چیزک دیوانه‌واری که به آن عشق می‌گویند - زبان‌های دیگر