ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فرهنگستان/زیست‌شناسی- علوم گیاهی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 1. سبزینه---en:chlorophyll
 2. سبزدیسه---en:chloroplast
 3. رنگ‌دیسه---en:chromoplast
 4. دانگان---en:granum
 5. صمغ---en:gum
 6. صمغ‌بر---en:gummiferous
 7. درون‌پوش---en:intine
 8. شیرآبه---en:latex
 9. شیرابه‌دار---en:laticifer
 10. شیرابه‌ای---en:laticiferous
 11. سفیددیسه---en:leucoplast
 12. کلان‌هاگدان---en:megasporangium
 13. کلان‌هاگ---en:megaspore
 14. سرلاد---en:meristem
 15. سرلادی---en:meristemic
 16. میان‌برگ---en:mesophyll
 17. میان‌برگی---en:mesophyllic/en:mesophyllous
 18. لعاب---en:mucilage
 19. لعاب‌دار---en:mucilaginous
 20. شهد---en:nectar
 21. شهددان---en:nectary
 22. نرم‌آکنه---en:parenchyma
 23. انگم---en:resin
 24. هاگدان---en:sporangium
 25. هاگ---en:spore
 26. یاخته هاگزا---en:sporocyte
 27. هاگ‌رست---en:sporophyte
 28. هاگ‌رستی---en:sporophytic
 29. چوب‌پنبه---en:suberin/en:cork
 30. چوب‌پنبه‌ای‌شدگی---en:suberization/en:suberification
 31. چوب‌پنبه‌شدگی---en:suberization
 32. چوب‌پنبه‌ای---en:suberous/en:suberic/en:suberose
 33. ریزکیسه---en:thylakoid
 34. کش‌دیسه---en:tonoplast
 35. کیسک---en:utricle/en:utriculus
 36. موم---en:wax
 37. مومی---en:waxy
 38. نخینه---en:hypha/en:fungal filament
 39. نخینه‌ای---en:hyphal
 40. جلینه‌ای---en:mycelial
 41. جلینه---en:mycelium
 42. جلینه‌سا---en:myceloid
 43. ریسه‌سا---en:thalloid
 44. ریسه‌داران---en:Thallophyta/en:Thallobionta
 45. ریسه‌رست---en:thallophyte
 46. ریسه---en:thallus
 47. پوش‌آذین---en:aestivation/en:estivation/en:prefloration
 48. برترادمش---en:evapotranspiration/en:total evaporation/en:water loss/en:fly-off
 49. گیاگان---en:flora
 50. گیاگانی---en:floristic
 51. گیاگان‌شناسی---en:floristics
 52. گیاسازندشناسی---en:phytocoenology/en:phytocenology
 53. گیاسازند---en:phytocoenosis/en:phytocenosis/en:plant community/en:plant formation/en:plant groupment
 54. جمعیت گیاهی---en:plant population
 55. بهاری---en:vernal
 56. پاخرسیان---en:Acanthaceae
 57. افراییان---en:Aceraceae
 58. پرسیاوشیان---en:Adiantaceae
 59. خنجریان---en:Agavaceae
 60. علف‌فرشیان---en:Aizoaceae
 61. جلبکان---en:Algae
 62. قاشق‌واشیان---en:Alismataceae
 63. پیازیان---en:Alliaceae
 64. تاج‌خروسیان---en:Amaranthaceae
 65. نرگسیان---en:Amaryllidaceae
 66. شاخ‌واش‌تباران---en:Anthocerophyta
 67. سپرزدارویان---en:Aspleniaceae
 68. ماده‌سرخسیان---en:Athyriaceae
 69. آزیریان---en:Azollaceae
 70. سرخس‌انگوری---en:Botrychium
 71. خزه‌تباران---en:Bryophyta/en:Mosses
 72. نهانزادان---en:Cryptogams
 73. سرویان---en:Cupressaceae
 74. پایانخلیان---en:Cycadaceae
 75. نرسرخسیان---en:Dryopteridaceae
 76. رویان‌داران---en:Embryophytes
 77. ارمکیان---en:Ephedraceae
 78. دم‌اسبیان---en:Equisetaceae
 79. قارچان---en:Fungi
 80. جگرواش‌تباران---en:Hepatophyta/en:Hepaticophyta
 81. شاخ‌واشان---en:hornworts
 82. زیرپولکیان---en:Hypolepidaceae
 83. جگرواشان---en:Liverworts/en:hepatics
 84. پنجه‌گرگیان---en:Lycopodiaceae
 85. شبدرآبیان---en:Marsileaceae
 86. مارزبانیان---en:Ophioglossaceae
 87. پیدازادان---en:Phanerogams
 88. شاخه---en:phylum
 89. کاجیان---en:Pinaceae
 90. گیاهان---en:Planta
 91. بسپایکیان---en:Polypodiaceae
 92. بسپایک‌سانان---en:Polypodiales
 93. بسپایک---en:Polypodium
 94. برهنه‌ساقیان---en:Psilotaceae
 95. پرسرخسیان ---en:Pteridaceae
 96. سرخس‌تباران---en:Pteridophyta
 97. سرخس‌آبیان---en:Salviniaceae
 98. گیاهان دانه‌دار---en:seed plants
 99. علف‌خوکیان---en:Selaginellaceae
 100. دانه‌داران---en:spermatophytes
 101. نهانزادان آوندی---en:Vascular cryptogams
 102. گیاهان آوندی---en:Vascular plants
 103. پسته‌ایان ---en:Anacardiaceae
 104. کرفسیان---en:Apiaceae
 105. سرلاد انتهایی---en:apical meristem
 106. خرزهره‌ایان---en:Apocynaceae
 107. خاسیان---en:Aquifoliaceae
 108. شیپوریان---en:Araceae
