ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فرهنگستان/دفتر دوم فرهنگستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 1. کمونیسم---en:communism
 2. کمونیست---en:Communist
 3. کمونیستی---en:communist
 4. بادرفت---en:loess
 5. دیوان‌سالاری---en:bureaucracy
 6. دیوانی---en:bureaucrat
 7. خودکامه---en:despot
 8. خودکامه---en:despotic
 9. خودکامگی---en:despotism
 10. ایدئولوژیکی---en:ideological---en:ideologic
 11. ایدئولوژی---en:ideology
 12. پرولتاریایی---en:proletarian
 13. پرولتاریا---en:proletariat
 14. سوسیالیسم---en:socialism
 15. سوسیالیست---en:Socialist
 16. سوسیالیستی---en:socialist---en:socialistic
 17. عمق‌یابی پژواکی---en:echo sounding
 18. ریشه---en:root
 19. دمل---en:abscess
 20. یاور---en:adjuvant
 21. رویه---en:adventitia
 22. هم‌کنش---en:agonist
 23. ایدز---en:AIDS---en:acquired immunodeficiency syndromes
 24. وارویش---en:anaplasia
 25. رگ‌برآمدگی---en:aneurysm
 26. بی‌اشتهایی---en:anorexia
 27. بی‌اشتهایی عصبی---en:anorexia nervosa
 28. پادکنش---en:antagonist
 29. گندزدا---en:antiseptic
 30. بی‌ادراری---en:anuria---en:anuresis
 31. نارویش---en:aplasia
 32. وقفه بازدم---en:apneusis
 33. مجرای سرخرگی---en:arterial duct---en:ductus arteriosus
 34. خفگی---en:asphyxia
 35. آسم---en:asthma
 36. گوشوار---en:atrial auricula---en:auricula atrialis---en:atrial appendage---en:auricula---en:auricle
 37. لاله گوش---en:auricle---en:auricula---en:ala auris---en:pinna
 38. باکتری‌خونی---en:bacteremia
 39. سرخرگ قاعده‌ای---en:basilar artery---en:arteria basilaris
 40. بسترادراری---en:bed-wetting
 41. زردابراه---en:bile duct---en:biliary duct---en:gall duct
 42. زرداب---en:bile---en:gall
 43. نایژه‌فراخی---en:bronchiectasis
 44. نایژه‌نگاری---en:bronchography
 45. نایژه‌آوایی---en:bronchophony
 46. سینه‌پهلوی نایژه‌ای---en:bronchopneumonia
 47. ماندگی---en:burnout
 48. کفگیرک---en:carbuncle
 49. مجرای مچ‌دستی---en:carpal
 50. مچ‌دستی---en:carpal
 51. سامان‌بخشی بیمار---en:case management
 52. لب‌آماس---en:cheilitis
 53. زردابراه‌نگاری---en:cholangiography
 54. آماس زردابراه---en:cholangitis
 55. زهره‌نگاری---en:cholecystography
 56. زردابسنگ‌سازی---en:cholelithiasis
 57. زرداب‌ایستی---en:cholestasia---en:cholestasis
 58. صفرامیزی---en:choluria---en:biliuria
 59. پس‌روده‌سنبی---en:colostomy
 60. چندابتلایی---en:comorbidity
 61. مادرزادی---en:congenital
 62. تراکم---en:consolidation
 63. سه‌خانگی قلب---en:cor triloculare
 64. تقلیب---en:denaturation
 65. خوددگربینی---en:depersonalization
 66. شوینده---en:detergent
 67. راست‌قلبی---en:dextrocardia
 68. دیفتری---en:diphtheria
 69. عفونت‌زدایی---en:disinfection
 70. موقعیت‌ناآگاهی---en:disorientation
 71. دورینه---en:distal
 72. پیشاب‌زا---en:diuretic
 73. نشانگان ریزش---en:dumping syndrome
 74. دوازدهه‌سنبی---en:duodenostomy
 75. دش‌رویش---en:dysplasia
 76. دش‌میزی---en:dysuria
 77. بزآوایی---en:egophony---en:bronchoegophony---en:egobronchophony---en:tragophony
 78. تجربی---en:empirical---en:empiric
 79. چرک‌جنبی---en:empyema
 80. روده‌سنگ---en:enterolith---en:intestinal calculus
 81. نااختیاری ادراری---en:enuresis
 82. بالاشکم---en:epigastrium
 83. مری‌آماس---en:esophagitis
 84. سنگ‌پیخال---en:fecalith---en:coprolith---en:stercolith
 85. پیخال---en:feces
 86. نفخ---en:flatulence
 87. کورک---en:furuncle---en:furunculus---en:boil
 88. زهره---en:gall bladder
 89. زردابسنگ---en:gallstone---en:choclith
 90. معده‌سنبی---en:gastrostomy
 91. لثه---en:gingiva---en:gum
 92. لثه‌برداری---en:gingivectomy
 93. لثه‌آماس---en:gingivitis
 94. زبان‌آماس---en:glossitis
 95. گنده‌دمی---en:halitosis
 96. علامت بارز---en:hallmark
 97. درمان‌گریز---en:hard core
 98. زیانکاهی---en:harm reduction
 99. استفراغ خونی---en:hematemesis
 100. خون‌ریسی---en:hematochezia
 101. خون‌میزی---en:hematuria
 102. خون‌پیراشامگی---en:hemopericardium
 103. هوا - خون‌جنبی---en:hemopneumothorax
 104. خون‌خلطی---en:hemoptysis
 105. خون‌جنبی---en:hemothorax
 106. کبدوارگی---en:hepatization
 107. بزرگ‌کبدی---en:hepatomegaly
 108. واکا---en:HIV---en:human immunodeficiency virus
 109. آبگون‌پیراشامگی---en:hydropericardium
 110. آب‌جنبی---en:hydrothorax
 111. بیش‌رویش---en:hyperplasia
 112. پایین‌شکم---en:hypogastrium
 113. کم‌رویشی---en:hypoplasia
 114. درازروده‌سنبی---en:ileostomy
 115. تهی‌روده‌سنبی---en:jejunostomy
 116. سفیدکژنه---en:leukoplakia
 117. بار---en:load
 118. مامیزه---en:meconium
 119. سیاه‌پیخال---en:melena
 120. دگررویش---en:metaplasia
 121. کف‌پایی---en:metatarsal
 122. مرضی---en:morbid
 123. رنجوری---en:morbidity
 124. میزان ابتلا---en:morbidity---en:morbidity rate
 125. میزان مرگ‌ومیر---en:mortality---en:mortality rate
 126. بافت‌مردگی---en:necrosis
 127. نورویش---en:neoplasia
 128. شب‌ادراری---en:nocturia
 129. کم‌ادراری---en:oliguria
 130. موقعیت‌آگاهی---en:orientation
 131. راست‌دمی---en:orthopnea
 132. ایستاده---en:orthostatic
 133. راست‌پیکری---en:orthotonos---en:orthotonus
 134. همه‌گیری محدود---en:outbreak
 135. سیاری---en:outreach
 136. کف‌دستی---en:palmar---en:palmaris
 137. انگل‌خونی---en:parasitemia
 138. شاخص---en:pathognomonic
 139. سینه‌پژواکی---en:pectoriloquy
 140. پیراشامه‌دوزی---en:pericardiorrhaphy
 141. پیراشامه‌سنبی---en:pericardiostomy
 142. پیراشامه‌شکافی---en:pericardiotomy
 143. پیراشاماس---en:pericarditis
 144. کف‌پایی---en:planter
 145. ترشح جنب---en:pleural effusion
 146. جنب‌برداری---en:pleurectomy
 147. جنب‌آماس---en:pleurisy---en:pleuritis
 148. بزل جنب---en:pleurocentesis
 149. پهلودرد---en:pleurodynia
 150. جنب‌نگاری---en:pleurography
 151. جنب‌شکافی---en:pleurotomy
 152. دم‌نگار---en:pneumograph
 153. ریه‌برداری---en:pneumonectomy
 154. سینه‌پهلو---en:pneumonia
 155. شش‌آماس---en:pneumonitis
 156. هواجنبی---en:pneumothorax
 157. پیش‌گام---en:primer
 158. نزدینه---en:proximal
 159. چرک‌خونی---en:pyemia
 160. چرک‌میزی---en:pyuria
 161. سخت‌درمان---en:refractory
 162. غربالگری---en:screening
 163. دریچه هلالی---en:semilunar valve
 164. گندایی---en:sepsis
 165. گندخونی---en:septicemia
 166. بازماند---en:sequela
 167. بزاق‌سنگ---en:sialolith---en:salivary calculus---en:salivary stone---en:ptyalolithiasis
 168. بزاق‌سنگ‌سازی---en:sialolithiasis
 169. خم‌روده‌بینی---en:sigmoidoscopy
 170. کاوک سیاهرگی---en:sinus venosus
 171. بزرگ‌طحالی---en:splenomegaly
 172. خلط---en:sputum
 173. بحران آسمی---en:status asthmaticus
 174. چرب‌پیخالی---en:steatorrhea
 175. داغ---en:stigma
 176. خفگی---en:suffocation
 177. مچ‌پایی---en:tarsal
 178. زورپیچ---en:tenesmus
 179. نای‌سنبی---en:tracheostomy
 180. میزنای---en:ureter
 181. پیشاب‌راه---en:urethra
 182. تکرر ادرار---en:urinary frequency
 183. سنگ کلیه---en:urolith
 184. میزراه‌سنگ‌سازی---en:urolithiasis
 185. دریچه‌شکافی---en:valvotomy
 186. رگ‌های عروق---en:vasa vasorum
 187. ویروس‌خونی---en:viremia
 188. کفی---en:volar---en:volaris
 189. پیچ‌خوردگی---en:volvulus
 190. خس‌خس---en:wheeze
 191. سنگال---en:concretion
 192. برون‌شامه رویان---en:chorion
 193. برون‌شامه‌ای---en:chorionic
 194. تهی‌روده---en:jejunum---en:intestinum jejunum
 195. پیراشامه قلب---en:pericardium
 196. دوازدهه---en:duodenum
 197. درازروده---en:ileum---en:intestinum ileum
 198. راست‌روده‌آماس---en:rectitis---en:proctitis
 199. خم‌روده---en:sigmoid colon---en:sigmoid
 200. اقتدارگریختی---en:anarchic---en:anarchical
 201. اقتدارگریزی---en:anarchism
 202. اقتدارگریز---en:Anarchist
 203. اقتدارگریزانه---en:anarchist
 204. اقتدارگریزی---en:anarchy
 205. اصلاح---en:reform
 206. وحشت---en:terror
 207. وحشت‌افکنی---en:terrorism
 208. وحشت‌افکن---en:terrorist
 209. کوچه---en:alley
 210. جناغی---en:approach nose
 211. لچکی ورود---en:approach taper
 212. راه شریانی---en:arterial road
 213. اتوبوس آکاردئونی---en:articulated bus
 214. خط کمکی---en:auxiliary lane
 215. قشر اساس---en:base course
 216. پهلوگاه---en:bay
 217. لچکی پهلوگاه---en:bay taper
 218. کمربندی---en:beltway
 219. قشر آستری---en:binder course
 220. قیر---en:bitumen
 221. اساس قیری---en:black base
 222. کنارگذر---en:bypass
 223. خط محور---en:centre line
 224. مسیردهی---en:channelization
 225. مسیردهی‌شده---en:channelized
 226. جهت‌نما---en:chevron
 227. ارتفاع مجاز---en:clearance height
 228. تقاطع ناهم‌سطح شبدری---en:cloverleaf interchange
 229. خیابان گردآور---en:collector street
 230. تراکم---en:compaction
 231. روکش رنگی---en:contrast seal
 232. آب‌رو---en:culvert
 233. بن‌بست---en:dead end
 234. عرشه---en:deck---en:tablier (fr.)
 235. لچکی خروج---en:departure taper
 236. تقاطع ناهم‌سطح لوزی---en:diamond interchange
 237. تقاطع ناهم‌سطح هادی---en:directional interchange
 238. خیابان‌های ناهم‌محور---en:disaxed streets
 239. جریان واگرا---en:diverging traffic
 240. راه اختصاصی---en:driveway
 241. خط حاشیه---en:edge line
 242. خاکریز---en:embankment
 243. راه اضطراری---en:emergency road
 244. قیرابه---en:emulation asphalt
 245. تعریض---en:enlargement
 246. تصویرنما---en:enoscope
 247. مهارگاه---en:escape road
 248. خط ویژه---en:exclusive lane
 249. خط ویژه گردش‌به‌چپ---en:exclusive left turn lane
 250. راه خروجی---en:exit road
 251. درز انبساط---en:expansion joint
 252. راه فرعی---en:feeder road
 253. حصار---en:fence
 254. حصارکشی---en:fencing
 255. روکش قیری---en:fog seal
 256. ویژه‌راه---en:frontage road
 257. دهانه قیفی---en:full shadowed lane
 258. نرده حفاظ---en:guardrail
 259. آب‌بر---en:gutter
 260. دست‌نرده---en:handrail
 261. تقاطع ناهم‌سطح---en:interchange
 262. تقاطع---en:intersection
 263. خروجی تقاطع---en:intersection exit
 264. جدول---en:kerb
 265. خطوط عبور همسو---en:lane group
 266. خط‌کشی---en:lane line
 267. پهلوگاه اضطراری---en:lay-by
 268. کفی---en:level terrain
 269. لایه تسطیح---en:levelling course
 270. خیابان محلی---en:local street
 271. ماکادام---en:macadam
 272. چاهک بازدید---en:manhole
 273. قیر خمیری---en:mastic asphalt---en:mastic
 274. خط میانه---en:median lane
 275. بریدگی میانگاه---en:median opening
 276. میانگاه---en:median strip---en:median
 277. جریان هم‌گرا---en:merging traffic
 278. کوهستانی---en:mountainous terrain
 279. چندراه---en:multileg intersection
 280. کنارنما---en:object marker
 281. روگذر---en:overpass
 282. نیمه‌شبدری---en:partial cloverleaf
 283. مسیر کندرو---en:partial collector road
 284. دهانه نیمه‌قیفی---en:partial shadowed lane
 285. روسازی---en:pavement
 286. گردش مجاز---en:permitted turning
 287. قیر نفوذی---en:prime coat
 288. گردش ایمن---en:protected turning
 289. خط گردش ایمن---en:protected turning lane
 290. ترک انعکاسی---en:reflection crack
 291. پناه‌جا---en:refuge
 292. جزیرک---en:refuge island
 293. تسطیح---en:regulate
 294. حریم راه---en:right-of-way
 295. حلقه‌راه---en:ring road
 296. زیرسازی---en:roadbed
 297. راه شنی---en:roadway
 298. تپه‌ماهور---en:rolling terrain
 299. راه برون‌شهری---en:rural road
 300. ایمن‌جا---en:safety zone
 301. خاک‌پاش---en:sand spreader---en:spreader
 302. قیرپوشه---en:seal coat
 303. کج‌راه‌گرد---en:slip ramp
 304. قیرماسه---en:slurry seal
 305. قوس حلزونی---en:spiral curve
 306. خط انتظار---en:storage lane
 307. زیراساس---en:subbase
 308. بستر---en:subgrade
 309. قوس شیب---en:superelevation
 310. سه‌راهی عمودی---en:T intersection
 311. قیرلایه---en:tack coat
 312. قطران---en:tar
 313. کرایه‌سنج---en:taximeter
 314. آسفالت رویه---en:top coat
 315. زیرگذر---en:underpass
 316. راه درون‌شهری---en:urban road
 317. فاصله محوری---en:wheel base
 318. سه‌راهی جناغی---en:Y intersection
 319. زیرساخت---en:infrastructure
 320. گلوگاه---en:bottleneck
 321. ترک کشتی---en:abandon ship
 322. ارزان‌بر---en:aframax---en:average freight rate assessment maximum
 323. دوبه---en:barge
 324. دوبه‌بر---en:barge carrier---en:barge vessel
 325. پهلوگاه---en:berth
 326. پهلوگیری---en:berthing
 327. خن---en:bilge
 328. بارنامه دریایی---en:bill of lading
 329. نیم‌فله---en:break bulk cargo
 330. موج‌شکن---en:breakwater
 331. فله---en:bulk cargo
 332. فله‌بر---en:bulk carrier
 333. سوخت‌گیری کردن---en:bunker
 334. مخزن سوخت---en:bunker tank---en:bunker
 335. سوخت‌گیری---en:bunkering
 336. دوبه سوخت‌رسان---en:bunkering barge
 337. بندر سوخت‌گیری---en:bunkering port---en:bunker port
 338. سوخت---en:bunkers
 339. شناوه---en:buoy
 340. کشتی بافه‌گذار---en:cable ship
 341. شناسه---en:call sign
 342. دماغه‌گذر---en:capesize
 343. خودروبر---en:car carrier
 344. باربری---en:carrier
 345. اجاره‌نامه کشتی---en:charter-party
 346. شیمیایی‌بر---en:chemical carrier
 347. گیرنده---en:consignee
 348. تحویل‌دهنده---en:consignor
 349. نفت‌کش---en:crude carrier
 350. سیر دریایی---en:cruise
 351. بندر سیاحتی---en:cruise port
 352. دورسیر---en:cruiser
 353. رزم‌ناو---en:cruiser
 354. کشتی سیاحتی---en:cruiser liner
 355. برد سیر---en:cruising radius
 356. سرعت سیر---en:cruising speed
 357. ناوبری برآوردی---en:dead reckoning
 358. عرشه---en:deck
 359. پاداش تسریع---en:dispatch
 360. در تا در---en:door to door
 361. بارسنجی---en:draght survey
 362. آبخور---en:draght---en:draft
 363. لایروب---en:dredger
 364. پس‌بندر---en:dry port
 365. کشتی واسطه---en:feeder ship
 366. فرابر---en:ferryboat
 367. آتش‌خوار---en:fire boat
 368. شناور صیادی---en:fishing vessel
 369. جرثقیل شناور---en:floating crane
 370. سینه‌گاه---en:forecastle
 371. عرشه سینه‌گاه---en:forecastle deck
 372. چوب‌بر---en:forest products carrier
 373. کارگزار---en:forwarder
 374. کارگزاری---en:forwarding
 375. گازبر---en:gas carrier
 376. کالای متفرقه---en:general cargo
 377. راحت‌گذر---en:handymax
 378. بندرگاه---en:harbor
 379. عوارض بندرگاهی---en:harbor dues
 380. دریای آزاد---en:high seas
 381. پس‌کرانه---en:hinterland
 382. انبار---en:hold
 383. کانون‌بندر---en:hub port
 384. آب‌نگاری---en:hydrography
 385. بلنداسکله---en:jetty
 386. گره دریایی---en:knot
 387. گره ملوانی---en:knot
 388. به‌آب‌اندازی---en:launching
 389. رواماند---en:laytime
 390. خط‌پیما---en:liner
 391. خط شاهین---en:load line
 392. پایین‌عرشه---en:lower deck
 393. مام‌عرشه---en:main deck
 394. صورت بار---en:manifest
