_men's_national_handball_team 17 15835 0
2 en:Portugal_men's_national_ice_hockey_team 10 23533 0
3 en:Portugal_men's_national_field_hockey_team 8 5484 0
4 en:Portugal_men's_national_water_polo_team 8 1941 0
5 en:Portugal_national_roller_hockey_team 6 12254 0
6 en:A1_Team_Portugal 5 13967 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Portugal 4 3627 10
8 en::Category:Portugal_national_basketball_team 4 197 14
9 en:Portugal_national_cricket_team 4 13963 0
10 en::Category:Portugal_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 214 14
11 en:Portugal_national_korfball_team 3 8089 0
12 en::Category:Portugal_national_rugby_union_team 3 190 14
14 en::Category:Portugal_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
15 en:Portugal_national_baseball_team 2 2022 0
16 en:Portugal_national_rugby_league_team 2 8476 0
17 en:Acceleration_Team_Portugal 1 3806 0
18 en::Category:Portugal_national_futsal_team 1 180 14
19 en::Category:Portugal_national_tennis_team 1 129 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی قطر[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Qatar_Davis_Cup_team 6 803 0
2 en:Qatar_men's_national_ice_hockey_team 6 13113 0
3 en:Qatar_national_beach_soccer_team 5 2367 0
4 en:Qatar_national_cricket_team 5 15856 0
5 en::Category:Qatar_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 189 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Qatar 2 1743 10
8 en::Category:Qatar_national_rugby_union_team 2 149 14
10 en::Category:Qatar_at_the_World_Aquatics_Championships 1 160 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی رومانی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Romania_Davis_Cup_team 12 8791 0
2 en:Romania_national_beach_soccer_team 7 3509 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Romania 5 3380 10
4 en:Romania_national_cricket_team 4 9157 0
5 en::Category:Romania_national_rugby_union_team 4 193 14
6 en::Category:Romania_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
7 en:Romania_national_American_football_team 3 2276 0
8 en:Romania_national_baseball_team 3 961 0
9 en::Category:Romania_at_the_World_Aquatics_Championships 2 166 14
11 en:Romania_at_the_Hopman_Cup 1 4202 0
12 en::Category:Romania_men's_national_ice_hockey_team 1 226 14
13 en::Category:Romania_national_basketball_team 1 200 14
14 en::Category:Romania_national_futsal_team 1 144 14
15 en:Romania_national_korfball_team 1 1879 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی روسیه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Russia_national_bandy_team 10 9614 0
2 en:Russia_national_baseball_team 10 2840 0
3 en:Russia_men's_national_field_hockey_team 8 6717 0
4 en::Category:Russia_men's_national_ice_hockey_team 8 224 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Russia 6 4884 10
6 en:Russia_national_American_football_team 6 5032 0
7 en:A1_Team_Russia 5 5713 0
8 en::Category:Russia_national_rugby_union_team 5 190 14
9 en:Russia_national_beach_handball_team 4 2447 0
10 en:Russia_national_korfball_team 4 5937 0
11 en::Category:Russia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
12 en:Russia_men's_national_softball_team 3 946 0
13 en:Russia_national_badminton_team 3 8665 0
14 en:Russia_national_cricket_team 3 7232 0
15 en::Category:Russia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
16 en:Russia_men's_national_junior_handball_team 1 1470 0
17 en::Category:Russia_national_futsal_team 1 142 14
18 en::Category:Russia_national_rugby_league_team 1 241 14
19 en:Russia_national_speedway_team 1 3948 0
20 en::Category:Russia_national_water_polo_team 1 215 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی رواندا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Rwanda_Davis_Cup_team 6 759 0
2 en::Category:Rwanda_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
3 en:Rwanda_national_cricket_team 3 8868 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Rwanda 2 1306 10
5 en::Category:Rwanda_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14
