ویگو ینسن (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۱) - زبان‌های دیگر