 395. میل دریایی---en:nautical mile
 396. اقیانوس‌پیما---en:ocean going vessel---en:ocean going
 397. فراساحل---en:offshore
 398. ثبت آزاد---en:open registry
 399. پاناماگذر---en:panamax
 400. کشتی مسافری---en:passenger ship
 401. کوتاه‌اسکله---en:pier
 402. راهنما---en:pilot
 403. راهنمابر---en:pilot boat
 404. راهنمایی---en:pilotage
 405. عوارض راهنمایی---en:pilotage---en:pilotage dues
 406. ناوبری چشمی---en:pilotage
 407. پاشنه‌گاه---en:poop
 408. عرشه پاشنه‌گاه---en:poop deck
 409. بندر---en:port
 410. اداره بندر---en:port authority
 411. مقام بندری---en:port authority
 412. برگه خروج---en:port clearance
 413. هزینه بندری---en:port dues
 414. بندری---en:portal
 415. پاناماناگذر---en:post panamax
 416. فراورده‌بر---en:product carrier
 417. ساحل‌اسکله---en:quay
 418. کشتی یخچالی---en:reefer ship
 419. شکربر---en:refined suger carrier
 420. کشتی تحقیقاتی---en:research ship
 421. رودبندر---en:river port
 422. پیچه---en:roll
 423. چرخ‌بار---en:rolling cargo
 424. بازگردانی---en:salvage
 425. بازگردان---en:salvor
 426. دریابندر---en:seaport
 427. تدارک‌گر---en:ship chandler
 428. فرستنده---en:shipper
 429. نمایندگی کشتیرانی---en:shipping agency
 430. نماینده کشتیرانی---en:shipping agent
 431. خط کشتیرانی---en:shipping line
 432. بدنه‌ساز---en:shipwright
 433. ساحل---en:shore
 434. سوئزگذر---en:suezmax
 435. اضافه‌هزینه---en:surcharge
 436. نشان‌گذار---en:tagger
 437. نشان‌گذاری---en:tagging
 438. بارشماری---en:tally
 439. الواربر---en:timber carrier
 440. آزادپیما---en:tramp
 441. یدک‌کش---en:tug
 442. میان‌عرشه---en:tween deck
 443. واحد بار---en:unit load
 444. بالاعرشه---en:upper deck
 445. نگهبانی---en:watch
 446. باربرگه---en:waybill
 447. آزادعرشه---en:weather deck
 448. سبک‌اسکله---en:wharf
 449. هزینه اسکله---en:wharfage
 450. مسئول اسکله---en:wharfinger
 451. پرچم---en:flag
 452. محدوده پروازی فرودگاه---en:aerodrome traffic zone
 453. ماهیوار---en:aerofoil
 454. پروازنامه---en:Aeronautical Information Publication---en:AIP
 455. علم هوانوردی---en:aeronautics
 456. دالان هوایی---en:air corridor
 457. فرودگاه صحرایی---en:airfield
 458. خط هوایی---en:airline
 459. بخش هوایی---en:airside
 460. فضای پرواز---en:airspace
 461. راه هوایی---en:airway
 462. صلاحیت پرواز---en:airworthiness
 463. زاویه حمله---en:angle of attack
 464. زاویه هشتی---en:anhedral
 465. چراغ خطر---en:anticollision light
 466. ساعت ورود---en:arrival time
 467. دستگاه خلبانی خودکار---en:autopilot
 468. خودچرخش---en:autorotation
 469. هواپیمایی---en:aviation
 470. اویونیک---en:avionics
 471. هواپیمای دوباله---en:biplane
 472. گوژی---en:camber
 473. پیش‌بال---en:canard
 474. هواگرد پیش‌بال‌دار---en:canard
 475. آسمانه---en:canopy
 476. منطقه احتیاط---en:caution area
 477. نقطه راهنما---en:check point
 478. خط وتر---en:chord line
 479. هواگرد غیرنظامی---en:civil aircraft
 480. حریم برخاست---en:clearway
 481. اوج‌گیری---en:climb
 482. هواگرد تجاری---en:commercial aircraft
 483. گلباد---en:compass rose
 484. کمک‌خلبان---en:copilot
 485. پوشان---en:cowling
 486. نشست سانحه‌دار---en:crash landing
 487. سقوط‌تابی---en:crashworthiness
 488. جلوخان---en:curbside
 489. منطقه خطر---en:danger area
 490. خدمه غیرموظف---en:deadhead crew
 491. هواپیمای بال‌مثلثی---en:delta wing---en:delta aircraft
 492. ساعت خروج---en:departure time
 493. کاهش ارتفاع---en:descent
 494. زاویه هفتی---en:dihedral
 495. فاصله‌سنج---en:distance measuring equipment---en:DME
 496. آب‌نشینی اضطراری---en:ditching
 497. پرواز داخلی---en:domestic flight
 498. اجاره بی‌خدمه---en:dry lease
 499. پیچ‌وتاب---en:dutch roll
 500. خدمه موظف---en:duty crew
 501. فرود اضطراری---en:emergency landing
 502. دم---en:empennage
 503. نقشه مسیر پرواز---en:enroute chart
 504. پسارگیر---en:fairing
 505. پره‌بندی---en:feathering
 506. خلبان‌دو---en:first officer
 507. پاشنه‌نشینی---en:flare---en:flare out
 508. مهندس پرواز---en:flight engineer
 509. پوش پرواز---en:flight envelope
 510. خط سیر پرواز---en:flight path
 511. طرح پرواز---en:flight plan
 512. نیم‌رخ پرواز---en:flight profile
 513. آزمایش پرواز---en:flight test
 514. بال‌لرزه---en:flutter
 515. بن‌بها---en:fly-away cost
 516. آزمایشگر پروازی---en:flying testbed
 517. فرود اجباری---en:forced landing
 518. پروازجمع---en:formation flight
 519. غذاخانه---en:galley
 520. نشست شدید---en:hard landing
 521. بالگردنشین---en:helipad---en:pad
 522. بالگردگاه---en:heliport
 523. انتظار فرود---en:holding
 524. الگوی انتظار فرود---en:holding pattern
 525. مقصدگرایی---en:homing
 526. مقررات پرواز کور---en:Instrument Flight Rules---en:IFR
 527. سامانه فرود با دستگاه---en:Instrument Landing System---en:ILS
 528. پرواز خارجی---en:international flight
 529. بخش زمینی---en:landside
 530. لبه حمله---en:leading edge
 531. ساق پرواز---en:leg
 532. پرواز محلی---en:local flight
 533. شاه‌تیر---en:longeron
 534. تقرب ناتمام---en:missed approach
 535. هواپیمای تک‌باله---en:monoplane
 536. محفظه موتور---en:nacelle
 537. چراغ‌های ناوبری---en:navigation lights---en:position lights
 538. پرواز عبوری---en:overflight
 539. خلبان‌یک---en:pilot in command---en:PIC---en:first pilot
 540. تاب---en:pitch
 541. گام---en:pitch
 542. نیروگاه---en:power plant
 543. نیرورسان---en:power train
 544. منطقه پروازممنوع---en:prohibited area
 545. پایه نصب---en:pylon
 546. منطقه پروازمحدود---en:restricted area
 547. بال‌دنده---en:rib---en:wing rib
 548. غلت---en:roll
 549. غلتش---en:rolling
 550. غلتشی---en:rolling
 551. چراغ جست‌وجو---en:searchlight
 552. برون‌سرش---en:skid
 553. هوازه---en:slat
 554. درون‌سرش---en:slip
 555. شکاف---en:slot
 556. تیر حامل---en:spar
 557. فروچرخی---en:spin
 558. ایست‌راه---en:stopway---en:over run
 559. تیرک---en:stringer
 560. حاشیه باند پرواز---en:strip
 561. صفحه رقصان---en:swashplate
 562. صفحک---en:tab
 563. ضربه‌گیر دم---en:tail skid
 564. پرواز آزمایشی---en:test flight
 565. خلبان آزمایشگر---en:test pilot
 566. آستانه باند---en:threshold
 567. تماس و برخاست---en:touch-and-go
 568. دور شدآمد---en:traffic pattern
 569. لبه فرار---en:trailing edge
 570. گواهینامه مخصوص---en:type certificate
 571. هواگرد چندمنظوره---en:utility aircraft
 572. مقررات پرواز بادید---en:Visual Flight Rules---en:VFR
 573. راه‌نشان---en:way point
 574. اجاره باخدمه---en:wet lease
 575. بادنمای کیسه‌ای---en:wind sock---en:wind cone---en:wind sleeve
 576. جعبه‌بال---en:wing box---en:torsion box
 577. نمای بال---en:wing plan---en:planform
 578. پیکربندی---en:configuration
 579. سقف---en:ceiling
 580. حرکت مخروطی---en:coning
 581. مخاطب---en:addressee
 582. قاپ بی‌نام---en:anonymous FTP
 583. وسیله برقی---en:appliance
 584. رساننده خدمات کاربردی---en:Application Service Provider
 585. هوش مصنوعی---en:artificial intelligence---en:AI---en:machine intelligence
 586. رخک---en:ASP
 587. هم‌گذاری کردن---en:assemble
 588. هم‌گذار---en:assembler
 589. هم‌گذاری---en:assembly
 590. زبان هم‌گذاری---en:assembly language
 591. پیوست---en:attachment
 592. برنما---en:banner
 593. دسته---en:batch
 594. پرونده دسته‌ای---en:batch file
 595. پردازش دسته‌ای---en:batch processing
 596. برنامه دسته‌ای---en:batch program
 597. وب‌خلافکار---en:black webber
 598. رونوشت محرمانه---en:blind carbon copy---en:bcc
 599. نشانک---en:bookmark
 600. نشانک‌گذاری---en:bookmarking
 601. رونوشت---en:carbon copy---en:cc
 602. گپ---en:chat
 603. گپ زدن---en:chat
 604. گپ‌زنی---en:chatting
 605. داده‌های رده‌بندی‌شده---en:classified data
 606. داده‌های پیراسته---en:cleansed data
 607. داده روشن---en:clear data
 608. کارخواه ـ کارساز---en:client-server
 609. بستن---en:close
 610. داده‌های خوشه‌بندی‌شده---en:clustered data
 611. کدگذاری کردن---en:code
 612. کدگذار---en:coder
 613. داده‌های گردآوری‌شده---en:collected data
 614. فرمان---en:command
 615. دکمه فرمان---en:command button
 616. پردازش فرمان---en:command processing
 617. داده‌های چکیده---en:compact data
 618. ترجمه---en:compilation
 619. ترجمه کردن---en:compile
 620. مترجم---en:compiler
 621. داده‌های فشرده---en:compressed data
 622. معماری رایانه---en:computer architecture---en:architecture
 623. جرم رایانه‌ای---en:computer crime
 624. سامانه رایانه---en:computer system
 625. مدیریت پیکربندی---en:configuration management---en:CM
 626. پیکربندی‌شده---en:configured
 627. داده‌های برگردان‌شده---en:converted data
 628. رونوشت برداشتن---en:copy
 629. بردار و بچسبان---en:copy and paste
 630. برش---en:cut
 631. ببر و بچسبان---en:cut and paste
 632. سرپرستی داده‌ها---en:data administration
 633. سرپرست داده‌ها---en:data administrator
 634. رده‌بندی داده‌ها---en:data classification
 635. رده‌بند داده‌ها---en:data classifier
 636. داده‌پیرایی---en:data cleansing
 637. خوشه‌بندی داده‌ها---en:data clustering
 638. گردآوری داده‌ها---en:data collection
 639. چکیده‌سازی داده‌ها---en:data compaction
 640. فشرده‌سازی داده‌ها---en:data compression
 641. برگردانی داده‌ها---en:data conversion
 642. داده‌بان---en:data custodian
 643. داده‌بانی---en:data custodianship
 644. داده‌نامه---en:data dictionary
 645. واردسازی داده‌ها---en:data entry
 646. اکتشاف داده‌ها---en:data exploration
 647. کاشف داده‌ها---en:data explorer
 648. استخراج داده‌ها---en:data extraction
 649. پرونده داده‌ها---en:data file
 650. داده‌شار---en:data flow
 651. نمودار داده‌شار---en:data flow diagram---en:DFD
 652. همجوشی داده‌ها---en:data fusion
 653. داده‌زایی---en:data generation
 654. گروه‌بندی داده‌ها---en:data grouping
 655. تفسیر داده‌ها---en:data interpretation
 656. مفسر داده‌ها---en:data interpreter
 657. مدیریت داده‌ها---en:data management
 658. مدیر داده‌ها---en:data manager
 659. داده‌گاه---en:data mart
 660. داده‌پیام---en:data message
 661. داده‌کاوی---en:data mining
 662. رتبه‌بندی داده‌ها---en:data ranking
 663. بازنمود داده‌ها---en:data representation
 664. بخش‌بندی داده‌ها---en:data sectioning
 665. سرچشمه داده‌ها---en:data source
 666. مخزن داده‌ها---en:data store
 667. جریان داده---en:data stream
 668. جاری‌سازی داده---en:data streaming
 669. ساختار داده‌ها---en:data structure
 670. ساختاربندی داده‌ها---en:data structuring
 671. موضوع داده‌ها---en:data subject
 672. ردگیری داده‌ها---en:data tracking
 673. داده‌رسانی---en:data transfer
 674. دیداری‌سازی داده‌ها---en:data visualization
 675. داده‌انبار---en:data warehouse
 676. داده‌انباری---en:data warehousing
 677. سرپرستی دادگان---en:database administration
 678. سرپرست دادگان---en:database administrator
 679. مدیریت دادگان---en:database management
 680. سامانه مدیریت دادگان---en:database management system---en:DBMS
 681. مدیر دادگان---en:database manager
 682. نشر دادگان---en:database publishing
 683. کارساز دادگان---en:database server
 684. دادگان---en:database---en:DB
 685. کدگشایی کردن---en:decode
 686. کدگشایی‌شده---en:decoded
 687. کدگشا---en:decoder
 688. کدگشایی---en:decoding
 689. قرارداد از دور---en:distance contract
 690. نام دامنه---en:domain name
 691. ثبت نام دامنه---en:domain name registration
 692. پیش‌نویس---en:draft
 693. ویرایش---en:editing
 694. نرم‌افزار ویراستار---en:editor
 695. داده پوشیده---en:enciphered data
 696. پوشیده‌سازی---en:enciphering
 697. کدبندی کردن---en:encode
 698. کدبندی‌شده---en:encoded
 699. کدبند---en:encoder---en:coder
 700. کدبندی---en:encoding---en:coding
 701. داده‌های واردشده---en:entered data
 702. برون‌برد---en:export
 703. داده‌های استخراجی---en:extracted data
 704. برون‌نت---en:extranet
 705. پسندان---en:favourites
 706. قاپ کردن---en:file transfer protocol---en:FTP
 707. قرارداد انتقال پرونده---en:file transfer protocol---en:FTP
 708. قالب---en:format
 709. قالب‌بندی---en:formatting
 710. قاپگاه---en:FTP site
 711. تمام‌پرده---en:full screen
 712. برو---en:go
 713. داده‌های گروه‌بندی‌شده---en:grouped data
 714. رخنه کردن---en:hack
 715. رخنه‌گر---en:hacker
 716. رخنه‌گری---en:hacking
 717. کمک---en:help
 718. نوردش افقی---en:horizontal scrolling
 719. متن زنگامی---en:HTML text
 720. ناف---en:hub
 721. ابرپیوند---en:hyperlink
 722. ابرمتن---en:hypertext
 723. زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی---en:hypertext markup language---en:HTML
 724. درون‌برد---en:import
 725. دریافتی---en:inbox
 726. بزرگراه اطلاعاتی---en:information highway
 727. فناوری اطلاعات---en:information technology---en:IT
 728. یکپارچگی---en:integrity
 729. باواسط---en:interfaced
 730. رساننده خدمات اینترنتی---en:Internet Service Provider---en:ISP
 731. تفسیر کردن---en:interpret
 732. تفسیر---en:interpretation
 733. مفسر---en:interpreter
 734. درون‌نت---en:intranet
 735. فا---en:IT
 736. جانمایی صفحه‌کلید---en:keyboard layout
 737. سامانه دانش‌بنیاد---en:knowledge-based system---en:KBS
 738. ویراستار پیوندی---en:linkage editor
 739. فهرست پیوندی---en:linked list
 740. ثبت کردن---en:log
 741. ثبت---en:logging
 742. نامه‌دان---en:mailbox
 743. بیشینه‌سازی---en:maximization
 744. بیشینه کردن---en:maximize
 745. گزینگان---en:menu
 746. گزینگانی---en:menu-driven
 747. فراداده---en:metadata
 748. کمینه‌سازی---en:minimization
 749. کمینه کردن---en:minimize
 750. ناویدن---en:navigate
 751. ناوش---en:navigation
 752. ناوشگر---en:navigator
 753. نو---en:new
 754. باز کردن---en:open
 755. پیام‌ساز---en:originator
 756. ارسالی---en:outbox
 757. بسته---en:package
 758. بستک---en:packet---en:datagram
 759. صفحه‌آرایی---en:page layout
 760. تنظیم صفحه---en:page setup
 761. اسم رمز---en:password
 762. گزینگان پایین‌پر---en:pop-down menu---en:pull-down menu
 763. آگهی پیش‌نما---en:pop-over advertisement---en:pop-over ad
 764. آگهی پس‌نما---en:pop-under advertisement
 765. گزینگان بالاپر---en:pop-up menu
 766. درگاه---en:portal
 767. چاپ---en:print
 768. پیش‌نمای چاپ---en:print preview
 769. داده‌های شخصی---en:private data---en:personal data
 770. پیشکار---en:proxy server---en:proxy
 771. دادگان منتشرشده---en:published database
 772. آزمون معقولیت---en:reasonableness test
 773. دریافت---en:receive
