پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:فهرست الگوهای پیامی/فضای نام بحث کاربر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یافتن الگوها[ویرایش]

الگوهای هشدار استاندارد[ویرایش]

تمام الگوهای هشدار[ویرایش]

الگوهای چندسطحی[ویرایش]

محتویات

مشاهدهٔ هشدارها
برای مشاهدهٔ خلاصه‌ای از محتوا، نشانگر موس را روی آکولادها نگاه دارید.
توضیح سطح ۱ سطح ۲ سطح ۳ سطح ۴ سطح ۴ تنها هشدار
خرابکاری
خرابکاری آشکار {{جا:هبک-خرابکاری/۱}} {{جا:هبک-خرابکاری/۲}} {{جا:هبک-خرابکاری/۳}} {{جا:هبک-خرابکاری/۴}} {{جا:هبک-خرابکاری/۴/تنها هشدار}}
خرابکاری آب‌زیرِکاهانه {{جا:هبک-مبهم/۱}} {{جا:هبک-مبهم/۲}} {{جا:هبک-مبهم/۳}} {{جا:هبک-مبهم/۴}} {{ن/م}}
ویرایش اخلالگرانهٔ عمومی که ذیل رده‌های دیگر قرار نمی‌گیرد
ویرایش اخلالگرانه {{جا:هبک-اخلالگرانه/۱}} {{جا:هبک-اخلالگرانه/۲}} {{جا:هبک-اخلالگرانه/۳}} {{جا:هبک-اخلالگرانه/۴}} {{ن/م}}
رفتار در مقاله‌ها
استفاده از خلاصهٔ ویرایش‌های به دور از نزاکت، نامناسب یا غیرسازنده {{جا:هبک-بخو/۱}} {{جا:هبک-بخو/۲}} {{جا:هبک-بخو/۳}} {{جا:هبک-بخو/۴}} {{جا:هبک-بخو/۴/تنها هشدار}}
خالی کردن صفحه‌ها {{جا:هبک-حذف/۱}} {{جا:هبک-حذف/۲}} {{جا:هبک-حذف/۳}} {{ن/م}} {{ن/م}}
حذف محتوا بدون توضیح کافی {{جا:هبک-خالی/۱}} {{جا:هبک-خالی/۲}} {{جا:هبک-خالی/۳}} {{جا:هبک-خالی/۴}} {{جا:هبک-خالی/۴/تنها هشدار}}
خلاصه ویرایش‌های گمراه‌کننده {{جا:هبک-گمراه/۱}} {{جا:هبک-گمراه/۲}} {{جا:هبک-گمراه/۳}} {{جا:هبک-گمراه/۴}} {{ن/م}}
تغییرات مکرر یا عمده در ژانرها بدون اجماع یا ارجاع {{جا:هبک-ژانر/۱}} {{جا:هبک-ژانر/۲}} {{جا:هبک-ژانر/۳}} {{جا:هبک-ژانر/۴}} {{ن/م}}
خرابکاری مرتبط با تصاویر {{جا:هبک-تصویر/۱}} {{جا:هبک-تصویر/۲}} {{جا:هبک-تصویر/۳}} {{جا:هبک-تصویر/۴}} {{جا:هبک-تصویر/۴/تنها هشدار}}
شوخی نامناسب در مقاله‌ها {{جا:هبک-شوخی/۱}} {{جا:هبک-شوخی/۲}} {{جا:هبک-شوخی/۳}} {{جا:هبک-شوخی/۴}} {{جا:هبک-شوخی/۴/تنها هشدار}}
سانسور کردن محتوا {{جا:هبک-سانسور/۱}} {{جا:هبک-سانسور/۲}} {{جا:هبک-سانسور/۳}} {{جا:هبک-سانسور/۴}} {{ن/م}}
مالکیت مقاله‌ها {{جا:هبک-مالکیت/۱}} {{جا:هبک-مالکیت/۲}} {{جا:هبک-مالکیت/۳}} {{جا:هبک-مالکیت/۴}} {{جا:هبک-مالکیت/۴/تنها هشدار}}
گسترش نامناسب خلاصهٔ داستان {{جا:هبک-خلاصه داستان/۱}} {{جا:هبک-خلاصه داستان/۲}} {{جا:هبک-خلاصه داستان/۳}} {{جا:هبک-خلاصه داستان/۴}} {{ن/م}}
تغییر نامناسب ضمیرهای موضوعات زندگی‌نامهٔ زندگان {{جا:هبک-ضمیر/۱}} {{جا:هبک-ضمیر/۲}} {{جا:هبک-ضمیر/۳}} {{جا:هبک-عمومی/۴}} {{ن/م}}
اخلالگری در الگوهای آرایه زیستی {{جا:هبک-آرایه زیستی/۱}} {{جا:هبک-آرایه زیستی/۲}} {{جا:هبک-آرایه زیستی/۳}} {{جا:هبک-عمومی/۴}} {{ن/م}}