6 en::Category:Rwanda_national_basketball_team 1 139 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سنت کیتس و نویس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Saint_Kitts_and_Nevis_at_multi-sport_events 2 161 14
2 en::Category:Saint_Kitts_and_Nevis_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 237 14
3 en:Saint_Kitts_and_Nevis_national_athletics_team 1 2256 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سنت لوسیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Saint_Lucia_Davis_Cup_team 5 854 0
2 en:Saint_Lucia_national_rugby_union_team 5 2313 0
3 en::Category:Saint_Lucia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 207 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Saint_Lucia 1 984 10
5 en::Category:Saint_Lucia_at_the_World_Aquatics_Championships 1 182 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سنت وینسنت و گرنادین‌ها[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_at_multi-sport_events 3 183 14
2 en:Template:National_sports_teams_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines 2 1574 10
3 en::Category:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 270 14
4 en:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_men's_national_basketball_team 2 10364 0
5 en:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_women's_national_basketball_team 2 2308 0
6 en::Category:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_at_the_World_Aquatics_Championships 1 241 14
7 en:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_national_cricket_team 1 14741 0
8 en:Saint_Vincent_and_the_Grenadines_women's_national_rugby_union_team 1 3100 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی ساموآ[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Samoa_national_rugby_union_team 5 234 14
2 en:Samoa_men's_national_basketball_team 4 6385 0
3 en::Category:Samoa_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
4 en:Samoa_national_cricket_team 3 9927 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Samoa 2 1756 10
6 en::Category:Samoa_at_multi-sport_events 2 152 14
7 en::Category:Samoa_at_the_World_Aquatics_Championships 1 160 14
8 en:Samoa_men's_national_softball_team 1 1356 0
9 en:Samoa_national_futsal_team 1 4542 0
10 en::Category:Samoa_national_rugby_league_team 1 257 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سان مارینو[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:San_Marino_Davis_Cup_team 7 1783 0
2 en:San_Marino_national_baseball_team 7 1107 0
3 en:San_Marino_national_futsal_team 5 4381 0
4 en:San_Marino_Fed_Cup_team 4 680 0
5 en:San_Marino_national_rugby_union_team 3 4303 0
6 en:Template:National_sports_teams_of_San_Marino 2 1442 10
7 en::Category:San_Marino_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 204 14
8 en::Category:San_Marino_at_the_World_Aquatics_Championships 1 175 14
9 en:San_Marino_men's_national_pitch_and_putt_team 1 3401 0
10 en:San_Marino_women's_national_softball_team 1 1629 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی عربستان سعودی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Saudi_Arabia_men's_national_ice_hockey_team 7 5077 0
2 en:Saudi_Arabia_Davis_Cup_team 5 1238 0
3 en:Saudi_Arabia_national_cricket_team 5 11458 0
4 en::Category:Saudi_Arabia_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 210 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Saudi_Arabia 2 1537 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی اسکاتلند[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Template:National_sports_teams_of_Scotland 5 3266 10
2 en::Category:Scotland_national_rugby_union_team 5 199 14
3 en:Scotland_national_badminton_team 4 3982 0
4 en:Scotland_national_korfball_team 4 5319 0
5 en::Category:Men's_national_sports_teams_of_Scotland 1 169 14
6 en::Category:National_youth_sports_teams_of_Scotland 1 185 14
7 en::Category:Scotland_at_multi-sport_events 1 131 14
