پرچم جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی - زبان‌های دیگر