گفتگو در مقاله‌ها {{جا:هبک-بحث در مقاله/۱}} {{جا:هبک-بحث در مقاله/۲}} {{جا:هبک-بحث در مقاله/۳}} {{جا:هبک-عمومی/۴}} {{ن/م}}
برداشتن برچسب‌های نگهداری {{جا:هبک-حذف الگو/۱}} {{جا:هبک-حذف الگو/۲}} {{جا:هبک-حذف الگو/۳}} {{جا:هبک-حذف الگو/۴}} {{ن/م}}
ویرایش‌های آزمایشی {{جا:هبک-آزمایشی/۱}} {{جا:هبک-آزمایشی/۲}} {{جا:هبک-آزمایشی/۳}} {{جا:هبک-خرابکاری/۴}} {{ن/م}}
بارگذاری تصاویر غیر دانشنامه‌ای (خرابکاری تصویر) {{جا:هبک-بارگذاری/۱}} {{جا:هبک-بارگذاری/۲}} {{جا:هبک-بارگذاری/۳}} {{جا:هبک-بارگذاری/۴}} {{جا:هبک-بارگذاری/۴/تنها هشدار}}
فعال کردن پالایهٔ ویرایش {{جا:هبک-تلاش/۱}} {{جا:هبک-تلاش/۲}} {{جا:هبک-تلاش/۳}} {{جا:هبک-تلاش/۴}} {{جا:هبک-تلاش/۴/تنها هشدار}}
رفتار با ویرایشگران
نداشتن فرض حسن نیت {{جا:هبک-فحن/۱}} {{جا:هبک-فحن/۲}} {{جا:هبک-فحن/۳}} {{جا:هبک-حمله/۴}} {{ن/م}}
آزار دیگر کاربران {{جا:هبک-آزار/۱}} {{جا:هبک-آزار/۲}} {{جا:هبک-آزار/۳}} {{جا:هبک-آزار/۴}} {{جا:هبک-آزار/۴/تنها هشدار}}
حملهٔ شخصی به کاربران دیگر {{جا:هبک-حمله/۱}} {{جا:هبک-حمله/۲}} {{جا:هبک-حمله/۳}} {{جا:هبک-حمله/۴}} {{جا:هبک-حمله/۴/تنها هشدار}}
استفادهٔ نامناسب از الگوهای هشدار یا قطع دسترسی {{جا:هبک-سوءاستفاده الگو/۱}} {{جا:هبک-سوءاستفاده الگو/۲}} {{جا:هبک-اخلالگرانه/۳}} {{ن/م}} {{ن/م}}
افزودن تبلیغات برای اشیاء یا دیدگاه‌ها (و نیز هرزنگاری)
استفاده از ویکی‌پدیا برای تبلیغات یا هرزنگاری {{جا:هبک-تبلیغ/۱}} {{جا:هبک-تبلیغ/۲}} {{جا:هبک-تبلیغ/۳}} {{جا:هبک-تبلیغ/۴}} {{جا:هبک-تبلیغ/۴/تنها هشدار}}
افزودن محتوای حاشیه‌ای یا دارای وزن نازوا به مقاله‌ها {{جا:هبک-حاشیه‌ای/۱}} {{جا:هبک-حاشیه‌ای/۲}} {{جا:هبک-حاشیه‌ای/۳}} {{جا:هبک-عمومی/۴}} {{ن/م}}
عدم پایبندی به دیدگاه بی‌طرفانه {{جا:هبک-دبط/۱}} {{جا:هبک-دبط/۲}} {{جا:هبک-دبط/۳}} {{جا:هبک-دبط/۴}} {{ن/م}}
ویرایش در برابر دستمزد بدون فاش‌سازی تحت شرایط استفادهٔ ویکی‌مدیا {{جا:هبک-مزد/۱}} {{جا:هبک-مزد/۲}} {{جا:هبک-مزد/۳}} {{جا:هبک-مزد/۴}} {{جا:هبک-مزد/۴/تنها هشدار}}
افزودن پیوندهای هرز {{جا:هبک-هرزنامه/۱}} {{جا:هبک-هرزنامه/۲}} {{جا:هبک-هرزنامه/۳}} {{جا:هبک-هرزنامه/۴}} {{جا:هبک-هرزنامه/۴/تنها هشدار}}
افزودن مطالب نادرست و/یا افترا
افزودن اطلاعات بحث‌برانگیز بدون منبع دربارهٔ افراد زنده {{جا:هبک-زندگی‌نامه/۱}} {{جا:هبک-زندگی‌نامه/۲}} {{جا:هبک-زندگی‌نامه/۳}} {{جا:هبک-زندگی‌نامه/۴}} {{جا:هبک-زندگی‌نامه/۴/تنها هشدار}}
افترا پیرامون موضوع مقاله {{جا:هبک-افتراآمیز/۱}} {{جا:هبک-افتراآمیز/۲}} {{جا:هبک-افتراآمیز/۳}} {{جا:هبک-افتراآمیز/۴}} {{جا:هبک-افتراآمیز/۴/تنها هشدار}}
