شاهزاده ویلیام آگوستوس، دوک کامبرلند - زبان‌های دیگر