 109. عشقه‌ایان---en:Araliaceae
 110. مطبق‌کاجیان---en:Araucariaceae
 111. خرمائیان---en:Arecaceae
 112. زرآوندیان---en:Aristolochiaceae
 113. استبرقیان---en:Asclepiadaceae
 114. مارچوبه‌ایان---en:Asparagaceae
 115. کاسنیان---en:Asteraceae
 116. زرشکیان---en:Berberidaceae
 117. توسکائیان---en:Betulaceae
 118. پیچ‌اناریان---en:Bignoniaceae
 119. گاوزبانیان---en:Boraginaceae
 120. کلمیان---en:Brassicaceae
 121. آناناسیان---en:Bromeliaceae
 122. آغازه جوانه---en:bud primordium
 123. هزارنی‌ایان---en:Butomaceae
 124. شمشادیان---en:Buxaceae
 125. کاکتوسیان---en:Cactaceae
 126. ارغوانیان---en:Caesalpinaceae
 127. ستاره‌آبیان---en:Callitrichaceae
 128. گل‌شرابیان---en:Calycanthaceae
 129. گل‌استکانیان---en:Campanulaceae
 130. شاهدانه‌ایان---en:Cannabinaceae/en:Cannabaceae
 131. اختریان---en:Cannaceae
 132. کبریان---en:Capparidaceae/en:Capparaceae
 133. آقطیان---en:Caprifoliaceae
 134. خربزه‌درختیان---en:Caricaceae
 135. میخکیان---en:Caryophyllaceae
 136. گوشوارکیان---en:Celasteraceae
 137. برگ‌شاخیان---en:Ceratophyllaceae
 138. اسفناجیان---en:Chenopodiaceae
 139. گل‌آفتابیان---en:Cistaceae
 140. گل‌حسرتیان---en:Colchicaceae
 141. برگ‌بیدیان---en:Commelinaceae
 142. یاخته همراه---en:companion cell
 143. پیچکیان---en:Convulvulaceae
 144. بن‌لاد چوب‌پنبه---en:cork cambium
 145. چلیپائیان---en:Cruciferae
 146. خارگیل---en:durian
 147. پیش‌آغازه دوکی‌شکل---en:fusiform initial
 148. سرلاد زمینه---en:ground meristem
 149. نرم‌آکنه زمینه---en:ground parenchyma
 150. بافت زمینه---en:ground tissue
 151. اشعه ناجوریاخته---en:heterocellular ray
 152. اشعه جوریاخته---en:homocellular ray
 153. پیش‌آغازه---en:initial/en:initium
 154. پیش‌آغازه برگی---en:initium folier
 155. سرلاد میان‌گرهی---en:intercalary meristem
 156. سرلاد جانبی---en:lateral meristem
 157. آغازه برگ---en:leaf primordium
 158. سرخالو---en:litchi
 159. زرگیل---en:long long/en:langsat
 160. چشالو---en:longan
 161. ترگیل---en:mangosteen
 162. پس‌چوب---en:metaxylem
 163. اشعه چندلایه---en:multiseriate ray
 164. نخلیان---en:Palmaceae/en:Palmae
 165. چوب‌پنبه‌پوست---en:phelloderm
 166. چوب‌پنبه‌زا---en:phellogen
 167. بافت آبکش---en:phloem
 168. یاخته آبکش---en:phloem cell
 169. بارگیری آبکش---en:phloem loading
 170. اشعه آبکش---en:phloem ray
 171. شیره پرورده---en:phloem sap
 172. تخلیه آبکش---en:phloem unloading
 173. رشد نخستین---en:primary growth
 174. سرلاد نخستین---en:primary meristem
 175. آبکش نخستین---en:primary phloem
 176. بافت نخستین---en:primary tissue
 177. بافت چوبی نخستین---en:primary xylem
 178. آغازه‌ها---en:primordia
 179. آغازه‌ای---en:primordial
 180. آغازه---en:primordium
 181. پیش‌بن‌لادی---en:procambial
 182. پیش‌بن‌لاد---en:procambium
 183. پیش‌سرلاد---en:promeristem
 184. پیش‌چوب---en:protoxylem
 185. مژکی---en:rambutan
 186. اشعه---en:ray
 187. یاخته اشعه---en:ray cell
 188. پیش‌آغازه اشعه---en:ray initial
 189. آغازه ریشه---en:root primordium
 190. پوست‌پسین---en:secondary cortex
 191. رشد پسین---en:secondary growth
 192. سرلاد پسین---en:secondary meristem
 193. آبکش پسین---en:secondary phloem
 194. بافت چوبی پسین---en:secondary xylem
 195. عنصر آبکش---en:sieve element
 196. صفحه آبکش---en:sieve plate
 197. بافت غربالی---en:sieve tissue
 198. چتریان---en:Umbellifera
 199. اشعه یک‌لایه---en:uniseriate ray
 200. بن‌لاد آوندی---en:vascular cambium
 201. آوند چوبی---en:vessel
 202. عنصر چوب‌آوندی---en:vessel element
 203. بافت چوبی---en:xylem
 204. یاخته چوب---en:xylem cell
 205. اشعه چوب---en:xylem ray
 206. شیره خام---en:xylem sap
 207. فندقه---en:achene
 208. شاه‌بلوط هندی---en:Aesculus
 209. میوه مجتمع---en:aggregate fruit
 210. قاشق‌واش‌سانان---en:Alismatales
 211. مارچوبه‌سانان---en:Asparagales
 212. کلم‌سانان---en:Brassicales
 213. میخک‌سانان---en:Caryophyllales