8 en::Category:Scotland_national_rugby_league_team 1 280 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سنگال[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Senegal_national_beach_soccer_team 8 5412 0
2 en:Senegal_Davis_Cup_team 6 685 0
3 en:Senegal_men's_national_handball_team 5 3679 0
4 en:Senegal_national_rugby_union_team 5 7587 0
5 en::Category:Senegal_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Senegal 2 1522 10
7 en::Category:Senegal_at_the_World_Aquatics_Championships 2 170 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی صربستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Serbia_Davis_Cup_team 16 33928 0
2 en:Serbia_national_futsal_team 14 20751 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Serbia 8 3661 10
4 en:Serbia_national_rugby_union_team 7 26569 0
5 en:Serbia_national_rugby_league_team 6 33545 0
6 en:Serbia_national_American_football_team 5 5631 0
7 en:Serbia_national_beach_soccer_team 5 7411 0
8 en:Serbia_national_cricket_team 4 6629 0
9 en::Category:Serbia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
10 en:Serbia_national_beach_handball_team 3 1914 0
11 en:Serbia_national_korfball_team 3 7199 0
12 en::Category:Serbia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 163 14
13 en:Serbia_national_baseball_team 2 3176 0
14 en::Category:Serbia_national_ice_hockey_team 2 224 14
15 en:Serbia_national_rugby_sevens_team 2 1921 0
16 en::Category:Serbia_national_sports_teams_navigational_boxes 2 229 14
17 en::Category:Men's_national_sports_teams_of_Serbia 1 94 14
18 en:Serbia_at_the_Hopman_Cup 1 4980 0
19 en:Serbia_men's_national_under-21_volleyball_team 1 7126 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سیشل[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Seychelles_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
2 en:Seychelles_men's_national_basketball_team 3 6395 0
3 en:Seychelles_national_cricket_team 3 3440 0
4 en::Category:Seychelles_at_multi-sport_events 2 150 14
5 en::Category:Seychelles_at_the_World_Aquatics_Championships 1 175 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سیرالئون[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Sierra_Leone_men's_national_basketball_team 4 4624 0
2 en:Sierra_Leone_national_cricket_team 4 3194 0
3 en::Category:Sierra_Leone_at_multi-sport_events 3 143 14
4 en::Category:Sierra_Leone_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 210 14
5 en:Template:National_sports_teams_of_Sierra_Leone 1 1016 10
6 en::Category:Sierra_Leone_at_the_World_Aquatics_Championships 1 181 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سنگاپور[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:A1_Team_Singapore 4 6305 0
2 en:Singapore_national_badminton_team 3 6459 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_Singapore 2 3065 10
4 en::Category:Singapore_at_the_World_Aquatics_Championships 2 172 14
5 en::Category:Singapore_national_rugby_union_team 2 131 14
8 en::Category:Singapore_at_the_World_Championships_in_Athletics 1 201 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی اسلواکی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Slovakia_men's_national_handball_team 24 9723 0
2 en:Slovakia_Davis_Cup_team 12 17974 0
3 en:Slovakia_national_rugby_union_team 8 3797 0
4 en:Slovakia_men's_national_floorball_team 7 8506 0
5 en::Category:Slovakia_men's_national_ice_hockey_team 7 228 14
6 en:Slovakia_national_beach_soccer_team 7 2319 0
7 en:Template:National_sports_teams_of_Slovakia 5 3515 10
8 en:Slovakia_national_baseball_team 4 3375 0
9 en:Slovakia_national_korfball_team 4 5272 0
10 en::Category:Slovakia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
11 en:Slovakia_men's_national_field_hockey_team 3 4483 0
12 en:Slovakia_national_bandy_team 3 1154 0
13 en::Category:Slovakia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
14 en:Slovakia_men's_national_inline_hockey_team 2 1318 0
15 en::Category:Slovakia_national_basketball_team 2 143 14
16 en:Slovakia_women's_national_under-19_basketball_team 2 8251 0
17 en:Acceleration_Team_Slovakia 1 3102 0
