کد مؤسسه مطالعات آمار و اقتصاد فرانسه - زبان‌های دیگر