 774. بازپیکربندی---en:reconfiguration
 775. ازنو---en:redo
 776. بازآوردن---en:refresh
 777. بازآورده---en:refreshed
 778. بازآوری---en:refreshing
 779. داده‌های بازنموده---en:represented data
 780. حفظ---en:save
 781. حفظ بانام---en:save as
 782. نوردیدن---en:scroll
 783. نوردیده---en:scrolled
 784. نوردش---en:scrolling
 785. جست‌وجو---en:search
 786. جویشگر---en:search engine
 787. جست‌وجوگر---en:searcher
 788. امضای الکترونیکی مطمئن---en:secure electronic signature---en:enhanced electronic signature---en:advanced electronic signature
 789. سامانه اطلاعاتی امن---en:secure information system
 790. روش امن---en:secure method
 791. ارسال---en:send
 792. امضاکننده---en:signatory
 793. پایگاه---en:site
 794. ایست---en:stop
 795. وب‌گرد---en:surfer
 796. وب‌گردی---en:surfing---en:websurfing
 797. دورآموزی---en:tele-education
 798. دورکاری---en:telework
 799. مرکز دورکاری---en:telework centre
 800. قالب متنی---en:text format
 801. داده‌های ردگیری‌شده---en:tracked data
 802. داده‌های رسانده---en:transferred data
 803. واگرد---en:undo
 804. کاربر---en:user
 805. شناسه کاربر---en:user ID
 806. نام کاربر---en:user name
 807. نوردش عمودی---en:vertical scrolling
 808. نما---en:view
 809. نماسازی---en:viewing
 810. داده‌های دیداری‌سازی‌شده---en:visualized data
 811. وب‌بین---en:web cam
 812. وب‌دار---en:web master
 813. وب‌داری---en:web mastering
 814. صفحه وب---en:web page
 815. وبگاه---en:web site---en:site
 816. وبیزیون---en:web TV
 817. وب‌بنیاد---en:web-based
 818. وب‌باز---en:webber
 819. وب‌بازی---en:webbing
 820. وب‌پخشگر---en:webcaster
 821. وب‌پخش---en:webcasting
 822. وب‌نوشت---en:weblog
 823. وب‌نویس---en:weblogger
 824. وب‌نویسی---en:weblogging
 825. پنجره---en:window
 826. پنجره‌بندی---en:windowing
 827. جهان‌وب---en:world wide web---en:www
 828. فناوری اطلاعات و ارتباطات---en:information and communication technology---en:ICT
 829. کدگذاری---en:coding
 830. تقلب رایانه‌ای---en:computer fraud
 831. رمزنگار---en:cryptographer
 832. رمزنگاری---en:cryptography
 833. رمزشناختی---en:cryptological
 834. داده---en:data
 835. حفاظت داده‌ها---en:data protection
 836. امضای الکترونیکی---en:electronic signature
 837. پرسشگان---en:frequently-asked questions---en:FAQ
 838. برون‌خط---en:off-line
 839. برخط---en:on-line
 840. داده‌های حفاظت‌شده---en:protected data
 841. متن رمزگذاری‌شده---en:encrypted text
 842. محیط اطلاعاتی---en:information environment
 843. سامانه اطلاعاتی---en:information system
 844. ابزار---en:tool
 845. افزاره---en:device
 846. پرده---en:screen
 847. میزبان---en:host
 848. پشتیبان---en:back up
 849. پشتیبان گرفتن---en:back up
 850. واسط نوشتاری---en:command-line interface---en:CLI
 851. ارتباط داده‌ای---en:data communication
 852. تجهیزات ارتباط داده‌ای---en:data communication equipment
 853. شبکه ارتباط داده‌ای---en:data communication network
 854. انتقال داده‌ها---en:data transmission
 855. واسط نگاره‌ای کاربر---en:graphical user interface---en:GUI
 856. فاتا---en:ICT
 857. زیرساختی---en:infrastructural
 858. تلفن اینترنتی---en:internet telephony
 859. پیوند---en:link
 860. پیوند دادن---en:link
 861. پیوندی---en:linkage
 862. پیوندده---en:linker
 863. پیونددهی---en:linking
 864. پردازش برون‌خط---en:off-line processing
 865. پردازش برخط---en:on-line processing
 866. رهیاب---en:router
 867. واسط کاربر---en:user interface
 868. کاربرپسند---en:user-friendly
 869. واسط کاربرپسند---en:user-friendly interface---en:UFI
 870. ارتباطات داده‌ای---en:data communications
 871. رمزنگاشتی---en:cryptographic
 872. تبدیل---en:conversion
 873. مقاومت---en:resistance
 874. خستگی---en:fatigue
 875. حالت مطلق---en:absolutive case---en:absolutive
 876. حالت مفعولی---en:accusative case---en:accusative
 877. آواشناسی صوتی---en:acoustic phonetics
 878. وند---en:affix
 879. وندافزایی---en:affixation
 880. وندی---en:affixing
 881. انسدادی‌سایشی---en:affricate
 882. تکواژگونه---en:allomorph
 883. واجگونه---en:allophone
 884. واجگونه‌ای---en:allophonic
 885. آواشناسی تولیدی---en:articulatory phonetics
 886. آواشناسی شنیداری---en:auditory phonetics
 887. پایه---en:base
 888. کناری دوسویه---en:bilateral
 889. تکواژ وابسته---en:bound morpheme
 890. همخوان---en:consonant
 891. همخوانی---en:consonantal
 892. سازه---en:constituent
 893. ساخت سازه‌ای---en:constituent structure
 894. تکواژ اشتقاقی---en:derivational morpheme
 895. مشخصه تمایزدهنده---en:distinctive feature
 896. واژ تهی---en:empty morph
 897. حالت کنایی---en:ergative case---en:ergative
 898. آهنگ افتان---en:falling intonation
 899. زنشی---en:flapped---en:flap
 900. صورت---en:form
 901. صوری---en:formal
 902. صورت‌ساز---en:formative
 903. تکواژ آزاد---en:free morpheme
 904. سایشی---en:fricative
 905. سایش---en:friction
 906. تکواژ نقشی---en:functional morpheme
 907. تکواژ دستوری---en:grammatical morpheme
 908. تجزیه سازه‌ای بلافصل---en:immediate constituent analysis
 909. میانوند---en:infix
 910. میانوندافزایی---en:infixation
 911. میانوندی---en:infixing
 912. تکواژ تصریفی---en:inflectional morpheme
 913. آهنگ---en:intonation
 914. درنگ---en:juncture
 915. کناری---en:lateral
 916. تکواژ واژگانی---en:lexical morpheme
 917. روان---en:liquid
 918. واژ---en:morph
 919. تکواژ---en:morpheme
 920. تکواژی---en:morphemic
 921. ساختواژی---en:morphological
 922. ساختواژه---en:morphology---en:morphemics
 923. خیشومی---en:nasal
 924. خیشومی بودن---en:nasality
 925. خیشومی شدن---en:nasalization
 926. خیشومی‌شده---en:nasalized
 927. حالت فاعلی---en:nominative case---en:nominative
 928. غیرکناری---en:non-lateral
 929. مکث---en:pause
 930. آوا---en:phone
 931. واج---en:phoneme
 932. مشخصه واجی---en:phonemic feature
 933. نمود واجی---en:phonemic representation
 934. آواشناختی---en:phonetic
 935. آوایی---en:phonetic
 936. مشخصه آوایی---en:phonetic feature
 937. نمود آوایی---en:phonetic representation
 938. نماد آوایی---en:phonetic symbol
 939. آواشناس---en:phonetician
 940. آواشناسی---en:phonetics
 941. واج‌شناختی---en:phonological---en:phonemic
 942. واجی---en:phonological---en:phonemic
 943. واج‌شناسی---en:phonology---en:phonemics
 944. زیروبمی---en:pitch
 945. انفجاری---en:plosive
 946. پیشوند---en:prefix
 947. پیشوندافزایی---en:prefixation
 948. پیشوندی---en:prefixing
 949. مشخصه حشو---en:redundant feature
 950. آهنگ خیزان---en:rising intonation
 951. غلتان---en:rolled---en:roll
 952. نیم‌همخوان، نیم‌صامت---en:semi-consonant
 953. نیم‌واکه---en:semi-vowel
 954. ستاک---en:stem
 955. انسدادی---en:stop
 956. پسوند---en:suffix
 957. پسوندافزایی---en:suffixation
 958. پسوندی---en:suffixing
 959. تک‌ضربی---en:tap
 960. نواختی---en:tonal
 961. نواخت---en:tone
 962. لرزشی---en:trilled---en:trill
 963. کناری یک‌سویه---en:unilateral
 964. گفته---en:utterance
 965. واکه---en:vowel
 966. هماهنگی واکه‌ای---en:vowel harmony
 967. واژ صفر---en:zero morph
 968. نازیست‌سنگ---en:abiolith
 969. فشار منفذی نابهنجار---en:abnormal pore pressure
 970. سایش---en:abrasion
 971. تخت‌زمین سایشی---en:abrasion tableland
 972. مغاکی---en:abyssal
 973. کانی فرعی---en:accessory mineral
 974. چکادهای همساز---en:accordant summits
 975. برافزایش---en:accretion
 976. زمین برافزایشی---en:accretionary terrane
 977. فصل انباشت---en:accumulation season
 978. حاشیه قاره‌ای فعال---en:active continental margin
 979. دگرسانی---en:alteration
 980. پاره‌گدازشی---en:anatectic
 981. پاره‌گدازش---en:anatexis
 982. شرایط بی‌اکسیژنی---en:anoxic conditions
 983. محیط آبگین---en:aqueous environment
 984. آبخوان---en:aquifer
 985. سست‌کره---en:asthenosphere
 986. اخترزمین‌شناسی---en:astrogeology
 987. حوضه پشت‌کمانی---en:back-arc basin
 988. سنگ‌آهن نواری---en:banded ironstone
 989. سنگ زیست‌شیمیایی---en:biochemical rock
 990. زیست‌آوار---en:bioclast
 991. زیست‌آواری---en:bioclastic
 992. لجن زیست‌زاد---en:biogenic ooze
 993. سنگ زیست‌زاد---en:biogenic rock
 994. زیست‌زمین‌شیمیایی---en:biogeochemical
 995. زیست‌زمین‌شیمی---en:biogeochemistry
 996. زیست‌کره---en:biosphere
 997. زیست‌چینه‌شناختی---en:biostratigraphic
 998. زیست‌چینه‌شناسی---en:biostratigraphy
 999. سطح همبری---en:contact surface---en:contact
 1000. نفت خام---en:crude oil
 1001. واریزه---en:debris
 1002. دولومیت‌زدایی---en:dedolomitization
 1003. دگرشکلی---en:deformation
 1004. جریان چگالی---en:density current
 1005. ذخیره---en:deposit
 1006. نهشته---en:deposit
 1007. جلای بیابانی---en:desert varnish
 1008. زمین‌جنبایی---en:diastrophism
 1009. فرسایش تفریقی---en:differential erosion
 1010. هوازدگی تفریقی---en:differential weathering
 1011. آذرین‌تیغه---en:dike
 1012. فوج آذرین‌تیغه---en:dike swarm
 1013. شیب---en:dip
 1014. رود شیبی---en:dip stream
 1015. گسل شیب‌لغز---en:dip-slip fault
 1016. مرز صفحه واگرا---en:divergent plate boundary
 1017. زمین‌شناسی اقتصادی---en:economic geology
 1018. زمین‌شناسی زیست‌محیطی---en:environmental geology
 1019. خشکی‌زا---en:epeirogenic
 1020. خشکی‌زایی---en:epeirogeny
 1021. کانی تبخیری---en:evaporite mineral
 1022. چین---en:fold
 1023. برگوارگی---en:foliation
 1024. سوخت فسیلی---en:fossil fuel
 1025. زمین‌اخترشناسی---en:geoastronomy
 1026. زمین‌فشارسنج---en:geobarometer
 1027. زمین‌زیست‌شناسی---en:geobiology
 1028. زمین‌زیستگاه---en:geobios
 1029. پی‌جویی زمین‌گیاه‌شناختی---en:geobotanical prospecting
 1030. زمین‌گیاه‌شناسی---en:geobotany
 1031. بی‌هنجاری زمین‌شیمیایی---en:geochemical anomaly
 1032. اکتشاف زمین‌شیمیایی---en:geochemical exploration
 1033. زمین‌یخ‌شناسی---en:geocryology
 1034. زمین‌الکتریسیته---en:geoelectricity
 1035. علم تاریخ زمین---en:geohistory
 1036. زمین‌آب‌شناسی---en:geohydrology
 1037. سازند زمین‌شناختی---en:geologic formation
 1038. خطر زمین‌شناختی---en:geologic hazard
 1039. مقیاس زمان زمین‌شناختی---en:geologic time-scale
 1040. زمین‌مغناطیسی---en:geomagnetic
 1041. زمین‌مغناطیس---en:geomagnetism
 1042. علم زمین‌مغناطیس---en:geomagnetism---en:geomagnetics
 1043. زمین‌ریاضی---en:geomathematics
 1044. زمین‌ریخت‌شناسی---en:geomorphology
 1045. زمین‌اسطوره‌شناسی---en:geomythology
 1046. فشار زمین‌ایستایی---en:geostatic pressure
 1047. زمین‌آمار---en:geostatistics
 1048. زمین‌ناودیس---en:geosyncline
 1049. زمین‌فناوری---en:geotechnology
 1050. شوراب زمین‌گرمایی---en:geothermal brine
 1051. سنگ میزبان---en:host rock
 1052. آب‌زیستگاه---en:hydrobios
 1053. آب‌کره---en:hydrosphere
 1054. فرایندهای گرمابی---en:hydrothermal processes
 1055. لایه ناتراوا---en:impermeable layer
 1056. حوضه میان‌قاره‌ای---en:intercontinental basin
 1057. میان‌کشندی---en:intertidal
 1058. کوژسنگ---en:laccolith---en:laccolite
 1059. گدازه---en:lava
 1060. آبشویی---en:leaching
 1061. سنگ‌آهک---en:limestone
 1062. سنگ‌کره---en:lithosphere
 1063. کاوسنگ---en:lopolith
 1064. عنصر اصلی---en:major element
 1065. صخره دریایی---en:marine cliff
 1066. مرداب---en:marsh
 1067. زمین‌شناسی پزشکی---en:medical geology
 1068. دگرگونی---en:metamorphism
 1069. ریزساختار---en:microstructure
 1070. منابع معدنی---en:mineral resources
 1071. معدن‌کاری---en:mining
 1072. عنصر فرعی---en:minor element
 1073. یخ‌رفت---en:moraine
 1074. گل‌سنگ---en:mudstone
 1075. ابر سوزان---en:nuée ardente
 1076. دیرینه‌شناختی---en:paleontologic
 1077. دیرینه‌شناس---en:paleontologist
 1078. دیرینه‌شناسی---en:paleontology
 1079. حاشیه قاره‌ای نافعال---en:passive continental margin
 1080. خاک‌آهن---en:pedalfer
 1081. خاک‌آهک---en:pedocal
 1082. دریامیانی---en:pelagic
 1083. ذخیره چندفلزی---en:polymetallic deposit
 1084. سنگ چندکانیایی---en:polyminerallic rock
 1085. چندریختی---en:polymorphism
 1086. دریاچه پیش‌یخساری---en:proglacial lake
 1087. معدن‌کاری روباز---en:quarrying
 1088. سنگ‌پوشه---en:regolith
 1089. سنگ مخزن---en:reservoir rock
 1090. کافت---en:rift
 1091. موج‌نقش---en:ripple mark
 1092. رواناب---en:runoff
 1093. جریان شوری---en:salinity current
 1094. شیست‌وارگی---en:schistosity
 1095. رسوب---en:sediment
 1096. رسوب‌شناختی---en:sedimentologic
 1097. رسوب‌شناس---en:sedimentologist
 1098. رسوب‌شناسی---en:sedimentology
 1099. آذرین‌لایه---en:sill
 1100. کارست‌چال---en:sinkhole
 1101. ریزکره---en:spherule
 1102. پاره‌ژرف‌سنگ---en:stock
 1103. چینه‌شناسی---en:stratigraphy
 1104. چرخه زمین‌ساختی---en:tectonic cycle
 1105. علم زمین‌ساخت---en:tectonics
 1106. کانسار دورماگمایی---en:telemagmatic ore deposit
 1107. پادگانه---en:terrace
 1108. دماشیب---en:thermocline
 1109. یخ‌نهشته---en:till
 1110. عنصر کم‌مقدار---en:trace element
 1111. ژرفناوه---en:trench
 1112. محیط توریده---en:turbid environment
 1113. تیرگی‌سنج---en:turbidimeter
 1114. جریان توریدگی---en:turbidity current
 1115. رگه---en:vein
 1116. آتشفشانی---en:volcanic
 1117. سنگ دیواره---en:wall rock
 1118. خوگیری---en:acclimation---en:acclimatization
 1119. سپیدایی‌سنج---en:albedometer
 1120. رس---en:clay
 1121. دانگان---en:granum
 1122. صمغ---en:gum
 1123. صمغ‌بر---en:gummiferous
 1124. درون‌پوش---en:intine
 1125. شیرآبه---en:latex
 1126. شیرابه‌دار---en:laticifer
 1127. شیرابه‌ای---en:laticiferous
 1128. سفیددیسه---en:leucoplast
 1129. کلان‌هاگدان---en:megasporangium
 1130. کلان‌هاگ---en:megaspore
 1131. سرلاد---en:meristem
 1132. سرلادی---en:meristemic
 1133. میان‌برگ---en:mesophyll
 1134. میان‌برگی---en:mesophyllic---en:mesophyllous
 1135. لعاب---en:mucilage
 1136. لعاب‌دار---en:mucilaginous
 1137. شهد---en:nectar
 1138. شهددان---en:nectary
 1139. نرم‌آکنه---en:parenchyma
 1140. انگم---en:resin
 1141. هاگدان---en:sporangium
 1142. هاگ---en:spore
 1143. یاخته هاگزا---en:sporocyte
 1144. هاگ‌رست---en:sporophyte
 1145. هاگ‌رستی---en:sporophytic
 1146. چوب‌پنبه---en:suberin---en:cork
 1147. چوب‌پنبه‌ای‌شدگی---en:suberization---en:suberification
 1148. چوب‌پنبه‌شدگی---en:suberization
 1149. چوب‌پنبه‌ای---en:suberous---en:suberic---en:suberose
 1150. ریزکیسه---en:thylakoid
 1151. کش‌دیسه---en:tonoplast
 1152. کیسک---en:utricle---en:utriculus
 1153. موم---en:wax
 1154. مومی---en:waxy
 1155. انگوره‌شکل---en:aciniform