 214. دم‌اسب‌درختی---en:Casuarina
 215. دم‌اسب‌درختیان---en:Casuarinaceae
 216. گاروم‌زنگیان---en:Combretaceae
 217. زغال‌اخته‌ایان---en:Cornaceae
 218. زغال‌اخته‌سانان---en:Cornales
 219. زغال‌اخته---en:Cornus
 220. فندقیان---en:Corylaceae
 221. فندق---en:Corylus
 222. آویزبر---en:cremocarp
 223. کدو---en:Cucurbita
 224. کدوئیان---en:Cucurbitaceae
 225. کدوسانان---en:Cucurbitales
 226. سس---en:Cuscuta
 227. سسیان---en:Cuscutaceae
 228. خونین‌گرزیان---en:Cynomoriaceae
 229. خونین‌گرز---en:Cynomorium
 230. جگنیان---en:Cyperaceae
 231. جگن‌سانان---en:Cyperales
 232. جگن---en:Cyperus
 233. کافشه‌ای---en:cypsela
 234. شاهدانه‌وش---en:Datisca
 235. شاهدانه‌وشیان---en:Datiscaceae
 236. تمیسیان---en:Dioscoreaceae
 237. تمیس‌سانان---en:Dioscoreales
 238. خرمالو---en:Diospyrus
 239. خواجه‌باشیان---en:Dipsacaceae
 240. خواجه‌باشی‌سانان---en:Dipsacales
 241. خواجه‌باشی---en:Dipsacus
 242. میوه خشک---en:dry fruit
 243. خرمالوئیان---en:Ebenaceae
 244. سنجدیان---en:Elaeagnaceae
 245. سنجد---en:Elaeagnus
 246. خلنگ‌سانان---en:Ericales
 247. فرفیون---en:Euphorbia
 248. فرفیونیان---en:Euphorbiaceae
 249. راشیان---en:Fagaceae
 250. راش‌سانان---en:Fagales
 251. راش---en:Fagus
 252. برگه---en:follicle
 253. شبنمی---en:Frankenia
 254. شبنمیان---en:Frankeniaceae
 255. میوه---en:fruit
 256. شاه‌تره---en:Fumaria
 257. شاه‌تره‌ایان---en:Fumariaceae
 258. گل‌سپاسی---en:Gentiana
 259. گل‌سپاسیان---en:Gentianaceae
 260. گل‌سپاسی‌سانان---en:Gentianales
 261. شمعدانیان---en:Geraniaceae
 262. شمعدانی‌سانان---en:Geraniales
 263. کهن‌دار---en:Ginkgo
 264. کهن‌داریان---en:Ginkgoaceae
 265. انگورفرنگیان---en:Grossulariaceae
 266. انجیلیان---en:Hamamelidaceae
 267. انجیلی‌سانان---en:Hamamelidales
 268. پرتقالی---en:hesperidium
 269. شاه‌بلوط‌هندیان---en:Hippocastanaceae
 270. دم‌قاطریان---en:Hippuridaceae
 271. دم‌قاطری---en:Hippuris
 272. سنبلیان---en:Hyacinthaceae
 273. سنبل---en:Hyacinthus
 274. تخت قورباغه---en:Hydrocharis
 275. تخت‌قورباغه‌ایان---en:Hydrocharitaceae
 276. گل‌راعیان---en:Hypericaceae
 277. گل راعی---en:Hypericum
 278. زنبقیان---en:Iridaceae
 279. زنبق---en:Iris
 280. گردوئیان---en:Juglandaceae
 281. گردو---en:Juglans
 282. سازوئیان---en:Juncaceae
 283. سه‌سیخکیان---en:Juncaginaceae
 284. سازو---en:Juncus
 285. نعنائیان---en:Lamiaceae/en:Labiatae
 286. نعناسانان---en:Lamiales
 287. برگ‌بوئیان---en:Lauraceae
 288. برگ‌بوسانان---en:Laurales
 289. برگ بو---en:Laurus
 290. نیام---en:legume
 291. عدسک آبی---en:Lemna
 292. عدسک‌آبیان---en:Lemnaceae
 293. علف‌انبانیان---en:Lentibulariaceae
 294. سوسنیان---en:Liliaceae
 295. سوسن‌سانان---en:Liliales
 296. سوسن---en:Lilium
 297. کتانیان---en:Linaceae
 298. کتان---en:Linum
 299. تسبیحی---en:lomentum
 300. مالپیگی‌سانان---en:Malpighiales
 301. زیتون‌تلخ---en:Melia
 302. زیتون‌تلخیان---en:Meliaceae
 303. نعنا---en:Mentha
 304. پاربر---en:mericarp
 305. تک‌سو---en:Monotropa
 306. تک‌سوئیان---en:Monotropaceae
 307. توتیان---en:Moraceae
 308. گزروغنی---en:Moringa
 309. گزروغنیان---en:Moringaceae
 310. توت---en:Morus
 311. میوه مرکب---en:multiple fruit
 312. موز---en:Musa
 313. موزیان---en:Musaceae
 314. موردسانان---en:Myrtales
 315. فندقی---en:nut
 316. فندقچه---en:nutlet
 317. شقایق‌سانان---en:Papaverales
 318. انجیلی---en:Parrotia
 319. شمعدانی---en:Pelargonium
 320. کدویی---en:pepo
 321. گندم‌سانان---en:Poales
 322. سیبی---en:pome
 323. گلسرخ‌سانان---en:Rosales
 324. فندقه بال‌دار---en:samara
 325. صندل‌سانان---en:Santalales
 326. افراسانان---en:Sapindales
 327. خاراشکن---en:Saxifraga
 328. خاراشکن‌سانان---en:Saxifragales
 329. چاک‌بر---en:schizocarp
 330. خورجینک---en:silicula
 331. خورجین---en:siliqua/en:silique
 332. میوه ساده---en:simple fruit
 333. بادنجان‌سانان---en:Solanales
 334. میوه گوشتی---en:succulent/en:fleshy fruit
 335. تمیس---en:Tamus