افزودن عمدی اطلاعات نادرست {{جا:هبک-غلط/۱}} {{جا:هبک-غلط/۲}} {{جا:هبک-غلط/۳}} {{جا:هبک-غلط/۴}} {{ن/م}}
افزودن تحقیق دست اول، شامل ترکیب منتشرنشده از محتوای منابع {{جا:هبک-تدام/۱}} {{جا:هبک-تدام/۲}} {{جا:هبک-تدام/۳}} {{جا:هبک-تدام/۴}} {{ن/م}}
افزودن مطالب بدون منبع یا با منبع ضعیف {{جا:هبک-بدون منبع/۱}} {{جا:هبک-بدون منبع/۲}} {{جا:هبک-بدون منبع/۳}} {{جا:هبک-بدون منبع/۴}} {{ن/م}}
استفادهٔ نادرست از مدل زبانی بزرگ {{جا:هبک-هم/۱}} {{جا:هبک-هم/۲}} {{جا:هبک-هم/۳}} {{جا:هبک-عمومی/۴}} {{ن/م}}
رفتارهای غیر قابل پذیرش، اقدامات یک‌جانبه بر خلاف سیاست‌ها یا رهنمودها
حذف الگوهای {{نبح}} / دست بردن در پیام‌های دیگران در بحث‌های نظرخواهی برای حذف {{جا:هبک-نبح/۱}} {{جا:هبک-نبح/۲}} {{جا:هبک-نبح/۳}} {{جا:هبک-نبح/۴}} {{ن/م}}
فعال کردن پالایهٔ ویرایش به‌واسطهٔ تلاش برای خرابکاری {{جا:هبک-تلاش/۱}} {{جا:هبک-تلاش/۲}} {{جا:هبک-تلاش/۳}} {{جا:هبک-تلاش/۴}} {{جا:هبک-تلاش/۴/تنها هشدار}}
حذف الگوهای {{حز زنز}} {{جا:هبک-حزز/۱}} {{جا:هبک-حزز/۲}} {{جا:هبک-حزز/۳}} {{جا:هبک-حزز/۴}} {{ن/م}}
استفاده از صفحه‌های بحث مانند یک انجمن {{جا:هبک-گپ‌زنی/۱}} {{جا:هبک-گپ‌زنی/۲}} {{جا:هبک-گپ‌زنی/۳}} {{جا:هبک-گپ‌زنی/۴}} {{ن/م}}
افزودن رنگ‌های ناسازگار {{جا:هبک-رنگ/۱}} {{جا:هبک-رنگ/۲}} {{جا:هبک-رنگ/۳}} {{جا:هبک-رنگ/۴}} {{ن/م}}
ایجاد صفحه‌های نامناسب {{جا:هبک-ایجاد/۱}} {{جا:هبک-ایجاد/۲}} {{جا:هبک-ایجاد/۳}} {{جا:هبک-ایجاد/۴}} {{جا:هبک-ایجاد/۴/تنها هشدار}}
استفادهٔ نابجا از تعبیر {{جا:هبک-تعبیر/۱}} {{جا:هبک-تعبیر/۲}} {{جا:هبک-شیوه‌نامه/۳}} {{ن/م}} {{ن/م}}
بارگذاری پرونده‌های با وضعیت حق تکثیر نامعلوم {{جا:هبک-حتن/۱}} {{جا:هبک-حتن/۲}} {{جا:هبک-حتن/۳}} {{جا:هبک-حتن/۴}} {{ن/م}}
برداشتن برچسب‌های حذف پرونده {{جا:هبک-بحپ/۱}} {{جا:هبک-بحپ/۲}} {{جا:هبک-بحپ/۳}} {{جا:هبک-بحپ/۴}} {{ن/م}}
شیوه‌نامه (قالب‌بندی، تاریخ، زبان و غیره) {{جا:هبک-شیوه‌نامه/۱}} {{جا:هبک-شیوه‌نامه/۲}} {{جا:هبک-شیوه‌نامه/۳}} {{جا:هبک-شیوه‌نامه/۴}} {{ن/م}}
انتقال‌های مخرب یا نامناسب {{جا:هبک-انتقال/۱}} {{جا:هبک-انتقال/۲}} {{جا:هبک-انتقال/۳}} {{جا:هبک-انتقال/۴}} {{جا:هبک-انتقال/۴/تنها هشدار}}
ایجاد تغییرمسیرهای نامناسب {{جا:هبک-تغییرمسیر/۱}} {{جا:هبک-تغییرمسیر/۲}} {{جا:هبک-تغییرمسیر/۳}} {{جا:هبک-تغییرمسیر/۴}} {{جا:هبک-تغییرمسیر/۴/تنها هشدار}}
حذف الگوی {{حذف سریع}} از مقاله‌های خودساخته {{جا:هبک-حس/۱}} {{جا:هبک-حس/۲}} {{جا:هبک-حس/۳}} {{جا:هبک-حس/۴}} {{ن/م}}
ویرایش، تصحیح یا حذف پیام‌های دیگران در صفحه‌های بحث {{جا:هبک-خصب/۱}} {{جا:هبک-خصب/۲}} {{جا:هبک-خصب/۳}} {{جا:هبک-خصب/۴}} {{جا:هبک-خصب/۴/تنها هشدار}}
توضیح سطح ۱ سطح ۲ سطح ۳ سطح ۴ سطح ۴ تنها هشدار