 1156. انگوره‌آماس---en:acinitis
 1157. انگوره‌ای---en:acinous---en:acinose---en:acinic---en:acinar
 1158. انگوره---en:acinus
 1159. هواکنه---en:aerenchyma
 1160. سفیده---en:albumen
 1161. نعلک رویانی---en:allantois
 1162. دگره---en:allele---en:allelomorph
 1163. دگره‌ای---en:allelic
 1164. دگرگی---en:allelism
 1165. درون‌شامه رویان---en:amnion
 1166. درون‌شامه‌ای---en:amniotic---en:amnionic
 1167. بادامک مغز---en:amygdaloid body---en:amygdala---en:corpus amygdaloideum
 1168. پسین‌چهر---en:anaphase
 1169. پادسفتی---en:antipodal
 1170. یاخته‌های پادسفتی---en:antipodal cells
 1171. دستگاه عصبی خودفرمان---en:autonomic nervous system
 1172. تنده‌پار---en:blastomere
 1173. تنداله---en:blastula
 1174. تندالگی---en:blastulation
 1175. بن‌لادی---en:cambial
 1176. بن‌لادزایی---en:cambiogenesis
 1177. بن‌لاد---en:cambium
 1178. نوار کاسپاری---en:casparian strip
 1179. شیار مرکزی---en:central cerebral sulcus
 1180. فامینک---en:chromatid
 1181. فامینه---en:chromatin
 1182. فامینه‌ای---en:chromatinic
 1183. فام‌تنی---en:chromosomal
 1184. فام‌تن---en:chromosome
 1185. چسب‌آکنه---en:collenchyma
 1186. پوسته---en:cortex
 1187. چلیپایی شدن---en:crossing over
 1188. پوستک---en:cuticle
 1189. پوستکی---en:cuticular
 1190. چرخ‌زنی---en:cyclosis
 1191. تقسیم درون‌یاخته---en:cytokinesis
 1192. دورنگ‌بین---en:dichromat
 1193. دورنگ‌بینی---en:dichromatism---en:dichromasy---en:dichromatopsia
 1194. دولاد---en:diploid
 1195. دولادی---en:diploidy
 1196. برون‌پوش بیرونی---en:ektexine
 1197. برون‌پوش درونی---en:endexine
 1198. درون‌تنابه---en:endolymph
 1199. درون‌تنابه‌ای---en:endolymphatic
 1200. پس‌زایش---en:epigenesis
 1201. پس‌زایشی---en:epigenetic
 1202. هوهسته‌ای‌ها---en:Eucaryotae---en:Eukaryotae
 1203. هوهستگی---en:eukaryosis---en:eucaryosis
 1204. هوهسته‌ای---en:eukaryote---en:eucaryote---en:eukaryon
 1205. هوهسته‌ای---en:eukaryotic---en:eucaryotic
 1206. شیپور استاش---en:eustachian tube---en:auditory tube
 1207. برون‌پوش---en:exine
 1208. شیار رولاندو---en:fissure of Rolando
 1209. شیار سیلویوس---en:fissure of Sylvius
 1210. کماله---en:gastrula
 1211. کمالگی---en:gastrulation
 1212. ژن---en:gene
 1213. ژن‌شناختی---en:genetic---en:genetical
 1214. ژن‌شناس---en:geneticist
 1215. ژن‌شناسی---en:genetics
 1216. ژنی---en:genic---en:genetic
 1217. ژن‌نما---en:genocopic
 1218. ژن‌نمایی---en:genocopy
 1219. ژن‌نمود---en:genotype
 1220. ژن‌نمودی---en:genotypic
 1221. گند---en:gonad
 1222. گندی---en:gonadal---en:gonadial---en:gonadic
 1223. گندبرداری---en:gonadectomy
 1224. گندزایی---en:gonadogenesis
 1225. گندآسیب---en:gonadopathy
 1226. ریزدانه‌ای---en:granular---en:granulate
 1227. ریزدانه‌ای شدن---en:granulation
 1228. ریزدانه---en:granule
 1229. ریزدانه‌بر---en:granuliferous
 1230. ریزدانه‌دار---en:granulose---en:granuliferous
 1231. صمغی---en:gummy
 1232. تک‌لاد---en:haploid
 1233. تک‌لادی---en:haploidy
 1234. وراثتی---en:hereditary
 1235. وراثت---en:heredity
 1236. اسبکی---en:hippocampal
 1237. اسبک مغز---en:hippocampus
 1238. عسلک---en:honeydew
 1239. گیاخاکی---en:humic
 1240. گیاخاک‌شدگی---en:humification
 1241. گیاخاک---en:humus
 1242. دورگه---en:hybrid
 1243. دورگه‌ای---en:hybridism---en:hybridity
 1244. دورگه‌سازی---en:hybridization
 1245. دورگه ساختن---en:hybridize
 1246. بیش‌قطبش---en:hyperpolarization
 1247. بیش‌قطبیده---en:hyperpolarized
 1248. میان‌چهر---en:interphase
 1249. تقسیم هسته---en:karyokinesis
 1250. تقسیم هسته‌ای---en:karyokinetic
 1251. تنیزه کروز---en:Krause's corpuscle
 1252. پیچال---en:labyrinth
 1253. پیچال‌برداری---en:labyrinthectomy
 1254. پیچال‌آماس---en:labyrinthitis
 1255. پیچال‌بری---en:labyrinthotomy
 1256. شیار گیجگاهی---en:lateral cerebral sulcus
 1257. دستگاه کناره‌ای---en:limbic system
 1258. کاستمان---en:meiosis
 1259. کاستمانی---en:meiotic
 1260. تنیزه مایسنر---en:Meissner's corpuscle
 1261. پس‌چهر---en:metaphase
 1262. ریزرشته---en:microfilament
 1263. ریزرشته‌ای---en:microfilamentous
 1264. ریزلوله‌ای---en:microtubular
 1265. ریزلوله---en:microtubule
 1266. راکیزه‌ای---en:mitochondrial
 1267. راکیزه---en:mitochondrion
 1268. رشتمان---en:mitosis
 1269. رشتمانی---en:mitotic
 1270. دریچه دولختی---en:mitral valve
 1271. تک‌رنگ‌بین---en:monochromat---en:achromat
 1272. توتاله---en:morula
 1273. توتالگی---en:morulation
 1274. تنجشی---en:nastic
 1275. تنجش---en:nastie
 1276. شوره‌سازی---en:nitrification
 1277. گره رانویه---en:node of Ranvier
 1278. هسته‌تن---en:nucleosome
 1279. تخمزا---en:oosphere
 1280. اندام کورتی---en:organ of Corti---en:spiral organ---en:organum spirale
 1281. تنیزه پاچینی---en:Pacini's corpuscle
 1282. لوزه---en:palatine tonsil---en:tonsil---en:tonsilla palatina
 1283. عصب پادهم‌حس---en:parasympathetic nerve---en:parasympathetic nervous system
 1284. والوچ عصب پادهم‌حس---en:parasympathomimetic
 1285. پیراتنابه---en:perilymph---en:perilympha
 1286. پیراتنابه‌ای---en:perilymphatic
 1287. رخ‌نما---en:phenocopic
 1288. رخ‌نمایی---en:phenocopy
 1289. رخ‌نمود---en:phenotype
 1290. رخ‌نمودی---en:phenotypic
 1291. نورکافت---en:photolysis
 1292. نورکافتی---en:photolytic
 1293. لان---en:pit
 1294. خوناب---en:plasma
 1295. یاخته خوناب---en:plasmacyte---en:plasma cell
 1296. دیسک---en:plasmid
 1297. چندلاد---en:polyploid
 1298. چندلادی---en:polyploidy
 1299. پیش‌زایش---en:preformation---en:preformism
 1300. پیش‌هستگی---en:prokaryosis---en:procaryosis
 1301. پیش‌هسته‌ای‌ها---en:Prokaryotae---en:Procaryotae
 1302. پیش‌هسته‌ای---en:prokaryote---en:prokaryon
 1303. پیش‌هسته‌ای---en:prokaryotic---en:procaryotic
 1304. پیش‌چهر---en:prophase
 1305. نوترکیب---en:recombinant
 1306. نوترکیبی---en:recombination
 1307. تنیزه رافینی---en:Ruffini's corpuscle
 1308. ریزکیسک---en:saccule---en:sacculus
 1309. ریزکیسک‌آماس---en:sacculitis
 1310. سخت‌آکنه---en:sclerenchyma
 1311. دیواره‌ای---en:septal
 1312. دیواره---en:septum
 1313. سرم‌شناسی---en:serology
 1314. سرم‌درمانی---en:serotherapy
 1315. سرم---en:serum
 1316. کاوک---en:sinus
 1317. کاوک‌آماس---en:sinusitis
 1318. کاوک‌مانند---en:sinusoid
 1319. هم‌حس‌برداری---en:sympathectomy
 1320. عصب هم‌حس---en:sympathetic nerve
 1321. والوچ عصب هم‌حس---en:sympathomimetic
 1322. همایه---en:synapse
 1323. همایه‌ای---en:synaptic
 1324. همایه‌شناسی---en:synaptology
 1325. همایه‌تن---en:synaptosome
 1326. هم‌کاره---en:synergid
 1327. واپسین‌چهر---en:telophase
 1328. فشار---en:tension
 1329. کشش---en:tension
 1330. کشنده---en:tensor
 1331. چهارتایی---en:tetrad
 1332. لوزه---en:tonsil---en:tonsilla
 1333. لوزه مخچه---en:tonsil of cerebellum---en:tonsilla cerebelli
 1334. لوزه‌ای---en:tonsilar
 1335. لوزه‌برداری---en:tonsilectomy
 1336. لوزه‌آماس---en:tonsilitis
 1337. کشنگ---en:tonus
 1338. نایدیس---en:tracheid
 1339. گرایشی---en:tropic
 1340. گرایش---en:tropism---en:topotaxis
 1341. کیسک---en:utricle---en:utriculus---en:utriculus vestibuli
 1342. کیسکی---en:utricular---en:utriculate
 1343. کیسک‌ریخت---en:utriculiform
 1344. کیسک‌آماس---en:utriculitis
 1345. کیسک‌دار---en:utriculose
 1346. واجی---en:vagal
 1347. واج‌بری---en:vagotomy
 1348. عصب واج---en:vagus nerve
 1349. خشک‌چشمی---en:xerophthalmia
 1350. شوره‌زدایی---en:denitrification
 1351. چلیپای بینایی---en:optic chiasma---en:chiasma opticum---en:optic chiasm---en:optic decussation
 1352. گرانی مطلق---en:absolute gravity
 1353. نقشه‌برداری هوامغناطیسی---en:aeromagnetic surveying
 1354. لرزه‌شناسی کاربردی---en:applied seismology
 1355. عرض نجومی---en:astronomic latitude
 1356. موج حجمی---en:body wave
 1357. صفحه بوگه---en:Bouguer plate
 1358. زمین‌لرزه سرشتی---en:characteristic earthquake
 1359. هم‌میان‌نقطه---en:common midpoint---en:CMP
 1360. هم‌ژرفانقطه---en:common-depth-point---en:CDP
 1361. گردآورد هم‌چشمه---en:common-source gather
 1362. موج تراکمی---en:compressional wave
 1363. مرحله همالرزه‌ای---en:coseismic phase
 1364. چرخه دگرشکلی پوسته---en:crustal deformation cycle
 1365. عمق کوری---en:Curie depth
 1366. انحراف---en:declination
 1367. تباین چگالی---en:density contrast
 1368. مقطع عمقی---en:depth section
 1369. موج پیچشی---en:distortional wave
 1370. شکل‌پذیر---en:ductile
 1371. شکل‌پذیری---en:ductility
 1372. پیش‌بینی زمین‌لرزه---en:earthquake prediction
 1373. خوشه‌زمین‌لرزه---en:earthquake swarm
 1374. کشسان---en:elastic
 1375. ثابت کشسانی---en:elastic constant
 1376. کشسانی---en:elasticity
 1377. لرزه‌شناسی اکتشافی---en:exploration seismology
 1378. ژرفای کانون---en:focal depth
 1379. تصحیح هوای آزاد---en:free-air correction
 1380. بی‌هنجاری گرانی هوای آزاد---en:free-air gravity anomaly
 1381. عرض زمین‌مرکزی---en:geocentric latitude
 1382. وارونگی زمین‌مغناطیس---en:geomagnetic reversal
 1383. گرادیان گرانی---en:gravity gradient
 1384. برگردان گرانی---en:gravity reduction
 1385. زمین‌غلت---en:ground roll
 1386. زمین‌لرزه القایی---en:induced earthquake
 1387. مرحله میان‌لرزه‌ای---en:interseismic phase
 1388. موج ناچرخشی---en:irrotational wave
 1389. هم‌ایستایی---en:isostasy
 1390. هم‌ایستا---en:isostatic
 1391. تصحیح عرض جغرافیایی---en:latitude correction
 1392. موج طولی---en:longitudinal wave
 1393. استوای مغناطیسی---en:magnetic equator
 1394. میل مغناطیسی---en:magnetic inclination
 1395. عرض مغناطیسی---en:magnetic latitude
 1396. بی‌هنجاری محلی مغناطیسی---en:magnetic local anomaly
 1397. نصف‌النهار مغناطیسی---en:magnetic meridian
 1398. رصدخانه مغناطیسی---en:magnetic observatory
 1399. تغییر درازمدت مغناطیسی---en:magnetic secular change
 1400. گرانی مشاهده‌ای---en:observed gravity
 1401. موج P---en:P wave
 1402. دیرین‌زمین‌لرزه---en:paleoearthquake
 1403. دیرینه‌عرض مغناطیسی---en:paleolatitude
 1404. دیرینه‌مغناطیس---en:paleomagnetism
 1405. دیرین‌زلزله‌خیزی---en:paleoseismicity
 1406. مرحله پسالرزه‌ای---en:postseismic phase
 1407. مرحله پیشالرزه‌ای---en:preseismic phase
 1408. موج فشاری---en:pressure wave
 1409. موج اولیه---en:primary wave
 1410. لرزه‌شناسی کاوشی---en:prospecting seismology
 1411. موج کش‌واکشی---en:push-pull wave
 1412. ردیابی پرتو---en:ray tracing
 1413. مسیر پرتو---en:raypath
 1414. مانده‌مغناطش---en:remanent magnetization
 1415. موج چرخشی---en:rotational wave
 1416. موج S---en:S wave
 1417. موج دوم---en:secondary wave
 1418. زمین‌لرزه‌ای---en:seismic
 1419. لرزه‌ای---en:seismic
 1420. داده‌برداری لرزه‌ای---en:seismic acquisition
 1421. ناهمسان‌گردی لرزه‌ای---en:seismic anisotropy
 1422. کاف لرزه‌ای---en:seismic gap
 1423. مقطع لرزه‌ای---en:seismic section
 1424. موج برشی---en:shear wave
 1425. موج سطحی---en:surface wave
 1426. موج مماسی---en:tangential wave
 1427. دورلرزه---en:teleseism
 1428. مقطع زمانی---en:time section
 1429. موج عرضی---en:transverse wave
 1430. کرنش---en:strain
 1431. شکننده---en:brittle
 1432. تنش---en:stress
 1433. عمق‌یابی---en:sounding
 1434. توفان مغناطیسی---en:magnetic storm---en:geomagnetic storm
 1435. حرکت!---en:action
 1436. رویداد---en:action
 1437. خط فرضی---en:action axis---en:imaginary line
 1438. فیلم پرحادثه---en:action film
 1439. نمای هوایی---en:aerial shot
 1440. نمای نزدیک---en:close-up---en:CU---en:close shot---en:CS
 1441. تفسیر---en:commentary
 1442. تداوم---en:continuity
 1443. منشی صحنه---en:continuity girl---en:continuity clerk---en:script girl
 1444. جدول پخش برنامه---en:continuity log
 1445. فیلم‌نوشت---en:continuity script
 1446. نمای تداومی---en:continuity shot
 1447. عکس صحنه---en:continuity still
 1448. فرمان---en:cue
 1449. فرمانه---en:cueing device
 1450. برش---en:cut
 1451. قطع!---en:cut
 1452. نمای برون‌برش---en:cut away shot---en:cut away
 1453. نمای درون‌برش---en:cut in shot---en:cut in
 1454. بریده‌نقش---en:cut out
 1455. برش‌افزار---en:cutter
 1456. نورشکن---en:cutter
 1457. نوربند---en:cutting blade---en:shutter blade
 1458. نسخه کار---en:cutting copy---en:workprint
 1459. نمای معرف---en:establishing shot
 1460. نمای خارجی---en:exterior shot---en:EXT---en:exterior
 1461. نمای تعقیبی---en:follow shot
 1462. فیلم پرحساسیت---en:high-speed film
 1463. نمای داخلی---en:interior shot
 1464. برش پرشی---en:jump cut
 1465. نمای آماده---en:library shot
 1466. نمای دور---en:long shot
 1467. فیلم کم‌حساسیت---en:low-speed film
 1468. برش جور---en:match cut
 1469. نمای متوسط---en:medium shot
 1470. گفتار---en:narration---en:commentary
 1471. متن گفتار---en:narration script
 1472. نمای فرازشانه---en:over-the-shoulder shot---en:OSS
 1473. حرکت افق‌گرد---en:pan
 1474. نمای افق‌گرد---en:pan shot---en:panoramic shot
 1475. نمای دیدگاهی---en:point of view shot---en:POV
 1476. نمای پردازشی---en:process shot
 1477. نمای واکنشی---en:reaction shot
 1478. نمای بازمعرفی---en:re-establishing shot
 1479. نمای زانسو---en:reverse shot---en:reverse angle shot
 1480. دندانه---en:sprocket
 1481. رانش دندانه‌ای---en:sprocket drive
 1482. سوراخ‌های حاشیه---en:sprocket holes---en:perforations
 1483. چرخ دندانه‌دار---en:sprocket roller---en:sprocket wheel
 1484. رانش غلتکی---en:sprocketless drive---en:tendency drive
 1485. موسیقی آماده---en:stock music---en:music library
 1486. حرکت عمودگرد---en:tilt
 1487. نمای عمودگرد---en:tilt shot
 1488. نمای دونفره---en:two shot
 1489. نمای نیم‌تنه---en:waist shot
 1490. تولید---en:production
 1491. بداهه‌پردازی---en:improvisation
 1492. موسیقایی---en:musical
 1493. حل---en:resolution
 1494. قاب‌بندی---en:framing
 1495. نادستوارگی---en:achirality
 1496. موضع فعال---en:active site---en:active centre
 1497. هواسل---en:aerosol
 1498. اوربیتال پادپیوندی---en:antibonding orbital
 1499. اتمی شدن---en:atomization
 1500. اصل بناگذاری---en:Aufbau principle
 1501. خودیونش---en:autoionization
 1502. مرتبه پیوند---en:bond order
 1503. اوربیتال پیوندی---en:bonding orbital
 1504. مویینگی---en:capillarity---en:capillary action
 1505. زنجیره‌ای شدن---en:catenation
 1506. نظریه برخورد---en:collision theory
 1507. کلوئید---en:colloid
 1508. سوختن---en:combustion
 1509. یون مشترک---en:common ion
 1510. هَمارایابی---en:complexation analysis