18 en:Slovakia_at_the_Hopman_Cup 1 9726 0
19 en:Slovakia_men's_national_under-21_volleyball_team 1 6724 0
20 en:Slovakia_national_speedway_team 1 2653 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی اسلوونی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Slovenia_Davis_Cup_team 8 4168 0
2 en:Slovenia_national_rugby_union_team 8 12968 0
3 en:Slovenia_men's_national_water_polo_team 5 2968 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Slovenia 4 3086 10
5 en::Category:Slovenia_men's_national_ice_hockey_team 4 228 14
6 en::Category:Slovenia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
7 en:Slovenia_national_baseball_team 3 1024 0
8 en::Category:Slovenia_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
9 en:Slovenia_men's_national_field_hockey_team 2 1715 0
10 en:Slovenia_national_cricket_team 2 8610 0
11 en::Category:Slovenia_national_futsal_team 1 138 14
12 en:Slovenia_national_speedway_team 1 5806 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی جزایر سلیمان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Solomon_Islands_national_futsal_team 9 18874 0
2 en:Solomon_Islands_national_beach_soccer_team 8 6067 0
3 en::Category:Solomon_Islands_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 227 14
4 en:Solomon_Islands_men's_national_basketball_team 3 1469 0
5 en::Category:Solomon_Islands_at_multi-sport_events 2 157 14
6 en:Solomon_Islands_national_rugby_league_team 2 6260 0
7 en:Solomon_Islands_national_rugby_sevens_team 2 2452 0
8 en:Solomon_Islands_women's_national_rugby_sevens_team 2 1932 0
9 en:Template:National_sports_teams_of_the_Solomon_Islands 1 1575 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی سومالی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Somalia_national_football_team 10 309 14
2 en:Somalia_men's_national_basketball_team 6 11679 0
3 en:Somalia_women's_national_basketball_team 6 1952 0
4 en:Somalia_national_bandy_team 5 8032 0
5 en:Somalia_national_beach_soccer_team 4 2686 0
6 en::Category:Somalia_at_multi-sport_events 3 133 14
7 en::Category:Somalia_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 195 14
8 en:Template:National_sports_teams_of_Somalia 1 973 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی آفریقای جنوبی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:South_Africa_national_cricket_team 30 74940 0
2 en:South_Africa_men's_national_field_hockey_team 12 12676 0
3 en:Template:National_sports_teams_of_South_Africa 10 3833 10
4 en:South_Africa_men's_national_basketball_team 9 26825 0
5 en:South_Africa_national_baseball_team 7 17295 0
6 en:South_Africa_national_beach_soccer_team 7 3522 0
7 en:South_Africa_men's_national_volleyball_team 6 7091 0
8 en:South_Africa_national_roller_hockey_team 5 3540 0
9 en:South_Africa_national_under-19_cricket_team 5 7749 0
11 en:A1_Team_South_Africa 4 12751 0
12 en::Category:South_Africa_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 210 14
13 en:South_Africa_national_badminton_team 3 4956 0
14 en::Category:South_Africa_national_basketball_team 3 202 14
15 en:South_Africa_national_futsal_team 3 3793 0
16 en::Category:South_Africa_at_the_World_Aquatics_Championships 2 181 14
17 en::Category:South_Africa_national_sports_teams_navigational_boxes 2 232 14
18 en:South_Africa_A_cricket_team 1 11286 0
19 en:South_Africa_men's_national_handball_team 1 2166 0
20 en::Category:South_Africa_men's_national_ice_hockey_team 1 228 14
21 en:South_Africa_men's_national_softball_team 1 3607 0
22 en:South_Africa_men's_national_squash_team 1 5011 0
23 en:South_Africa_national_korfball_team 1 5384 0
24 en::Category:South_Africa_national_rugby_league_team 1 213 14
25 en::Category:South_Africa_national_tennis_team 1 137 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سودان جنوبی[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:South_Sudan_men's_national_basketball_team 11 11157 0
2 en::Category:South_Sudan_at_the_World_Championships_in_Athletics 2 207 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی اسپانیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Spain_men's_national_ice_hockey_team 16 22004 0