الگوهای یک سطحی[ویرایش]

برای مشاهدهٔ خلاصه‌ای از محتوا، نشانگر موس را روی آکولادها نگاه دارید.
متن هشدارها
نمایش اعلان‌ها
توضیح الگو
ایجاد تغییرمسیرهای دوتایی پیرو انتقال نادرست صفحه‌ها {{جا:هبک-۲تغییرمسیر}}
درخواست نظر سوم، با رهنمودها مطابقت نداشته است {{جا:هبک-ن۳}}
پس از افزودن {{جا:پیش‌نویس مبا|کاربر}} یا {{جا:ثبت|کاربر}} {{جا:هبک-افزودن مبا}}
به‌نظر می‌رسد که کاربر تازه‌وارد در حال استفاده از چند حساب کاربری است {{جا:هبک-فحن-زاپاس}}
گزارش نامناسب در تام {{جا:هبک-تام}}
گزارش نامناسب در تام۳ {{جا:هبک-تام۳}}
توصیه به یک کاربر برای بایگانی صفحهٔ بحث خود {{جا:هبک-بایگانی}}
درج امضا در فضای نام مقاله {{جا:هبک-امضا در مقاله}}
مقاله فاقد منبع بود و به فضای نام پیش‌نویس منتقل شد {{جا:هبک-مقاله به پیش‌نویس}}
ایجاد خودزندگی‌نامه {{جا:هبک-خودزندگی‌نامه}}
سوءاستفاده از محاسبه خودکار {{جا:هبک-محاسبه خودکار}}
ایجاد مقاله بدون رده {{جا:هبک-بهبود رده}}
افزودن رده‌های نادرست {{جا:هبک-رده بد}}
برچسب زدن نادرست به صفحه‌های برای حذف سریع (برای گشت‌زنی صفحه‌های تازه از {{هبک-محس}} استفاده کنید) {{جا:هبک-نامحس}}
افزودن مدخل‌های ناسرشناس به فهرست {{جا:هبک-مدخل بد فهرست}}
درک نادرست از معیارهای حذف زمان‌دار زندگی‌نامهٔ افراد زنده {{جا:هبک-حز زنز بد}}
افزودن پیوندهای عریان به‌عنوان منبع {{جا:هبک-نشانی وب عریان}}
افزودن شایعات به مقاله‌ها {{جا:هبک-زنز-نه}}
استقبال از تازه‌واردان با «چماق» {{جا:هبک-چماق}}
ویکی‌پدیا جای بلاگ‌نویسی یا تبلیغات نیست {{جا:هبک-بلاگ}}
پیروی از چرخهٔ «ویرایش جسورانه، خنثی‌سازی، بحث» {{جا:هبک-جوب}}
تعارض منافع، به‌همراه هشدار قانونی مفصل {{جا:هبک-تعارض}}
حذف ستون‌ها {{جا:هبک-ستون‌ها}}
افزودن مطالب بحث‌برانگیز به یک مقاله {{جا:هبک-بحث‌برانگیز}}
عدم انتساب محتوای ویکی‌پدیا {{جا:هبک-کپی‌کاری}}
ثبت تصاویر دارای حق تکثیر {{جا:هبک-حق تکثیر-تصویر}}
انتقال به واسطهٔ کپی کردن {{جا:هبک-انتقال با کپی}}
عدم نام‌گذاری کافی و متناسب تصاویر {{جا:هبک-نام پرونده مرموز}}
افزودن گمانه‌زنی یا اطلاعات تأییدنشده پیرامون آلبوم‌ها یا رویدادهای آینده {{جا:هبک-بلورین}}
برچسب زدن نادرست صفحه‌های با برای حذف سریع {{جا:هبک-محس}}
قالب‌بندی نادرست صفحه‌های ابهام‌زدایی {{جا:هبک-ابهام‌زدایی}}
افزودن اطلاعاتی که به زودی منقضی می‌شوند {{جا:هبک-تاریخ‌دار}}
حذف منابع مناسبی که حاوی پیوند مرده هستند {{جا:هبک-پیوند مرده}}
افزودن رده‌های خرد به‌صورت دستی، به‌جای افزودن آن‌ها با الگو {{جا:هبک-رده مستقیم}}
استفادهٔ نادرست از عنوان‌ظاهری {{جا:هبک-عنوان‌ظاهری}}
پیوند به پیش‌نویس از درون یک مقاله {{جا:هبک-پیوند به پیش‌نویس}}
پیشنهاد پیش‌نویس فضای کاربری {{جا:هبک-اول پیش‌نویس}}
{{جا:هبک-اول پیش‌نویس-خالی}}
{{جا:هبک-اول پیش‌نویس-ناسرشناس}}
پیش‌نویس به فضای نام پیش‌نویس منتقل شده است {{جا:هبک-انتقال پیش‌نویس}}