 336. گاروم‌زنگی---en:Terminalia
 337. سه‌سیخک---en:Triglochin
 338. علف‌انبانی---en:Utricularia
 339. زنجبیل‌سانان---en:Zingiberales
 340. کلاه میرحسن---en:Acantholimon
 341. کیوی---en:Actinidia
 342. کیویان---en:Actinidiaceae
 343. پرسیاوش---en:Adiantum
 344. عرعر---en:Ailanthus
 345. توسکا---en:Alnus
 346. آناناس---en:Ananas
 347. گل‌میمونی---en:Antirrhinum
 348. کرفس‌سانان---en:Apiales
 349. کرفس---en:Apium
 350. خاس‌سانان---en:Aquifoliales
 351. کاج مطبق---en:Araucaria
 352. خرماسانان---en:Arecales
 353. زرآوند---en:Aristolochia
 354. گل شیپوری---en:Arum
 355. مارچوبه---en:Asparagus
 356. حرا---en:Avicennia
 357. حرائیان---en:Avicenniaceae
 358. زرشک---en:Berberis
 359. گاوزبان---en:Borago
 360. گل کاغذی---en:Bougainvillea
 361. کلم---en:Brassica
 362. دم‌موشی---en:Buddleja
 363. هزارنی---en:Butomus
 364. شمشاد---en:Buxus
 365. ستاره آبی---en:Callitriche
 366. استبرق---en:Calotropis
 367. گل شرابی---en:Calycanthus
 368. چای---en:Camellia
 369. گل استکانی---en:Campanula
 370. پیچ اناری---en:Campsis
 371. اختر---en:Canna
 372. شاهدانه---en:Cannabis
 373. کبر---en:Capparis
 374. خربزه درختی---en:Carica
 375. برگ شاخی---en:Ceratophyllum
 376. ارغوان---en:Cercis
 377. کاسنی---en:Cichorium
 378. گل آفتابی---en:Cistus
 379. گل حسرت---en:Colchicum
 380. برگ‌بیدی---en:Commelina
 381. پیچک---en:Convulvulus
 382. مازریون---en:Daphne
 383. سرخس‌عقابیان---en:Dennstaedtiaceae
 384. میخک---en:Dianthus
 385. ناترک---en:Dodonaea
 386. گوشوارکی---en:Euonymus
 387. باقلائیان---en:Fabaceae/en:Leguminosae
 388. باقلاسانان---en:Fabales
 389. جسنریان---en:Gesneriaceae
 390. گنتومیان---en:Gnetaceae
 391. گنتوم‌سانان---en:Gnetales
 392. گنتوم---en:Gnetum
 393. عشقه---en:Hedera
 394. خاس---en:Ilex
 395. حنا---en:Lawsonia
 396. دم‌موشیان---en:Loganiaceae
 397. موخوریان---en:Loranthaceae
 398. موخور---en:Loranthus
 399. حنائیان---en:Lythraceae
 400. ماگنولیا---en:Magnolia
 401. ماگنولیائیان---en:Magnoliaceae
 402. ماگنولیاسانان---en:Magnoliales
 403. پنیرک---en:Malva
 404. پنیرکیان---en:Malvaceae
 405. پنیرک‌سانان---en:Malvales
 406. مارانتا---en:Maranta
 407. مارانتائیان---en:Marantaceae
 408. مارتینیان---en:Martyniaceae
 409. کهوریان---en:Mimosaceae/en:Mimosoidae
 410. گلی‌نازیان---en:Molluginaceae
 411. گلی‌ناز---en:Mollugo
 412. غلافی---en:Monochoria
 413. خارعروس---en:Morina
 414. خارعروسیان---en:Morinaceae
 415. موردیان---en:Myrtaceae
 416. مورد---en:Myrtus
 417. تیزکیان---en:Najadaceae
 418. تیزک---en:Najas
 419. ثعله‌باقلا---en:Nelumbo
 420. ثعله‌باقلائیان---en:Nelumbonaceae
 421. خرزهره---en:Nerium
 422. گل‌کاغذیان---en:Nyctaginaceae
 423. نیلوفر آبی---en:Nymphaea
 424. نیلوفرآبیان---en:Nymphaeaceae
 425. نیلوفرآبیسانان---en:Nymphaeales
 426. گل مغربی---en:Oenothera
 427. زیتون---en:Olea
 428. زیتونیان---en:Oleaceae
 429. گل‌مغربیان---en:Onagraceae/en:Oenotheraceae
 430. کاکتوس---en:Opuntia
 431. ثعلبیان---en:Orchidaceae
 432. ثعلب---en:Orchis
 433. گل‌جالیزیان---en:Orobanchaceae
 434. گل جالیز---en:Orobanche
 435. شاه‌سرخس---en:Osmunda
 436. شاه‌سرخسیان---en:Osmundaceae
 437. شاه‌سرخس‌سانان---en:Osmundales
 438. شبدرترشکیان---en:Oxalidaceae
 439. شبدرترشک‌سانان---en:Oxalidales
 440. شبدرترشک---en:Oxalis
 441. گل صدتومانی---en:Paeonia
 442. گل‌صدتومانیان---en:Paeoniaceae
 443. پیچکاجیان---en:Pandanaceae
 444. پیچکاجیسانان---en:Pandanales
 445. پیچ کاجی---en:Pandanus
 446. شقایق---en:Papaver
 447. شقایقیان---en:Papaveraceae
 448. گل ساعتی---en:Passiflora
 449. گل‌ساعتیان---en:Passifloraceae
 450. کنجدیان---en:Pedaliaceae
 451. گل آتشی---en:Phlox
 452. خرما---en:Phoenix
 453. سرخاب کولی---en:Phytolacca
 454. سرخاب‌کولیان---en:Phytolaccaceae
 455. کاج‌سانان---en:Pinales
 456. فلفل سیاه---en:Piper
 457. فلفل‌سیاهیان---en:Piperaceae
 458. فلفل‌سیاه‌سانان---en:Piperales