 1511. همتافت‌سازی---en:complexation---en:complexing
 1512. همتافت‌سنجی---en:complexometry---en:chelatometry
 1513. ترکیب‌بندی---en:composition
 1514. پیل غلظتی---en:concentration cell
 1515. نوار رسانش---en:conduction band
 1516. اسیدـ باز مزدوج---en:conjugate acid-base pair
 1517. الکترون‌های درونی---en:core electrons
 1518. یون مخالف---en:counter ion
 1519. جفت‌شدگی---en:coupling
 1520. ثابت جفت‌شدگی---en:coupling constant
 1521. جرم بحرانی---en:critical mass
 1522. نظریه میدان بلور---en:crystal field theory
 1523. تجزیه---en:decomposition
 1524. الکترون‌های نامستقر---en:delocalized electrons
 1525. نمک‌زدایی---en:desalination
 1526. واشیشه‌ای شدن---en:devitrification
 1527. واکنش جابه‌جایی---en:displacement reaction
 1528. نشت مولکولی---en:effusion
 1529. الکترون‌خواهی---en:electron affinity
 1530. آرایش الکترونی---en:electron configuration
 1531. چگالی الکترون---en:electron density
 1532. انرژی زوج‌شدگی الکترون---en:electron pairing energy
 1533. واکنش پایه---en:elementary reaction---en:step
 1534. فرمول تجربی---en:empirical formula
 1535. ثابت تعادل---en:equilibrium constant
 1536. واکنش تبادلی---en:exchange reaction
 1537. برانگیزنده---en:exciting
 1538. محصول استخراج---en:extract
 1539. عامل استخراج---en:extractant
 1540. استخراج---en:extraction
 1541. استخراج‌کن---en:extractor
 1542. آب‌سل---en:hydrosol
 1543. تجزیه دستگاهی---en:instrumental analysis
 1544. تبادل یون---en:ion exchange
 1545. تبادلگر یون---en:ion exchanger
 1546. یوننده---en:ionizer
 1547. نیروی لاندن---en:London force---en:dispersion force---en:London dispersion force
 1548. اصل طرد پائولی---en:Pauli exclusion principle---en:exclusion principle
 1549. سرعت واکنش---en:rate of reaction
 1550. سیرشده---en:saturated
 1551. سل کردن---en:solation
 1552. واجفت‌شدگی اسپین---en:spin decoupling
 1553. واکنش جانشینی---en:substitution reaction
 1554. ابرسیرشده---en:supersaturated
 1555. ابرسیرشدگی---en:supersaturation
 1556. سیرنشده---en:unsaturated
 1557. سیرنشدگی---en:unsaturation
 1558. شیشه‌ای---en:vitreous
 1559. شیشه‌ای شدن---en:vitrification
 1560. قطرک---en:droplet
 1561. نقطه سه‌گانه---en:triple point
 1562. واسنجیدن---en:calibrate
 1563. واسنجیده---en:calibrated
 1564. واسنجی---en:calibration
 1565. صفر مطلق---en:absolute zero
 1566. پادمتقارن---en:antisymmetric
 1567. رسانایی---en:conductance
 1568. رسانا---en:conductor
 1569. سطح مقطع---en:cross section
 1570. میدان الکتریکی---en:electric field
 1571. الکترومغناطیسی---en:electromagnetic
 1572. تراز انرژی---en:energy level
 1573. معادله حالت---en:equation of state
 1574. پیل سوختی---en:fuel cell
 1575. تراز پایه---en:ground level
 1576. حالت پایه---en:ground state
 1577. انرژی درونی---en:internal energy
 1578. دستگاه بین‌المللی یکاها---en:international system of units
 1579. ظرفیت گرمایی مولی---en:molar heat capacity
 1580. فشار گذرندگی---en:osmotic pressure
 1581. اثر فوتوالکتریک---en:photoelectric effect
 1582. چاه پتانسیل---en:potential well
 1583. توان---en:power
 1584. بازتاب---en:reflection
 1585. سیرشدگی---en:saturation
 1586. نیم‌رسانا---en:semiconductor
 1587. حرکت هماهنگ ساده---en:simple harmonic motion
 1588. گرمای ویژه---en:specific heat
 1589. متقارن---en:symmetrical
 1590. تعادل گرمایی---en:thermal equilibrium
 1591. اصل عدم قطعیت---en:uncertainty principle
 1592. تراکم‌پذیری---en:compressibility
 1593. رسانش---en:conduction
 1594. رسانشی---en:conductive
 1595. رسانندگی---en:conductivity
 1596. همرفت---en:convection
 1597. فرایند گرماگیر---en:endothermic process
 1598. برانگیزش---en:excitation
 1599. حالت برانگیخته---en:excited state
 1600. فرایند گرماده---en:exothermic process
 1601. انبساط---en:expansion
 1602. ظرفیت گرمایی---en:heat capacity
 1603. ناوردایی---en:invariance
 1604. ناوردا---en:invariant
 1605. یونش---en:ionization
 1606. فرایند هم‌فشار---en:isobaric process
 1607. فرایند هم‌دما---en:isothermal process
 1608. ذره---en:particle
 1609. چگالش---en:condensation
 1610. صافی---en:filter
 1611. نادستوار---en:achiral
 1612. فعال‌سازی---en:activation
 1613. زنجیر---en:chain
 1614. واکنش زنجیره‌ای---en:chain reaction
 1615. جابه‌جایی شیمیایی---en:chemical shift
 1616. دستوارگی---en:chirality
 1617. همتافت---en:complex---en:complex compound---en:coordination complex
 1618. جزء---en:component
 1619. ترکیب---en:compound---en:chemical compound
 1620. مزدوج---en:conjugated
 1621. مزدوج شدن---en:conjugation
 1622. جزء سازنده---en:constituent
 1623. واانگیزش---en:deexcitation
 1624. واانتشار---en:depropagation
 1625. تسهیم نامتناسب---en:disproportionation
 1626. تفکیک---en:dissociation
 1627. برانگیخته---en:excited
 1628. نرماسل---en:plastisol
 1629. سل---en:sol
 1630. سل شدن---en:solation
 1631. آمیزه---en:compound
 1632. آمیزه‌ساز---en:compounder
 1633. آمیزه‌سازی---en:compounding
 1634. آلی‌سل---en:organosol
 1635. نیترات‌زدایی---en:denitrification
 1636. آب سبک---en:soft water
 1637. بی‌دررو---en:adiabatic
 1638. فرارفت---en:advection
 1639. فرارفتی---en:advective
 1640. بادسنج بادی---en:aeolian anemometer
 1641. توده‌هوا---en:air mass
 1642. هواسنج---en:air meter
 1643. ذرات سپیدایی---en:albedo neutrons---en:albedo particles
 1644. فرازیاب---en:altimeter
 1645. فرازیابی---en:altimetry
 1646. فرازا---en:altitude
 1647. بادشیب‌سنج---en:anemoclinometer
 1648. بادسنج---en:anemometer
 1649. بادسنجی---en:anemometry
 1650. بادسرعت‌نما---en:anemovane
 1651. فشارنگار خشک---en:aneroid barograph
 1652. فشارسنج خشک---en:aneroid barometer
 1653. واچرخند---en:anticyclone
 1654. خودفشاروردی---en:autobarotropy
 1655. پس‌گرد---en:backing
 1656. سقف‌بالونی---en:balloon ceiling
 1657. کژفشار---en:baroclinic
 1658. کژفشاری---en:baroclinity
 1659. فشارنگاشت---en:barogram
 1660. فشارنگار---en:barograph
 1661. فشارسنجی---en:barometry
 1662. فشارورد---en:barotropic
 1663. فشاروردی---en:barotropy
 1664. لایه مرزی---en:boundary layer
 1665. نسیم---en:breeze
 1666. شناوری---en:buoyancy
 1667. وارونگی کلاهکی---en:capping inversion
 1668. بالون سقف‌یاب---en:ceiling balloon
 1669. سقف‌نگاشت---en:ceilogram
 1670. سقف‌نگار---en:ceilograph
 1671. سقف‌سنج---en:ceilometer
 1672. گردش---en:circulation
 1673. اقلیم---en:climate
 1674. اقلیم‌شناسی---en:climatology
 1675. بادسنج تماسی---en:contact anemometer
 1676. بادسنج فنجانی---en:cup anemometer
 1677. چرخند---en:cyclone
 1678. غباریخ---en:diamond dust
 1679. جریان‌سو---en:downstream
 1680. بادسو---en:downwind
 1681. باران‌ریزه---en:drizzle
 1682. گردوخاک---en:dust
 1683. تنوره دیو---en:dust devil
 1684. گردوغبار---en:dust haze
 1685. خاک‌افق---en:dust horizon
 1686. توفان خاک---en:dust storm
 1687. گردچال---en:dust well
 1688. خاک‌تنوره---en:dust whirl
 1689. هوابرق---en:electrometeor
 1690. ارتفاع---en:elevation
 1691. استوا---en:equator
 1692. سقف برآوردی---en:estimated ceiling
 1693. فشارنگار شناوری---en:float barograph
 1694. مه---en:fog
 1695. جبهه---en:front
 1696. یخ‌بندان---en:frost
 1697. زمین یخ‌زده---en:frozen ground
 1698. گردش کلی---en:general circulation
 1699. یخ‌شیشه---en:glaze
 1700. یخ شفاف---en:glaze ice---en:clear ice
 1701. جست---en:gust
 1702. تگرگ‌دانه---en:hailstone
 1703. غبار---en:haze
 1704. بلندا---en:height
 1705. مرطوب---en:humid
 1706. رطوبت---en:humidity
 1707. هواآب---en:hydrometeor
 1708. تگرگ‌ریزه---en:ice pellets
 1709. گویچه‌یخ---en:ice pellets
 1710. خط هم‌چگالی---en:isopycnic line
 1711. خط هم‌حجم ویژه---en:isoster
 1712. آهنگ کاهش---en:lapse rate
 1713. هواسنگ---en:lithometeor
 1714. فشارسنج شاره‌ها---en:manometer
 1715. میان‌چرخند---en:mesocyclone
 1716. میان‌مقیاس---en:mesoscale
 1717. پدیده هوایی---en:meteor
 1718. میانگان---en:mid-latitudes
 1719. تنک‌مه---en:mist
 1720. فشارنگار تصویری---en:photographic barograph
 1721. هواشید---en:photometeor
 1722. بارش---en:precipitation
 1723. فرازیاب فشاری---en:pressure altimeter---en:barometric altimeter
 1724. بادسنج پروانه‌ای---en:propeller anemometer
 1725. پشته---en:ridge
 1726. مه کم‌عمق---en:shallow fog
 1727. رگبار---en:shower
 1728. برف‌باران---en:sleet
 1729. برف‌ریزه---en:snow grains
 1730. گویچه‌برف---en:snow pellets
 1731. بادسنج صوتی---en:sonic anemometer
 1732. بخارآب---en:steam
 1733. جنب‌جنوبگان---en:subantarctic
 1734. جنب‌شمالگان---en:subarctic
 1735. جنب‌مدارگان---en:subtropics
 1736. همدید---en:synoptic
 1737. گرماباد---en:thermal wind
 1738. کج‌ناوه---en:tilted trough
 1739. مدارگان---en:tropics
 1740. منطقه حاره---en:tropics
 1741. ناوه---en:trough
 1742. پادجریان‌سو---en:upstream
 1743. پادبادسو---en:upwind
 1744. پیش‌گرد---en:veering
 1745. دمای مجازی---en:virtual temperature
 1746. پیچند دریایی---en:waterspout
 1747. فشارنگار وزنی---en:weight barograph
 1748. فشارسنج وزنی---en:weight barometer
 1749. هوای تر---en:wet air
 1750. دمای تر---en:wet-bulb temperature
 1751. گردباد---en:whirlwind
 1752. گردوخاک گسترده---en:widespread dust
 1753. بادسنج آسیابی---en:windmill anemometer
 1754. بادنما---en:windvane
 1755. سپیدایی---en:albedo
 1756. مدار شمالگان---en:Arctic Circle
 1757. قاتل سیاسی---en:assassin
 1758. به قتل رساندن---en:assassinate
 1759. قتل سیاسی---en:assassination
 1760. بلشویک---en:Bolshevik---en:Bolshevist
 1761. بلشویکی---en:bolshevik---en:bolshevistic
 1762. بلشویسم---en:Bolshevism
 1763. بورژوا---en:bourgeois
 1764. بورژوایی---en:bourgeois
 1765. بورژوازی---en:bourgeoisie
 1766. نامزدی---en:candidacy
 1767. نامزد---en:candidate
 1768. قضاوت‌سپاری---en:capitulations---en:capitulation
 1769. استعماری---en:colonial
 1770. استعمار---en:colonialism
 1771. استعمارگر---en:colonialist
 1772. مستعمره‌سازی---en:colonization
 1773. مستعمره---en:colony
 1774. کنسول---en:consul
 1775. کنسولی---en:consular
 1776. کنسولگری---en:consulate
 1777. سرکنسولگری---en:consulate-general
 1778. سرکنسول---en:consul-general
 1779. استعمارزدایی---en:decolonization
 1780. دیپلماسی---en:diplomacy
 1781. دیپلمات---en:diplomat---en:diplomatic agent
 1782. دیپلماتی---en:diplomatic
 1783. رهنامه‌ای---en:doctrinal
 1784. رهنامه---en:doctrine
 1785. فرستاده---en:envoy
 1786. فالانژ---en:Falange
 1787. فالانژیسم---en:falangism
 1788. فالانژ---en:Falangist---en:Falange
 1789. فالانژی---en:falangist
 1790. فاشیسم---en:Fascism
 1791. فاشیست---en:Fascist
 1792. فاشیستی---en:fascist
 1793. فراماسون---en:freemason
 1794. انجمن فراماسونی---en:freemasonry
 1795. فراماسونگری---en:freemasonry
 1796. نازی---en:Nazi
 1797. نازی---en:nazi
 1798. نازیسم---en:Nazism
 1799. نونازیسم---en:neo-Nazism
 1800. نصاب‌شکنی---en:obstruction
 1801. نصاب‌شکنی---en:obstructionism
 1802. نصاب‌شکن---en:obstructionist
 1803. مجلس‌محوری---en:parliamentarism
 1804. تشریفات---en:protocol
 1805. همه‌پرسی---en:referendum
 1806. جنبش اصلاح دین---en:Reformation
 1807. اصلاح‌گر---en:reformer
 1808. اصلاح‌طلبی---en:reformism
 1809. اصلاح‌طلب---en:reformist
 1810. نظام---en:regime
 1811. کنسولیار---en:vice consul
 1812. میزان کردن---en:adjust
 1813. میزان‌پذیری---en:adjustability
 1814. میزان‌پذیر---en:adjustable
 1815. میزان‌گر---en:adjuster
 1816. میزان‌سازی---en:adjusting
 1817. میزان‌سازی---en:adjustment
 1818. میرانه---en:damper
 1819. میرایی---en:damping
 1820. تجهیزات---en:equipment
 1821. نشانگر---en:indicator
 1822. تولید انبوه---en:mass production
 1823. نمونه---en:sample
 1824. ابزارساز---en:tool maker
 1825. ابزارسازی---en:tool making
 1826. ماشینی کردن---en:mechanization
 1827. آژیر---en:alarm
 1828. آهنگ---en:rate
 1829. جعبه‌ابزار---en:tool box
 1830. دستگاه---en:apparatus
 1831. درشت‌نمایی---en:angular magnification
 1832. دهانه---en:aperture---en:opening
 1833. گشودگی---en:aperture
 1834. باریکه---en:beam
 1835. روشن---en:bright
 1836. شیشه سوزان---en:burning glass
 1837. دوربین عکاسی---en:camera
 1838. اتاقک روشن---en:camera lucida
 1839. اتاقک تاریک---en:camera obscura
 1840. نور همدوس---en:coherent light
 1841. نوک سوزان---en:contact tip
 1842. توری پراش---en:diffraction grating
 1843. دیوپتر---en:diopter
 1844. چشمی---en:eyepiece---en:ocular
 1845. فریز---en:fringe
 1846. توری---en:grating
 1847. روشنایی---en:illumination---en:illuminance---en:luminous flux density
 1848. روشنایی‌سنج---en:illuminometer
 1849. صفحه تصویر---en:image plane
 1850. نوک‌عدسی---en:lensed tip
 1851. لیدار---en:lidar
 1852. نورسنج---en:light meter
 1853. نور---en:light---en:light radiation---en:visible radiation
 1854. لومن---en:lumen
 1855. ذره‌بین---en:magnifying glass---en:magnifier---en:simple microscope
 1856. آینه---en:mirror
 1857. شیئی---en:objective---en:object glass
 1858. اجزای نوری---en:optic
 1859. اپتیکی---en:optical
 1860. تار نوری---en:optical fibre---en:light guide
 1861. اپتیک---en:optics
 1862. روزنه---en:pinhole
 1863. منشور---en:prism
 1864. کلید کیفیت---en:Q-switch
 1865. رنگین‌کمان---en:rainbow
 1866. سایه---en:shadow---en:umbra
 1867. مرئی---en:visible
 1868. تابش---en:radiation
 1869. نیم‌سایه---en:penumbra
 1870. شتاب---en:acceleration
 1871. شتاب‌دهنده---en:accelerator
 1872. کنش---en:action
 1873. کنش از دور---en:action at a distance
 1874. قانون کنش ـ واکنش---en:action-reaction law
 1875. کنانش---en:activation
 1876. جریان متناوب---en:alternating current
 1877. گشتاور مغناطیسی بی‌هنجار---en:anomalous magnetic moment
 1878. شکم---en:antinode
 1879. پهنای نوار---en:band width
 1880. کمیت اصلی---en:base quantity
 1881. یکای اصلی---en:base unit
 1882. زنش---en:beat
 1883. انرژی بستگی---en:binding energy
 1884. جسم سیاه---en:blackbody
 1885. نیروی شناوری---en:buoyancy---en:buoyant force
 1886. خازن---en:capacitor
 1887. چرخه کارنو---en:Carnot cycle
 1888. نیروی مرکزی---en:central force
 1889. مرکز نیرو---en:centre of force
 1890. مرکز جرم---en:centre of mass
 1891. نیروی مرکزگرا---en:centripetal force
 1892. آشوب---en:chaos
 1893. آشوبی---en:chaotic
 1894. برخورددهنده---en:collider
 1895. برخوردی---en:colliding
 1896. برخورد---en:collision
 1897. قطب‌نما---en:compass