عدم استفاده از خلاصهٔ ویرایش {{جا:هبک-خلاصه ویرایش}} (برای کاربران تازه‌وارد)
{{جا:هبک-خلاصه ویرایش۲}} (برای کاربران باتجربه‌تر)
افزودن پیوند بیرونی به بدنهٔ مقاله {{جا:هبک-پب در بدنه}}
عدم گفتگو به زبان فارسی(الگوهای اختصاصی زبان‌ها را نیز ببینید) {{جا:هبک-فارسی}}
ارجاع نامناسب به یک شخص با استفاده از نام کوچک یا پیشوند افتخاری {{جا:هبک-نام کوچک}}
استفادهٔ نادرست از پرچم‌ها {{جا:هبک-پرچم}}
تصویر استفادهٔ منصفانه حذف شده است {{جا:هبک-حذف تصویر استفاده منصفانه}}
نامزدی گذری ویکی‌پدیا:مقاله‌های خوب {{جا:هبک-مخ-گذری}}
ویرایش بر خلاف یکی از رهنمودهای ویکی‌پدیا {{جا:هبک-رهنمود}}
برچسب زدن بیش از حد عجولانهٔ مقاله‌ها برای حذف سریع {{جا:هبک-عجولانه}}
عدم تکمیل نامزدی نبح {{جا:هبک-نبح ناقص}}
ویرایش‌های فاقد توضیح در جعبه‌های اطلاعات {{جا:هبک-جعبه اطلاعات}}
عدم استفاده از قالب‌بندی کج (ایتالیک) برای نام کتاب‌ها، فیلم‌ها، آلبوم‌ها، مجله‌ها، مجموعه‌های تلویزیونی و غیره در متن مقاله‌ها {{جا:هبک-ایتالیک}}
افزودن بیش از حد پیوندهای قرمز یا پیوندهای آبی تکراری {{جا:هبک-پیونددهی}}
افزودن مطالب فاقد منبع یا دارای منبع ضعیف دربارهٔ موضوعات پزشکی {{جا:هبک-منابع پزشکی}}
حذف پیوندهای مفید {{جا:هبک-حذف پیوند}}
ویکی‌پدیا یادبود نیست {{جا:هبک-یادبود}}
استفادهٔ نادرست از گزینهٔ ویرایش جزئی {{جا:هبک-جزئی}}
افزودن محتوای ترجمه‌شده به‌صورت ماشینی {{جا:هبک-ترجمه ماشینی}}
عدم پیروی از قواعد نام‌گذاری ویکی‌پدیا {{جا:هبک-قن}}
بارگذاری تصاویر غیر آزاد قابل جایگزینی {{جا:هبک-غیرآزاد}}
ایجاد مقاله‌های فاقد شواهد مبنی بر سرشناسی {{جا:هبک-سرشناسی}}
خرابکاری خواندن ویرایش به شکل نادرست {{جا:هبک-خرابکاری نیست}}
رأی‌گیری جایگزین اجماع نیست {{جا:هبک-رأی نیست}}
تعمیر پینگ ناموفق {{جا:هبک-تعمیر پینگ}}
عدم انتساب به منابع تحت مالکیت عمومی {{جا:هبک-سرقت ادبی}}
عدم استفاده از دکمهٔ پیش‌نمایش برای جلوگیری از اشتباه {{جا:هبک-پیش‌نمایش}}
استناد به جنسیت ویرایشگر دیگر {{جا:هبک-جنسیت}}
ایجاد مقاله‌هایی با منبع‌دهی ضعیف {{جا:هبک-بهبود منبع}}
عدم برگرداندن خرابکاری به نسخه‌ای «سالم» از صفحه {{جا:هبک-حذف خرابکاری}}
ایجاد دوبارهٔ مقاله‌های نمک‌خورده با عنوانی متفاوت {{جا:هبک-نمک|مقاله}}
درخواست تغییر نام غیرممکن {{جا:هبک-نام یکسان}}
آزمایش در مقاله‌ها و خنثی‌سازی آزمایش‌های خود {{جا:هبک-خودوگ}}
طراحی امضا دارای اشکال است {{جا:هبک-طراحی امضا}}
امضا فاقد پیوند به صفحهٔ کاربری است {{جا:هبک-پیوند امضا}}
ویکی‌پدیا شبکهٔ اجتماعی (مانند اینستاگرام و توییتر) نیست {{جا:هبک-شبکه اجتماعی}}
برچسب زدن یا حذف «اسپویلرها» {{جا:هبک-لوث}}
گنجاندن زودهنگام یک نقل و انتقال ورزشی محتمل {{جا:هبک-نقل و انتقال}}
استفاده از تصاویر بند انگشتی در جعبه‌های اطلاعات {{جا:هبک-بندانگشتی در جعبه اطلاعات}}
عدم استفاده از امضا {{جا:هبک-مدک}}
افزودن بحث‌های جدید در بالای صفحه به‌جای پایین صفحه {{جا:هبک-پیام در بالا}}