 459. پسته---en:Pistacia
 460. میخک‌درختیان---en:Pittosporaceae
 461. میخک درختی---en:Pittosporum
 462. بارهنگیان---en:Plantaginaceae
 463. بارهنگ---en:Plantago
 464. چناریان---en:Platanaceae
 465. چنار---en:Platanus
 466. کلاه‌میرحسنیان---en:Plumbaginaceae
 467. گندمیان---en:Poaceae/en:Gramineae
 468. گل‌آتشیان---en:Polemoniaceae
 469. شیرآور---en:Polygala
 470. شیرآوریان---en:Polygalaceae/en:Diclidantheraceae/en:Moutabeaceae/en:Xanthophyllaceae
 471. علف‌هفت‌بندیان---en:Polygonaceae
 472. علف هفت‌بند---en:Polygonum
 473. پونته‌دریائیان---en:Pontederiaceae
 474. خرفه---en:Portulaca
 475. خرفه‌ایان---en:Portulacaceae
 476. گوشاب---en:Potamogeton
 477. گوشابیان---en:Potamogetonaceae
 478. پامچال---en:Primula
 479. پامچالیان---en:Primulaceae
 480. مارتینی---en:Proboscidea
 481. کهور---en:Prosopis
 482. چنارسانان---en:Proteales
 483. سرخس عقابی---en:Pteridium
 484. انار---en:Punica
 485. اناریان---en:Punicaceae
 486. برگ‌امرودی---en:Pyrola
 487. برگ‌امرودیان---en:Pyrolaceae
 488. رافلزیا---en:Rafflesia
 489. رافلزیائیان---en:Rafflesiaceae
 490. آلاله‌ایان---en:Ranunculaceae
 491. آلاله‌سانان---en:Ranunculales
 492. آلاله---en:Ranunculus
 493. اسپرک---en:Reseda
 494. اسپرکیان---en:Resedaceae
 495. عنابیان---en:Rhamnaceae
 496. چندل---en:Rhizophora
 497. چندلیان---en:Rhizophoraceae
 498. گل سرخ---en:Rosa
 499. گل‌سرخیان---en:Rosaceae
 500. روناس---en:Rubia
 501. روناسیان---en:Rubiaceae
 502. شورابی---en:Ruppia
 503. شورابیان---en:Ruppiaceae
 504. کوله‌خاسیان---en:Ruscaceae
 505. کوله‌خاس---en:Ruscus
 506. سداب---en:Ruta
 507. سدابیان---en:Rutaceae
 508. بنفشه آفریقایی---en:Saintpaulia
 509. بیدیان---en:Salicaceae
 510. بید---en:Salix
 511. مسواک---en:Salvadora
 512. مسواکیان---en:Salvadoraceae
 513. آقطی---en:Sambucus
 514. صندلیان---en:Santalaceae
 515. صندل---en:Santalum
 516. ناترکیان---en:Sapindaceae
 517. چیکو---en:Sapota
 518. چیکوئیان---en:Sapotaceae
 519. خاراشکنیان---en:Saxifragaceae
 520. گل‌میمونیان---en:Scrophulariaceae
 521. کنجد---en:Sesamum
 522. عرعریان---en:Simaroubaceae
 523. ازملکیان---en:Smilacaceae
 524. ازملک---en:Smilax
 525. بادنجانیان---en:Solanaceae
 526. بادنجان---en:Solanum
 527. اسفناج---en:Spinacia
 528. کاکائوئیان---en:Sterculiaceae
 529. گزیان---en:Tamaricaceae
 530. گز---en:Tamarix
 531. سرخداریان---en:Taxaceae
 532. دارتالابیان---en:Taxodiaceae
 533. دارتالاب---en:Taxodium
 534. سرخدار---en:Taxus
 535. چائیان---en:Theaceae
 536. سرخس‌باتلاقیان---en:Thelypteridaceae
 537. سرخس باتلاقی---en:Thelypteris
 538. کاکائو---en:Theobroma
 539. مازریونیان---en:Thymelaeaceae
 540. نمدار---en:Tilia
 541. نمداریان---en:Tiliaceae
 542. سهکنجه‌خیز---en:Trapa
 543. سهکنجه‌خیزیان---en:Trapaceae
 544. گندم---en:Triticum
 545. لادنیان---en:Tropaeolaceae
 546. لادن---en:Tropaeolum
 547. لوئی---en:Typha
 548. لوئیان---en:Typhaceae
 549. نارونیان---en:Ulmaceae
 550. نارون---en:Ulmus
 551. گزنه---en:Urtica
 552. گزنه‌ایان---en:Urticaceae
 553. سنبل‌الطیب---en:Valeriana
 554. سنبل‌الطیبیان---en:Valerianaceae
 555. شاه‌پسند---en:Verbena
 556. شاه‌پسندیان---en:Verbenaceae
 557. ماشک---en:Vicia
 558. بنفشه---en:Viola
 559. بنفشه‌ایان---en:Violaceae
 560. دارواشیان---en:Viscaceae
 561. دارواش---en:Viscum
 562. انگوریان---en:Vitaceae
 563. انگورسانان---en:Vitales
 564. انگور---en:Vitis
 565. زانیشلیا---en:Zannichellia
 566. زانیشلیائیان---en:Zannichelliaceae
 567. زنجبیل---en:Zingiber
 568. زنجبیلیان---en:Zingiberaceae
 569. عناب---en:Ziziphus
 570. نواری---en:Zostera
 571. نواریان---en:Zosteraceae
 572. قیچیان---en:Zygophyllaceae
 573. قیچ‌سانان---en:Zygophyllales
 574. قیچ---en:Zygophyllum
 575. سوزنی---en:acicular/en:needle-shaped
 576. گوشک‌دار---en:auriculate
 577. دواره‌ای---en:biserrate/en:doubly serrate
 578. پهنک---en:blade/en:lamina
 579. مستطیلی پهن---en:broadly oblong
