هری بامفورد (بازیکن فوتبال، زاده ۱۸۸۶) - زبان‌های دیگر