گزارش غیر قابل قبول در وپ:تامنام {{جا:هبک-تامنام}}
افزودن متن کرییتیو کامنز بدون انتساب {{جا:هبک-کک بدون انتساب}}
افزودن منابع نامعتبر {{جا:هبک-نامعتبر}}
صفحهٔ کاربری در ردهٔ نامناسب {{جا:هبک-رده صفحه کاربری}}
استفاده از تصویری از منبع بیرونی {{جا:هبک-اول بارگذاری}}
پیش‌نویس رها شده در فضای کاربری {{جا:هبک-پایان پیش‌نویس کاربری}}
بی‌نمایه کردن صفحه‌ای در فضای کاربری {{جا:هبک-فضای کاربری نمایه‌نشده}}
استفادهٔ نامناسب از صفحهٔ بحث کاربری {{جا:هبک-بحث کاربر}}
ایجاد محتوای نامناسب پیرامون بازی‌های ویدئویی {{جا:هبک-پوشش بازی ویدئویی}}
عدم استفاده از هشدارهای کاربری پس از خنثی‌سازی {{جا:هبک-هشدار}}
ایجاد مقاله(های) نامناسب {{جا:هبک-جادوگر}}
استفاده از خلاصه ویرای‌های نادقیق یا نامناسب {{جا:هبک-خلاصه اشتباه}}
عدم به‌روزرسانی تاریخ بازبینی در الگوهای یادکرد {{جا:هبک-تاریخ بازبینی}}
اعلان‌های تابلوهای اعلانات
ن/م
توضیح الگو
تابلوی اعلانات مدیران {{جا:آگاه‌سازی تام}}
تابلوی اعلانات جنگ ویرایشی {{جا:آگاه‌سازی تام۳}}
تابلوی اعلانات حل اختلاف {{جا:آگاه‌سازی تاحا}}
هیئت نظارت {{جا:آگاه‌سازی تاهن}}
درخواست بازرسی کاربر {{جا:هبک-زاپاس مشکوک}}
هشدارها
نمایش هشدارها
توضیح الگو
بازاریابی وابسته {{جا:هبک-وابسته}}
ایجاد صفحه‌های حمله {{جا:هبک-حمله}}
نام کاربری ربات {{جا:هبک-نام‌ربات}}
جارزنی نزد ویرایشگران دیگر {{جا:هبک-جارزنی}}
تعارض منافع و مشکل در نام کاربری {{جا:هبک-تم-نام کاربری}}
نقض حق تکثیر {{جا:هبک-حق تکثیر}}
{{جا:هبک-متن ترانه}}
نقض پیوند دادن به محتوای دارای حق تکثیر {{جا:هبک-حق تکثیر-پیوند}}
نقض حق تکثیر، برای مشارکت‌کنندگان تازه‌وارد {{جا:هبک-حق تکثیر-جدید}}
حذف الگوی {{نقض حق تکثیر}} {{جا:هبک-حق تکثیر-حذف}}
ترویج سخنان تنفرآمیز و سایر محتوای تحقیرآمیز {{جا:هبک-تحقیرآمیز}}
خلاصه ویرایشی که موجب برخورد با پالایهٔ ویرایش می‌شود {{جا:هبک-خلاصه پالایه}}
اعلانی نرم‌تر پیرامون جنگ ویرایشی برای ویرایشگران تازه‌وارد {{جا:هبک-جونرم}}
اعلان جنگ ویرایشی {{جا:هبک-جو}}
ارتکاب به جنگ ویرایشی {{جا:هشدار جنگ ویرایشی}}
نقض یا احتمال نقض قاعدهٔ ۳ برگردان {{جا:هبک-۳ب}}
ربودن صفحه‌ها {{جا:هبک-ربودن}}
ایجاد صفحه‌های حاوی فریب و کلک {{جا:هبک-کلک}}
تهدید قانونی {{جا:هبک-قانونی}}
ویرایش هنگام خارج بودن از سامانه {{جا:هبک-ورود}}
خرابکاری با استفاده از چندین آی‌پی {{جا:هبک-چند آی‌پی}}
نقل بیان نزدیک {{جا:هبک-نقل بیان}}
اطلاعات شخصی {{جا:هبک-اطلاعات شخصی}}
ویرایش برای شرح یک دیدگاه {{جا:وپ-دیدگاه}}
استفاده از ویکی‌پدیا مشابه شبکه‌های اجتماعی {{جا:هبک-شبکه اجتماعی-محکم}}
خرابکاری در صفحهٔ کاربری {{جا:هبک-خصک}}
نقض سیاست نام کاربری (سفارشی) {{جا:هبک-نام کاربری}}
صفحه یا زیرصفحهٔ کاربری ناقض سیاست‌ها است {{جا:هبک-صفحه کاربری}}
اطلاعات شخصی پیرامون خودتان به‌عنوان یک شخص خردسال {{جا:هبک-اطلاعات خود}}