 580. مژه‌دار---en:ciliate
 581. مژک‌دار---en:ciliolate
 582. قلبی---en:cordate/en:heart-shaped
 583. کنگره‌ای---en:crenate
 584. ریزکنگره‌ای---en:crenulate
 585. تخم‌مرغی کشیده---en:deeply ovoid
 586. دلتاوار---en:deltoid/en:triangular
 587. دندانه‌ای---en:dentate/en:toothed/en:notched
 588. ریزدندانه‌ای---en:denticulate/en:finely dented
 589. مستطیلی فروفشرده---en:depressed oblong
 590. دلوی‌شکل---en:doliform
 591. شمشیری‌شکل---en:ensiform/en:sword-shaped
 592. کامل---en:entire
 593. داسی---en:falcate
 594. داسی‌شکل---en:falciform
 595. نخی‌شکل---en:filiform/en:thread-like/en:filamentous
 596. شرابه‌ای---en:fimbriate/en:fimbriated/en:fringed
 597. تخم‌مرغی کامل---en:finely ovoid
 598. بادبزنی---en:flabellate
 599. بادبزنی‌شکل---en:flabelliform/en:fan-shaped
 600. دوکی‌شکل---en:fusiform
 601. زوبینی---en:hastate
 602. زوبین‌شکل---en:hastiform
 603. لیموسنگی‌شکل---en:hesperidiform
 604. شکافته---en:incised
 605. درون‌پیچ---en:involute
 606. کافته---en:laciniate/en:jagged
 607. سرنیزه‌ای---en:lanceolate
 608. برگ---en:leaf
 609. برگچه---en:leaflet
 610. زبانک‌دار---en:ligulate
 611. زبانه‌ای---en:ligulate/en:strap-shaped/en:tongue-shaped
 612. زبانک---en:ligule
 613. خطی---en:linear
 614. مستطیلی خطی---en:linearly oblong
 615. لپ‌دار---en:lobed
 616. تسبیحی‌شکل---en:lomentiform
 617. تسمه‌ای---en:lorate/en:loratus/en:loriformis
 618. ربابی---en:lyrate
 619. مستطیلی باریک---en:narrowly oblong
 620. واژقلبی---en:obcordate
 621. واژدلتاوار---en:obdeltoid
 622. واژسرنیزه‌ای---en:oblanceolate/en:inversely lanceolate
 623. مستطیلی---en:oblong
 624. واژتخم‌مرغی---en:obovate/en:inversely ovate
 625. واژقلیانی---en:obpandurate
 626. واژگلابی‌شکل---en:obpyriform/en:inverted pyriform
 627. دایره‌ای---en:orbicular
 628. تخم‌مرغی---en:ovate/en:egg-shaped
 629. پف پخت---en:oven spring
 630. تخم‌مرغ‌وار---en:ovoid
 631. پنجه‌ای---en:palmate
 632. بریده‌پنجه‌ای---en:palmatified
 633. چاک‌پنجه‌ای---en:palmatisect
 634. قلیانی---en:pandurate
 635. قلیانی‌شکل---en:panduriform
 636. سپری---en:peltate/en:shield-shaped
 637. دمبرگ---en:petiole/en:leafstalk
 638. دمبرگچه‌دار---en:petiolulate
 639. دمبرگچه---en:petiolule
 640. شانه‌ای---en:pinnate
 641. بریده‌شانه‌ای---en:pinnatifid/en:pinnisected
 642. چاک‌شانه‌ای---en:pinnatisect/en:pinnatisected
 643. چین‌دار---en:plicate/en:plaited
 644. بالشتک---en:pulvinus
 645. گلابی‌شکل---en:pyriform
 646. کلیوی‌شکل---en:reniform/en:kidney-shaped
 647. برون‌پیچ---en:revolute/en:rolled back
 648. لوزی‌وار---en:rhomboid
 649. چپ‌اره‌ای---en:runcinate
 650. پیکانی---en:sagittate
 651. پیکانی‌شکل---en:sagittiform/en:arrow-shaped
 652. فلس‌مانند---en:scaley/en:scalelike
 653. نیمه‌داسی---en:semifalcate
 654. نیمه‌داسی‌شکل---en:semifalciform
 655. اره‌ای---en:serrate
 656. ریزاره‌ای---en:serrulate/en:finely serrate
 657. بی‌پایک---en:sessile
 658. مستطیلی پخشیده---en:shallowly oblong
 659. سینوسی---en:sinuate
 660. قاشقی---en:spatulate
 661. فلسی---en:squamous
 662. پایک---en:stipe
 663. درفشی---en:subulate
 664. درفشی‌شکل---en:subuliform/en:awl shape
 665. مستطیلی عرضی---en:transverse oblong
 666. موج‌دار---en:undulate/en:wavy/en:repand
 667. مستطیلی بس‌پهن---en:very broadly oblong
 668. تخم‌مرغی بس‌کشیده---en:very deeply ovoid
 669. مستطیلی بس‌فروفشرده---en:very depressed oblong
 670. مستطیلی بس‌باریک---en:very narrowly oblong
 671. مستطیلی بس‌پخشیده---en:very shallowly oblong
 672. رأس‌رو---en:acrodromous
 673. شعاعی‌رو---en:actinodromous/en:ternate venation/en:palmate venation
 674. ساقه‌برگیر---en:amplexicaule
 675. رأس---en:apex3/en:point
 676. تارعنکبوتی---en:arachnoid/en:arachnose
 677. خاردکمه---en:areole1
 678. لانک---en:areole2
 679. باریک‌شده---en:attenuate
 680. پایه‌چسب---en:basifixed
 681. زبرکرک---en:bristle
 682. حلقه‌ای‌رو---en:brochidodromous