2 en:Spain_men's_national_field_hockey_team 15 28749 0
3 en:Spain_national_baseball_team 12 12686 0
4 en:Spain_national_roller_hockey_team 8 9329 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Spain 5 5021 10
6 en:Spain_national_cricket_team 5 14239 0
7 en::Category:Spain_national_rugby_union_team 4 187 14
8 en::Category:Spain_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 189 14
9 en:Spain_men's_national_junior_ice_hockey_team 3 15519 0
10 en:Spain_national_beach_handball_team 3 2743 0
11 en:Spain_national_rugby_league_team 3 14326 0
12 en::Category:Spain_at_the_European_Athletics_Championships 2 169 14
13 en::Category:Spain_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
14 en:Spain_men's_national_lacrosse_team 2 23644 0
15 en:Spain_men's_national_under-18_ice_hockey_team 2 1391 0
16 en:Acceleration_Team_Spain 1 3817 0
18 en:Spain_men's_national_junior_handball_team 1 1416 0
19 en:Spain_men's_national_squash_team 1 6942 0
20 en:Spain_national_American_football_team 1 1965 0
21 en:Spain_national_badminton_team 1 4014 0
22 en::Category:Spain_national_futsal_team 1 172 14
23 en:Spain_national_quidditch_team 1 22030 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سری‌لانکا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Sri_Lanka_national_cricket_team 32 68969 0
2 en:Sri_Lanka_Davis_Cup_team 5 3202 0
3 en:Sri_Lanka_national_baseball_team 4 1978 0
4 en:Sri_Lanka_national_under-19_cricket_team 4 6909 0
5 en:Template:National_sports_teams_of_Sri_Lanka 3 2411 10
6 en::Category:Sri_Lanka_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 201 14
7 en:Sri_Lanka_national_kabaddi_team 3 2046 0
8 en:Sri_Lanka_A_cricket_team 2 5841 0
9 en::Category:Sri_Lanka_at_multi-sport_events 2 162 14
10 en::Category:Sri_Lanka_national_rugby_union_team 2 188 14
11 en::Category:Sri_Lanka_at_the_World_Aquatics_Championships 1 172 14
12 en:Sri_Lanka_national_blind_cricket_team 1 8480 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سودان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Sudan_men's_national_basketball_team 7 7943 0
2 en:Sudan_Davis_Cup_team 5 909 0
3 en::Category:Sudan_at_the_World_Championships_in_Athletics 4 189 14
4 en:Template:National_sports_teams_of_Sudan 2 901 10
5 en::Category:Sudan_at_multi-sport_events 2 153 14
6 en:Sudan_women's_national_volleyball_team 2 755 0
7 en::Category:Sudan_at_the_World_Aquatics_Championships 1 160 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی سورینام[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Suriname_men's_national_basketball_team 4 5106 0
2 en::Category:Suriname_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
3 en:Suriname_national_cricket_team 3 6016 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Suriname 2 930 10
5 en::Category:Suriname_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
6 en:Suriname_national_korfball_team 1 2187 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سوئد[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Sweden_Davis_Cup_team 14 3346 0
2 en::Category:Sweden_men's_national_ice_hockey_team 10 283 14
3 en:Sweden_national_baseball_team 10 11169 0
4 en:Sweden_national_rugby_union_team 10 10710 0
5 en:Sweden_men's_national_floorball_team 8 13235 0
6 en:Sweden_men's_national_field_hockey_team 6 1899 0
7 en:Sweden_national_American_football_team 6 3172 0
8 en:Template:National_sports_teams_of_Sweden 5 4457 10
9 en::Category:Sweden_national_basketball_team 5 192 14
10 en:Sweden_national_beach_soccer_team 4 5564 0
11 en:Sweden_national_cricket_team 4 7601 0
12 en::Category:Sweden_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 192 14
13 en:Sweden_men's_national_inline_hockey_team 3 6950 0
14 en:Sweden_national_badminton_team 3 5636 0
15 en:Sweden_national_rugby_league_team 3 7498 0
16 en:Sweden_national_beach_handball_team 2 2549 0
17 en:Acceleration_Team_Sweden 1 4313 0