قطع دسترسی[ویرایش]

نمایش الگوهای قطع دسترسی
برای مشاهدهٔ خلاصه‌ای از محتوا، نشانگر موس را روی آکولادها نگاه دارید.
لطفاً فراموش نکنید که این الگوها باید جانشانی شوند (اطلاعات بیشتر) | الگوهای قطع دسترسی تنها برای استفاده توسط مدیران هستند.
قطع دسترسی‌های عمومی زمان‌دار بی‌پایان
قطع دسترسی کاربران ناشناس {{جا:هبک-قطع دسترسی ناشناس}} {{جا:هبک-قطع دسترسی ناشناس|بی‌پایان=بله}}
قطع دسترسی کاربر {{جا:هبک-قطع دسترسی}} {{جا:هبک-قطع دسترسی|بی‌پایان=بله}} یا
{{جا:هبک-قطع دسترسی بی‌پایان}}
قطع دسترسی سوءاستفاده‌های خاص سوءاستفادهٔ اخیر حساب ایجادشده برای سوءاستفاده
قطع دسترسی به‌دلیل تبلیغات {{جا:هبک-قطع دسترسی هرزنگاری}} {{جا:هبک-بستن حساب هرزنگار}}
قطع دسترسی به‌دلیل هرزنگاری {{جا:هبک-قطع دسترسی اسپم}}
قطع دسترسی به‌دلیل به خطر افتادن حساب کاربری {{جا:هبک-بستن حساب به‌خطر افتاده}} {{ن/م}}
قطع دسترسی مرتبط با زندگی‌نامه زندگان {{جا:هبک-قطع دسترسی زندگان}} {{ن/م}}
قطع دسترسی ربات فاقد مجوز {{جا:هبک-قطع دسترسی ربات}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل حذف محتوا {{جا:هبک-قطع دسترسی حذف محتوا}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل نقض حق تکثیر {{جا:هبک-قطع دسترسی حق تکثیر}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل ویرایش اخلالگرانه {{جا:هبک-قطع دسترسی اخلالگری}} {{ن/م}}
قطع دسترسی مرتبط با پالایهٔ ویرایش {{جا:هبک-قطع دسترسی پالایه ویرایش}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل جنگ ویرایشی {{جا:هبک-قطع دسترسی جنگ ویرایشی}} {{جا:هبک-قطع دسترسی حاوا}}
قطع دسترسی به‌دلیل نقض قاعدهٔ سه برگردان {{جا:هبک-قطع دسترسی ۳ب}}
قطع دسترسی به‌دلیل آزار و اذیت دیگران {{جا:هبک-قطع دسترسی آزار}}
قطع دسترسی به‌دلیل تهدید قانونی {{جا:هبک-قطع دسترسی تهدید}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل استفاده از ویکی‌پدیا مشابه شبکه‌های اجتماعی {{جا:هبک-قطع دسترسی شبکه اجتماعی}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل بارگذاری تصاویر ناآزاد {{جا:هبک-قطع دسترسی تصویر ناآزاد}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل ایجاد صفحه‌های بی‌معنی {{جا:هبک-قطع دسترسی بی‌معنی}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل حملهٔ شخصی {{جا:هبک-قطع دسترسی حمله شخصی}} {{ن/م}}
قطع دسترسی مرتبط با افشای اطلاعات شخصی {{جا:هبک-قطع دسترسی اطلاعات شخصی}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل زاپاس‌بازی {{جا:هبک-قطع دسترسی زاپاس}} {{جا:هبک-قطع دسترسی زاپاس|بی‌پایان=بله}} (شامل حساب‌های زاپاس)
قطع دسترسی به‌دلیل دور زدن قطع دسترسی با آی‌پی {{جا:هبک-بستن دور زدن قطع دسترسی}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل مطالب بدون منبع {{جا:هبک-قطع دسترسی مطالب بدون منبع}} {{ن/م}}
قطع دسترسی به‌دلیل ویرایش در برابر دستمزد فاش‌نشده و تبلیغات {{ن/م}} {{جا:هبک-بستن نام کاربری دستمزد}}
قطع دسترسی به‌دلیل خرابکاری {{جا:هبک-قطع دسترسی خرابکاری}} {{جا:هبک-قطع دسترسی حساب خرابکار}}
قطع دسترسی به‌دلیل این که آشکارا برای کمک به دانشنامه اینجا نیست {{ن/م}} {{جا:هبک-قطع دسترسی اینجا نه}}
قطع دسترسی مطابی با سیاست نام کاربری حسن نیت سوء نیت
قطع دسترسی نام کاربری {{جا:هبک-قطع دسترسی نام کاربری}} {{جا:هبک-بستن سخت نام کاربری}}
قطع دسترسی نام کاربری ربات {{جا:هبک-بستن نام کاربری ربات}} {{جا:هبک-بستن سخت نام ربات}}
قطع دسترسی نام کاربری مدیر {{جا:هبک-بستن نام کاربری مدیر}} {{جا:هبک-بستن سخت نام کاربری مدیر}}
قطع دسترسی جنبش (نقض سیاست نام کاربری و ویرایش برای تبلیغ و ترویج یک جنبش) {{جا:هبک-قطع دسترسی جنبش}} {{ن/م}}
شخص مشهور یا جعل هویت احتمالی {{جا:بستن نام واقعی}} {{ن/م}}
قطع دسترسی نام کاربری تبلیغاتی {{جا:هبک-قطع دسترسی نرم نام کاربری}} {{جا:هبک-قطع دسترسی نرم هرزنگاری}}
قطع دسترسی به‌دلیل نقض سیاست نام کاربری و ایجاد حساب تنها برای خرابکاری {{ن/م}} {{جا:هبک-بستن نام کاربری خرابکاری}}
بازبینی باز شدن الگو
دلیل رد شدن {{جا:دلیل رد کردن درخواست باز شدن}}
قطع دسترسی جنگ ویرایشی {{جا:قطع دسترسی جنگ ویرایشی}}