 683. تاول‌دار---en:bullate
 684. قوسی‌رو---en:camptodromous
 685. خمیده‌رو---en:campylodromous
 686. گرزی---en:clavate
 687. چین‌دار---en:corrugate
 688. لبه‌رو---en:craspedodromous/en:simpledromous
 689. گوه‌ای---en:cuneate
 690. پایین‌رو---en:decurrent
 691. خاردار---en:echinate
 692. هوقوسی‌رو---en:eucamptodromous
 693. ریزنده‌کرک---en:floccose
 694. بی‌کرک---en:glabrous/en:smooth
 695. غده‌دار---en:glandular
 696. خارلنگری---en:glochidiate
 697. ریش‌سان---en:hirsute
 698. سفت‌مو---en:hispid
 699. پنهان‌رو---en:hyphodromous
 700. پشمین---en:lanate/en:wooly
 701. پولک‌دار---en:lepidote
 702. میان‌چسب---en:medifixed
 703. رگبرگ اصلی---en:midrib/en:costa
 704. رگبرگچه اصلی---en:midvein
 705. نوک‌منقارکی---en:mucronulate
 706. سنگ‌پایی---en:muricate
 707. رگه---en:nerve
 708. نوک‌کند---en:obtuse
 709. گوشواره غلافی---en:ocrea/en:ochreate
 710. بازشعاعی‌رو---en:palinactinodromous
 711. زگیل‌دار---en:papillate/en:verrucate/en:tuberculate
 712. موازی‌رو---en:parallelodromous/en:parallel
 713. ساقه‌پوش---en:perfoliate
 714. مودار---en:piliferous
 715. نرم‌مو---en:pilose
 716. پرسان---en:plumose
 717. رگبرگ اولین---en:primary vein
 718. ریزکرک‌آلود---en:puberulent/en:minutely pubescent
 719. کرک‌آلود---en:pubescent1
 720. کرک‌دار---en:pubescent2
 721. گزنده---en:pungent
 722. محور برگچه---en:rachilla1
 723. محور سنبلچه---en:rachilla2
 724. محور برگ---en:rachis1
 725. محور گل‌آذین---en:rachis2
 726. مشبک---en:reticulate/en:netted
 727. مشبک‌رو---en:reticulodromous
 728. منقاری---en:rostrate/en:beaked
 729. پرچروک---en:rugose/en:rough/en:wrinkled
 730. زبر---en:scabrous
 731. رگبرگ دومین---en:secondary vein
 732. نیم‌لبه‌رو---en:semicraspedodromous
 733. ابریشمی---en:seriseous
 734. موریشی---en:setose/en:bristly
 735. ریزموریشی---en:setulose/en:finely setose
 736. غلافی2---en:sheathing
 737. ستاره‌ای---en:stellate
 738. زبرموی کوتاه---en:steriglose
 739. گوشوارک---en:stipel
 740. گوشواره---en:stipule
 741. زبرمو---en:strigose
 742. رگبرگ سومین---en:tertiary vein
 743. نوک---en:tip
 744. نمدی---en:tomentose
 745. ریزنمدی---en:tomentulose
 746. کرک---en:trichome
 747. سه‌دندانه‌ای---en:tridentate/en:tridentated/en:three-pronged
 748. قلاب‌وار---en:uncinate/en:hooked
 749. رگبرگ---en:vein
 750. رگبرگ فرعی---en:veinlet/en:nerville/en:small vein
 751. مخملی---en:velutinous/en:velvety/en:soft
 752. رگ‌بندی---en:venation
 753. کرک‌پوش---en:vestiture/en:indumentum
 754. پشم‌آلود---en:villous/en:shaggy
 755. نامحورسو---en:abaxial
 756. فزون‌رشد---en:accrescent
 757. بی‌گل‌پوش---en:achlamydeous
 758. بالاساقه‌ای---en:acrocaulis
 759. تیغ‌دار---en:aculeate/en:prickly
 760. تیغک‌دار---en:aculeolate
 761. محورسو---en:adaxial
 762. متناوب---en:alternate
 763. میان‌گلبرگی---en:alternipetalous
 764. میان‌کاسبرگی---en:alternisepalous
 765. نهان‌دانه---en:angiosperm
 766. ناجورپار---en:anisomerous
 767. مقابل‌گلبرگی---en:antipetalous/en:antepetalous
 768. مقابل‌کاسبرگی---en:antisepalous/en:antesepalous
 769. بی‌گلبرگ---en:apetalous
 770. رأسی1---en:apical1
 771. رأسی2---en:apical2
 772. محوری‌رأسی---en:apical-axile
 773. آرایش---en:arrangement
 774. بی‌کاسبرگ---en:asepalous
 775. محوری---en:axile
 776. جانبی1---en:axillary1
 777. جانبی2---en:axillary2/en:lateral
 778. خاره‌ای---en:barbed/en:barbellate
 779. قاعده‌ای1---en:basal1/en:radical
 780. قاعده‌ای2---en:basal2
 781. ریش‌دار---en:bearded/en:barbate
 782. دوپار---en:bimerous
 783. زودریز---en:caducous
 784. مجرادار---en:canaliculate
 785. سفیدخاکستری---en:canescent
 786. کپه‌ای---en:capitate
 787. کپه---en:capitulum/en:head2
 788. دم‌گربه‌ای---en:catkin/en:ament
 789. ساقه‌ای---en:cauline
 790. مرکزی---en:central
 791. گل‌پوش‌دار---en:chlamydeous
 792. منگوله‌دار---en:comose
 793. دیهیم---en:corymb
 794. دیهیمی---en:corymbose
