سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر - زبان‌های دیگر