مشارکت‌کنندگان غیر فارسی‌زبان[ویرایش]

تمام زبان‌ها: {{جا:خوشامد-خارجی|xx}}، که xx در آن برابر با شناسهٔ زبان («fr» برای فرانسوی، «de» برای آلمانی و غیره) است.

سایر الگوها[ویرایش]

برای مشاهدهٔ خلاصه‌ای از محتوا، نشانگر موس را روی آکولادها نگاه دارید.
Page headers Images Discussions and editing

{{anonblock|Optional comments}}

{{bottompostusertalk}}

{{ISP|ISP Name}}

{{mobile IP|Carrier}}

{{Please archive}}

{{pp-semi-usertalk}}

{{pp-usertalk}}

{{repeated abuse}}

{{schoolblock|Optional comments}}

{{shared IP|Organization}}

{{shared IP address (public)|Organization}}

{{shared IP edu|Organization}}

{{جا:sharedIPAdvice}}

{{user talk top}}

{{usercomment}}

{{usertalkcriticism}}

{{usertalkpageheader}}

{{whois|WHOIS organization}}

{{جا:di-replaceable fair use-notice}}

{{جا:fdw|File:name}}

{{جا:fdw-cp|File:name}}

{{جا:fdw-iw|filename}} for images under deletion discussion on Wikimedia Commons or another project or language site

{{جا:file copyright request|File:name}}

{{جا:file source|File:name}}

{{جا:images on userboxes}}

{{جا:nld}} if an image has a source but no licensing information

{{جا:nrd}} if an image has no fair use rationale

{{جا:nsd}} if an image has no source indicated

{{جا:orfud}} if an image has a fair use tag but isn't used in any articles

{{جا:rfu}} if an image has a fair use tag but could be replaced by a free image

{{جا:un-commons|File:name}}

{{جا:uploaderHints}}

{{جا:editing advice}}

{{جا:ping fix}}

{{reply to}}

{{جا:sofixit}}

{{talkback}}

{{talkbacktiny}}

{{talk header}}

{{جا:warn}}

New user Deletion notifications Other notifications

See also Welcome templates
and Welcome templates/Table
{{جا:first article}}

{{جا:firstredirect}}

{{جا:register}}

{{جا:usernameAllowed}}

{{جا:usernameDiscussion}}

{{جا:w-basic}}

{{جا:w-graphical}}

{{جا:w-link}}

{{جا:w-screen}}

{{جا:w-short}}

{{جا:w-shout}}

{{جا:welcome}}

{{جا:welcome cookie|Your username}}

{{جا:welcome-anon}}

{{جا:Welcome-anon-unconstructive}}

{{جا:Welcome-anon-npov}}

{{جا:Welcome-belated}}

{{جا:welcome-copyright}}

{{جا:welcomeg}}

{{جا:Welcomelaws}}

{{جا:welcomenpov}}

{{جا:welcomespam}}

{{جا:welcometest|Article}}

{{جا:welcome-unconstructive}}

{{جا:Welcomeunsourced}}

{{جا:Welcome non-latin}}

{{جا:Welcome to Wikipedia}} or {{جا:wtw}}

{{جا:nn-userfy|Article}}

{{جا:nonsensepage|Article}}

{{جا:uw-salt|Article}}

AFD nominations

CSD nominations

CSD deletions:

CSD declined:

CSD requests to wait:

MFD nominations

PROD nominations

Placement and removal of CSD tags:

Meta-templates[ویرایش]

Click here to show warnings
برای مشاهدهٔ خلاصه‌ای از محتوا، نشانگر موس را روی آکولادها نگاه دارید.
Due to their nature, substitution of these templates is required.
Description All levels
Gives title and date to make it quicker to warn users {{جا:AntiVandal}}

Creating and renaming user talk templates[ویرایش]

If you want to change the name of a series, or propose a new multi-level series, make sure to leave a note about it on WT:UTM, so that it can be fully integrated as a warning template if there are no major objections. Before creating new templates, please check to see if the template in mind already exists, to avoid duplication. Note: User warning templates are generally semi-protected. However, creation of a template does not automatically semi-protect it; be sure to request semi-protection. In the meantime, make sure the template does not erroneously indicate that it is already semi-protected.

If you add any templates here, please make sure to add them to the respective page "Wikipedia:Template messages/User talk namespace/XXX templates".

History of this page[ویرایش]

In early 2007, the multi-level templates underwent a harmonisation program by the WikiProject user warnings. The old template grid may still be found here with the details here. Please visit the project pages for some important changes about the implementation of these templates, especially the test templates and the new vandalism warnings.

See also[ویرایش]