 795. پنگان---en:cyathium
 796. گرزن---en:cyme
 797. گرزنی---en:cymose
 798. گرزنک---en:cymule
 799. متقابل ضربدری---en:decussate
 800. درخت‌وار---en:dendroid/en:tree-like
 801. گرزن‌دوسویه‌ای---en:dichasial
 802. گرزن دوسویه---en:dichasium/en:dichasial cyme
 803. دوحلقه‌پرچمی---en:diplostemonous
 804. چینش---en:disposition
 805. متناوب دوردیفه---en:distichous
 806. پشتی ---en:dorsal
 807. طول عمر---en:duration
 808. روتخمدانی---en:epigynous
 809. روـ پیراتخمدانی---en:epiperigynous
 810. پایه‌هم‌پوش---en:equitant
 811. همیشه‌سبز---en:evergreen
 812. آردآلود---en:farinaceous
 813. ریزلانه‌زنبوری---en:faveolatus
 814. لانه‌زنبوری---en:favosus/en:honeycombed
 815. گل‌نگاره---en:floral diagram
 816. فرمول گل---en:floral formula
 817. گیاه گلدار ---en:flowering plant
 818. لان‌دار---en:foveate
 819. لانک‌دار---en:foveolate
 820. مرکزی ـ آزاد---en:free-central
 821. سفیدکلمی---en:glaucous
 822. شنگله---en:glomerule
 823. بازدانه---en:gymnosperm
 824. بن‌تخمدانی---en:gynobasic
 825. گرزن مارپیچی---en:helicoid cyme/en:bostryx
 826. کوته‌ریش---en:hirtellous
 827. گل‌بنه---en:hypanthium/en:floral tube
 828. گل‌بنه‌ای---en:hypanthodium
 829. زیرتخمدانی---en:hypogynous
 830. هم‌پوش---en:imbricate
 831. جورپار---en:isomerous
 832. تیغه‌ای---en:laminar
 833. خامه جانبی---en:lateral style
 834. خط‌دار---en:lineate
 835. ریزخط‌دار---en:lineolate
 836. پژمرده‌مان---en:marcescent
 837. حاشیه‌ای---en:marginal
 838. پارگان---en:merosity
 839. یک‌بارثمر---en:monocarpic
 840. گرزن‌یک‌سویه‌ای---en:monochasial
 841. گرزن یک‌سویه---en:monochasium
 842. تک‌شیار---en:monosulcate
 843. متقابل ناضربدری---en:nondecussate
 844. واژدوحلقه‌پرچمی---en:obdiplostemonous
 845. چشمک‌دار---en:ocellate
 846. متقابل---en:opposite
 847. جهت---en:orientation
 848. کاهک‌دار---en:paleaceous/en:chaffy
 849. چندخوشه---en:panicle
 850. چندخوشه‌ای---en:paniculate/en:panicled
 851. پتویی---en:pannose
 852. جداری---en:parietal
 853. جداری ـ محوری---en:parietal-axile
 854. جداری دیواره‌دار---en:parietal-septate
 855. آویخته ---en:pendulous
 856. پنج‌پار---en:pentamerous
 857. پیراتخمدانی---en:perigynous
 858. گلبرگ‌دار---en:petalous
 859. برگ‌آذین---en:phyllotaxy/en:phyllotaxis
 860. جفت---en:placenta
 861. تمکن---en:placentation
 862. چندبارثمر---en:polycarpic
 863. جایگاه---en:position1
 864. موقعیت---en:position2
 865. حالت---en:posture
 866. تیغ---en:prickle
 867. گردآلود---en:pulverulent/en:pulveraceous
 868. منقوط---en:punctate/en:dotted/en:pitted
 869. خوشه---en:raceme
 870. خوشه‌ای---en:racemose
 871. رگه‌دار---en:ribbed/en:costate
 872. طوقه---en:rosette
 873. طوقه‌ای---en:rosulate
 874. نردبانی---en:scalariform
 875. گل‌ستاک---en:scape
 876. گل‌ستاکی---en:scapose
 877. گرزن کژدمی---en:scorpioid cyme/en:cincinnus
 878. کاسبرگ‌دار---en:sepalous
 879. تک‌گل---en:solitary
 880. میل‌چمچه---en:spadix
 881. سنبله---en:spike
 882. سنبلچه---en:spikelet
 883. خار---en:spine
 884. شیاردار---en:sulcate/en:furrowed/en:grooved
 885. خامه انتهایی---en:terminal style/en:apical3
 886. چهارپار---en:tetramerous
 887. خارشاخه---en:thorn
 888. خوشه‌گرزن---en:thyrse
 889. سه‌پار---en:trimerous
 890. چتر---en:umbel
 891. شکمی ---en:ventral
 892. فراهمه---en:verticillaster
 893. فراهم---en:verticillate
 894. تاولچه‌دار---en:vesiculate/en:bladdery/en:vesicular
 895. چرخه---en:whorl
 896. چرخه‌ای ---en:whorled
 897. دگرجا---en:allopatric
 898. خواب‌شکنی---en:dormancy breaking
 899. آزادگرده‌افشان---en:open pollinated
 900. آزادگرده‌افشانی---en:open pollination
 901. خودگرده‌افشان---en:self-pollinated
 902. خودگرده‌افشانی---en:self-pollination
 903. رابطه مبدأ ـ مقصد---en:source-sink
 904. همجا---en:sympatric
 905. پوست درونی---en:inner bark
 906. پوست بیرونی---en:outer bark/en:rhytidome
 907. آگار---en:agar/en:gelose