19 en::Category:Sweden_at_the_World_Aquatics_Championship 1 163 14
20 en:Sweden_men's_national_squash_team 1 9172 0
21 en::Category:Sweden_national_futsal_team 1 139 14
22 en:Sweden_national_korfball_team 1 3608 0
23 en:Sweden_national_speedway_team 1 23024 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سوئیس[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Switzerland_men's_national_handball_team 20 17971 0
2 en:Switzerland_Davis_Cup_team 13 40718 0
3 en:Switzerland_men's_national_volleyball_team 12 7481 0
4 en:Switzerland_national_rugby_union_team 12 10835 0
5 en:Switzerland_men's_national_field_hockey_team 8 7319 0
6 en:Switzerland_men's_national_water_polo_team 8 2118 0
7 en::Category:Switzerland_men's_national_ice_hockey_team 7 255 14
8 en:Switzerland_national_roller_hockey_team 7 2749 0
9 en:A1_Team_Switzerland 6 14144 0
10 en:Template:National_sports_teams_of_Switzerland 4 3897 10
11 en::Category:Switzerland_national_basketball_team 4 204 14
12 en::Category:Switzerland_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 278 14
13 en:Switzerland_men's_national_ball_hockey_team 3 2828 0
14 en:Switzerland_national_baseball_team 3 794 0
15 en:Switzerland_at_the_Hopman_Cup 2 9386 0
16 en::Category:Switzerland_at_the_World_Aquatics_Championships 2 248 14
18 en:Switzerland_men's_national_pitch_and_putt_team 1 8694 0
19 en:Switzerland_men's_national_squash_team 1 6795 0

رده:تیم‌های ورزشی ملی سوریه[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Syria_Davis_Cup_team 7 4589 0
2 en::Category:Syria_at_the_World_Aquatics_Championships 2 160 14
3 en:Template:National_sports_teams_of_Syria 1 1430 10

رده:تیم‌های ورزشی ملی تایوان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Chinese_Taipei_men's_national_ice_hockey_team 13 17986 0
2 en:Chinese_Taipei_national_baseball_team 12 29583 0
3 en:Chinese_Taipei_Davis_Cup_team 10 2722 0
4 en:Chinese_Taipei_men's_national_junior_ice_hockey_team 7 2959 0
5 en:Chinese_Taipei_national_korfball_team 5 10635 0
6 en:Chinese_Taipei_men's_national_under-18_ice_hockey_team 4 10920 0
7 en:Chinese_Taipei_national_badminton_team 4 3542 0
8 en::Category:Chinese_Taipei_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 200 14
9 en:Template:National_sports_teams_of_Taiwan 3 3113 10
10 en:Chinese_Taipei_at_the_Hopman_Cup 2 4296 0
11 en:Chinese_Taipei_men's_national_field_hockey_team 2 2457 0
12 en:Chinese_Taipei_men's_national_handball_team 2 1725 0
13 en:Chinese_Taipei_men's_national_wheelchair_basketball_team 2 1085 0
14 en::Category:Chinese_Taipei_national_rugby_union_team 2 126 14
15 en::Category:Chinese_Taipei_national_sports_teams_navigational_boxes 2 240 14
16 en::Category:Taiwan_at_multi-sport_events 2 138 14
17 en::Category:Chinese_Taipei_at_the_World_Aquatics_Championships 1 163 14
18 en::Category:Chinese_Taipei_national_basketball_team 1 196 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی تاجیکستان[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Tajikistan_Davis_Cup_team 4 4828 0
2 en::Category:Tajikistan_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 204 14
3 en:Tajikistan_national_cricket_team 3 7000 0
4 en:Template:National_sports_teams_of_Tajikistan 1 1608 10
5 en::Category:Tajikistan_at_the_World_Aquatics_Championships 1 175 14

رده:تیم‌های ورزشی ملی تانزانیا[ویرایش]

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Tanzania_men's_national_basketball_team 6 5757 0
2 en:Tanzania_women's_national_basketball_team 5 1704 0
3 en:Tanzania_national_cricket_team 4 16934 0
4 en:Tanzania_national_rugby_union_team 4 3671 0
5 en::Category:Tanzania_at_the_World_Championships_in_Athletics 3 198 14
6 en:Template:National_sports_teams_of_Tanzania 2 1262 10
8 en::Category:Tanzania_at_multi-sport_events 2 144 14
9 en::Category:Tanzania_at_the_World_Aquatics_Championships 2 169 14
10 en:Tanzania_men's_national_field_hockey_team 2 3552 0
11 en:Tanzania_women's_national_cricket_team 2 7739 0
12 en:Tanzania_women's_national_handball_team 2 1325 0