 1898. متراکم---en:compressed
 1899. تراکم---en:compression
 1900. تراکمی---en:compressional
 1901. رساننده---en:conductive
 1902. قانون پایستگی---en:conservation law
 1903. پایستار---en:conservative
 1904. پایسته---en:conserved
 1905. همرفتی---en:convective
 1906. تخلیه هاله‌ای---en:corona discharge
 1907. شمار---en:count
 1908. شمارگر---en:counter
 1909. شمارآهنگ‌سنج---en:counting-rate meter---en:rate meter
 1910. هم‌وردا---en:covariant
 1911. میرایی بحرانی---en:critical damping
 1912. جریان---en:current
 1913. میرا---en:damped
 1914. آهنربای میراننده---en:damping magnet
 1915. کمیت فرعی---en:derived quantity
 1916. یکای فرعی---en:derived unit
 1917. پخش---en:diffusion
 1918. جریان مستقیم---en:direct current
 1919. اثر دوپلر---en:Doppler effect
 1920. سرعت رانش---en:drift velocity
 1921. جریان گردابی---en:eddy current---en:Foucault current
 1922. بازده---en:efficiency
 1923. الکترومغناطیس---en:electromagnetism
 1924. برخورد انرژی‌گیر---en:endoergic collision
 1925. کاف انرژی---en:energy gap
 1926. تعادل---en:equilibrium
 1927. سطح هم‌پتانسیل---en:equipotential surface
 1928. اصل هم‌ارزی---en:equivalence principle
 1929. واکنش انرژی‌زا---en:exoergic reaction
 1930. میدان---en:field
 1931. شارش---en:flow
 1932. شاره---en:fluid
 1933. شار---en:flux
 1934. نوسان واداشته---en:forced oscillation
 1935. چارچوب مرجع---en:frame of reference
 1936. سقوط آزاد---en:free fall
 1937. فضای تهی---en:free space
 1938. اصطکاک---en:friction
 1939. الکتریسیته مالشی---en:frictional electricity
 1940. ثابت بنیادی---en:fundamental constant
 1941. بسامد اصلی---en:fundamental frequency
 1942. بهره---en:gain
 1943. پرتو گاما---en:gamma ray
 1944. نظریه پیمانه‌ای---en:gauge theory
 1945. نظریه وحدت بزرگ---en:grand unified theory
 1946. رمبش گرانشی---en:gravitational collapse
 1947. گراویتون---en:graviton
 1948. شبکه---en:grid
 1949. برخورد شاخ‌به‌شاخ---en:head-on collision
 1950. گرما---en:heat
 1951. نمایش هایزنبرگ---en:Heisenberg representation
 1952. حفره---en:hole
 1953. پسماند---en:hysteresis
 1954. شاره آرمانی---en:ideal fluid
 1955. دمای گیرانش---en:ignition temperature
 1956. تنش ضربه‌ای---en:impact stress
 1957. القاشده---en:induced
 1958. میدان الکتریکی القایی---en:induced electric field
 1959. القا---en:induction
 1960. القایی---en:inductive
 1961. القاگر---en:inductor
 1962. عایق---en:insulation
 1963. عایق‌بندی---en:insulation
 1964. تراز شدت---en:intensity level
 1965. قانون عکس مجذور---en:inverse-square law
 1966. هسته آهنی---en:iron core
 1967. فرایند هم‌حجم---en:isochore process
 1968. انرژی جنبشی---en:kinetic energy
 1969. گرمای نهان---en:latent heat
 1970. بلندی---en:loudness
 1971. تک‌قطبی مغناطیسی---en:magnetic monopole
 1972. مغناطیس‌سپهر---en:magnetosphere
 1973. جرم---en:mass
 1974. اندازه‌گیری---en:measurement
 1975. گشتاور---en:moment
 1976. تکانه---en:momentum
 1977. القای متقابل---en:mutual induction
 1978. نوفه---en:noise
 1979. گذرندگی---en:osmosis
 1980. پاره‌فشار---en:partial pressure
 1981. شتاب‌دهنده ذرات---en:particle accelerator
 1982. آونگ---en:pendulum
 1983. حرکت دوره‌ای---en:periodic motion
 1984. گذردهی---en:permittivity
 1985. لامپ تکثیر فوتونی---en:photomultiplier tube
 1986. اثر فشاربرقی---en:piezoelectric effect
 1987. موج تخت---en:plane wave
 1988. پیش‌رانش---en:propulsion
 1989. پیش‌رانشی---en:propulsive
 1990. تپ---en:pulse
 1991. توان تابشی---en:radiating power
 1992. تابشگر---en:radiator
 1993. پس‌زنی---en:recoil
 1994. نسبیتی---en:relativistic
 1995. نظریه نسبیت---en:relativity theory
 1996. رانش---en:repulsion
 1997. مقاومت ویژه---en:resistivity
 1998. مقاومت---en:resistor
 1999. چرخش---en:rotation
 2000. اتصال کوتاه---en:short circuit
 2001. صدا---en:sound
 2002. صوت---en:sound
 2003. موج ساکن---en:standing wave
 2004. حالت---en:state
 2005. الکتریسیته ساکن---en:static electricity
 2006. تار---en:string
 2007. ابررسانا---en:superconductor
 2008. اصل برهم‌نهی---en:superposition principle
 2009. تقارن---en:symmetry
 2010. دما---en:temperature
 2011. سرعت حد---en:terminal velocity
 2012. گسیل گرمایونی---en:thermionic emission
 2013. آستانه شنوایی---en:threshold of hearing
 2014. آستانه دردناکی---en:threshold of pain
 2015. گشتاور نیرو---en:torque
 2016. گشتاورسنج---en:torquemeter
 2017. خواص ترابردی---en:transport properties
 2018. موج رونده---en:traveling wave
 2019. نامیرا---en:undamped
 2020. لامپ خلاء---en:vacuum tube
 2021. مرتعش---en:vibrating
 2022. تار مرتعش---en:vibrating string
 2023. ارتعاش---en:vibration
 2024. ارتعاشی---en:vibrational
 2025. ارتعاشگر---en:vibrator
 2026. جبهه موج---en:wave front
 2027. موج‌بر---en:waveguide
 2028. طول‌موج---en:wavelength
 2029. دوگانگی موج - ذره---en:wave-particle duality
 2030. واسنج---en:calibrator
 2031. نگهداری---en:maintenance
 2032. وجین---en:weeding
 2033. نامحورسو---en:abaxial
 2034. گرده‌افشان بی‌جان---en:abiotic pollinator
 2035. ریزش---en:abscission
 2036. بالاسو---en:acropetal
 2037. محورسو---en:adaxial
 2038. بی‌برگ---en:afoliate---en:leafless
 2039. بازرشد---en:after growth
 2040. پس‌رسی---en:after ripening
 2041. عمل‌آوری در هوا---en:air curing
 2042. خواباندن هوایی---en:air layering
 2043. باریک‌راه---en:alley
 2044. باردهی متناوب---en:alternate bearing
 2045. پابرجایی---en:anchorage
 2046. گیاه یک‌ساله---en:annual plant
 2047. حلقه سالانه---en:annual ring---en:annual layer
 2048. چیرگی انتهایی---en:apical dominance
 2049. درخت---en:arbor---en:tree
 2050. درختی---en:arboreal
 2051. درختگون---en:arboreous---en:arborescent
 2052. درختکاری---en:arboriculture
 2053. درختکار---en:arborist---en:arboriculturist
 2054. درختچه خاردار---en:armed shrub
 2055. گیاه معطر---en:aromatic plant
 2056. ریشه‌پوشانده---en:balled and burlapped
 2057. ریشه‌عریان---en:bare-rooted
 2058. صفحه پایه‌ای---en:basal plate
 2059. پایین‌سو---en:basipetal
 2060. شاخه بارده---en:bearing wood
 2061. گیاه دوساله---en:biennial plant
 2062. گرده‌افشان جاندار---en:biotic pollinator
 2063. سپیدسازی---en:blanching
 2064. سپیدگرد---en:bloom
 2065. شکوفه---en:bloom---en:blossom
 2066. گلدهی---en:bloom
 2067. دارسان---en:bonsai---en:bonzai
 2068. پاگرما---en:bottom heat
 2069. سوخ---en:bulb
 2070. پیش‌رسان سوخ---en:bulb forcer
 2071. پیش‌رسانی سوخ---en:bulb forcing
 2072. سوخ‌پرور---en:bulb grower---en:bulb producer
 2073. گلتابه سوخ---en:bulb pan
 2074. جعبه سوخ---en:bulb tray
 2075. سوخیزه---en:bulbil
 2076. سوخک---en:bulblet
 2077. برانجیرزنی---en:caprification
 2078. برانجیر---en:caprifig
 2079. میوه‌های خودرس---en:climacteric fruits
 2080. سخت‌ریشه‌زا---en:difficult-to-root
 2081. خفته---en:dormant
 2082. آسان‌ریشه‌زا---en:easy-to-root
 2083. پیش‌رسانی---en:forcing
 2084. تندانه---en:germinator
 2085. خوابانده---en:layer
 2086. خواباندن---en:layering---en:layerage
 2087. خواباندن کپه‌ای---en:mound layering---en:stooling---en:stool layering
 2088. گیاه چندساله---en:perennial plant
 2089. گرده‌افشانی---en:pollination
 2090. هرس---en:pruning
 2091. قیچی هرس---en:pruning shear
 2092. خموشی---en:quiescence
 2093. خموش---en:quiescent
 2094. ریشه‌زایی---en:rooting---en:rhyzogenesis
 2095. خواباندن مارپیچی---en:serpentine layering---en:compound layering
 2096. خواباندن ساده---en:simple layering
 2097. خواباندن انتهایی---en:tip layering
 2098. پیرایش---en:training
 2099. خواباندن شیاری---en:trench layering
 2100. جوانه انتهایی---en:apical bud---en:terminal bud
 2101. درختستان---en:arboretum
 2102. دارپوست---en:bark
 2103. خفتگی---en:dormancy
 2104. تندیدن---en:germinate
 2105. تندش---en:germination
 2106. اره هرس---en:pruning saw
 2107. داسه---en:beard---en:awn
 2108. بذرپاشی---en:broadcasting
 2109. کودپاشی---en:broadcasting
 2110. کرت شاهد---en:check plot
 2111. مربع‌کار---en:checkrow planter
 2112. کشت مربعی---en:checkrow planting
 2113. برگ‌زدای شیمیایی---en:chemical defoliant
 2114. زراعی‌سازی---en:cleaning and grubbing
 2115. کرت نمونه---en:clip plot
 2116. دم‌دانه---en:cob-end
 2117. گیاه همراه---en:companion crop
 2118. گیاه رقیب---en:competetive crop
 2119. کودـ بذرکاری---en:contact placement
 2120. کشت یگانه---en:continuous cropping
 2121. کشت تراز---en:contour farming
 2122. بلال‌پوش---en:corn husk
 2123. کاکل ذرت---en:corn silk
 2124. بلالچه---en:cornlet
 2125. آغل‌گذاری---en:cowpenning
 2126. خاک‌ورزی---en:cultivation
 2127. کشتکاری---en:cultivation
 2128. پنجه---en:cultivator
 2129. کشتگر---en:cultivator
 2130. داسه‌زدایی---en:debeard
 2131. خزان‌دار---en:deciduous
 2132. پوست‌گیری---en:decortication
 2133. گیاه تله---en:decoy crop
 2134. گل‌زدایی---en:defloration
 2135. برگ‌ریزی---en:defoliation
 2136. برگ‌زدایی---en:defoliation
 2137. شکفتگی---en:dehiscence
 2138. پوش‌زدایی---en:dehusking
 2139. کرک زدودن---en:delint
 2140. کرک‌زدایی---en:delinting
 2141. ذرت دندان‌اسبی---en:dent corn
 2142. خاک فقیر---en:depleted soil
 2143. گوشه‌بند---en:dike
 2144. گیاه چیره---en:dominant crop
 2145. جولاف---en:dredge
 2146. گیاه زودرس---en:early crop
 2147. هراکش---en:early planting
 2148. مزرعه---en:farm
 2149. کشتزار---en:field
 2150. درجه‌ـ روزرشد---en:growing degree day---en:degree day
 2151. کشت خانگی---en:home gardening
 2152. گیاه دیررس---en:late crop
 2153. کشت کرپه---en:late planting
 2154. تناوب غله - علوفه---en:ley farming
 2155. گیاه میان‌رس---en:medium crop
 2156. تک‌کشتی---en:monoculture---en:single cropping---en:one crop farming
 2157. کشت دایه---en:nurse culture
 2158. کشاورزی زیستی---en:organic farming
 2159. محصولات زیستی---en:organic products
 2160. کشت پایا---en:permaculture
 2161. کشت پیاپی---en:recropping
 2162. کشت همپوش---en:relay cropping
 2163. شن‌کشت---en:sand culture
 2164. کشت زنجیره‌ای---en:sequential cropping
 2165. کشت خالص---en:solid planting
 2166. کشت متراکم---en:solid planting
 2167. کشت نواری---en:strip cropping
 2168. کشت مخلوط نواری---en:strip intercropping
 2169. کشاورزی پایدار---en:sustainable agriculture
 2170. صورت‌غذای انتخابی---en:à la carte menu---en:à la carte
 2171. خدمات کودکیاری---en:baby-sitting service
 2172. آمادگاه---en:back of the house
 2173. نوشگاه---en:bar
 2174. نوشیار---en:bartender
 2175. مهمانبر---en:bellboy---en:bellhop
 2176. سرمهمانبر---en:bellcaptain---en:headporter
 2177. نوشیدنی---en:beverage
 2178. خدمت‌یار---en:busboy---en:busser
 2179. نیم‌خوراک---en:child's portion
 2180. آمیزه---en:cocktail
 2181. تالار گردهمایی---en:convention room
 2182. آشپز---en:cook
 2183. مرحله---en:course
 2184. آبدارخانه---en:floor pantry
 2185. بخش غذانوشابه---en:food and beverage---en:F&B
 2186. پیش‌خان---en:front desk
 2187. مهمانگاه---en:front of the house
 2188. پیشگاه---en:front office
 2189. دورچین---en:garnish
 2190. خدمات ویژه مهمان---en:guest service
 2191. خدمات راهنمایی---en:guide service
 2192. سرآشپز---en:headchef---en:chef
 2193. مهماندار---en:hostess
 2194. صندوق امانات مهمان‌خانه---en:hotel safe
 2195. حراست هتل---en:hotel security
 2196. خانه‌دار---en:housekeeper
 2197. خانه‌داری---en:housekeeping
 2198. نظافتچی---en:houseman
 2199. لباس چرک---en:laundry
 2200. لباس‌شویی---en:laundry
 2201. انبار خانه‌داری---en:linen room
 2202. قسمت اشیای گم‌شده---en:lost and found office---en:lost property office
 2203. کنج---en:lounge
 2204. اتاق‌دار---en:maid---en:housemaid
 2205. وعده‌غذا---en:meal
 2206. صورت‌غذا---en:menu
 2207. صورت‌غذا---en:menu content
 2208. صورت‌غذای روز---en:menu of the day
 2209. حداقل خدمات---en:minimum service
 2210. آماده‌سازی---en:mise en place
 2211. چیدمان---en:mise en place
 2212. حسابرس شب---en:night auditor
 2213. خوراک---en:portion---en:serving
 2214. پذیرش---en:reception desk---en:reception
 2215. پذیرشگر---en:receptionist
 2216. بخش ذخیرهجا---en:reservation department
 2217. مدیر مقیم---en:resident manager
 2218. بازرس اتاق---en:room inspector
 2219. صندوقچه---en:room safe
 2220. پذیرایی در اتاق---en:room service
 2221. میز کمکی---en:servery
 2222. پذیرایی---en:service
 2223. خدمات---en:service
 2224. مجتمع خدمات بینراهی---en:service area
 2225. حق خدمات---en:service charge
 2226. ظرفخانه---en:service room---en:pantry
 2227. مهماندار---en:steward---en:stewardess
 2228. صورت‌غذای کامل---en:table d'hôte menu---en:table d'hôte
 2229. چرخ---en:trolley
 2230. افزارکار---en:utility worker
 2231. جامه‌بر---en:valet
 2232. بخش خدمات ماشین‌پایی---en:valet parking
 2233. میزبان‌یار---en:waiter---en:waitress
 2234. غذای کامل---en:whole meal
 2235. تأکید---en:accent
 2236. تأکیددار---en:accented
 2237. تأکیدگذاری---en:accentuation
 2238. همراهی---en:accompaniment
 2239. هواصداها---en:aerophones
 2240. موسیقی اتفاقی---en:aleatory music---en:chance music
 2241. تنظیم---en:arrangement
 2242. خیز---en:attack
 2243. معازف میله‌ای---en:bar zithers
 2244. خط میزان---en:bar-line
 2245. کلید فا---en:bass clef---en:F clef
 2246. طبل بزرگ---en:bass drum
 2247. شاهین---en:beam
 2248. ضرب---en:beat
 2249. کوبه---en:beater
 2250. زبانه زنشی---en:beating reed
 2251. زنگ---en:bell
 2252. زنگ‌ها---en:bells
 2253. معازف صفحه‌ای---en:board zithers
 2254. کمانه---en:bow
 2255. سازهای کمانه‌ای---en:bowed instruments
 2256. کمانه‌کشی---en:bowing
 2257. معازف جعبه‌ای---en:box zithers
 2258. سازهای بادی برنجی---en:brass instruments
 2259. بادی‌های برنجی---en:brasses
 2260. آکورد---en:chord
 2261. زه---en:chord
 2262. زه‌صداها---en:chordophones---en:stringed instruments
 2263. زنگ‌های آونگی---en:clapper bells
 2264. کلارینت---en:clarinet
 2265. قره‌نی‌ها---en:clarinets
 2266. موسیقی کلاسیک---en:classical music---en:art music
 2267. کلید---en:clef
 2268. آهنگ ساختن---en:compose
 2269. ساخته---en:composed
 2270. آهنگ‌ساز---en:composer
 2271. زه‌صداهای مرکب---en:composite chordophones
 2272. آهنگ‌سازی---en:composition
 2273. اثر موسیقایی---en:composition
 2274. کنسرت---en:concert
 2275. کنسرتو---en:concerto
 2276. خودصداهای همکوبشی---en:concussion idiophones
 2277. هنرستان عالی موسیقی---en:conservatoire supérieur (fr.)
 2278. هنرستان موسیقی---en:conservatory
 2279. ملایمت---en:consonance
 2280. آکورد ملایم---en:consonant chord---en:concord
 2281. فاصله ملایم---en:consonant interval
 2282. طبل‌های استوانه‌ای---en:cylindrical drums
 2283. افت اولیه---en:decay
 2284. بخش گسترش---en:development section---en:development
 2285. آکورد ناملایم---en:dissonant chord---en:discord
 2286. فاصله ناملایم---en:dissonant interval
 2287. نت نقطه‌دار---en:dotted note
 2288. دولاخط---en:double bar
 2289. نت دونقطه---en:double dotted note
 2290. زبانه مضاعف---en:double reed
 2291. طبل‌های دوطرفه---en:double-skin drums---en:double-head drums
 2292. طبل---en:drum
 2293. طبل‌نواز---en:drummer
 2294. طبل‌ها---en:drums
 2295. دوسرایی---en:duet
 2296. نای‌های سردمشی---en:end-blown flutes
 2297. قوم‌موسیقی‌شناختی---en:ethnomusicological---en:ethnomusicologic
 2298. قوم‌موسیقی‌شناس---en:ethnomusicologist
 2299. قوم‌موسیقی‌شناسی---en:ethnomusicology---en:comparative musicology
 2300. گشایش---en:exposition
 2301. برون‌موسیقایی---en:extramusical
 2302. رودسته---en:fingerboard
 2303. فلوت---en:flute
 2304. نای‌ها---en:flutes
 2305. نوازنده فلوت---en:flutist
 2306. موسیقی مردمی---en:folk music
 2307. طبل‌های طوقه‌ای---en:frame drums
 2308. هواصداهای آزاد---en:free aerophones
 2309. زبانه آزاد---en:free reed
 2310. طبل‌های سایشی---en:friction drums
 2311. خودصداهای سایشی---en:friction idiophones
 2312. نای‌های آوندی---en:globular flutes
 2313. طبل‌های ساغری---en:goblet-shaped drums
 2314. گنگ---en:gong
 2315. الواح---en:gongs
 2316. حامل عمومی---en:grand staff
 2317. چنگ2---en:harp
 2318. چنگ ـ بربط‌ها---en:harp lutes
 2319. چنگ‌ها---en:harps
 2320. زبانه ناهمتن---en:heteroglot reed
 2321. هورن---en:horn
 2322. شیپورها---en:horns
 2323. زبانه همتن---en:idioglot reed
 2324. خودصداها---en:idiophones
 2325. موسیقی سازی---en:instrumental music
 2326. سازشناسی کاربردی---en:instrumentation
 2327. درون‌موسیقایی---en:intramusical
 2328. جلاجل---en:jingles
 2329. طبل‌های کاسه‌ای---en:kettle drums
 2330. شستی---en:key
 2331. مایه‌نما---en:key signature
 2332. ساز شستی‌دار---en:keyboard instrument---en:keyboard
 2333. سازهای تیغه‌ای---en:lamellaphones
 2334. خطوط اضافه---en:ledger lines
 2335. متصل---en:legato (it.)
 2336. بربط‌های دسته‌بلند---en:long-necked lutes
 2337. لوت---en:lute
 2338. بربط‌ها---en:lutes
 2339. لیر---en:lyre
 2340. لیرها---en:lyres
 2341. پوست‌صداها---en:membranophones
 2342. موسیقی‌درمانگر---en:music therapist
 2343. موسیقی‌درمانی---en:music therapy
 2344. ساز---en:musical instrument---en:music instrument
 2345. نظام موسیقایی---en:musical system
 2346. دسته---en:neck
 2347. شباهنگ---en:nocturne
 2348. نه‌سرایی---en:nonet
 2349. نای‌های خیشومی---en:nose flutes
 2350. سر نت---en:note head
 2351. شیطانک---en:nut
 2352. ابوا---en:oboe
 2353. سرناها---en:oboes
 2354. هشت‌سرایی---en:octet
 2355. سازشناسی---en:organology
 2356. موسیقارها---en:panpipes---en:syrinx
 2357. پیراموسیقایی---en:paramusical
 2358. سرپنجه---en:pegbox---en:headstocks
 2359. زنگ‌های ساچمه‌ای---en:pellet bells
 2360. خودصداهای برکوبشی---en:percussion idiophones
 2361. سازهای کوبه‌ای---en:percussion instruments
 2362. کاسات---en:percussion vessels---en:vessels
 2363. کوبه‌ای‌نواز---en:percussionist
 2364. مضراب---en:plectrum---en:pick
 2365. زه‌صداهای زخمه‌ای---en:plucked chordophones
 2366. خودصداهای زخمه‌ای---en:plucked idiophones
 2367. موسیقی پاپ---en:pop music
 2368. موسیقی مردم‌پسند---en:popular music---en:pop music
 2369. چارسرایی---en:quartet
 2370. پنج‌سرایی---en:quintet
 2371. معازف کلکی‌شکل---en:raft zithers
 2372. جغجغه‌ها---en:rattles
 2373. بازگشایش---en:recapitulation
 2374. رسیتال---en:recital
 2375. خواننده رسیتال---en:recitalist
 2376. زبانه---en:reed
 2377. سازهای زبانه‌ای---en:reed instruments
 2378. افت نهایی---en:release
 2379. دولاخط تکرار---en:repeat sign---en:repeat
 2380. خودصداهای خراشه‌ای---en:scraped idiophones
 2381. پیچک---en:scroll
 2382. هفت‌سرایی---en:septet
 2383. موسیقی ترتیبی---en:serial music
 2384. شش‌سرایی---en:sextet
 2385. خودصداهای تکانه‌ای---en:shaken idiophones
 2386. بربط‌های دسته‌کوتاه---en:short-necked lutes
 2387. طبل کوچک---en:side drum---en:snare drum
 2388. نای‌های کناردمشی---en:side-blown flutes
 2389. دیدخوانی---en:sight-reading
 2390. سرایش---en:sight-singing
 2391. زبانه ساده---en:single reed
 2392. طبل‌های یک‌طرفه---en:single-skin drums---en:single-head drums
 2393. طبلواره‌ها---en:slit drums
 2394. مبانی موسیقی---en:solfeggio---en:solfège
 2395. تکخوانی---en:solo
 2396. تنها---en:solo
 2397. تکخوان---en:soloist
 2398. سونات---en:sonata
 2399. جعبه صوتی---en:sound box
 2400. روزن صوتی---en:sound hole
 2401. پل---en:sound post
 2402. صفحه صوتی---en:soundboard
 2403. مقطع---en:staccato (it.)---en:stac.
 2404. خطوط حامل---en:staff---en:stave
 2405. دسته---en:stem
 2406. سازهای زهی---en:stringed instruments---en:string instruments---en:strings
 2407. زنگ‌های کوبه‌ای---en:struck bells
 2408. ماند---en:sustain
 2409. سمفونی---en:symphony
 2410. هم‌بست---en:system
 2411. تندا---en:tempo
 2412. میزان‌نما---en:time signature
 2413. کلید سل---en:treble clef---en:G clef
 2414. آکورد سه‌صدایی---en:triad
 2415. سه‌سرایی---en:trio
 2416. نت سه‌نقطه---en:triple dotted note
 2417. معازف لوله‌ای---en:tube zithers---en:tubular zithers
 2418. کوکه دوشاخه---en:tuning fork
 2419. گوشی---en:tuning peg
 2420. همه‌نوازی---en:tutti
 2421. موسیقی آوازی---en:vocal music
 2422. سازهای بادی---en:wind instruments
 2423. سازهای بادی چوبی---en:woodwind instruments
 2424. بادی‌های چوبی---en:woodwinds
 2425. معازف---en:zithers---en:simple chordophones
 2426. ورق مهار---en:anchor plate
 2427. قوس---en:arch
 2428. خرپای قوسی---en:arch truss
 2429. تیر فرعی---en:auxiliary beam
 2430. اتصال گوی‌سان---en:ball joint
 2431. میله---en:bar
 2432. جزء میله‌ای---en:bar element
 2433. ورق زیرستون---en:base plate
 2434. ورق بست---en:batten plate
 2435. تیر---en:beam
 2436. ورق تکیه‌گاه تیر---en:beam bearing plate
 2437. تیرستون---en:beam column
 2438. جزء تیری---en:beam element
 2439. ورق تکیه‌گاه---en:bearing plate
 2440. دیوار باربر---en:bearing wall
 2441. خمش---en:bending
 2442. تیر جعبه‌ای---en:box girder---en:box beam
 2443. مهاربند---en:brace
 2444. قاب مهاربندی‌شده---en:braced frame
 2445. مهاربندی---en:bracing
 2446. ورق کمانی---en:buckle plate
 2447. ساختمان---en:building
 2448. پشت‌بند---en:buttress
 2449. پشت‌بنددار---en:buttressed
 2450. دیوار پشت‌بنددار---en:buttressed wall
 2451. جزء بافه‌ای---en:cable element
 2452. تیر طره‌ای---en:cantilever beam---en:cantilever
 2453. تیر لانه‌زنبوری---en:castellated beam
 2454. دیوار توخالی---en:cavity wall
 2455. یال---en:chord
 2456. ستون---en:column
 2457. ستون‌دار---en:columned
 2458. پی مرکب---en:combined footing
 2459. تیر مرکب---en:composite beam
 2460. اجرا---en:construction
 2461. تیر سراسری---en:continous beam
 2462. پی پیوسته---en:continuous footing
 2463. ورق چین‌دار---en:corrugated plate
 2464. دیوار پرده‌ای---en:curtain wall
 2465. دیوار آب‌بند---en:cutoff wall
 2466. تیر جان‌بلند---en:deep beam
 2467. جزء---en:element
 2468. تیر دوسرگیردار---en:fixed-end beam---en:built-in beam
 2469. تیر گیردارـ ساده---en:fixed-free beam
 2470. بال---en:flange
 2471. پی---en:footing
 2472. شالوده---en:foundation
 2473. قاب---en:frame
 2474. ساختمان قابی---en:framed building
 2475. سازه قابی---en:framed structure
 2476. داربست---en:framework
 2477. شاه‌تیر---en:girder
 2478. دیوار حایل وزنی---en:gravity retaining wall
 2479. ورق اتصال---en:gusset plate
 2480. تیر ماهیچه‌دار---en:haunched beam
 2481. ورق سرستون---en:head plate
 2482. ستون توخالی---en:hollow column
 2483. ستون توپر---en:infilled column
 2484. اتصال---en:joint
 2485. تیرچه---en:joist
 2486. تیر مشبک---en:lattice girder---en:lattice beam
 2487. تیر درگاهی---en:lintel
 2488. دیوار بنایی---en:masonry wall
 2489. شالوده تخت---en:mat foundation
 2490. تیر چنددهانه---en:multispan beam
 2491. دیوار غیر باربر---en:nonbearing wall
 2492. ستون‌پایه---en:pedestal
 2493. اتصال مفصلی---en:pin joint
 2494. صفحه---en:plane
 2495. آزمایش باربری ورقی---en:plate bearing test
 2496. تیرورق---en:plate girder
 2497. تیر منشوری---en:prismatic beam
 2498. تیرک---en:purlin
 2499. تیر مایل---en:rafter
 2500. ستون بتن‌فولادی---en:reinforced concrete column
 2501. ورق تقویت---en:reinforcing plate
 2502. دیوار حایل---en:retaining wall
 2503. میله آجدار---en:ribbed bar
 2504. تیر تیزه---en:ridge beam
 2505. سقف دوشیبه---en:ridge roof---en:gable roof
 2506. تیر حلقوی---en:ring beam
 2507. تیر نوردی---en:rolled beam
 2508. خرپای سقف---en:roof truss
 2509. تیر چندلا---en:sandwich beam---en:flitch beam---en:flitch girder
 2510. برش 8---en:shear
 2511. دیوار برشی---en:shear wall
 2512. پوسته---en:shell
 2513. ستون کوتاه---en:short column
 2514. تیر ساده---en:simple supported beam
 2515. پی منفرد---en:single footing
 2516. ستون لاغر---en:slender column
 2517. پی شیب‌دار---en:sloped footing
 2518. دیوار توپر---en:solid wall
 2519. سازه فضایی---en:space structure
 2520. تیر محیطی---en:spandrel beam
 2521. فضاسازه---en:spatial structure
 2522. ورق وصله---en:splice plate
 2523. پی پله‌ای---en:stepped footing
 2524. ورق سخت‌کننده---en:stiffener plate---en:stiffener
 2525. پی نواری---en:strip footing
 2526. سازه‌ای---en:structural
 2527. سازه---en:structure
 2528. تیر شیب‌دار---en:tapered beam
 2529. تیر مهاری---en:tie beam
 2530. خرپا---en:truss
 2531. عضو خرپا---en:truss member
 2532. میل خرپا---en:truss rod
 2533. قوس خرپایی---en:trussed arch
 2534. تیر خرپایی---en:trussed beam
 2535. سقف خرپایی---en:trussed roof
 2536. جان---en:web
 2537. دیوار بالی---en:wing wall
 2538. هوادهی---en:aeration
 2539. هواده---en:aerator
 2540. آشغال‌گیر میله‌ای---en:bar screen
 2541. حوضچه---en:chamber
 2542. ضریب تیرگی---en:coefficient of haze---en:COH
 2543. اکسیژن محلول---en:dissolved oxygen---en:DO
 2544. غبار---en:dust
 2545. غبارنشست---en:dust fall
 2546. رسوب‌ده ایستابرقی---en:electrostatic precipitator
 2547. حوض تعدیل---en:equalization tank
 2548. ردا---en:ESP1
 2549. حرکت وزشی---en:fanning
 2550. پرخاکستر---en:fly ash
 2551. دژدود---en:fume
 2552. حرکت فرودین---en:fumigation
 2553. گرمش زمین---en:global warming
 2554. اثر گلخانه‌ای---en:greenhouse effect
 2555. گازهای گلخانه‌ای---en:greenhouse gases
 2556. آب سخت---en:hard water
 2557. پربار---en:high-rate
 2558. حرکت فرازین---en:lofting
 2559. حرکت حلقوی---en:looping
 2560. کم‌بار---en:low-rate
 2561. آدم‌رو---en:manhole
 2562. نیترات‌سازی---en:nitrification
 2563. اکسانهر---en:oxidation ditch
 2564. سختی دائم---en:permanent hardness
 2565. چاله---en:pit
 2566. استخر---en:pond
 2567. آشغال‌گیری---en:screening
 2568. روماند---en:scum
 2569. گندیده---en:septic
 2570. مخزن گنداب---en:septic tank
 2571. اتاقک رسوب---en:settling chamber
 2572. رویه‌گیر---en:skimmer
 2573. دوده---en:soot
 2574. اتاقک افشانش---en:spray chamber
 2575. برج افشانش---en:spray tower
 2576. دودکش---en:stack
 2577. حوض---en:tank
 2578. مخزن---en:tank
 2579. سختی موقت---en:temporary hardness
 2580. سختی کل---en:total hardness
 2581. حرکت تله‌ای---en:trapping
 2582. پالایه چکه‌ای---en:trickling filter
 2583. گازشوی ونتوری---en:Venturi scrubber
 2584. سختی آب---en:water hardness
 2585. گازشو---en:wet scrubber
 2586. جنگل‌سازی---en:afforestation
 2587. جنگل همه‌سنی---en:all-aged forest
 2588. جنگل مصنوعی---en:artificial forest
 2589. سطح برابر سینه---en:basal area
 2590. بازه---en:blank
 2591. تاج‌پوش---en:canopy
 2592. پاک‌سازی---en:cleaning
 2593. روشنه---en:clearing
 2594. جنگل کامل---en:climax forest
 2595. جنگل جست‌زاد---en:coppice forest---en:coppice
 2596. جست---en:coppice shoot
 2597. جنگل دانه و کنده‌زاد---en:coppice with standards
 2598. جنگل‌زدایی---en:deforestation
 2599. قطر برابر سینه---en:diameter at breast height---en:diameter breast height
 2600. جنگل همسال---en:even-aged forest
 2601. جنگل---en:forest
 2602. جنگل‌میری---en:forest decline
 2603. حریق جنگل---en:forest fire
 2604. فرش جنگل---en:forest floor
 2605. جنگلبان---en:forest guard
 2606. تأثیرات جنگل---en:forest influences
 2607. آماربرداری جنگل---en:forest inventory
 2608. عرصه جنگلی---en:forest land
 2609. مرز جنگل---en:forest limit
 2610. مدیریت جنگل---en:forest management
 2611. سیاست جنگل---en:forest policy
 2612. حمایت جنگل---en:forest protection
 2613. جنگل‌دار---en:forest ranger---en:ranger
 2614. ذخیره‌گاه جنگلی---en:forest reserve
 2615. توده جنگلی---en:forest stand---en:stand
 2616. سرجنگلدار---en:forest superintendent
 2617. پرورش جنگل---en:forest tending---en:tending
 2618. بهره‌برداری جنگل---en:forest utilization
 2619. جنگل‌کاری---en:forestation
 2620. جنگلبان---en:forester
 2621. جنگل‌داری---en:forestry
 2622. دور برابر سینه---en:girth at breast height---en:girth breast height
 2623. جنگل دانه‌زاد---en:high forest
 2624. جنگل نامنظم---en:irregular forest
 2625. بینه‌بری---en:logging---en:harvesting
 2626. جنگل چندگونه---en:mixed forest
 2627. جنگل تک‌گونه---en:pure forest
 2628. بازجنگل‌سازی---en:reafforestation
 2629. جنگل تفرجی---en:recreational forest
 2630. بازجنگل‌کاری---en:reforestation
 2631. جنگل منظم---en:regular forest
 2632. خال---en:sapling
 2633. خال‌گروه---en:sapling
 2634. شل---en:sapling
 2635. شل‌گروه---en:sapling
 2636. تنک‌سازی برگزیده---en:selective thinning
 2637. سرجنگلبان---en:senior forest guard
 2638. دارماند---en:slash
 2639. اشکوب---en:storey
 2640. بیشه---en:thicket
 2641. تنک‌سازی---en:thinning
 2642. چرخه تنک‌سازی---en:thinning cycle
 2643. تنک‌سازی زبرین---en:thinning from above---en:high thinning---en:crown thinning
 2644. تنک‌سازی زیرین---en:thinning from below
 2645. شدت تنک‌سازی---en:thinning intensity
 2646. نظام تنک‌سازی---en:thinning regime
 2647. مرز چوب‌دهی جنگل---en:timberline
 2648. دارمرز---en:tree line
 2649. جنگل ناهمسال---en:uneven-aged forest
 2650. جنگل بکر---en:virgin forest
 2651. درختزار---en:wood---en:woods
 2652. پاره---en:part
 2653. درستی---en:accuracy
 2654. درست---en:accurate
 2655. سرشکن کردن---en:adjust
 2656. سرشکنی‌پذیر---en:adjustable
 2657. سرشکنی---en:adjustment
 2658. ژرفاسنج---en:bathymeter
 2659. نقشه ژرفایی---en:bathymetric map
 2660. ژرفانگار---en:bathymetrograph
 2661. ژرفاسنجی---en:bathymetry
 2662. نشانه ارتفاعی---en:bench mark
 2663. اشتباه---en:blunder
 2664. نقشه---en:chart
 2665. نقشه‌سازی---en:charting
 2666. عکس‌برداری نوارپیوسته---en:continuous-strip photography
 2667. عکس‌برداری هم‌گرا---en:convergent photography
 2668. صحیح---en:correct
 2669. تصحیح---en:correction
 2670. تصحیحی---en:corrective
 2671. صحت---en:correctness
 2672. عمق‌یاب پژواکی---en:echo sounder
 2673. فاصله‌یاب الکترونیکی---en:electronic distance measurement---en:EDM
 2674. تندیاب الکترونیکی---en:electronic tacheometer
 2675. خطادار---en:erroneous
 2676. خطا---en:error
 2677. مقیاس ترسیمی---en:graphic scale
 2678. تصویر---en:image
 2679. تصویرسازی---en:imagery
 2680. تراز---en:level---en:spirit level
 2681. ترازیاب---en:level
 2682. سطح تراز---en:level surface
 2683. تراز کردن---en:levelling
 2684. ترازیابی---en:levelling
 2685. نقشه---en:map
 2686. نقشه‌ساز---en:mapper
 2687. نقشه‌سازی---en:mapping
 2688. عدسی زاویه‌بسته---en:narrow-angle lens
 2689. نقشه دریانوردی---en:nautical chart
 2690. عدسی زاویه‌معمولی---en:normal-angle lens
 2691. عکس مایل---en:oblique photograph
 2692. برون‌نهاد---en:outlier
 2693. عکس سراسرنما---en:panoramic photograph
 2694. عکس---en:photograph---en:photo
 2695. عکسی---en:photographic
 2696. عکس‌برداری---en:photography
 2697. نگاره‌ای---en:pictorial
 2698. نگاره---en:picture
 2699. میله نقشه‌برداری---en:pole---en:ranging pole
 2700. دقیق---en:precise
 2701. دقت---en:precision
 2702. خطای تصادفی---en:random error---en:accidental error
 2703. بازتابگر---en:reflector
 2704. دورکاوی---en:remote sensing
 2705. دورکاویده---en:remotely sensed
 2706. مقیاس‌گذاری---en:scaling
 2707. چوبه ترازیابی---en:staff
 2708. عدسی زاویه‌بسیارباز---en:superwide-angle lens
 2709. خطای نظام‌مند---en:systematic error
 2710. تندیاب---en:tacheometer---en:tachymeter
 2711. تندیابی---en:tacheometry---en:tachymetry
 2712. زاویه‌یاب---en:theodolite
 2713. پیمایش---en:traverse
 2714. عکس قائم---en:vertical photograph
 2715. عدسی زاویه‌باز---en:wide-angle lens
 2716. سالنمای نجومی---en:almanac
 2717. آمالتئا---en:Amalthea
 2718. سال انحرافی---en:anomalistic year
 2719. اوج خورشیدی---en:aphelion
 2720. اوج زمینی---en:apogee
 2721. روز خورشیدی ظاهری---en:apparent solar day
 2722. زمان خورشیدی ظاهری---en:apparent solar time
 2723. خط اوج و حضیض---en:apsidal line---en:line of apsides---en:apse line
 2724. حرکت اوج و حضیض---en:apsidal motion
 2725. اوج یا حضیض---en:apsis---en:apse
 2726. ماهواره---en:artificial satellite---en:satellite
 2727. سیارک---en:asteroid
 2728. دوتایی اخترسنجی---en:astrometric binary
 2729. اخترسنجی---en:astrometry
 2730. علم فضانوردی---en:astronautics
 2731. زیج---en:astronomical table
 2732. واحد نجومی---en:astronomical unit
 2733. شفق قطبی---en:aurora
 2734. اعتدال پاییزی---en:autumnal equinox
 2735. سمت---en:azimuth
 2736. تسبیح‌دانه‌های بیلی---en:Baily's beads
 2737. گوی‌آذرخش---en:ball lightning---en:globe lightning
 2738. کهکشان مارپیچی ـ میله‌ای---en:barred spiral galaxy
 2739. ستاره دوتایی---en:binary star
 2740. آتش‌گوی---en:bolide
 2741. کالیستو---en:Calisto
 2742. استوای آسمان---en:celestial equator
 2743. سرس---en:Ceres
 2744. کارن---en:Charon
 2745. کایرون---en:Chiron
 2746. فام‌سپهر---en:chromosphere
 2747. دورقطبی---en:circumpolar
 2748. سال رسمی---en:civil year---en:calendar year
 2749. ستاره دنباله‌دار---en:comet
 2750. تماس---en:contact
 2751. ساعت هماهنگ جهانی---en:coordinated universal time
 2752. تاج---en:corona
 2753. تاج‌نگار---en:coronagraph
 2754. هلال ماه---en:crescent Moon
 2755. میل---en:declination
 2756. دیموس---en:Deimos
 2757. حلقه الماس---en:diamond ring
 2758. دیون---en:Dione
 2759. اختلاف‌منظر روزانه---en:diurnal parallax---en:geocentric parallax
 2760. ستاره دوگانه---en:double star
 2761. ماه گرهی---en:draconic month---en:nodical month---en:draconitic month
 2762. کهکشان کوتوله---en:dwarf galaxy
 2763. زمین---en:Earth
 2764. نقطه شرق---en:east point
 2765. گرفت---en:eclipse
 2766. مسیر کسوف---en:eclipse path
 2767. دایره‌البروج---en:ecliptic
 2768. حد گرفت---en:ecliptic limit
 2769. کهکشان بیضوی---en:elliptical galaxy
 2770. انسلادوس---en:Enceladus
 2771. اروپا---en:Europa
 2772. مشعل---en:facula
 2773. آذرگوی---en:fireball---en:large meteor
 2774. شراره---en:flare
 2775. بدر---en:full Moon
 2776. کهکشان---en:galaxy
 2777. کهکشان راه شیری---en:Galaxy---en:Milky Way Galaxy
 2778. گانیمد---en:Ganymede
 2779. پادتاب---en:gegenschein---en:counter glow
 2780. تثلیث---en:gibbous
 2781. شاخص---en:gnomon
 2782. بدر پاییزی---en:harvest Moon
 2783. مقارنه درونی---en:inferior conjunction
 2784. سیاره زیرین---en:inferior planet
 2785. سیاره درونی---en:inner planet
 2786. محیط میان‌سیاره‌ای---en:interplanetary medium
 2787. یو---en:Io
 2788. یون‌سپهر---en:ionosphere
 2789. کهکشان نامنظم---en:irregular galaxy
 2790. سیاره مشتری‌سان---en:jovian planet
 2791. مشتری---en:Jupiter
 2792. ابر بزرگ ماژلان---en:Large Magellanic Cloud
 2793. سال کبیسه---en:leap year
 2794. کهکشان عدس‌گون---en:lenticular galaxy
 2795. دنباله‌دار بلنددوره---en:long-period comet
 2796. دهانه ماه---en:lunar crater---en:crater
 2797. خسوف---en:lunar eclipse
 2798. سال قمری---en:lunar year
 2799. ابرهای ماژلان---en:Magellanic Clouds
 2800. مریخ---en:Mars
 2801. ظهر متوسط---en:mean noon
 2802. روز خورشیدی متوسط---en:mean solar day
 2803. زمان خورشیدی متوسط---en:mean solar time
 2804. عطارد---en:Mercury
 2805. شهاب---en:meteor
 2806. بارش شهاب---en:meteor shower
 2807. شهاب‌سنگ---en:meteorite
 2808. دهانه برخوردی---en:meteoritic crater---en:crater
 2809. شهاب‌واره---en:meteoroid
 2810. ماه---en:Moon
 2811. قمر---en:natural satellite---en:satellite
 2812. سحابی---en:nebula
 2813. نپتون---en:Neptune
 2814. نقطه شمال---en:north point
 2815. اختفا---en:occultation
 2816. مدارگرد---en:orbiter
 2817. سیاره بیرونی---en:outer planet
 2818. بیضی اختلاف‌منظر---en:parallactic ellipse
 2819. اختلاف‌منظر---en:parallax
 2820. حرکت خاص---en:peculiar motion
 2821. حضیض زمینی---en:perigee
 2822. حضیض خورشیدی---en:perihelion
 2823. دنباله‌دار دوره‌ای---en:periodic comet---en:short-period comet
 2824. اهله---en:phases
 2825. اهله ماه---en:phases of the Moon
 2826. فوبوس---en:Phobos
 2827. نورسپهر---en:photosphere
 2828. پلوتون---en:Pluto
 2829. حرکت تقدیمی---en:precession
 2830. تقدیم اعتدالین---en:precession of the equinoxes
 2831. زبانه---en:prominence
 2832. تربیع---en:quarter
 2833. اختروش---en:quasar
 2834. گردش---en:revolution
 2835. رئا---en:Rhea
 2836. بعد---en:right ascension
 2837. چرخش---en:rotation
 2838. زحل---en:Saturn
 2839. روز نجومی---en:sidereal day
 2840. ماه نجومی---en:sidereal month
 2841. دوره نجومی---en:sidereal period
 2842. سال نجومی---en:sidereal year
 2843. ابر کوچک ماژلان---en:Small Magellanic Cloud
 2844. فعالیت خورشیدی---en:solar activity
 2845. پادآماج خورشیدی---en:solar antapex---en:antapex
 2846. آماج خورشیدی---en:solar apex---en:apex
 2847. ثابت خورشیدی---en:solar constant
 2848. کسوف---en:solar eclipse
 2849. سحابی خورشیدی---en:solar nebula
 2850. اختلاف‌منظر خورشیدی---en:solar parallax
 2851. منظومه شمسی---en:solar system
 2852. زمان خورشیدی---en:solar time
 2853. باد خورشیدی---en:solar wind
 2854. سال شمسی---en:solar year
 2855. انقلابین---en:solstices
 2856. نقطه جنوب---en:south point
 2857. خورطیف‌نگاشت---en:spectroheliogram
 2858. خورطیف‌نگار---en:spectroheliograph
 2859. دوتایی طیف‌نمودی---en:spectroscopic binary
 2860. دوتایی طیفی---en:spectrum binary
 2861. کهکشان مارپیچی---en:spiral galaxy
 2862. تک‌شهاب---en:sporadic meteor
 2863. خوشه ستاره‌ای---en:star cluster
 2864. جمع ستاره‌ای---en:stellar association
 2865. باد ستاره‌ای---en:stellar wind
 2866. انقلاب تابستانی---en:summer solstice
 2867. ساعت آفتابی---en:sundial
 2868. کلف---en:sunspot
 2869. مقارنه بیرونی---en:superior conjunction
 2870. سیاره زبرین---en:superior planet
 2871. ماه هلالی---en:synodic month
 2872. دوره هلالی---en:synodic period
 2873. سایه‌مرز---en:terminator
 2874. سیاره زمین‌سان---en:terrestrial planet
 2875. تیتان---en:Titan
 2876. گرفت کلی---en:total eclipse
 2877. رد شهاب---en:train of meteor---en:train
 2878. گذر---en:transit
 2879. گذر نصف‌النهاری---en:transit
 2880. سال اعتدالی---en:tropical year
 2881. سایه---en:umbra
 2882. ساعت جهانی---en:universal time---en:Greenwich Mean Time
 2883. اورانوس---en:Uranus
 2884. کمربندهای وان آلن---en:Van Allen belts
 2885. زهره---en:Venus
 2886. اعتدال بهاری---en:vernal equinox
 2887. وستا---en:Vesta
 2888. هلال کاهنده---en:waning crescent---en:waning moon
 2889. هلال فزاینده---en:waxing crescent---en:waxing moon
 2890. نقطه غرب---en:west point
 2891. انقلاب زمستانی---en:winter solstice
 2892. سمت‌الرأس---en:zenith
 2893. فاصله سمت‌الرأس---en:zenith distance
 2894. منطقه‌البروج---en:zodiac